Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AANKONDIGrlNG. No. 2761. Woensdag 28 October 1891. 31e Jaargang. BEK EN DM A KING. 0 bj t wees t i.j n De Burgemeester der gemeente Ter Neuzen Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteureu en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit bind verschijnt Blusdag- eu Vrljdagavond bij den ultgever P. Jl. V A BE 8 i N D E te Ter Neuzen. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadenng van den Gemeenteraad is belegd tegen Vrijdag den 30 October 1801, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 27 October 1891. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Wethouders der gemeente AXEL brengen ter algemeeue kennis dat overeen- komstig 2 van art. 27 van het Regleineut op de wegen eu voetpaden in Zeeland, Provinciaal blad n°. 2 van 1887, van 30 October tut in met 28 November 1891, dagelijks op de werkuren ten gemeentehuize voor ieder kosteloos ter inzage ligt een van Gedeputeerde Staten van Zeeland ont- vangen ontwerp van wijziging van deu ligger der wegen en voetpaden in de voornoemde gemeente, met de kaart, alsmede dat gedurende dien termiju schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten voornoemd. Axel, den 28 October 1891. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. v. D. SCHOONAKKER, Secretaris. folitieli Overzicht. Zoo zijn dan Auerbach, Werner, Bethe, Schulz en Wildberger afgestapt van den Erfurter socialisten- trein men stoomt dezen hoofden der Berlijnsche oppositie niet hard genoeg. De scheuring in de Duitsche socialistenpartij is een feitde jongeren, de radicalen, hebbeu den ouderen de gehoorzaamheid opgezegd. Reeds was op het congres te Erfurt voor- gesteld, de oppositieleiders Werner en Wildberger, wijl zij met voorbedachten rade de partij hadden benadeeld, zonder voorafgaand commissoriaal onder- zoek, uit te werpen, doeh dit vond geen voldoende ondersteuning. Wei werd met bijna algemeene stemmen aangenomen, dat de vergaderiug ten voile instemde met de werkzaamheden van het bestuur, doch ook een voorstel van Bebel, orn een commissie van negen leden te benoemen orn alle klachteu der oppositie omtrent de leiding der partij te onderzoeken en verslag uit te brengen. De op positie echter bleet ontevreden, verliet ten slotte de vergaderiug, en besloot tot het stichten van een afzonderlijke, revoiutiouaire sociaal-democratiscbe vereeniging, van de tegen woordige partij onaf- hankelijk. Verleden week hielden te Berlijn de aanvoerders dier oppositie een volksvergadering, FETJILLElTOJSr. Naar het Duitsch. 5) Laura deed het licht uit, wenschte hare moeder goeden nacht, maar zij kon dien avond niet in slaap komeu, en steeds zag zij in hare verbeelding de half weemoedige, half teedere oogeu van den majoor op zich rusten. De heer Von Olefeld kwam nu dikwijls en ont- moette de dames vaak op de waudeling. Hij boezemde Laura veel belangstelling in eu al meer en meer begon zij hem te achten. Hoe goed was hij en hoe hechtte hij zich aan hen, wie hij eenmaal genegenheid toedroeg. Rustig en kalrn verliep de tijd en weder kwam eene uitnoodiging voor een officiersbal, ditmaal door den heer Von Ring gezonden. Laura was verheugd dat hij haar dus niet had vergeten. Mevr. Rodenwald durfde de uitnoodiging niet terstond aannemen, daar zij zich eenigszius ongesteld gevoelde. Ik hoop dat ik beter zal worden, kind, want ik zou je zoo gaarne dit pretje gunnen. Wees daarover niet bezorgd, mama, als gij niet geheel beter zijt, gaan wij in geen geval. Maar op den dag van het bal moest mevrouw Rodenwald het bed houden en de majoor vond Laura zeer angstig over hare moeder; hij ging om hun doen te rechtvaardigen. Het ging er zoo onstuimig toe, dat de aanwezige aanhangers van Bebel ten slotte de zaal moesteu verlaten. De blijvenden voeren heftig uit tegen de ,/officieele dictatuur" van het partijbestuur in de vergaderiug