Algemeen Nieuws- en Advertentiebiad 2 voor Zeeuwsch- Vlaanderen. kermis Jaar-, Paardaa- en Veamarkt No. 2749. Woensdag 16 September 1891 31e Jaargang. BEK EN DM A KING. Teekencursus. op MaauSai Jeo 5 Octolier 1891, Binnenland. TE HULST, S3 ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVo Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. advertentiEn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. te TER NEUZEN op de gewone wijze van Maandag, 21 tot Zaterdag, 20 September 1891. Ter Neuzen, 1 September 1891. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Toelating tot de avondscholen A en B, in de korn der gemeente, en G op Sluisk.il, zoomede tot de herha- lingsklasse aan school A. Zij, die met 1 October aanstaande wenschen te worden toegelateu tot bovengeuoemde inrichtingen, worden verzocbt zich daartoe vdor 27 dezer aan te melden, hetzij ter gemeente-secretarie of bij het hoofd der betrokken school. Id het belang der kinderen wordt het getrouw bezoek dezer zeer nuttige inrichtingen ten zeerste aanbevolen. Ter Neuzen, 11 September 1891. Burgemeester en AVethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Zij, die met 1 October aanstaande tot boven- genoemden cursus wenschen te worden toegelaten, worden verzocht zich daartoe voor 27 dezer aan te melden bij den Gemeente-bouwmeester. De cursus is alleen toegankelijk voor jongelieden, die het gewoon schoolonderwijs genoten hebben, en 14 jaar zijn of dieu ouderdom voor het einde des jaars bereiken. Ter Neuzen, 11 September 1891. Burgemeester en AA ethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. (3e Kermisdag), aanvang nemende des voormiddags 10 uur, met uitloving van 9 verschillende premien voor aangebracht Vee. Ook dat, elken Maandag op de weekmarkt, plaats en gelegenheid bestaat tot het aanvoeren van vee ten %erkoop op het Marktplein, waarvan geen staan- of marktgeld wordt geheven. De Burgemeester van Hulst, L» VAN AVAESBERGHE-JANSSENS. Politiek Overzicht Grevy is dood. De ex-president der Fransche republiek heeft veel goeds voor zijn land gedaau en was een wakker strijder voor de recliten des volks. In 1879 volgde hij maarschalk Mac Mahon op den presidents-zetel. Voor dien tijd had hij zich als advocaat een aanzieulijk vermogen ver- worven. In 1868 nam hij zitting in het corps legislatif, waar hij zich bij de oppositie tegen het keizerrijk aansloot. Hij protesteerde tegen de licht- zinnige oorlogsverklaring aan Duitscbland en ver- zette zich na den val van het Napoleontische Huis tegen elk dictatoriaal optreden, en toen de nationale vergadering op zijn aandringeu was opgeroepen, werd hem in 1871 den presidentszetel aangeboden van dat lichaam, welke waardigheid hij twee jaren bekleedde. Na den dood van Thiers (de groote kleine man) was hij het erkende hoofd der ge- matigde republikeinen, werd voorzitter der Kamer en in 1879 gekozen tot president der republiek. In de laatste jaren toonde de schoonvader van den beruchten AVilson zich een schraapzuchtig man en men maakte hem er geen gering verwijt van, dat bij, hoewel zeer rijk, van zijn hoog traktement en zijne ruime toelagen »een potje maakte. Na zijne herbenoeming, in 1885, kwamen de jammerlijke knoeierijen en intriges van zijn schoon- zoon aan het licht. Grevy miste den moed en de kracbt, om zich van dezen gewetenloozen man te scbeiden, en de Kamer dwong hem, zijn ontslag in te dieneu. Dit geschiedde in 1887 en sedert trok hij zich geheel uit het openbare leven terug en bleef op zijn landgoed te Montsous-Vaudrey, waar hij ook den laatsten adem uitblies. De Dnitschers hebben groote oogen opgezet, toen zij vernamen, dat het verbod tot invoer van Amerikaansch