Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. BEKIlNDMAKING. Paardsn- sn YGQmarkt No. 276.3. Woensdag 4 November 1891. 31 e Jaargang. 8 8) YWiBCVftMB. De Burgemeester der gemeente Ter Neuzen fkuillkton. Binnenland. ABONNEMENT; Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regeis 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regeis en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit bind verBehijnt Dlnsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever P. J. VIM BE 8 A M I) E te Ter Neuzen. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadenng van den Gemeenteraad is belegd tegen Vrijdug den 6 November 1891, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 3 November 1891. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag, 11 Novem ber 1891. Ter Neuzen, 2 November 1891. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secrutaris. Jfolitiel* Overzicht. Emin Pacha gaat zijn zending heelemaal te buiten daar giuds in het Zwartc Werelddeel. Men weet, dat hij, als gouverneur der Aequatoriaalprovincie, jaren lang te Wadelai heeft verblijf gehouden, en daar onder meer een zeer kostbaren voorraad ivoor heeft achtergelaten. Nu behoort deze provincie niet tot de Duitsche „Interessensphare" en Emin is tegenwoordig Duitsch ambtenaartoch is hij met dr. Stuhlmanu het Albert Nyanza-meer over- gestoken en is vermoedelijk reeds te Wadelai. Dat men zich in Engeland zeer bezorgd maakt over dezen tocht, spreekt als van zelven, en misschien zint de Brit op een tweede Stanley-expeditie, om, zoo 't heeten kan, hem te bevrijden. Zou die dr. Schnitzer niet uit zijn om den schat te halen en ,/Zonder permissie" de Teis hebben ondernomen reelitstreeks op den „olifantstanden berg" aan In het debat over de geheime fondsen, in den Oostenrijkschen Rijksraad gehouden, is graaf Taaffe weder overwinnaar geworden. Meesterlijk verstaat deze minister-president de kunst om zijn haan Koning te laten kraaien. In zijn debat verbindt hij zich nooit, zegt nooit ja of neen, draait altijd om de bebandelde ouderwerpen heen en eindigt met te lachen en te laten lachen. Hij tast den vijand in het front aan, omsingelt hem, brengt hem in verwarring en ontwapent hem. Hij is geen Duitscher, niet an.ti-Duitsch, niet Czechisch en niet anti-Czechisch. Hij weet de lappendeken, waaruit de Oostenrijksche Staat is saamgesteld, Naar het Duitsch. 7) De heer Von Ring had allerlei oplettendheden voor mij en was heel aardig, schreef Laura aan Tancred zoodra zij de plaats harer bestemming had bereikt. De majoor glimlachte tevreden, het was de eerste brief welkeu hij van zijn verloofde outving. De herfst was aangebroken Berlijn als uitgestor- ven. Alle tot de aanzienlijken der stad behoorende bevonden zich nog op badplaatsen of op hun land- goederen en het 10de regiment was nog niet van de manoeuvres teruggekeerd. De majoor Von Olefeld scheen als verjongd en niemand herinnerde zich hem in langen tijd zoo opgeruimd te hebben gezien. Nog weinige weken en Laura zou zijn vrouw zijn Henri die minder opgewekt dan voor- heen de manoeuvres bijwoonde, hielp zijn chef met raad en daad en de majoor stelde vooral den eerste op prijs daar hij den goeden smaak van zijn adju- dant kende in alles wat op schoone kunst betrek- king had. Ofschoon inijn woning tamelijk goed is ingericht, zeide hij, moet ik toch nog het een en ander aan- koopen en gij hebt daar meer verstand van dan ik. Von Ring deed dit met genoegen en toen de troepen bijeen te houden. De uitslag van het debat was, dat het krediet werd toegestaan. Niemand heeft gewonuen, alien zijn echter vol hoop niemand is tevreden en alien hebben gelachen. Een echte diplomaatWat Von Bismarck deed met blik- semende oogen, donderende taal en potloodkringen in de lucht, daar komt Taaffe met zijn benijdens- waardig