Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Teekencursus. No. 2748. Zaterdag 12 September 1891. 31e Jaargang. Binnenland. I)e Kamer van Koophandel. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. advertentien. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit blad versehljnt Dtnadag- en Vrijdng-avond bij den nitjever P. J. TIN BE I i N li E te Ter Neozcn. Bij (leze courant bclioort een bijvoegsel. Toelating tot de avondscholen A en B, in de kom der gemeente, en C op Sluiskil, zoomede tot de herha- lingsklasse aan school A. Zij, die met 1 October aanstaantle wenschen te worden toegelaten tot bovengenoemde inricbtingen, worden verzocht zicb daartoe voor 27 (lexer aan te melden, hetzij ter gemeente-secretarie of bij het hoofd der betrokken school. In het belang der kinderen wordt het getrouw bezoek dezer zeer nuttige inrichtingen ten zeerste aanbevolen. Ter Neuzen, 11 September 1891. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Zij, die met 1 October aanstaande tot boven- genoemden cursus wenschen te worden toegelaten, worden verzocht zich daartoe voor 27 (lexer aan te melden bij den Gemeente-bouwmeester. De cursus is alleen toegankelijk voor jongelieden, die het gewoon schoolonderwijs genoten hebben, en 14 jaar zijn of dien ouderdom voor het einde des jaars bereiken. Ter Neuzen, 11 September 1891. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Met veel genoegen heb ik het hoofdartikel van Zaterdag 11. gelezen, omdat mij door hoogere autori- teiten wel eens meer werd gewezen, op het gebrek aan initiatief en de groote onverschilligheid van de inwoners van Zeeuwsch—Vlaanderen, waar het de openbare zaak geldt. Nu en dan den vinger op de wond leggen, is onmisbaar, al veroorzaakt het ook piju, doch nu ter zake. De bestemming van de Kamers van Koophandel en Eabriekeu is tweeledig 1°. om aan het algemeen bestuur, de provinciale en ge- meentebesturen inlichtingen te geven, adviezen uit te brengen of voorstellen te doen, over onderwerpen den handel of het fabriekwezen betreffende 2°. aan handelaars en fabrikanten der plants waar zij gevestigd zijn, zoodanige mededeelingen te doen als de gezegde besturen verlangen of als zij in het belang van handel en fabriekwezen nuttig achten. Het zij mij vergund, door te wijzeu op een FKUILLETQN. 5) Hebt ge er ook aan gedacht wat de menschen zullen zeggen, als uw gelaat hen bij het binnen- komen van de kerk aanstaart Ge moet het mij als kunstenaar vergeven, dat ik meer dacht aan mijn werk dan u, maar nu gevoel ik, dat ik zeer ego'istisch heb gehandeld en u misschien blootgesteld aan verkeerde opmerkingen. Het is mij onverschillig, ik geef niet om de menschen. De tweede figuur was nog slechts in lichte om- trekken aangegeven. Hij begon er nu aan te werken, maar het hoofd liet hij onaangeroerd. Sedert de kerk gerestaureerd werd, gebeurde het niet zelden, dat vreemdelingen, die de stad en omstreken bezochten, ook de kerk kwamen bezich- tigen. De schoolmeester of zijn dochter leidde dan de vreemdelingen rond. Sedert de schilder in de kerk werkte, was het eens gebeurd dat vreemde lingen de kerk hadden gezien. Hij had niet naar hen omgeziende vrees een bekend gezicht te ontmoeten, was sterker geweest dan het verlangen menschen te zien, die hem in aanraking brachten met de buitenwereld. Toeu op zekeren dag op een ongewoon uur de roestige sleutel weer in het slot werd gedraaid, en de kleine drietal punten, de reden van bestaan eener Kamer van Koophandel te Ter Neuzen aan te toonen, ten einde op die wijze het publiek te overtuigen dat inderdaad soms door ons wordt geklaagd, over achteruitstelling en tegenwerking van hooger hand of over slechte tijdsomstandigheden, waar wel be- schouwd getreurd moest worden over eigen nala- tigheid en tekortkoiningen. 1°. Vaak gebeurt het, dat men hoort klagen over belemmering of onnoodige vertraging, door ambtenaren van den Waterstaat of van den Eiscus het binnenlandsch verkeer aangedaan. In een dergelijk geval zal eene Kamer van Koophandel aan den belanghebbende kunnen mededeelen of de klacht gegrond is en wanneer zulks werkelijk het geval is, zal een brief of verzoekschrift aan den betrokken Minister, mits gesteund door de Kamer van Koophandel, meer uitwerken dan uren lang geschreeuw en gevloek in de herbergen of gemopper bij moeder de vrouw. 