varkensvleesch in Duitschland was opgeheven. De Duitsche veefokkers hadden zich reeds gouden bergen beloofd voor de toekomst van wege de duurte der vleeschpnjzen. AVel was er klacht te over, maar Caprivi had zich nog zoo pas verklaard tegen de opheffing der invoerrechteu op koren en zou dus het verbod boven vermeld ook wel handhaven, zoo werd algemeen gedacht. Velen meenen nu, dat de invoer van koren ook spoedig zal worden vrijgelaten. Tusschen den vertegenwoordiger van keizer Wilhelm te A\ ashing- ton en het departement van buitenlandsche zaken aldaar zijn langdurige conferenties gehouden, die gebeim zijn. Als men in aanmerking neemt, dat de oogst in Amerika overvloedig is en dat Rusland den uitvoer van koren verboden heeft, dan laat het zich zoowat denken waarover gehandeld is op die geheime bijeenkomst. Keizer AVilhelm is te Miinchen door den burge meester ontvangen, die een lofrede hield op den Keizer van den vrede, den arbeid en den plicht. Hij noemde den vorst een moedig en groot aan- voerder voor het volksstreven. De Keizer dankte voor de hartelijke woorden. Hierna reed de Keizer onder de toejuichingen der menigte door de sierlijk getooide, electriscb verlichte straten naar het FBUILLETON vorstelijk verblijf. Uit alles blijkt verder, dat ook in Beieren het besef der Duitsche eenheid" hoog ligt en men met vertrouwen de toekomst, van het machtige Dnitschland tegemoet gaat. Ointrent de oorzaak van den crisis in Konstan- tinopel is de wereld nog niet tot klaarheid gekomen. De ex-grootvizier Kjamil-Pacha wordt ten strengste bewaakt. Er wordt gesproken over eene te groote inscbikkelijkheid jegens Engeland over de houding van Oostenrijk ten opzichte van Bosnie en Her- zegowinaover de bezorgdheid des Sultans over de triple-alliantie, die hem in moeielijkheden zou kunneu brengen over den hachelijken toestand in Yemen over den stand van zaken in Egypte en de Balkanstaten en over het gerucht eener samen- zwering tegen den Sultan. Zeker stof te over. In de "laatste weken heeft de Sultan herhaaldelijk besluiten genomen zonder zijn grootvizier te raad- plegen. Daar komt plotseling het ontslag van Kjamil-Pacha en denzelfden middag bezetten de troepen de naar de Porte leidende straat. Op de binuenplaats van het gebouw der Porte vatte de eerewacht post met de muziekin de groote receptie-zaal verzamelden zich de beambten, de buitenlandsche attaches en de hoofden der verschil lende godsdienstige geziudheden. Te drie uur verkondigden trompetl'anfares en tromgerolfel het naderen der grootwaardigheidsbekleeders. Aan het hoofd reed op een schitterend ros Riza-Pacha, uaast hem de nieuwe Sheik-ul-Islam, in een wit gewaad op een melkwitten telganger gezeten, daarna de Ministers en een aantal officieren. In de receptie zaal overhandigde de eerste secretaris van den Sultan aan den nieuwen Minister van justitie Riza-Pacha het besluit van den Sultan, dat in een rood zijden zakje was gehuld. De Minister bracht het geschrift van den Grooten Heer eerbiedig aan de lippen en gaf het daarna aan Tewfik Bey, die het met luider stemme voorlas. Kjamil-Pacha was afgedankt en nu werd of was Dschewad-Pacha de waardigheid van grootvizier opgedragen. Mag men een Engelsch blad gelooven, dan is de nieuwe staatsman een ,/jabroer" en door den Sultan op den hoogen post gezet, omdat hij zelf de teugels wenscht te voeren. Er zal te KonstantiQopel drukte komen onder de naijverige gezauten van sommige mogendheden. Aan kuiperij geen gebrek 6) Weet je dan niet, Conrad, dat mijn vader dade- lijk met mij buitenlands ging om te vermijden, dat onze naam bij het onderzook zou genoemd worden en om alle onaangename opmerkingen te ontgaan ging de jonge dame