grappig talent. De dood van Paruell heeft de hartstochten der lersche partijen niet gekalmeerd. De nieuwe leider voor de Parnellistische groep is de heer John Redmond, een man oud 34 jaar en die reeds eene reis heeft gedaan naar Australia, waar hij door de nationalistische Ieren warm werd ontvangen, zoo warm, dat hij 10,000 pond kon storten in de kas. vNational League." Hij is gehuwd met een beeldschoone dochter van een schatrijk Australier. In Ierland blijft het zeer woelig. Te Cork arri- veerden Dillon en O'Brienzij werden met gefluit ontvangen. Dillon hield eene redevoering, waarin hij den dynamietaanslag te Dublin en de houding der Paruellisten bij Parnell's begrafenis verooordeelde. Er ontstonden gevechten, men sloeg met stokken en knuppels en de bereden politie moest met kracht tusschenbeide komen en de gewonden onder hare bescherming nemen. De Franschen krijgen ook iets te doen aan de Alge- rijnsche grens in de landstreek Toeat. Verscheidene machtige stammen hebben zich vereenigd om hunne onafhankelijkheid te handhaven. Strooptochten zijn aan de orde. Om een heilige oorlog te voorkomen acht men het goed het protectoraat over Toeat te aanvaar- den, waartegen de Europeesche mogendheden geen be decking zullen hebben, nu Spanje die niet heeft. Een strijd tegen de Mohamedaansche stammen zal Frankrijk niet zoo aanlokkelijk vinden, de Franschen herinneren zich nog wel de Kabylen en hun Abdel- Kader. Spanje wordt nog voortdurend geteisterd door overstroomingen. Te Huesca is de spoorbaan over- stroomd en is het telegraafverkeer gestremd. Uit Ciudad Real meldt men, dat de olijf-, graan-, rozijn- en saffraanoogst geheel verloren isop het Escu- riaal heeft het zwaar gesneeuwd en te Madrid wees de thermometer 4° onder het vriespunt. Bij onze zuidelijke naburen denkt men er ook aan om het leger te versterken, wat men noodig acht door de voltooiing der Maasforten. A1 weder vermeerdering van last en lasten dus. De Bulgaarsche Sobranja is door den vorst geopeud. Hij heette de afgevaardigden welkom en constateerde, dat overal orde en rust heerschte. De pogingen der natie tot hare zedelijke verheffing vervulden hem met blijdschap. Trots Ruslands geheim agen- tenstelsel zijn de Bulgaren best met Ferdinand in hun schik. Uit een telegram van Santiago blijkt, dat Chili in krasse termen den eisch der Vereenigde Staten, weder ingerukt waren, begon men de woning naar zijn aanwijzingen in orde te maken. Zouden we dit oude meubel niet wegnemen vroeg de adjudant; men heeft tegenwoordig zoo fraaie kasten en deze hier is al bijzonder ouderwetsch. De majoor had van zijn overleden vrouw een groot fortuin geerfd, dus voor de onkosten behoefde hij het niet te laten en dit wist Von Ring, maar de majoor wilde er niet van hooren. Neen, neen, zeide hijdie kast wil ik niet missen, er zijn te veel herinneringen aan verbonden. Von Ring moest toegeven en nog menig verschil van meening ontstond tusschen den majoor en hem. Naar zijn inzien hechtie zijn chef te veel aan het oude en hij zelf wenschte Laura's aanstaande woning zoo fraai mogelijk te maken. Alles was eindelijk gereed en Von Olefeld vertrok naar zijn verloofde, wie hij niet genoeg kon vertellen van van de behulpzaamheid van zijn adjudant en van diens kunstkennis en goeden smaak. Hoe klopte Laura's hart, toen zij aan den arm van haar bruidegom naar het altaar schreed en hoe dankbaar gevoelde zij zich, dat Tancred haar onthief van de noodzakelijkheid bij vreemden haar onderhoud te zoeken. Hoe zou zij zijne goedheid door zorg en liefde beloonen. Uit de kerk gekomen wachtte den jonggehuwden een eenvoudig bruids- maal, waarna zij de reis huiswaarts ondernamen. Met kloppend hart naderde Laura de hoofdstad en bij het ophouden van den trein was Von Ring de betrelfende den aanval op de bemanning van den kruiser Baltimore