Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. No. 2762. Zaterdag 31 October 1891. 31® Jaargang. Hi FWit$F 83 84?:„ Binnenland. ABONNEMENT: PBUILLBTON In een te Amsterdam gehouden vergadering van den Raad voor beambten der Rijksbelastingen besloot men in beginsel tot oprichting van een ondersteumngsfonds. Aan de Kamerleden zijn adressen gezonden waarin op de ongunstige positie van adressanten gewezen wordt en hulp voor lots- verbetering wordt gevraagd. TER NEIIZENSCHE OliRAUT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit bind vemhljnt Dlnsdaer- en Vrijdagavond bij den nltgever P. J. VAN nE S A N D E te Ter Neuzen. Jr»olitieli Overzicht. Be hongersnood in Rusland neemt telkens grootere afinetingen aan. De Novosti schat het a#mtal nood- lijdenden op twintig raillioen. Kooplieden en specu- lanten maken hier en daar van de ramp gebruik tot het opdrijven der prijzen. Duidelijk blijkt dit na den maatregel van de spoorweg-administratie, die in 41 van de voornaamste plaatsen de broodprijzen wekelijks openbaar maakt. Een der bladen van Samara zegt den ook Aile joden van Polen bij elkaar zijn een scbaar van engelen in vergelijking met de Koelaks, die niet met de moeielijkheden der joden te kampen hebben, maar onder bescherming van de wet de bevolking mogen plunderen. Zij beginnen met den boer vee en werktuigen te ont- nemen, daarna zijn land, hem zoo geheel in den toestand van lijfeigene brengende. In Podolie weige- ren de landeigenaars hun graan te verkoopen, daar zij het volgend jaar weder een slechten oogst ver- wachten en voorraad willen houden. Het zon gemakkelijk zijn geheele kolommen te vullen, met verhalen over de verschrikkelijke tooneelen, die in de provincien voorvallen. Hevige debatten hadden in de Fransche Kamer plaats. Deloncle drong er op aan, dat Frankrijk in Afrika meer op ziju poot zou spelen en een ander wilde, dat men zich minder met de buiten- landsche posten zou inlatenvooral kwarn ook Tonkin ter sprake, dat jaarlijks een tien milliuen francs uit de schatkist verslindt en waar de Franschen steeds bestookt worden door de inlanders en de Chineezen. Ook de onthulling van het staudbeeld van Garibaldi te Nizza gaf aanleiding tot rumoer. Delafosse zei, dat men Frankrijk maar beleedigen kon, ongestraft in Rome bad men geroepen Weg met Frankrijk Ook verklaarde hij zich tegen de vervolging van den bisschop van Aix en en de circulaire aan de bisschoppen. De Minister Ribot sprak daarna eerst over de bedevaarten en verklaarde, dat de Italiaansche regeering haar leedwezen aan het Fransche kabinet te kennen had gegeven over de demonstration te Rome. V at Egypte betreft, zeide hij daar werden de Fransche belangen, noch de taal, noch de invloed bedreigd, terwijl Engeland zeker volgens de overeenkomst Egvpte zou ontruimen. Hubbard drong aan tot opheffing van het gezantschap bij het Vatikaan en Minister Ribot betoogde het belang van de handhaving er van. Ten slotte werd met 284 tegen 210 stemmen besloten het gezantschap te continueeren. In het bureau van de anti-Parnellistische National Press te Dublin is een bom geworpen. De beneden- verdieping van het gebouw is zwaar beschadigd. Van het personeel werd niemand gekwetst. De reden voor deze daad is onbekend. Volgens berichten uit Sierra Leone heeft 6 maanden geleden de heer Smith, grondbezitter op Naar het Duitsch. 