voort, toen de bewaarder verdwenen was. Ik mocht geen briefwisseling houden met mijn familie in het vaderlandik werd door nieuwe indrukkeu overstelpt, ik moest alles vergeteu. Ge moet mijn goeden, ouden vader niet streng beoordeelen. Hij is heftig en onrechtvaardig tegen u geweest, maar in dien tijd was hij altijd goed en vriendelijk voor mij. En ik wil u nog wat zeggen, Conrad, hij heeft u later ook beter beoordeeld. Uit een brief dien hij mij liet lezen, zag ik, dat hij information over u had ingewonnen en had vernomen, welk een goed zoon ge altijd waart geweest en hoe ge u in alle omstandigheden flink en eerlijk hadt gedragen. Dat had hij vroeger moeten doen, nu was het te laat. De rede, waarmede de Minister van binnen landsche zaken, de heer Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet, Zaterdag de zitting der Staten-Generaal Eerste en Tweede Kamer sioot, luidt in haar geheel als volgt. Mijne heeren De ernstige ziekte en het daarop gevolgde overlijden van Nederlandsch geliefden Koning wierpen eene donkere scliaduw op het afgeloopen jaar. Zij deden in groote mate hunnen invloed gevoelen op den loop der werkzaamheden van de thans geein- digde zitting der Staten-Generaal. In het regentschap werd eerst tijdelijk voorzien. Spoedig daarna moest het voor den duur der minderjarigheid van onze Koningin aanvaard worden. De hieruit voortvlopiende geldelijke regelingen werden vastgesteld. Het inkomen der kroon werd voor het nieuw ingetreden tijdvak overeenkomstig de grondwet geregeld. Tot al deze maatregelen verleendeu de Staten- Generaal hunne hartelijke medewerking. De regeling der levende strijdkracbten hield uwe aandacht langen tijd en ernstig bezig. Het gelukte evenwel niet, die regeling ten einde te brengen. De uitslag der verkiezingen leidde kort geleden tot eene wisseling van verantwoordelijke raadsleden der kroon. De Koningin-AVeduwe-Regentes heeft mij opge dragen, u, mijne heeren, haren dank te betuigen voor uwen ook in deze zitting betoonden ijver tot bevorderiug van 's lands belangen. Door de Koningin-AVeduwe-Regentes daartoe gemachtigd, verklaar ik deze zitting der Staten- Generaal in naam der Koningin te zijn gesloten. Met machtiging van H. M. de Regentes zijn een aantal wetsontwerpen, welke door de vorige Regeering aanhangig waren gemaakt, ingetrokken, o. a. de Legerwet en dedaarmede in verband staande ontwerpen. Van regeeringswege worden in alle gemeenten van het eilaud Tholen maatregelen genomen om de vlekziekte onder de varkens voor de volgende jaren te voorkomen. Alle hokken, waarin varkens gestorven zijn of ziek hebben gelegen, worden afgebroken en afge- schuurdde aarde uit den bodem wordt wegge- graven en daarvoor zeezand in de plaats gebracht vervolgens wordt de vloer met steenen geplaveid. Men gaat hierbij van de veronderstelling uit, dat de ziektekiemen in de hokken aauwezig bleven en telken jare de epidemie weder deden ontstaan. Ofschoon de uitkomsten der visscherij over dit jaar over het geheel tot heden niet schitterend zijn, breidt zich de Tesselsche vloot en ook die van AVIeringen, nog bestendig uit. Er zijn voor Tessel op verschillende werven weer acht vaartuigen in aanbouw en voor AVieringen wordt op de Tesselsche scheepswerf een schuit gebouwd. De visschersvloot der beide eilandeu bestaat nu reeds uit ongeveer 350 vaartuigen, met eene be- manning van nagenoeg 3000 personen. De ,/Nederl. Vereeniging tot afschaffing van sterken drank" heeft in haar te Leeuwarden ge houden algemeene vergadering het voorstel van Mr. D. R. B. van Lyoden, uit Arnhem, luidende Het hoofdbestuur wordt uitgenoodigd maatregelen te nemen bevorderlijk tot het tot stand komen van wetten, waarbij