heeft beantwoord. Te Valparaiso meent men te weten, dat de regeering in het bedoelde antwoord weigert de verantwoordelijkheid voor het gebeurde te aanvaarden. De Amerikaan- sche gezant Patrick Egan, kapitein Schley gezag- voerder van de Baltimore en de Amerikaansche consul te Valparaiso Mac Creary zijn met elkaar in overleg getreden ten einde te beslissen over de aan te nemen houding. De intendente (plaatskommandant) vau Valparaiso heeft geweigerd de veiligheid te waarborgen van de sloepen van de Baltimore, die elken ochtend naar wal gezonden worden om proviand te halen en van de officieren die den nacht aan land door- brengen. Dit staat gelijk met een verbod voor de bemanning van de Baltimore om aan wal te komen. Door den Commissaris der Koningin in Zeeland is bepaald dat de sluiting der jacht op patrijzen, is vastgesteld op Zaterdag 7 November a.s. met zonsondergang eu dat het tijdstip van sluiting der jacht op het overige kleine wild nader zal worden vastgesteld. Aan de bescheideu betrelfende de geldmiddelen, uitgegeven door het departement van fiuancien, zijn de volgende mededeelingen betrelfende het drankgebruik ontleend. Per hoofd was dit in Zeeland 559 liter en er was 1 vergunning op 160 inwoners, terwijl het in Noord-Holland 11.27 liter bedroeg met 1 verguniug op 217 inwoners. Eigenaardig dat dus het grooter aantal vergunningen in Zeeland op het drankgebruik geen nadeeligen invloed schijnt te hebben. Rangschikt men de cijfers naar de gemeenten en gaat men dan na hoeveel liter per hoofd wordt gebruikt dan blijkt dat de zeer twijfelachtige roem van het grootst getal meestdriukende gemeenten toekomt aan Overijsel o. a. in de fabrieksplaatsen Stad Almeloo wint het van alle gemeenten des lands met het cijfer van 21,49 liter, het hoogste bedrag van het geheele land. Zeeland en Noord—Holland zijn de eenige pro- vincien, waar geen enkele gemeente het cijfer van 15 liter bereikt. Noord-Holland prijkt echter met het hoogste cijfer van gemiddeld verbruik. (Pur- merend 14,88). net aantal boven 10 liter is evenwel bijzonder groot (21.) Zeeland heeft het laagste maximumcijfer 12,58 te Middelburg. Het is opmerkelijk dat Vlissingen met zijn grooten toevloed van schepelingen, slechts 10,52 haalt. Een zeer laag cijfer komt voor te Clinge 0,4 liter per hoofd. eerste dien zij zag. Het gaslicht deed zijn helm schitteren en bescheen den ruiker witte rozen en viooltjes, welken hij in de hand hield. Hoe vriendelijk van u, mijnheer Von Ring, zeide Laura de bloemen dankbaar aannemend. Ook ik bedank je, beste Ringik wist reeds welk een flink adjudant ge zijt, maar nu zie ik, dat opmerkzaam- en hoffelijkheid u evenmin ontbreken. Maar nu, beste Laura, zal ik je een oogenblikje alleen laten om naar de bagage te zien. Kan ik niet vroeg Henri. Neen, dank je, dat bezorg ik altijd zelf, wilt ge mijne vrouw zoolang gezelschap houden De majoor verwijderde zich en Laura bleef met den luitenant langzaam het perron op en neer wandeleu. Die lieve viooltjes, ze ruiken zoo heerlijk, zeide Laura, verlegen haar gelaat in het bouquet verber- gende. Zij dacht onwillekeurig aan dien dag, toen zij met hare moeder voor den bloemenwinkel stond en het bezit van zoo'n ruiker haar iets onmogelijks toescheen. En nu had de heer Von Ring er haar een geschonken om haar als echtgenoote van den majoor welkom te heeten. Wie had zoo iets ooit kunnen denken Het onderhoud met Von Ring wilde niet recht vlotten. Hij vond de schuchterheid der jonge vrouw begrijpelijk en nam zoodra de majoor terugkwam terstond afscheid. Dat heeft lang geduurd, hoorde hij Laura nog zeggen. Bij het afdeelingsoDderzoek van hoofdstuk VIW der Staatsbegrooting voor 1892 werden nader velerlei wenschen omtrent belastinghervorming uit- gesproken, meestal strekkende tot verlichting van den belastingdruk. Het plan