Gemengde berichten. TER NECZEN, 3 November 1801. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. Hoe mijn buurman Jasper over de sociale. kwestie denkt. roepen. Bij Kon. besluit zal worden bepaald, dat de burgeineesters van alle gemeenten lijsten opmaken bij eventueele oproeping. In geval van oorlog, enz., zal over al die vrijgestelden kannen worden be- schikt, zonder dat er wegens hunne dienstver- plichting een man minder bij de schutterij zal zijn. Aoorts wordt nog voorgesteld van oefeningen bij de schutterij op zijn verlangen vrij te stellen den schutterplichtige, die ten minste 2 jaar bij de militie te land of als vrijwilliger bij de zee- macht, het leger hier of in de kolonien gediend heeft. De uitvoer van Nederlandscb rundvee naar Duitscbland neemt steeds toe en wel in die mate, dat de Links Rheiu. Bhan sedert eenige weken iederen Zaterdag van Venloo uit een extra veetrein laat loopen. Meestentijds worden er met deze treinen circa 250 stuks rundvee verzonden. Dit vee is meerendeels afkomstig uit het noorden, boofdzakelijk echter van de veemarkt te Zwolle. Eenigen tijd geleden werd bij Heerenveen door een polderbestuur een graafwerk aanbesteed en aau den laagsten inschrijver toegewezen. Reeds toen werd opgemerkt, dat de aannemiugssom veel te laag was en aan de arbeiders onmogelijk een behoorlijk daggeld uitgekeerd zou kuunen worden. Thans hebben Gedeputeerde Staten van Friesland geweigerd hunne goedkeuring te hechten aan het besluit van het polderbestuur om aan den laagsted inschrijver het werk te gunnen, zoodat eene nieuwe aanbesteding gehouden zal moeten worden. Een zichtbare totale maansverdnistering heeft in den nacht van 15 op 16 November a. s. plaats. De eerste aanraking met de schaduw heeft plaats 'savonds ten 10 ure 54 min het begin van de algeheele verduistering 'savonds ten 11 ure 57 min., het midden 's nachts 8 min. over half een, het einde van de totale verduistering 's morg. te 1 ure 20 min. en de laatste aanraking met de schaduw 's morgens ten 2 ure 23 min. In de op Yrijdag 6 November a. s. te houden vergadering van den gemeenteraad, komen de vol- gende punten in behandelingnadere stemming over voorstel verhoogen begrootingspost jaarwedden onderwijzers eindstemmiug over gemeentebegroo- ting 1892; overige op den oproepingsbrief van de vorige vergadering vermelde punten. Bij koninklijk besluit is tot plaatsvervangend dijkgraaf van den Vergaertpolder benoemd, de heer J. B. Goethals, Benoemd tot waterbouwkundig ambtenaar bij den polder Kruiningen, de heer S. B. Blok te Cadzand. Voor de vrije— en ordeoefeningen der gym- nastiek is te Middelburg geexamineerd en o. a. toegelaten de heer G. J. Castenmiller te Stoppeldijk. Hiermede zijn de examens afgeloopen. In het geheel werden 231 candidaten geexamineerd. Ge- slaagd zijn 148 heerenafgewezen werden 55; niet opgekomen waren 2. Verder slaagden 18 dames; afgewezen werden 9, terwijl 1 zich terugtrok. De Maassluische Bergingsmaatschappij is thans, met het bergingsvaartuig de Stier, werk- zaam aan de op de Suikerplaat gezonken stoomboot Woodstock, ter beproeving om hetzelve te lichten. Hoek. 31 Oct. Door Burgemeester en Wet- bouders werd heden aan den heer S. J. Robijn, op diens verzoek, eervol ontslag verleend als opper- brandmeester onder dankbetuiging voor de goede en langdurige dieusten in die betrekking bewezen en verder als zoodanig benoemd de heer W. Lude- kuize. Philippine, 2 Nov. Het herkozen raadslid de heer P. E. Wijne werd in de laatste vergadering beeedigd. Een benoeming van een onderwijzer kon niet worden gedaan, daar de voordracht nog niet was iugekomen. Een rondreizend koopman, sedert lang ge- signaleerd als beschuldigd in 1886 te Nijmegen verschillende 'diefstallen te hebben begaan, is door de politie aangehouden en gevankelijk naar Ter Neuzen gevoerd. Als je heel stil bent, zeide de majoor glimlachend, je weet wel dat ik veel te werken heb. Zou ik je niet wat kunnen helpen Dat zullen we zien. Nu gingen zij de studeerkamer in. Met eenigzins gebogen hoofd bracht bij haar tot voor de schrijf- tafel. Langzaam hief