Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Teekencursus. BedijkinE tan piien in Jen Bratam. No. 2750. Zaterdag 19 September 1891. 31e Jaargang. BEivENHVlAIUNG. S3 advertentiEn. Bij deze couraut behoort een bijvoegsel. Toelating tot de avondscholen A en B, in de kom der gemeente, en C op Sluiskil, zoomede tot de herha- lingsklasse aan school A. FBUILLBTON. 7) TER NEllZEISCHE (OIRAYT ABONN. EMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit blad veraehljnt Dinsdag- en Vrijdagavond blj den ultgever P. JL VAN UE SANDE te Ter Neazen. Tijdens de aanstaande kermis alhier mogen de tapperijen voortdnreud open blijven, onder dien verstande eveuwel dat zij ten alien tijde dadelijk moeten worden gesloten, wanneer de politie dit mocht bevelen, terwijl op den laatsten kermisdag, des Zaterdags, zoowel de kramen, tenten enz. als de tapperijen moeten worden gesloten uiterlijk des nacbts te 12 uren. Ter Neuzen, 18 September 1891. De Burgemeester van Ter Neuzen, L A. VAN BOVEN. Zij, die met 1 October aanstaande wenscben te worden toegelaten tot bovengenoemde inricbtingen, worden verzocbt, zicb daartoe voor 27 dezer aan te melden, betzij ter gemeente-secretarie of bij het hoofd der betrokken school. In bet belang der kinderen wordt het getrouw bezoek dezer zeer nuttige inrichtingen ten zeerste aaubevolen. Ter Neuzen, 11 September 1891. Burgemeester en IVethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Zij, die met 1 October aanstaande tot boven- aenoemden cursus wenschen te worden toegelaten, worden verzocht zicb daartoe voor 27 dezer aan te melden bij den Gemeente-bouwmeester. De cursus is alleen toegankelijk voor jongelieden, die het gewoon scboolonderwijs genoten hebben, en 14 jaar zijn of dien ouderdom voor het eiude des jaars bereiken. Ter Neuzen, 11 September 1891. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Wanneer men scborren indijkt en alzoo een nieuwen polder schept, moeten wegen worden aan- gelegd, omdat men de producten van het land naar de bofsteden moet vervoereu maar ook, omdat In het westen rommelde de donder, al waren de bliksemstralen door bet zonlicbt nog onzicht- baar. Nu brak bet onweder met voile krachtlos. Huilend boog de storm de kruinen der boomen, de vogels zochten verschrikt een schuilplaats onder bet dak der kerk en terwijl de donderslagen elkander steeds sneller opvolgden, kletterde de regen tegen de ruiten. In bet voorkamertje van den school- meester zat Bianca Hertenfelt op de ouderwetscbe sofa. Zij liet haar levenslustige oogen, die nu echter een weemoedige uitdrukking hadden, door de kamer gaan. Bij dit weer viel er aan terog- rijden niet te denken en zij moest blij zijn een schuilplaats gevonden te hebbeu. De geheele inrichting van de kamer, waarin zij zicb bevond, bewees hoe eenvoudig en zonder behoeften de bewoners waren. Een tafel en een paar stoelen, onder den spiegel de commode met een wit gehaakt kleedje en bonte porseleiuen vazen, eenige bloempotten en een vogelkooi voor het venster, oen paar houtsneden, portretten van Maarten Luther en Melanchton aan den wand, dat was alles. Maar neen 1 In den boek stond nog een boeken- kast met dikke, ernstige folianten. Is dit de kamer van uw vader vroeg Bianca men van den eenen polder in den anderen moet kunnen komen en van de eene gemeente in de andere. Meermalen is mij op poldervergaderingen geble- ken, dat bij het ontstaan van den polder er te weinig was gelet op het groote belang van goede, doelmatige en talrijke wegen en hoe men daar later het slacbtoft'er van is, omdat verandering zeer kostbaar is en moeilijk kan tot stand komen. Bij de indijking van den Vergaertpolder is in dat opzicbt op grove wijze gezondigd, zoodat het publiek, reeds onmiddellijk na de indijking, uit eigen beweging en op eigen gezag, een