2°. Het drijven van kleinhandel en het verzenden van goederen (tenzij bij geheele scheepsladingen) is voor zoover zulks niet per postpakket kan geschieden tusschen de verschillende deelen van Zeeland vrij wel onmogelijk. Na het aanschaffen van de stoomboot Walcheren werd een der oude booten door de Provincie voor een appel eu een ei verkocht, weldra komt weer eene nieuwe boot in de vaart en een derde zal moeten volgen. Zou thans niet dienen onderzocht te worden, of de booten welke ongeschikt zijn geworden voor het snelle passagiersvervoer onzer dagen niet uitstekende diensten kunnen bewijzen aan het goederen— eu veevervoer in Zeeland? vooral omdat die booten in de binnenhavens of bij de spoorwegstations zouden kunnen aanleggenzoodat het laden en lossen gemakkelijk zoude worden, terwijl het thans niet doenlijk is goederen van eenigen omvang of bij zekere hoeveelheden te laden op en te lossen yan de Provinciale booten. De Kamer van Koophandel is het aangewezen lichaam om dat punt nader te onderzoeken en zoo mogelijk tot eene bevredigende oplossing te brengen, waardoor niet alleen Ter Neuzen, maar geheel Zeeland of althans de beide oevers van de Wester-Schelde gebaat zouden worden. Walzoorden, Hoedekens- kerke, Borssele en Hoofdplaat vooral, zouden door die booten uit hun isolement kunnen worden verlost. 3°. Men heeft sinds eenige jaren in Zeeuwsch- Vlaanderen, vooral in het 5e district, vereenigingen met talrijke leden voor den gezamenlijken aankoop van kunstmeststoffen en zaaigranen, wier omzet jaarlijks belangrijker wordt. lu sommige gemeenten is men zelfs reeds overgegaan tot het vormen van vereenigingen tot den aankoop van kolen in de wintermaandeu. deur naast de consistoriekamer knersend openging, boog hij zich onwillekeurig dieper over verf en palet, om zijn gelaat aan nieuwsgierige blikken te onttrekken. Hij boorde Aniela werktuigelijk de gewone op- helderingen geven haar stem klonk duidelijk door de kerk. Hij hoorde de vreemdelingen ook zacht tot elkander zeggen dat het meisje een eigenaardige manier had om de dingen uit te leggen en in elk geval ver hoven haar stand ontwikkeld was. Toen klouken er uitroepen van bewondering over de nieuwe fresco's en eindelijk scheen het gezelschap de smalle trap naar het orgel op te komen. Men wenschte het houtsnijwerk te bezichtigen, misschien ook de schilderingen wat nader te be- schouwen, daar de steiger, wanneer men beneden stond, den schilder en zijn werk gedeeltelijk aan het oog onttrok. Deze voelde hoe het bloed hem naar bet hoofd steeg, toen hij plotseling was blootgesteld aan de nieuwsgierige blikken van vreemde menschen. Dicht naast hem riep iemand verbaasd Maar lief kindDat zijt ge zelfHebt ge voor die schildering geposeerd En wie is de kunstenaar die zoo iets kan scheppen. Dat is eer.voudig sublime Er was iets in de stem, dat den schilder onwille keurig het hoofd deed omwenden. Waarom ook niet Zijn geweten veroorloofde hem iedereen vrijmoedig aan te zien. Is het uiet waarschijnlijk, dat men steeds meer en meer de vruchten van onderlinge sameuwerking leerende kennen, zich niet zal blijven bepalen tot den aankoop in het groot van hetgeen wij noodig hebben, maar nog een flinken stap verder zal gaan Zijn de eerste zwakke verschijnselen van hetgeen later in die richting zal worden gedaan, niet reeds te bespeuren, wanneer men ziet hoe inwoners van verschillende gemeenten zich vereenigen om het paardenras en het vee te veredelen en daardoor eene hoogere marktwaarde te verzekeren Kortom, zal niet eenmaal de tijd komen, dat men zich zal vereenigen om onze voortbrengselen rechtstreeks naar de groote wereldmarkten te brengen Is daarvoor de weg als het ware niet aangewezen nu tusschen Ter Neuzen en Louden groote, vlugge concurreerende booten varen Wanneer naar Londen eieren worden gezonden uit Italie, zuivel uit Denemarken en Erankrijk of- om in ons land te blijven, druiven en aardappelen uit het Westland geslachte-varkens uit Gelderland bloemen uit Haarlem groenten uit Venlo koeien uit Noord-Holland bessen en kersen uit de Betuwe schapen uit Texeloesters uit de Ooster-Schelde zou dan het kanton Ter Neuzen geen groenten, gevogelte, aardappelen en vruchten naar Londen kunnen sturen Is het moeilijker, dergelijke zaken op de Londensche markten te gelde te maken dan mosselen van Philippine in de halles van Parijs Afzonderlijk zoo iets beginnen is hoogst gevaarlijk maar men spiegele zich aan de andere streken van ons vaderland waar men vereenigingen in het leven heeft geroepen om de waren op de markt van Londen voordeelig te verkoopen. Is men