hij de oogen op en wees naar drie portretten welke tegen den muur hingen. Mijn overleden vrouw en mijn beide kinderen, zeide hij zacht en met een onderdrukten snik. Mijn beste man, fluisterde Laura, zich zacht tegen hem aanvleiende. Ik zal trachten, je zoo veel mogelijk huu gemis te vergoeden. Tancred knikte zwijgend, zonder zijn oogen van de portretten af te wenden. Zij was een engel en die beide lieve knaapjes Alles was stil in de kamer en nog altijd staarde hij naar de portretten en scheen de tegenwoordigheid der jonge vrouw geheel te vergeten. Kom, zeide zij en zacht trok zij hem mede naar de eetkamer. Vergeef mij, beste, lieve Laura, maar die oude herinneringen waren mij te machtig. Ik begrijp het zser goed, zeide Laura vriende- Oostburg. Tot directeur van het rijkstelegraaf- kantoor en brievengaarder alhier is benoemd de heer J. A. J. van Hoogendorp, thans assistent te Woerden. Nieuivvliet. De heer I. J. Dermont, emer. predikant van Scheveningen, te Zeist, heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. gemeeute alhier bedankt. De rechtbank heeft in hare zitting van 3 Nov. de volgende vonnissen uitgesproken J. d. C., oud 24 j landbouwersknecht, wonende te Koewacht, is wegens mishandeliug veroordeeld tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. 1. J. P. B., oud 14 j., metselaarsknecht te Hulst, is wegens mishandeling veroord. tot 14 dagen gevangenisstraf. In de moordgeschiedenis van Meliskerke is nog niet bijzonder veel licht opgegaan. Bij het onderzoek der kleederen van den verdachte A. K. zouden geen sporeu van bloed gevonden zijn. Bovendien is gebleken, dat aan den gevonden knoop wel eene bruine, doch geen bloedvlek zich bevindt. Ten opzichte van de overeenkomst van den gevonden knoop met den knoop aan het kleed van den ver dachte wordt gemela, dat de kleermaker, die dit kleed vervaardigd had er wel tien had gemaakt, alle met dezelfde knoopenbuiteudien ontbraken er aan het kleed van den verdachte niet een maar meer knoopen. Ook wordt verzekerd, dat hij kan bewijzen waar hij den avond van den moord is geweest. Kempe is Zatardag op vrije voeten gesteld. yKijk ereis," klonk het Zaterdagavond op den NieuweDdijk, te Amsterdam, „daar hebjenou een getrouwde kerel, die haalt nog meiden an," en op hetzelfde oogenblik had de /getrouwde kerel" twee paar vrouwenhauden in zijn gezicht en werd hij zoo lief bejegend, dat hij bij een naburigen apotheker in moest gaan om er met een flink aantal pleisters en verbaud weer uit te kamen. Het gekste van de zaak was echter, dat de man, die tegelijk zijn horloge miste, zich aan geen onbeta- inelijkheid schuldig had gemaakt, zoodat de geheele beschuldiging een vooruit beraamd plan bleek, want de twee zakkenrolsters hadden bereids het hazenpad gekozen. Dr. P. S. Hollman schrijft aan het Hbl., dat tegen kinkhoest, naar zijn jarenlange ervaring, niet beter en sneller helpt dan bet inademen van een weinig teerdamp, een zeer onschuldig middel, onder het bereik van el keen. Men doet een weinig bruine Stockholmer teer op een schoteltje, zet er een lichtje onder, zoodat het voorzichtig verdampt, en laat de kinderen in dien zoo gevonnden damp- kring verwijlen. Men kan het schoteltje ook 's nachts in hun bed zetten. De teer mag slechts even warm worden en het is noodig dagelijks ander te nemen. gunstige gevolgen Sequah's vergulde reclame-wagen, zijn Turk- sche trom, zijn 4 paarden, zijn aapje, 2 geiten, 3 honden, 2 stalknechts en zijn beide koetsiers van dienst, zijn Donderdag te Alkmaar gekomen De kwade tijd kornt nu aan, zeide Sepuah's eerste koetsier, menner van den reclame wagen het wordt mij wel wat koud om op den bok te zitten. Blijkbaar was de man bevreesd voor rheu- matiek hij had zooveel rheumatici reeds gezien, en wist wat 't zeggen wil, door deze ziekte gekweld te worden. Ik heb te Rozendaal wel 50 patienten op den wagen zien dragen, zeide hij, allemaal genezen, mijnheer, allemaal De groote zaal van de Harmonie is voor vier weken gehuurd, onder beding, nog verder gedurende drie weken over de zaal te kunnen beschikken, wanneer Sequah dit