voetpad heeft gemaakt, waar zeer zeker een breede straatweg niet zou mogen ontbreken. Zoo ook is de weg welke thans bekeid is, veel te smal, omdat bet zeer goed mogelijk is, dat te eeniger tijd een tram de haven van Philippine (met het oog op bet groote mosselenvervoer) met bet station van dien naam zal verbinden. Zulks is te meer te betreuren, omdat de gronden langs dien weg gelegen meestal weinig waarde hebben. Bij de thans op handen zijnde indijking mogen gemeente- en polderbesturen, wel goed toezien vooral wanneer er mogelijkheid zou bestaan, orn op die wijze een breeden rijweg te verkrijgen van Philippine naar Biervliet of IJzeudijke, omdat in dat geval het 4" en 5e district met elkaar zouden worden verbondeu. Van een spoorweg door den Brakinan, waar vroeger wel eens sprake geweest is, en hoe gewenscht ook, zal vooreerst wel niets komen, men versmade echter het mindere niet, omdat men het meerdere niet kan krijgen. Wanneer in het vervolg plannen voor indijkingen ter inzage worden gelegd zal op richting en breedte der wegen scherp moeten worden gelet, omdat het net der tramwegen zicb meer en meer zal uitbreiden vooral daar, waar op geen spoorwegen valt te rekenen. Heeft men eenmaal breede wegen, dan zijn de kosten van aanleg van een tramweg gering, terwijl men bij onteigening van eenige beteekenis on middellijk afstuit op de enorm booge kosten. Uit dit oogpunt is het te betreuren, dat de provincie niet meer evenals vroeger is verdeeld in districten (in Belgie zijn de districten bebouden gebleven), omdat het provinciaal hestuur met vele behoeften oubekend blijft, nu er geen band bestaat tusschen afzonderlijke gemeenten welke nochtans een gemeen- schappelijk belang hebben, en iedereen de last en moeite bet liefst aan zijn buurman overlaat. L. JPolitieli Overzicht. Om den haat levendig te houden verschijnen er in Frankrijk nu en dan boosaardige geschriften wier verspreiding eene verstandige regeering moest met een blik op de boeken. Ik hoop niet dat ik hem heb verjaagd. Neen het is mijn kamer, autwoordde Aniela. Ik zit hier daags gewoonlijk en mijn bed staat in de kamer hiernaast. Mijn vader komt bier alleen om te eten, anders niet. Zijn kamer ligt aan de andere zijde van de gang naast de trap, die naar de kerk voert. Maar die boeken dan Ge wilt tocb niet zeggen dat die van u zijn Ik heb ze langzamerband verzameld. Zij ver- vangen bij mij volkomen den omgang met menscheD. Zij boezemen mij ten minste nooit afschuw in, zooals de menschen dikwijls doen. Maar lief kind, hoe is dat mogelijk Ge zijt nog zoo jong. Ge moet tocb met meisjes van uw leeftijd omgaan, ge moet tocb vriendinnen hebben. Ge hebt onnatuurlijke, ziekelijke ideeen. Die boeken brengen uw hoofd in de war, ge moet meer in bet frisscbe, vroolijke leven. Ik heb nooit een vriendin gebad. Zoolang ik leef, heeft zich nooit iemand om mij bekommerd en ik heb mij om niemand bekommerd. Zoo iets is altijd wederkeerig. Hebt ge dan nooit behoefte gevoeld iemand innig lief te hebben Maar hoe kan ik dat ook vragen Ik vergat dat ge nog een vader hebt. Mijn vader heeft zich nooit om mij bekommerd. Hij beschouwt mij als een noodzakelijk kwaad. Acb ja, het moet beerlijk zijn bemind te worden, tegengaan. Dezer dagen verscbeen te Parijs een pamflet„La patrie en danger", dat den inwoners van Parijs alarmeert. Het doet een beroep op alle mannen van goeden wilop alle partijen recbts en links, voor wie de eer van het vaderland heilig is boven allesop de dappere stad, die van honger wist te sterven toen Moltke baar bombardeerde en Wagner haar beleedigdeop alien wier hart nog trilt van hoop en trots wanneer de driekleur door de straten gaatop de mannen die zullen weten te sterven en op de vrouweu die zullen weten te lijden in stilte, opdat het vaderland sterk, geeerd en