6) Het Casino van het 10de regiment zag er geheel anders uit dan op een balavond. De offieieren waren hezig in de zoogenaamde kleine zaal het middagmaal te gebruiken. Levensgroote portretten van alle Pruissische vorsten versierden de wanden, daartusschen waren wapentropheen aangebracht. De tafel waaraan de heeren zaten, was in den vorm van een hoefijzer en buitengewoon groot. Wilt gijlieden een nieuwtje weten vroeg luite- nant Von Ring binnenkomende. Wat is het, wat is het Avancement Ver- plaatsing MisgeschotenMijn commandant heeft zich verloofd De oude Von Olefeld? Onmogelijk. Verloofd! Met wie riepen alien door elkander. Met die mooie, aardige freule Von Rodenwald, die hij op het voorlaatste bal uitnoodigde, hernam Von Ring. Ik vind het nog zoo kwaad niet en ik wensch mij zelf geluk met zoo'n aardig comman- dantsvrouwtje, riep hij vroolijk zijn plaats innemend. Nu, uu, Henri, dreigde zijn buurman. Geen gevaar voorhanden Misschien hebt je gelijk, Von Ring, voor wie het eiland Mataking, de Engelsche vlag geheschen. Het Fransche jacht Ardent, dat joist voorbij kwam, verwijderde de vlag en liet den heer Smith voor- loopig arresteeren. De Engelsche gouverneur van Sierra Leone erkende de rechten van Frankrijk op Mataking, maar de Engelsche kolonisten hebben protesten ingediend bij de Engelsche regeering. 't Zal we! met een sisser afloopen en John Bull zal wel toegeven, maar hij kon het met zoo'n vlagplanterij toch eens probeeren om weer een hoek gronds aan de Britsche kroon te hechten. Op Madagascar zitten de Franschen niet lekker. De spanning wordt er grooter. De onbeschaamd- heid van de Hovas, voornaraelijk aan de gouverneurs, wordt onverdragelijk. De Franschen staan aan allerlei kwellingen bloot. De Chineesche regeering poogt thans zooveel mogelijk de vreemde mogendheden tevreden te stellen. De onder-Koning te Nanking heeft reeds een aantal vorderingen betaald, naar aanleiding van de muiterij te Wuhu. Thans liggen te Shanghai 12 en in de Yangtse-havens 8 oorlogschepen. Te Yokohama zijn 3 bodems der Vereenigde Staten binnengeloopen, mede tot kruising in de Chineesche wateren bestemd. Volgens officieele mededeelingen uit Washington beschouwt de regeering aldaar de gewelddadigheden, tegen Amerikaansche matrozen te Valparaiso ge- pleegd, als beleedigingen van de Amerikaansche eer en de vlag. Er worden ernstige diplomatieke vertoogen tot de Chileensche regeering gericht. De gezant der V. S. te Santiago kreeg last vol- doende schadeloosstelling te eischen, teneinde de zaak in der minne te schikken, zonder afbreuk te doen aan de eer der beide landen. Wordt de schadeloosstelling niet toegestaan, dan zal de gezant teruggeroepen worden en zullen de diplomatieke betrekkingen met Chili geheel worden afgebroken. Volgens de laatste berichten uit Santiago is een vredebreuk tusschen Chili en de V. S. aan- staande. Wie 't niet gelooft zal wel het dichtst bij de waarheid zijn. Naar aanleiding der verkiezingen zijn te Cordoba en Tucuman in de Argentijnsche republiek onge- regeldheden uitgebroken van zoo ernstigen aard, dat de politie van hare vuurwapenen gebruik maakte om de menigte te bedwingen. Vele personen zijn gedood of gewond. Naar men verneemt, zijn de betaalmeesters van regeeringswege aangeschreven, zoo weinig mogelijk zilveren pasmunt uit te geven met het oog op het voornemen der regeering om in het volgende jaar nieuwe zilveren pasmunt met den beeldenaar van de Koningin te doen slaan. zoo dikwijls verliefd is, komt het zelden tot een uitbarsting. Dat is veel gezegd, vriendje. Maar mij als adju- dant komt het toe, de verloving van mijn comman dant met edel druivensap te begieten Ordonnans een flesch champagne en vier glazen Weldra stond de flesch in ijs bekoeld voor hem, en dronk hij met zijn drie kameraden op de gezond- heid der verloofdeu. Hola, ordonnans, papier en potlood 1 riep Von Ring weder. Met paarlenden champagnewijn Zai op uw heil gedronken zijn Dit wenscht met hart en mond en hand, Yon Ring, uw trouwe adjudant. schreef Henri en het papier opvouwende, gaf hij het aan een bediende om het terstond bij mevrouw Von Rodenwald te bezorgen, want waar zou de majoor anders zijn dan bij zijn verloofde. Hij had goed geraden en de majoor was er. Een deptlche, riep Chrisliane in de kamer komende waar Laura en Tancred nog bij het sterfbed zaten. De majoor opende het papier en met een wee- moedigen glimlach reikte hij het aan Laura. De eerste gelukwensch, zeide Laura zacht, het papier droevig ter zijde leggende. Hoe zonderling scheen haar