verlangt. Van Alkmaar begeeft hij zich naar Haarlem, van daar naar Leiden en vervolgens naar Parijs. Een lief meisje van 17 jaar trouwde te Aubersville, nabij Parijs met zekeren beer Lecointe, een koopman. Binnen weinige dagen ziet men de lijk, waarna zij zich aan de gedekte tafel zette. Zij schonk de thee in en bewonderde bet fraaie servies en het moooie zilver. Dat is alles nog uit mijn eerste huwelijk, zeide de majoor, maar reeds had hij berouw van deze woorden, want hij meende een wolk op Laura's schoon gelaat te zien verschijnen. Maar hij had zich zeker vergist, want nu was het weder helder als van te voren. Maar Laura was werkelijk eenigszins onaangenaam door Tancred's woorden getroffen. Zij had nage- noeg niets mede ten huwelijk gebracht. Maar neeu, daar had hij toch zeker niet op gedoeld, zoo iets lag in 't geheel niet in zijn aard. Maar waarom nu aanhoudend over zijn eerste vrouw te praten Was dit evenwel niet natuurlijk juist op het oogenblik dat eene andere haar plaats kwam in nemen? Zij trachtte den minder aangenamen indruk te overwinnen, prees de kookkunst der keukenmeid en babbelde vriendelijk over alles. Zoo werd het elf uur, tot het tijd werd zich naar de gemeenschappelijke slaapkainer te begeven. (Wordt vervolgd.) Na de trouwplechtigheid vroeg de jonge echt- genoote verlof, zich even in haar eigen kamer te mogen terugtrekken. Eenige oogenblikken nadat zij verdweuen was, hoorde men een luiden gil. Men ijlde de kamer uit en vond de jonge vrouw op haar bed uitgestrekt, kruipende van pijn. Zij had een ileschje laudanum leeg gedronken. In een brief, die op haar toilettafeltje lag, deelde 'I arme kind mede, dat zij sedert lang een ander lief had en dat zij den heer Lecointe, die te goeder trouw was, voor wien zij achting had, niet wilde bedriegen, waarom zij zich liever opofferde. Zij vroeg haar echtgenoot vergiffenis voor 't verdriet, dat zij ham ging aandoen. De jonge vrouw stierf onder bevige pijnen, terwijl de heer Lecointe bijna waanzinnig is van verdriet. Wij lezen in de N. Gorinchemsche Ct. Men kan het getal stuks vee, dat Vrijdag ouze stad is ingevoerd gerust op 7000 stellen. Verge- leken bij tellingen, die wij zelf vroeger deden, is dat getal niet overdreven. Sommige couranteu zullen het cijfer vermelden van 4774. Dit cijfer is door de verschillende beambten, met de inning der gelden belast opgegeven. Deze menschen kunnen onmogelijk goed de controle hebben van het inge- voerde en dat kan niemand. Iudien, vooral des nachts groote koppels biunenkomen, worden er velen om zoo te noeraen gesmokkeld en kleinere getallen door de verkoopers opgegeven dan werke lijk binnenloopen of liever binnenhollen. Niemand is bij machte dien stroom te keeren, zoodat het die menschen volstrekt niet euvel is te duiden, dat het opgegeveu getal altijd aanmerkelijk verschilt. De handel was zeer levendig en flinke prijzen werden er voor enkele soorten besteed. Reeds Woensdag en Donderdag, bij het aanvoeren werden groote koopen gedaan, vooral door haudelaren uit den vreemde, die in groot getal aanwezig waren. Hoewel Vrijdag bij het inladen van het vee zoowel in de rivier als in de groote haven, eenigen een koud bad namen, werden alien met vereende krachten op het droge gebracht. De vrouwelijke bewoners van Groningen en voornamelijk zij, die boven de vijftien en beneden de dertig jaren tellen, beklagen zich er over, dat zij 's winters zoo weinig gelegenheid hebben tot dansen. Om daaraan tegemoet te komen, wordt er thans een poging in het werk gesteld om een gemaskerdbal-vereeniging op te richten, waarvan een ieder, zonder dat op verschil van stand (het groote struikelblok) zal worden gelet, tegen eene geringe contributie lid kan worden. Bij herhaling zijn te Groningen reeds pogingen in het werk ge steld om dergelijke bals te organiseeren en in stand te houden, maar telkens moesten de ondernemers hun arbeid stakeu, wegens gebrek aan deelnerniug. Zekeren Pieter Goffin, een alleenwonend man, te Amstenrade (L.), heeft men dood in zijne woning gevonden. Daar men wist, dat de man geld had, doorzochten de