van afschaffing of zeer aanzienlijke vermindering der mutatierechten werd geprezen. Op afschaffing van accijnzen, voor al van die op zout, zeep en suiker, werd aange- drongen, terwijl er op gewezen werd, dat de laatste bepalingen omtrent den suikeraccijns op de industrie een verlammenden invloed uitoefenen. Anderen betwijfelden of afschaffing van den suikeraccijns zou leiden tot herovering van de suikermarkt of om van de suiker een volksvoedingsmiddel te maken. Van verschillende zijden kwam men voorts op tegen bestendiging van het privilege van het roerend vermogen, terwijl het privilege van de doode hand mede sterk werd gelaakt. Anderzijds meende men, dat opheffing van dat privilege invoe- ring zou zijn van eene belasting op liefdadigheid. Als equivalent voor de aanbevolen verlichtingen werd alleen aangeprezen eene progressieveinkomsten- belasting, waartegenover werd beweerd, dat de hoogste en meest progressieve inkomstenbelasting de helft niet zou opbreugen van de nu gevraagde opofferingen. Volgens de nieuwe postwet, die 1 December a. s. in werking treedt, zullen brieven, bestemd voor de plaats zelf, waar zij zijn ter post bezorgd, bij een gewicht van 15 gram onderworpen zijn aan een port van 3 cent en boven 15 tot 200 gram, aan een port van 5 cent. In verband met dit artikel is bepaald, dat ten gerieve van het publiek in de wachtkamers van ieder post- en hulpkantoor lijsten zullen worden opgehangen, die alle buurten en localiteiten be- vatten waarop dat lager tarief van toepassing is. Ieder belanghebbende zal dus in de gelegenheid zijn, zich te vergewissen, of zijn brief voor 3 cent dan wel voor het gewone port verzonden kan worden. In verband met het gedane voorstel tot ver- lenging van den militiediensttijd is thans bij de Tweede Kamer ingekomen een voorstel tot wijziging der wet op de schutterijen, ten einde te voorkomen, dat zij, die hun diensttijd bij de militie hebben volbracht, in tijd van vrede tevens tot dienst bij de schutterij geroepen en verplicht worden tot hun 34ate jaar de wapenen te dragen. Voorgesteld wordt in vredestijd hen, die gedu- rende 5 jaar hetzij bij de militie te land, hetzij als vrijwilliger bij de zeemacht, bij het leger hier te lande of bij het krijgsvolk in de kolonien en bezittingen, of gedurende vier jaar bij de zeemilitie gediend te hebben, van schutterlijken dienst vrij te stellen. In geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden kunnen zij echter voor den schutterlijken dienst worden opge- Het was maar goed, dat ik zelf ging, anders was er zeker verwarring gekomen. De majoor hielp zijne jonge vrouw in een rijtuig en voort ging het door de verlichte straten. Einde lijk hield het rijtuig voor een deftige woning stil. Nu zijn wij thuis, fluisterde Tancred, zijn vrouw de hand reikende om uit te stappen. Ontroerd giug Laura de trappen op en weldra stond zij te midden van licht en bloemen in een vroolijke kamer, waarin zich een voor twee personen gedekte tafel bevond. Hoe gezellig is het hier riep zij verrukt. Mijnheer de adjudant is hier geweest en heeft alles zoo geordendde bloemen op de tafel en in de vensters zijn ook door hem gebracht, zeide de oppasser die in eerbiedig wachtende houding bij de deur stond. Heel aardig van hem, niet waar, Laura P Zulke kleine oplettendheden zijn toch aangenaam. Zeker, antwoordde zij, hoed en mantel afdoend, die terstond door den oppasser werden weggebracht. Miju beste Tancredriep de jonge vrouw zich ontstuimig iu de armen van den majoor werpende die haar teeder kuste. Nu sloeg hij den arm om haar heen en geleidde haar door de verschillende vertrekken. Zie, dit is uwe kamer. O hoe beelderig, en waar is de uwe Hier vlak naast. Nu, dan zal ik daar wel het meeste zijn, TER NEIIZEISCHE (OIRAYT. fA 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1