de vervaardiging en het vervoer van sterkeu drank in Nederland wordt verboden, aangenomen met dien verstande, dat aan eene Ja, het was te laat, maar ik was er hem toch dankbaar voor. Het seheen een stilzwijgende over- eenkomst tusschen ons, gedane zaken niet weer aan te roeren. Hij gaf mij alleen de kranten waarin de verslagen der terechtzitting waren opge- nomen en ik las die onder bittere tranen. O, nooit ben ik zoo ongelukkig geweest, als op den dag toen ik uw veroordeeling las. Dat was het laatste, wat ik van u hoorde. Ik was zeer ziek en toen ik weer gezond werd, gaf men mij geen krauten meer te lezen. AVii waren vier jaar achtereen op reis. Wij verlangden alien in stilte terug naar ons oude tehuis, maar lieten het elkander niet blijken. Wij zagen veel schoons en interressants en zagen het toch weer niet met het ware genot, want oDze gedachten waren ver weg en alleen uit liefde voor elkander veinsden wij belangstelling en vroolijkheid. Langzamerhand kreeg ik mijn oude vroolijkheid terug, ging Biauca voort. O vergeef mij, Conrad. Ik viud het vreeselijk dat ik lachen en schertsen kan, terwijl gij Maak u daarover geen verwijt, kind. Ge waart steeds een zonnebloem, die zich als bij instinct tot de lichte zijde van het leven wendde. Mijn vader geloofde misschien, dat ik na zulk een langen tijd de geschiedenis in het vaderland vergeten zou zijn en stelde mij voor naar huis terug to keeren. Met welk een vreugde ik dat voorstel aannam, behoef ik u niet te zeggen. Een week geleden kwamen wij hier aan. Mijn arme vader, hij geloofde dat het tusschen ons uit was en ontdekte nu plotseling dat de vier jaren reizens vergeefs waren geweest. Waarlijk, ik had medelijden met mijn arm vadertje. Vergeef mij, maar ik heb juist geen reden om bijzouder zacht gestemd te zijn jegens uw vader. Maar stel u dan in zijn plaats. Ik was zijn eenig kind en al is hij ook welgesteld, hij wenschte toch mij een schitterende positie in de wereld te verzekeren. De ontdekkiug, dat ik mijn hart had weggeschonken aan een jongen, onbekenden schilder, was hem een groote teleurstelling. Ge moet hem daarom vergeven, dat hij in het eerste oogenblik der ontdekking wat hard voor u was. Maar ge zijt zoo ernstig en zoo stil, Conrad, en ge hebt nog geen enkel woord gezegd om mij welkom te heeten. Hebt ge mij niet meer lief Heeft de lange scheiding dan waarlijk mijn beeld uit uw hart gewischt Zij boog haar zonnig gezichtje met een bekoorlijke ongeloovige glitnlach tot hem. De schilder stond onbeweeglijk eu zag haar met een aroevige uitdrukking aan. Het is niet waarschijnlijk, dat ik het eenige geluk dat mij in mijn leven was vergund, zou hebben vergeten. Er is geen dag voorbijgegaan zonder dat ik aan u heb gedacht. Maar zeg mij een ding, Bianca, zijt ge met de toestemming van uw ouders op het oogenblik hier Neen. Ik heb geen toestemming gevraagd. Maar ik moest u zien en spreken om elk misver- stand tusschen ons op te helderen, en hier ben ik, en nu is alles weer goed en scheid ous niets meer. Ge vergeet wat ik ben, Bianca. Iedere betrekking met den gevangene is in de oogen der wereld compromitteerend voor u en ik ben het uw vader verplicht alles te vermijden, waaruit hij kan op- maken, dat ik mijn invloed op u wilde doen gelden. Ge hebt mij nu eens uw woord gegeven, ik geef het u terug en als ge eens gelukkig zijt aan de zijde van eenen anderen man, zult ge mij nog dankbaar wezen. Zij sloeg de handen voor het gezicht en snikte hartstochtelijk. MeeDt ge, dat het mij gemakkelijk valt, ging hij voort, hier te staan en u niet in miju armen te sluiten, mijn smachtende lippen niet op uw mom} 'jHW

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1