te Erfurt, waardoor aan alien vrijen eigeu wil van den partijgenoot de doodslag werd toegebracht. Hoe men in Hongarije straat-demoustratien krijgt? Er bestaat een ,/inaatschappij voor demon stration" met agenten die provisie krijgen. De zaak is ongeveer zoo Bij de redactie komt een heer binnen, die zich aan den hoofd-redacteur voorstelt. Het is een oudachtig man, een verloopen gentleman" met outstoken oogleden, koperkleu- rigen neus eu een langen baard. Hij begint den redacteur zijn bewondering uit te drukken over het pas in zijn blad verschenen hoofdartikel van den afgevaardigde X. De studenten zegt hij zullen heden avond voor het redactie-bureau stilhouden, zij zullleu de redactie en den heer X. toejuichen; ik verzoek den heer X. aan het venster te verschijnen een kleine toespraak zou niet kwaad zijn. Pauze. De redacteur zwijgt. Welk een reclame voor het bladbegint de agent. De redacteur zwijgt nog. En het zal niet veel kosten. Maar toch iets vraagt de redacteur lachend. Heel weinig, het is slechts een kleine demoustratie Hoe zoo? Nu, er zijn drie soorten van demonstratien op straatkleine, groote en bijzonder groote. Onder de kleine verstaan wij die, waarbij het volk voor dezen of genen afgevaardigde stil houdt en hem toejnicht. De groote worden slechts aan groote mannen gebracht eu bij de bijzonder groote wordt met steenen gegooid zooals ten tijde van Kolo- man Tisza. De kleine kosten ongeveer 100 gulden de prijzen van de groote en bijzonder groote demonstratien echter bedragen tusschen 500 en 1000 gulden. De hoofd-redacteur van wien deze mededeeling afkomstig is, heeft van het aanbod geen gebruik gemaakt. In Rusland schijnt men nog geen plan te hebben om de zwaarden tot sikkels te slaan. Terwijl de hongersuood heerscht en dreigt, bestelt men in Frankrijk 500,000 geweren, terwijl in de Russische steden Toela, Iskewsk en Sjestroregk een en een kwart millioen nieuwe geweren worden vervaardigd. Alexander III heeft sedert de aanvaarding der regeering het streven getoond, Rusland in alle opzichten van het buitenland onafhankelijk te maken. Spoorwegen, geschut, schepen, machines werden zooveel mogelijk uitsluitend in Rusland eu uit Russische grondstoffen vervaardigd, de Russische fabrikanten werden door hooge, tegen het buiten land gerichte invoerrechten begunstigd. Wanneer men nu, nadat men jaren latig niet kon besluiten tot de vervaardiging van een nieuw geweer over te gaan, de levering van een half millioen gewereu, die het eigen land groote winsten beloofde af te terstond den dokter van het regement halen, ook nog een oud vriend van Laura's vader. De dokter kwam en constateerde dat de barones typhus had en dat de afloop niet te voorzien was. Nu brak een vreeselijke tijd aan voor de arme Laurazij verpleegde hare moeder met de meest zorgvolle opofferiug en de majoor stoud haar daarbij getrouw ter zij Je. Bij dit aanhoudend samenzijn had Yon Olefeld gelegenheid een dieper blik te slaan in het beminne- lijke karakter van het rneisje, terwijl Laura van hare zijde den majoor al meer en meer leerde waardeeren. Steeds vond zij hem tot elke opoffering bereid. Maar, Laura gij weet toch dat ware vriendschap even zoo gaarne geeft als ontvangt Zij zweeg maar zag hem vrieudelijk aan. Gij moogt uw spaarpenuingen niet gebruiken eu ge moet mij veroorloven de onkosten van uw moeders ziekte te helpen dragen. O, neen, neen Zeker, gij zoudt mij beleedigen door mijne hulp te weigeren. Ik geef immers slechts terug hetgeen ik en de mijnen vroeger ontvingen. Nu, dan laat ik u stil begaan, ik weet dat ik u daarmede genoegen doe, antwoordde Laura trouw- hartig. Hoe kan ik u ooit voor al uw goedheid bedanken, mijnheer Yon Olefeld, voegde zij er zacht bij. De majoor antwoordde niet, maar weder zag zij dien blik, welke haar het bloed naar de wangeu deed stroomen. werpen, aan het buitenland overlaat, alleen om een jaar vroeger