erfgenamen 11. Donderdag de woning. Eerst nadat dit zoeken lang geduurd had en de moed bijna verloren was, kwam eindelijk de aap uit de mouw, of beter. uiteene kist, gevuld met oud ijzer op den zolder. Daarin werden ge vonden 1050 mark aan papier, 80 mark in goud en 6 rijksdaaldersverder vond men nog beneden in huis 28 mark. Het huisonderzoek geschiedde in tegenwoordigheid van een wethouder en een veldwachter. De spoorwegongelukken, dus schrijft men uit Parijs aan de N. R. Ct., zullen vermoedelijk nog hoe langer zoo talrijker worden. Het verkeer neemt altijd toe, en noch de veiligheidsmaatregelen, noch de zorg voor het personeel nemen in over- eenkomstige verhouding toe. De hoofdreden van het toenemen der spoorweg- ongevallen is in alle landen dezelfde. Zij is hierin te zoeken, dat de direction niet genoeg geld uit- geven voor werktuigelijke iurichtingen, die de veilig- heid waarborgen, zoodat eene veel te groote verant- woordelijkheid wordt geladen op mindere beambten, die, zoodra zij een oogenblik zich afleiden, een ongeluk veroorzaken. Deze lieden staan altijd met een been in de gevangenis, zijn in voortdurend levensgevaar, ver- dienen daarbij juist te veel om niet van honger te sterven, en niet genoeg om zich behoorlijk te kleedeu en te voeden. Voeg daarbij dat in Frankrijk nagenoeg alle spoorwegdirectien verregaande grof zijn tegen hunne ambtenaren, die dagelijks overstelpt worden met boeten, dat de promotie verre van geregeld is, en zeer dikwijls wordt verbroken, omdal deze of gene door bijzondere betrekkingen met de directie plotseling vooruitgeschoven wordt. Voeg er eindelijk bij dat hier te lande de spoorweg- directeuren zelven inkomsten van tienduizenden hebben, dan zal men tot het besluit komen, dat de exploitatie der spoorwegen in Frankrijk eigenlijk veeleer is een exploitatie van menschen. Langza- merhand begint het mindere personeel dit hier in te zien en zich af te vragen Waarom blijf ik altijd mijn geheele leven door op een klein daggeld, met gevaar van mijn leven te verliezen of in de gevangenis gezet te worden Waarom eischt men van mij eene toe- wijding, die men niet van anderen vergt?" Als die overwegingen opkomen in het hoofd van wis- selwachters en van machirusten en conducteurs, dan spreekt het van zelf, dat achteloosheid en onver- schilligheid voor de deur staan. Laat men met vaderlijke zorg de welvaart van het personeel behartigen. Laat men zorgen, dat die menschen goed gekleed en goed gevoed worden, dat zij zich niet behoeven te overwerken, dat zij niet telkens worden achtervolgd met tientallen van reglementen, die hun bij de minste overtreding boete kosten. Behaudel ze als menschen en niet als cijfers vau eene statistiek, en vooral laten zij nooit het besef kunnen krijgen, dat de directie uit zuinigheid, dat is uit geldzucht, hen blootstelt aan gevaren, die met veiligheidstoestellen gemak- kelijk te voorkomen zijn. Om u de waarheid te zeggen geloof ik, dat dit alles vroine wenschen zijn, die misschien over duizend jaren verwezenlijkt zijn zullen. Maar voorshands zal de zaak wel blijven zooals zij is. De spoorwegdirectien zullen blijven zeggen, dat de schnld ligt bij het personeel, dat bij ieder nieuw ongeluk in de gevangenis zal worden gezet, en intusschen zal het aantal ongelukken altijd toe- neineu. Waarde lezer, ik hoop van harte, dat het uwe armen en uwe beenen nooit gelden moge De Duitsche Keizer is er achter gekomen dat zijn kapper Kedlich niet alleen de haren van zijn afgeschoren baard tegen hooge sommen verkocht heeft aan persouen uit de groote wereld, maar toen de vraag het aaubod overtrof de baardharen van anderen voor die van den Keizer heeft. geleverd. De kapper is op staanden voet ontslagen. Misschien wordt hij nog wel vervoigd wegens zijn bedriegelijken handel, die hem met dat al iD een paar dagen heel wat opbracht, want men betaalde hem tot 1000 mark voor een vlokje baardhaar. De correspondent van de N. R. Ct. te Weenen, schrijft van 29 October Er zijn in de laatste dagen groote bedriegerijen ontdekt op de renbanen in Oostenrijk en Hongarije. Twee jockeys