deze overmoedige taal, hier bij het sterfbed harer moeder. Twee dagen later werd het stoffelijk overschot der afgestorvene ter aarde besteld, en naast haar Naar men verneemt, is bij de Regeering in overweging, het overbrengen van de aangelegen- heden van den landbouw, thans grootendeels be- handeld aan het departement van Waterstaat, naar de departementen van Binnenlandsche zaken en Financien. Gelijk men weet, is ons handelstractaat met Frankrijk door deze mogendheid tegen 1 Febr. 1892 opgezegd. Daar het t>oor de Fransche regeering onmogelijk is voor dien datum met de onderhandelingen over nieuwe tractaten gereed te zijn, is zij voornemens aan't Parlement machtiging te vragen tot verlenging dezer conventie tot 31 Dec. 1892, onder voorloopige toepassing van het nieuwe minimum-tarief op de invoeren uit ons land. Met ingang van 1 December is tot burge- meester van Rotterdam benoemd de heer P. Lijcklama h Nijeholt, thans burgemeester van Leeuwarden. De taptoekwestie werd Dinsdag in den Am- sterdamschen gemeenteraad openbaar behandeld. Na meer dan drie uur debaiteerens werd met 21 tegen 16 stemmen aangenomen eene motie van Mr. Treub, waarbij de raad zijn vertrouwen uitspreekt dat de burgemeester als hoofd der politie de noodige maatregelen zal nemen om in den toestand der politie verbetering te brengen. Tijdelijke versterking der Nationale Militie. In afwachting van het in werking treden der wet op den verplichten krijgsdienst, waarvan het ontwerp zoo spoedig als de omstandigheden dat zullen veroorloven, zal worden ingediend, heeft de Regeering het haren plicht geacht, maatregelen voor te stellen tot onverwijlde versterking van de nationale militie. Daartoe acht de Regeering noodig eene zoodanige verlenging van den diensttijd der militie, als waar- door op de dienstplichtigen geen noemenswaardige meerdere druk wordt gelegd en van Staatswege geen verhoogde uitgaven gevorderd worden. Dienvolgens wordt bij art. 1 van een ingediend wetsontwerp voorgesteld den diensttijd met den jaar te verlengen voor de ingelijfden bij de militie, na welken dienst zij nog in reserve blijven gedurende vier jaren bij de militie te land en gedurende drie bij de zeemilitie. Tijdens den reservedienst zal hun in het aangaan van een huwelijk en in het uitoefenen van de buitenlandsche zeevaart rolkomen vrijheid worden gelaten en zullen zij in het zich begeven buitenslands geenerlei belemmering mogen ondervinden. echtgenoot ter eeuwige ruste gelegd. In de kapel verzamelden zich de weinigen, die haar de laatste eer wilden bewijzen en daaronder bevond zich Von Ring, die een krans op het graf legde. Ontvang de uitdrukking van mijne innige deel- neming met uw verlies, waarde freule, zeide hij, Laura aangedaan de hand reikende, en tegelijkertijd mijn hartelijke wenschen voor de toekomst. Leed en vreugde staan soms zoo dicht naast elkander, dat het eene het andere wellicht verzachten kan. Hoe gevoelig en aangedaan sprak de jonge officier. Zoo schoon, zoo zacht, edel en vrouwelijk had Henri Laura nog nooit gezien. Onder deze onverwachte omstandigheden kon het jonge meisje nafuurlijk niet alleen te Berlijn blijven en nog denzelfden dag waarop de begrafenis plaats had, vertrok zij naar familie van haar verloofde. Toevallig ging Von Ring juist een jachtuitstapje maken en ontmoette de majoor en Laura aan het station. Wel, dat treft uitstekend, zeide Tancred, onder betere hoede kon ik mijne aanstaande niet stellen. Met het grootste genoegen antwoordde Von Ring en terstond wilde hij zijn ridderlijke taak aanvaarden door de bagage te bezorgen, toen Laura hem tegenhield. Dauk u, dank u, zeide zij. Daarvoor heeft... mijn verloofde reeds gezorgd. Zij namen plaats, Laura in de damescoupd, Von Ring in een rook wagon. De locomotief deed een In de laatste drie jaren van den reservedienst zullen de ingelijfden het jaarlijksch onderzoek van de verlofgangers niet behoeven bij te wonen en na het vijfde dienstjaar