ontzien rnoge zijn op de Franschen in Frankrijk, op de Parijzenaars in Parijs ,/Ja wij weten het wel", zoo leest men #de kale jakhalzen, die den Rijn overkomen om de plannen van onze vestingen en de modellen van onze industrie te stelenzij die ons te Parijs ergeren door bun onbeschaamde aanmatigiug en die nog in een veroverd land denken te zijnzij die ons met bun Beiersch bier vergiftigen en ons de pendules weder komen verkoopen die zij in bet oorlogsjaar op den kop getikt hebbenal die zuurkool-eters met hun porseleinen oogen en hunue gele baarden zullen leelijke gezicbten trekken. Zij zullen op ons spuwen. Maar wij zeggen het hun vooruitin afwacbting dat wij onze Lebel—geweren gebrniken om ben zoo lang als zij zijn neer te leggen op een plaats waar zij nooit weer van zullen opstaan, hebben wij voor hun gerief een voorraad stokken aangeschaft, die wij zekerlijk voornemens zijn op bunne ruggen stuk te slaan." Op zulk een onzinnigen bombast wordt 't lezend Parijsche publiek outbaald Te Erfart, waar Napoleon I de vorsten van Duitschland als zijn vazallen ontving, heeft de Duitsche Keizer na eene wapenschouwiug een dronk gewijd aan zijne soldaten en o. a. gezegdOp deze plaats heeft ons de Corsicaansche parvenu het diepst vernederd en het afschuwelijkst onze eer geschonden maar van hier kwam ook in 1813 de straal der wraak, die hem terneder sloeg. Misscbien zal de officieele lezing van dezen toost anders luiden, maar dat de Keizer aan een oorlog tusschen Duitschland en Frankrijk heeft herinnerd heeft de aandacht getrokken en enkelen zien, waarschijnlijk ten onrechte, daarin een bedenkelijk teeken. In Oostenrijk-Hongarije maken bonderdduizenden er geen gebeim van, dat zij met Frankrijk en Rus- land sypathiseeren. In Bohemen gaat sedert de opening der tentoonstelling te Praag geen dag voorbij, dat niet een redenaar of een dagblad Duitsch land en het drievoudig verbond beschimpt en Rus- land als den bescbermer der Slaviscbe volken roemt. Het gepeupel zingt spotliederen op de Duitscbers, maar de Franschen juicbt het toe. Nog onlangs verklaarde een lid van den Rijksraad in eene maar gelooft ge niet dat er menschen zijn, die door bet leven gaan en sterven, zonder ooit iemand liefde te hebben ingeboezemd Neen, dat geloof ik niet. Er zijn zooveel verschiliende soorten van liefde, maar geheel zonder liefde gaat er zeker nooit iemand door het leven. Toen ik nog een kleiu kind was, aldus vervolgde de docbter van den school meester, gevoelde ik ook de behoefte mij aan iemand te hechten. Onze oude meid was knorrig en doof, waardoor ik dus weinig aan baar had en als de school uit was en de kinderen vroolijk naar huis gingen, liep ik een van ben na en zag met jaloersche blikken hoe vriendelijk bet door haar moeder werd ontvangen. Als ik dan nader kwam en de vrouw schucbter bij baar kleed vatte, om baar aandacht te trekken en verlangend naar haar opzag in de hoop dat zij ook voor mij een liefkoozing zou hebbeu, dan stieten de kinderen mij terug en riepen Stuur baar weg moeder, dat is de kleine heks van den schoolmeester, die heeft booze oogen. En in plaats van ben over bunne ondeugendheid te bestraffen, zei de moeder dan Ja het is waar, bet kind heeft ondeugende oogen. Zij trok de kinderen dan onwillekeurig naar zich toe, alsof mijn blik hen kwaad zou doen. Later zag ik in, dat het mijn bestemming was, alleen door het leven te gaan. Bianca was opgesprongen en terwijl zij Aniela de beide handen toestak, riep zij levendig Laat ons vriendinnen zijn Wij zijn van den- groote vergadering zijner kiezers, dat Duitschland door militarisme, graanrechten en socialisme te gronde werd gerichtdat het zijne grootheid in 1870 aan de gunst van Rusland had te danken en thans in gevaar verkeert, omdat Rusland het niet langer steunt. Rusland was