KANADA B00MEN, OLMEN B00MEN, KANADA BOOMEN, ire i ft M Woiluis, Mil i Ir verlicfit examen GymnasM. Setioenen, Laarzen enz., WINTERJASSEN. WINTERJASSEN Een Woonhuis en Erf, RAADPLEGINGEN A, Wilking - Ilulst. C. J. van Men Zoon. Bnim 100 sluts pre laustaiiie Openbare Verkooping. Olmen boomen, M. DE EONDE, Ter Hera. P. E van iei Onden. Stoslen let ressorts, rietea ei biezen mattes, VLOERZEIL RARPETTEN alia Zidap, Woendap en Trijdap, Costumon, Broekstoffen, Duffel, Moscowa, Ratine. 1,80 0,95 /0,52V, /0,27 V Qedroogds spooling 3 F.jJ. TEBSLPIJS, Ter Nem. DE NIAATSCHAPPIJ ..PIETAS". GEEN GRIJS HAAR MEERU! Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. ©5B5PTy,Ml®!3!0 Hoeden en Petten voor Mannen, Jongens en Meisjes. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. o Koerende Goederen, Openbare Verkooping. CURSUS Bergen op Zoom, RUIME KEUZE IN en Jasjes voor kinderen. Wollen en gestikte DEKENS. gemaakte JASSEJV, Opnieuw Ontvangen Ledikanten met en zonder ressorts, ONTVANGEN: Uit de hand te koop. Doktor Ph. Temmerman, Van heden af bij ondergeteekende te bekomen: VARKENSVLEESCH. Van beden af verkrijgbaar: Kapokbedden. Vlokkenbedden. KAPOK 32 cent per 7a Kilo. N. J. VAN GOETHEM. Sas van Gent. Wollen, gestikte en katoenen DEKENS. Kousen en halve Kousen, Wanten, Handschoenen, Mofjes, enz. De DETAILPRIJZEN van zijn: Levens-, Lijfrente- en Uitzetverzekeringen, STOOMBOOTDXENST OP DE WESTER-SCHELDE. gedurende de maand NOVEMBER 1891. De Notaris P. Dregmans, le Axel, za) ten verzoeke van het Bestuur van den polder Nieuw Beoostenblij bezuiden, op Dinsdag den 10 Novem ber 1891, des nainiddags 2 lire, in plants van voormiddag 11 ure, zooals eerst is geannonceerd, verkoopen 100 stuks gave en langstammige staaude op en langs den dijk van voornoemden polder, nabij het zand en den Hazelarenhoek, gemeente Koewacht. Te vergaderen en te beginnen aan het hoefje van Eduard Arens, in voornoemden Hazelarenhoek. De Notaris P. Dregmans, le Axel, zal ten verzoeke van de heeren HOMBACH te Ilulst, als rentmeester der goederen van mevrouw de gravin De Kerciiove de Denterghem te Gent, op Woensdag 11 November 1891, des voormiddags lialf tien precies, in plaats van 11 ure, zooals eerst is geannonceerd, verkoopen Ongeveer 40 stuks zeer zware staande op de hofstede ^Vaartwijk," bewoond door Pieter de Putter Jz., gemeente Axel, tegen den Provincialenweg. Te vergaderen op voormelde hofstede. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den polder OUD BEOOSTENBLEIJ BEZUIDEN, op Dinsdag 24 November 1891, des voormiddags 11 ure, ver koopen staande op den Dijk voor het fort St. Lieven, aan het einde der Beigerijstraat, gemeente Koewacht. Te vergaderen bij P. Ongena in de Reigerij, gemeente Koewacht. De Notaris P. Dregmans. te Axel, zal ten verzoeke van den Hoog WelEdGeboren heer Jonk- heer C. A. DE MAERE, grondeigenaar te Gent, op Woensdag den 25 November 1891, des voor middags 11 ure, verkoopen staande op zijne hofstede „de Stelle," bewoond door G. G. Galle, in de gemeente Axel, alwaar te vergaderen. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Weduwe en Erven van JOSEPHUS VAN WALLE, laatst te Zuiddorpe, en krachtens verleend Rechterlijk bevel, op Woensdag 18 No vember 1891, des voormiddags 11 ure, in de herberg bewoond door D. Moerdijk, te Zuiddorpe, verkoopen te Zuiddorpe, kadastraal bekend in sectie B n°. 1293, groot 1 are 30 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. En dadelijk daarna, aan voormeld huis, de daarin aanwezig zijnde zijnde HUISMEUBELEN, eenige WIN- KELGEREEDSCHAPPEN, MANUFACTU- REN, enz. enz. Koopen tot en met f 3,kontant. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van WILLEM DEKKER, landbouwer te Axel, op de door hem bewoonde hofstede in den Coegorspolder, tegen het kanaal van de Sassing naar Sluiskil, gemeente Axel, op Donderdag 3 December 1891, des voormiddags 11 ure, verkoopen Ongeveer 120 stuks waaronder zware voorts ESSCHEN BOO MEN en 1 KANADA BOOM, alien geschikt voor leverancie en werkhout. Ondergeteekende bericht belanghebbenden, dat hij binnen korten tijd bij genoegzame deelnemiug te Ter Neuzen een nieuwe CURSUS wenscht te openen voor verlicht examen Gymuastiek. Van af heden aan te melden bij A. R. VERMEULEN, Gymn. leeraar. Middelburg, 3 Nov. 1891. Gezichtkundige brillenslijper van maakt bekend aan zijn geeerde klanten dat hij hun dezer dagen met een bezoek zal vereeren. ^'j deze heb ik de eer kennis te geven, dat ik opnieuw een winkel heb geopend in hopende door een nette en civiele bediening het vertrouwen waardig te maken, dat mijn vader zoo ruimschoots 50 jaren heeft inogen ondervinden. Ook beveelt hij zich minzaam aan tot het repareeren van alles wat tot het vak behoort. Ter Neuzen. M. JURRIJ. EEN MOOIE PARTIJ Prijzen zeer concurreerend. K. FONTEIJN, Brouwerijstraat, naast den heer Harte. Wegens buitengewoon voordeelige inkoop bericht de ondergeteekende de ontvangst van eene groote partij Hij is ook ruim voorzien van bijzonder geschikt voor den boerenstand. H. KUNSTENAAR, Noordstraat, Ter Neuzen. een rijke sorteering in FAUTEUILS en ZETELS in soorten, gewone en mahoniehouten Wasch- en andere Tafels, in verschillende kwaliteiten, alles aan zeer billijken prijzen. Ter Neuzen. P. J. T. BRUGGEMAN. van 90 centimeter breed tot 3,50 Meter EN STEEDS VOORRADIG in verschillende afmetingen. Ter Neuzen. M. JURRIJ. in de gemeente Zaamslag, recht over de hofstede bewoond door Gerard Weijns. Te bevragen bij Notaris DREGMANS te Axel. opvolger van G. THIENPONT, KEMSEKE (Waas). te St. JAN'STEEN (Postkantoor), bij C. L. IVENS, van 10 tot 11| ure voormiddag. le kwaliteit RUNDVLEESCH f 0,70. 2" 0,60. CARBONADEN0,55. LAPPEN, SCHIJVEN, WORST. 0,65. SPEK0,60. Alles per kilogram gerckend. D. VAN TATENHOVE, Slager, Ter Neuzen. BIEFSTUK 60, VLEESCH zonder beenen 45, IDEM met beenen 35 cent. VARKENSLAPPEN en WORST 35, KRIPPEN 30 en SPEK 35 cent de 5 ons. P. VAN EIS, Slager, Noordstraat. Ter Neuzen. Behalve de bekende VEEREN REDDEN wordt tbans ook geleverd Bed 12,—. Peluw 3,50. Kussen 1,40. als ook nog mindere soorten. Bed f 10,—. Peluw 2,50. Bed f 6,25. Peluw 2, ONTVANGEN verschillende Artikelen voor het Wintersaizoen, Cieliaalite en geweven wollen vrouwendoeken, Wollen en halve wollen Flanels, alsook katoenen Flanel voor Japons, Rokken en Hemdrokken, Laken voor Mantels, Moire, Fransche Merinos en Cassemire in verschillende kleuren en prijzen. Alles volgens den laatsten smaak. ALLE SOORTEN VAN gebreide en geweven Onderbroeken, Hemdrokken, ALLES AAN ZEER LAGE PRIJZEN. per Kg. per V. Kg. per V. Kg. Per Vie Kg. bus. J; is ook zeer aanbevelenswaardig voor VARKENS- VOEDER. g 4,3?i per 50 Kilo, bij mindere hoeveelheden 9 cents per Kilo. GEVESTIGD BURGSTRAAT 66 te Utrecht, sluit volgens tarieven, naar de nieuwste statistieke gegevens berekend. A«ent voor Ter Neuzen en omstreken de heer A. G. A. STANDAERT, te Ter Neuzen. Twee geh u wde vaste DIJ K WE It K E RS "kw*—1 gevraagd, voor den Anna-Jacobapolder, gemeente St. Eilipsland, om dadelijk in dienst te treden. Adres den Dijkgraaf van genoemden polder. De nieuwe LON DON is de beste van alle bestaande parfu- merien, om het grijze haar binnen enkele dagen te doen ver- dwijnen. Maakt bet haar glansrijk en zacht en verft niet. Prijs 85 cent per flacon en f 1,50 per dubbele flacon. Alleen verkrijgbaar te Ter Neuzen bij JULES BAVIERE; te Hulst bij J. W. WARNIER; te Westdorpe bij Fr. DEL- LAERTte IJzendijke bij L. J. BEVINte Sas van Gent bij Gebr. GOVAERT en te Axel bij F. DIELEMAN. UREN VAN VERTREK r-L ^an Ylissingen naar Breskens vm. 6,8,10,nra. 12,15*) en 3,45 DageujKS Breskens naar ylissingen 6,30 8,30 10,30 12,45*) 4,15 Het vervocren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGER1) worden. Zondag, Maandag, Woensdag Dinsdag, Donderdag en en Vrijdag. Zaterdag. Van Vlissingen naar Borss'ele nm. 7,30 nm. 2,45 vm. 7,30 nm. 2,45 h Borssele naar Ter Neuzen 7,50 3,05 7,50 3,05 Ter Neuzen naar Hoedekenskerke a n i H 10,30 H v Hoedekenskerke naar Ter Neuzen u v Ter Neuzen naar Borssele ii 6,a 10,30 6,- 12,30 a Borssele naar Vlissingen 6,20 10,50 6,20 H 12,50 f Van Houten's Cacao <r 1 lja j

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 4