gereed te zijn, dan bewijst dit, hoe de krijgslustige raadgevers van den Czaar, dezen de zaak als dringend hebben voorgesteld. Voor de vervaardiging van rookvrij kruit wordt, buiten de reeds bestaande kruitfabrieken, een nieuwe, zeer groote fabriek in Kasan gebouwd, die reeds het volgend jaar zal beginnen te werken. Zou men den hongersnood, die vooral ook in de omstreken van Kasan heerscht, willen wegschieten Voor de arme vervolgde Joden is geen kruit noodig, die gehoorzamen op het woord van Czaar. Met argusoogen bespieden de Chineezen en de Engelschen thaus de beweging der Russen in het hart van Azie. Vier jaren geledeu bereisde een zoogenaamd Russische onderzoeker, kapitein Grombt- schewski met een klein escorte kozakken het Pamir- gebied. Hij bezocht Hoenza en Nagar en verscheen ten slotte tot op een afstand van eenige dagmarscheu van Gilgit, dicht bij de grenzen van het van Engeland afhankelijke Kashmir. De Iudische regeering zocd spoedig een dwarskijker naar die streek, om een oogje te houden op deu onderzoeker. John Bull scheen met die onderzoekerij niet gedieud. En toen onlangs een paar Engelschen op het Parmir- plateau door de Russen waren aangehouden en het land uitgezet, omdat het Russisch gebied was, toen is men wakker geworden. Engeland zal wel geen oorlog beginnen, maar zal het kabinet St. Petersburg toch eeus duidelijk maken, dat dit zaakje niet aan het oog van deu Brit ontsnapt is. Naar aanleiding van het in sommige Duitsche bladen voorkomend bericht betreffende een aanstaand bezoek van H. M. de Koniugin-Regentes der Nederlanden en H. M. de Koningin te Berlijn, zeggen de Kol. Ztg. en de Nordd. Allgem. Ztg. dat beide vorstinnen de rouw nog niet hebbeu afgelegd, en er derhalve van een spoedig ophanden zijr.de reis naar Berlijn geen sprake kan zijn. Zeker is het echter, dat de Koningin—Regentes in het aanstaande voorjaar het voorgenomen bezoek zal komen afleggen. Of Koningin Wilhelmina hare moeder vergezellen zal, is nog niet uitge- maakt, aaugezien de gezondkeidstoestand en de opvoeding der jonge Koningin op het te nemen besluit van invloed zullen zijn. Men schrijft aan de Midd. Ct. Met belangstelling hebben vooral de eigenaars en pachters van gronden, gelegen in de calamiteuse polders in deze provincie, kennis genomen van het voornemen om aan het departement van waterstaat enz. eene afzonderlijke afdeeling van landbouw op te richten. Zij zien daariu eenige naderiug tot het betreden van den weg, die leiden kan tot eene werd maar meestal was zij De barones bij kennis. Het was middernacht, het kleine lampje verspreid- de eeu zwak licht en de majoor zat voor het bed bij de zieke, terwijl Laura een paar uren was gaan rusten. Mijn beste Von Oleveld, fluisterde de oude dame als eeu reddende engel zijt gij in ons huis gekomen, wilt gij mijn arm kind uw vriendschap niet out- houden, als ik niet meer zijn zal Spreek zoo niet, lieve mevrouw, gij zult weder beter worden. Neen, neen, ik gevoel al te goed, dat mijn dagen geteld ziju, riep zij in tranen uitbarstende. Ik ben bereid heen te gaan, maar mijn kind, mijn arm kind Von Olefeld had haar uitgeteerde hand gegrepen en er zich over heen buigende, kon men het hem aauzien, dat hij innerlijk een heftigen strijd streed. Leg uw kind gerust in mijn armen, ten minste als zij er mede tevreden is. Plotseling opziende, zag hij Laura in de deur staan de angst had haar weder naar de zieke.nkamer gedreven en zij hoorde wat de majoor zeide. Als versteend bleef zij met den deurkuop nog in de hand staan. Zij ontmoette een smeekenden blik van hare moeder. Diepe stilte heerschte in de kainer en de zware ademhaling der zieke was het eenige geluid dat door de ruimte weerklonk. Hebt gij gehoord, kind, wat de heer Von Olefeld herziening der wet van 19 Juli 1870 (Stbl. no. 119) hondende vaststelling der voorwaarden, waarop calamiteusen polders in Zeeland tegemoetkoming uit 's