Oostenrijks na- tuurlijke bondgenoot. De vertegenwoordiger der regeering van Oostenrijk hoorde dat alles aan en zweeg. En te Agram werd ter eere van den Franschen consul, die het zich gaarne liet welge- vallen, de Marseillaise gespeeld, als eene demon- stratie tegen Duitschland. Sommige Parijsche bladen sporen de regeering van Frankrijk aan om Madagascar, waar nu slechts een protectoraat wordt uitgeoefend, geheel te onder- werpen. Eene expeditie van 10,000 man en 70 b 80 millioen frcs. zouden daarvoor nooaig zijn. De regeering schijnt evenwel zulke plannen niet gunstig gezind. Zij weet dat een koloniale oorlog niet alleen veel geld, maar ook vele menschenlevens kost en dat, zoolang niet een sterk geworven kolo- niaal leger bestaat, de Fransche kiezers bunne zonen en breeders niet gaarne ten offer zien gebracbt aan de nationale glorie. Het Journal des Debats merkt daarbij op Hadden de Engelschen op Madagascar dezelfde positie als wij, dan zouden reeds lang Engelsclie ondernemingen de inbezitneming des lands hebben bezegeld. Maar bij ons verlangt men, in plaats van een beroep te doen op het particulier initiatief, kanonnen, geweren, soldaten en het geld der be- lastingplichtigen. Gelukkig tevergeefs, want de Kamers zullen dergelijke avonturen niet toelaten. Een Duitsch zeeofficier, die eenige jaren in dienst van China is geweest, heeft op zijn terug- reis naar Duitschland te San Francisco tegenover een journalist zicb uitgelaten over den toestand in het Hemelsche Rijk. Hij vertelde, dat de geheime vereeniging Ko-Lao vooral in de omstreken van Canton maar ook in andere deelen van het rijk zeer machtig was. Zij stelt zich ten doel, de thans regeerende Tartaarsche of Mandschoe dynastie te verdrijven en kapitein ter zee Vogel gelooft dat zij mettertijd dit doel zal bereiken. De geheele bevolking is met bet tegen- woordig keizerlijk huis ontevreden de met de snelle vermeerdering der bevolking toenemende nood en armoede moeten eene omwenteliug ten gevolge hebben. De heer Vogel zeide, dat de Chineescbe vloot in den Stillen Oceaan veel sterker was dan de Russiscbe, terwijl nog nieuwe scbepen voor China in Rusland worden gebouwd. De verdedigings- werken der havens zijn daarentegen meestal onvol- doende. Eene maritieme demonstratie der mogendheden om pressie uit te oefenen op de Chineesche regeering, als zij weigert de moordenaars en plunderaars te zelfden leeftijd, ik voelde mij gisteren dadelijk tot u aangetrokken en zou u zoo gaarne gelukkig maken. Aniela was ook opgestaan. Zij was veel langer dan Bianca. Zij staarde deze sprakeloos van schrik in bet vriendelijke gelaat. Hoe kan er tusschen ons sprake zijn van vriend- schap, zei zij, terwijl zij een schrede achteruit deed, alsof zij bang was de toegestoken handen aan te raken. Ge vergeet het verscbil in stand. O, wie denkt daar nu aan Wij zijn beiden jong. Ge hebt een vriendin noodig en om de waarbeid te zeggen, ik ook. Niet waar P Ge zijt het origineel van het beeld in de kerk En ge hebt zeker dikwijls genoeg geposeerd, om hem te leeren kennen en te waardeeren. Nu dan, vermoe- delijk kent ge dan ook onze betrekking tot elkander en weet ge dat wij verloofd waren, maar door het noodlot werden gescbeiden. Er is hier een misdaad begaan, waaraan hij onscbuldig is. Zijn onschuid moet bewezen worden. Ik ben overtuigd dat de lieve God mij daartoe den rechteu weg zal wijzen. Wilt ge mij helpen? Ik bid u, zie mij niet zoo onheilspellend aangeef mij uw band, moet ik dan vergeefs om uw vriendschap vragen En wie zegt a, dat ik kan helpen Nu, ik verwacht geen directe hulp van u. Wat kunnen twee zwakke meisjes in zulk een zaak ook doen. Maar ik zou al gelukkig zijn, als ge vriend schap voor mij gevoeldet en belang steldet in ons lot.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1