ziju dieutengevolge voortaan van alle renbanen uitgesloteu en zes andere werden met waarschuwingen en hooge boeten gestraft. De namen der particuliere persouen die de jockey's hebben omgekocht zullen in het officieele blad van de Jockey-club openbaar gemaakt wordeu. Het bedrog kwam aan den dag, doordien te favoriet- paarden waarop sterk gewed was, in den laatsten tijd regelmatig door paarden vau geringe waarde (outsiders) geslagen werden. Op deze laatste was slechts door de ingewijden gezet, en zoo is door sommigen met dit valsche spel 20,000 fl. en nog wel meer gewonnen. De medeplichtige jockeys wisten hunne paarden wel zoo te berijden, dat de prijzen kwamen ten voordeele van de club der bedriegers. Om bewijzen voor het bedrog in handen te krijgen liet de jockey-club de meest bezochte reuplaatsen door geheime politie-agenten bewaken. Daar in deze zaak groote namen en aanzienlijke geldsommeu betrokken zijn, veroorzaakt ze een groot schandaal. De weddenschappeu bij de wed- rennen beloopen dit jaar bijkans 4 millioen. Tengevolge van verregaande onachtzaambeid der opvarende officieren, heeft de Engelsche kanon- neerboot ,/Sabriua," terwijl zij op de reede vau Plymouth schietoefeningen hield, twee visschers- vaartuigen, de /Aurora" en de //Sunbeam," in den grond geschoten. Een persoon verdronk en een ander werd in hoogst ernstigen toestand uit het water gehaald. Een geval van afschuwelijke wreedheid is te Parijs in het Quartier St. Martin ontdekt. Een meisje van negen jaar, Adolphiue Borlet, kwam 's morgens het schoolgebouw binnen, toen de onder- wijzeres onmiskenbare teekenen van zwakte bij haar ontdekte en bovendien meende te bemerken dat het kind erge pijn leed. Toen zij het meisje ondervroeg, verhaalde het kind dat, om de eene of andere reden, haar ouders een hekel aan haar hadden en haar op de onmenschelijkste wijze behandelden. Elken morgen voor zij naar school ging, hield de vader haar het hoofd naar beneden in een bak met water, totdat zij bijna gestikt was. De inoeder verbrandde de vingertoppen van het kind met een gloeiende pook en in den laatsten tijd scheurde zij haar nu en dan met een gloeiende tang stukken vleesch het het lichaam. De kreten van het kind smoorde zij door het een schort om het hoofd te binden. Het meisje werd 's morgens zonder eten naar school gezonden en zij sliep 's nachts op den vloer, zonder dekens. Toen Borlet en zijne vrouw naar de gevangenis gebracht werden, had de politie de grootste moeite, hen te beschermen tegen de woede der verontwaardigde meuigte, die hen wilde lynchen. I X G E Z O X I) E X STURKE X. Kent gij mijn buurman, Jasper, heer Rodactenr Hij is een gewezen ambachtsman en op een leeftijd, dat hij ook zijn kleinkinderen in het huwelijksbootje stappen ziet, maar toch nog kloek van hart en geest en leden. Met spaar- zaamheid en vlijt heeft hij wel geen kasteelen gebouwd, althans niet voor zich zelven, doch genoeg »veroverd" om een be- scheiden rustigen ouden dag te hebben met zijn vrouwtje. »Hoe ik het zoover gebracht heb, zou ik u zelf niet kunnen zeggen, mijnheer, zeide hij mij dezer dagen. Wij hebben zeven kinderen gekweekt en eerlijk groot gebracht, die alien ook reeds lang zijn getrouwd en kinderen hebben, die op hunne beurt ook aan het trouwen gaan. Mijne vier jongens zijn ook ambachtslul en verdienen een fatsoenlijk stuk brood. Maar ik zeg hun dikwijls Jongens, in mijn tijd rekenden we minder per uur en over 't algemeen waren de levensbehoeften duurder dan op den dag van heden. En toch zult gij knap moeten zijn, als gij 't zoover brengt als uw vader." Wat ik u zeggen wilde, mijnheer, in mijn tijd ging het ook heel anders in de wereld." En alzoo kwam Jasper op uw artikel in de nummers van 21 en 24 October en op de daarin besproken sociale kwestie. »Zic, mijnheer, ik heb daar zoo mijne gedaehten over en mag ik u die eens vertellen zoo begon hij. »lk hen maar een eenvoudig mensch. Boekengeleerdheid bezit ik heelemaal niet. En in dat artikel kwam nog een en ander voor, hetwelk mij te hoog ging.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 2