rijks schatkist kan worden verleend. Hoe hoog toch die eigenaars en pachters ook met den weldadigen zin der wet zijn ingenomen sedert de landbouw in een alles behalve roos- kleurigen toestand verkeert, bestaat bij hen een gewichtig bezwaar tegen de artikelen 4 en 7, be- palende dat tot dekking der kosten van zeewering en oeverdediging een dijkgeschot zal worden betaald, waarvan het bedrag vijf jaren na de calamiteus- verklaring bestaat uit de helft de onzuivere opbrengst van de gezamenlijke landerijen, ua aftrek der grondbelasting, en dat die helft verhoogd zal worden met lliQ) wanneer het maximum der bij- drageu vau aangrenzende polders of waterschappen is bereikt. De beteekeuis dicr onzuivere opbrengst wordt nader verklaard in art. 92 van het reglement, vastgesteld in 1871, waaruit blijkt dat onder on zuivere opbrengst wordt verstaan de gemiddelde pachtwaarde, die aan de gronden kan worden toegekend in den toestand van vollen, onbezwaarden en tiendvrijen eigendom, volgens schatting van deskundigenen onder pachtwaarde de prijs, die zonder bezwarende voorwaarden van betaling van lasten, onderhoud, leveringen en dergelijke, door den pachter aan den eigenaar kan worden betaald. Inzonderheid gedurende de landbouwcrisis drukken die bepalingeu van art. 4 en 7 loodzwaar op de schouders (of den financieelen toestand) van de betrokken landbouwers. Bij herhaling werd in laatstgenoemd tijdperk, zoo dikwijls nieuwe schat- tingen plaats hadden, over zware lasten tusschen landbouwers eu deskundigen van gedachten ge- wisseld, doch telkeus werk de schuld geweten aan de wet. De schattiugen achtte men steeds in overeenstemming met de pachtwaarde doch de eisch van de halve opbrengst plus 1/30 behoorde herzien te worden en eenige percenten te dalen. Bij de overweging dat vau de, voor den land- bouwer overschietende wederhelft, minus bedoeld Vso> behooren te worden afgetrokken, zoo niet de renten van verschuldigde kapitalen en tiendrechten dan toch de kosten van onderhoud (waaronder gere- kend mogen worden onderhoudskosten van gebouwen, paarden, knechts, arbeiders, gereedschappen enz.) zoo mag het oordeel gewettigd heeten dat beperking tot een derde der opbrengst ernstige overweging verdient, wil men de billijkheid betrachten en den achteruitgaug niet nog grooter maken. Deze beperking zou tot het natuurlijk gevolg leiden dat de eventueele tekorten, waarin door tegemoetkoming vanwege 't rijk en de provincie wordt voorzien, hooger zouden klimmen doch de verhoudingscijfers van 2/3 en 1/3 waren in dien zin te wijzigen dat het verschil geheel ten laste heeft gezegd vroeg de zieke met zwakke stem. Laura knikte van ja en boog het hoofd diep op de borst. Nu, wat is je antwoord Laura hoorde een smeekenden klank in deze vraag, maar zij zweeg en zag den majoor aan. Deze stond op en nam haar beide handen in de zijne. Laura, begon hij, het is mij onmogelijk u een frisch, jeugdig hart aan te bieden, het noodlot deed mij menige zware beproeving ondergaan, maar van het oogenblik dat ik u ontmoette, ving de genezing aan en nu is mijn hart geheel vervuld van mijne liefde voor u. Word mijne vrouw en leg met voile vertrouwen uw lot in mijne handen, ik ben over- tuigd je veilig door het leven te zullen geleiden. Langzaam had hij haar al sprekende naar zich toe getrokken en zijn arm om haar heen geslagen. Kon zij een beter lot tegemoet gaan Bestond er een braver, edeler mensch Een trouwer hart En was het niet de laatste wensch harer sterveude meeder, welken zij vervulde Zij knielden voor het bed der zieke, die zegenend haar handen op hun hoofden legde. God moge uw goedheid en edelmoedigheid ver- gelden, fluisterde de stervende. Op eens beving Laura een onaangename gewaar- wording. Zou het misschien meer medelijden zijn, dat hem bewogen had haar te vragen Maar neen TER \EI ZE\>S(BE <1)1 IUVI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1