zijn zij van herhalingsoefeningen vrijgesteld. Om te alien tijde te kunnen beschikken over zes bruikbare lichtingen van het leger, zal de overgang in reserve van de zesde lichting eerst geschieden, nadat de jongste lichting eenigermate geoefend is, d. i. op 1 Augustus van elk jaar. De Regeering heeft van de gelegenheid dezer tijdelijke voorziening tevens gebruik gemaakt tot voorstellen, om de straffen, op de overtreding van sommige bepalingen der militiewet gesteld, te ver zachten, zoowel ten aanzien van verlofgangers, als van in te lijven militieplichtingen. Bij deze ver- anderingen wordt de duur van den werkelijken dienst als straf op de overtreding bij de Militie wet bepaald aanmerkelijk verminderd. Voorts wordt verlichting van druk voorgesteld ter behoeve der zeevarende dienstplichtigen. De Reegeering wenscht nl. de bevoegdheid te erlangen, ook aan andere ingelijfden bij de militie te land dan thans in art. 129 der militiewet zijn genoemd, vergunning te verleeneu om de buiten landsche zeevaart uit te oefenen, waarin werkeloozen dikwijls een middel van bestaan kunnen vinden, als tremmer, stoker, varensgezel, hofmeester of kok. Voor de militieplichtingen, die voor de lichting van 1892 zijn ingeschreven, blijven de in de mili tiewet thans vervatte tijdsbepalingen gelden. De voorgestelde wet zal met 1 Januari a. s. in werking treden en zal niet gelden voor hen, die naar hun leeftijd tot de lichting van 1895 of tot die van een der volgende jaren zullen behooren. Het aantal miliciens van de infanterie en van de artillerie, die van 1 November tot 1 Maart in het genot van verlof worden gesteld, bedraagt ongeveer 5000 man. Bij de regiments-comman- danten komen tal van brieven in van ouders, die er met het oog op gebrek aan werk, bezwaar tegen hebben hunne zoons gedurende de 4 maanden thuis te hebben. De heer J. den Breems Azn., reeder te Scheveningen, beklaagt zich in de Avondpost over de zeerooverijen der Engelsche en Belgische visschers in de Noordzee. Zoo werd dezer dagen weder een bomschuit 40 netten met toebehooren een waarde van pi. m. f 3000 ontstolen door een Engelschen zeeroover, en de andere visschersvaar- tuigen van ons land, ten getale van pl.m. 500, staan elk moment aan een dergelijk lot bloot. De heer Den Breems schrijft verder, dat de oor logschepen, belast met de bescherming der visscherij- vloot, zelden gezien worden op het zoogenaamde Zand, waar na 1 October de visscherij door ruim drie kwart der vloot wordt uitgeoefend. Hij wil met deze raededeeliug geen blaam werpen op de gillend gefluit hooren, de majoor omarmde nog eenmaal zijne aanstaande, waarbij zijn adjudant iets gevoelde dat naar ijverzucht geleek, en voort ging het. Nog lang zag Von Ring, hoe Von Olefeld met de hand bleef wenken, daarna stak hij een sigaar op en leunde achterover in de kussens. Hij had zich buitengewoon op een prettige jacht verheugd. Dagen lang had hij er naar verlangd en nu dwaalden zijn gedachten steeds naar Laura, die zich aan de andere zijde van het beschot bevond. Belachelijk. waarom zaten zij niet bij elkaar A1 die treurigheid van de laatste dagen zou het arme meisje nu eerst recht ter neer drukken. Waarom mocht hij haar niet wat afleiding geven Dat zou niet passen. Passen OnzinWat men al in de wereld niet uitvond om het met den menschen lastig en aangenaam te maken Of had hij zijn troost niet noodig Was het bewustzijn haar genoeg, in haar verloofde een vergoeding voor het gemis harer moeder te hebben gevonden Een zonderling gevoel van twijfel kwam op eens bij hem op en maakte hem bezorgd voor de toe komst van dit meisje. Maar waarom Wat gaat mij eigenlijk haar toekomst aan P fluisterde hij zonder een antwoord op die vraag te viuden. De trein hield nu eenige minaten stil. Is er ook iets waarmede ik u van dienst kan zijn, freule? vroeg hij bij de coupd waarin zij zat, komende. Neen, ik dank u wel.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1