eenmaal daartoe besloten, dan is weer de Kamer van Koop handel het aangewezen lichaam om al de noodige inlichtingen te verschaffen. Yoelt men zich thuis op de Londensche markt dan zal men van lieverlede zich afvragen of niets te beginnen ware met Spanje waarmede Ter Neuzen thans zaken doet voor buitenlandsche rekening en zoo komt men laugzamerhand verder, steeds op de hoogte gehouden door de consulaire berichten waarmede men in kennis wordt gesteld door de Kamer van Koophandel. Alleen door voortdurend te werken en steeds nieuwe relaties te zoeken zijn de groote havens van het vaste land geworden wat zij thans zijn en met de welvaart van enkele havens deed het geheele land meestal zij n voordeel of heeft Belgie niet veel te danken aan Antwerpeu Engeland aan Londen en Liverpool Duitschland aan Bremen en Hamburg? Rusland aan Riga en Odessa Erankrijk aan Marseille en Toulon In welke haven men ook komt, overal zal men hoorendat van een gunstig tij geen gebruik maken, onverantwoordelijk isniets toch is zoo veranderlijk als weer en wind eu.... de fortuin. De spreker verstomde eensklaps, toen hij in het ernstige, bleeke gelaat zag en deinsde zoo verschrikt terug, alsof hem een geest was verschenen. De jonge dame ging langs hem heen tot aan de leuning en staarde met verbaasde oogen den schilder aan, alsof zij zich wilde overtuigen, dat zij zich niet bedroog. Het was een liefelijke verschijning met een blond, fijnbesneden kopje en een zachten bios op de wangen. De schilder zag haar een oogen blik sprakeloos maar met vasten blik aan er kwam een eigenaar dige uitdrukking op zijn gelaat, toen ging hij weer aan het werk, alsof het gezelschap op het orgel niet voor hem bestond. Misschien maakte de jonge dame daaruit op, dat hij liever niet wilde herkend of aangesprokeu worden. Hij had echter een gevoel, alsof zij zicb schaamde over hem en zich alleen in het eerste oogenblik van verrassing tot een onvoorzichtigheid had laten verleiden. Kom mee, Bianca, riep dezelfde stem, die den lof van de schildering had verkondigd, en zei toen zachter Waarom heeft niemand ons gewaarschuwd Ik zou die ontmoeting dan natuurlijk hebben ver- meden. Wie is die man dan, mijnheer Hertenfelt vroeg iemand fluistereud, maar blijkbaar kon het hem niet schelen dat hij verstaan werd. Wie dat is Nu, ge ziet het immers een gevangene, was het korte, bitse antwoord. Dadelijk daarop verliet het kleine gezelschap in Mij dunkt, dat men in Ter Neuzen daarvan nog niet voldoende is doordrongen, de afkeuringswaar- dige handelingen van sommige personen, bij de laatste verkiezingen, bewijzen dit. Iemand die belang stelt in de Het programma voor de opening der Staten- Generaal op Dinsdag 15 September is thans open- baar gemaakt. De samenstelling van den stoet en de te volgen weg stemmen overeen met die van vorige plechtigheden tot hetzelfde doel. Alleen verdient vermelding, dat dames thans deel daarvan uitmaken. De Koningin-Regentes wordt, aan het gebouw der Tweede Kamer gekomen, ontvangen door eene com- missie uit de Staten-Generaal, die voorafgegaan door den ceremoniemeester, de kamerheeren, de groot- officieren en den opper-ceremoniemeester, Hare Majesteit zal geleiden naar de zaal der Staten- Generaal. De grootmeesteres van Hare Majesteit de Koningin-Regentes, de dienstdoende dame da palais van Hare Majesteit, benevens de officieren van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin volgen onmiddellijk. De grootmeesteres van Hare Majesteit de Koningin-Regentes en de dienstdoende dame du palais van Hare Majesteit plaatsen zich onmiddellijk ter zijde achter Hare Majesteit. De groot-officieren en de Gouverneur der konink- lijke residentie plaatsen zich achter den koninklijken zetel. Het D. v. Z.-H. dringt, met het oog op het sne! naderend tijdstip van indiening der staatsbe- grooting voor 1892, nogmaals met kracht er op aan, dat aan de 1400 oud-krijgers van 1830 een rijks- pensioen worde toegekend. Belgie zorgt voor de strijders uit de dagen der revolutie. Door een onderstand van 500 frs. per jaar zijn de betrokken grijzen tegen broodsgebrek behoed. Geeft Belgie reeds niet te veel, toch zou het D. v. Z.-H. met nog iets minder voor de oud-strijders tevreden wezen. Wanneer ieder van hen tweehonderd gulden 's jaars uit 'srijks kas ontving, zou het D. v. Z.-H. oordeelen, dat de Staat een duren plicht op voldoende wijze had vervuld. Op een budget, zoo hoog als 't onze, zal een som van nog geen drie ton wij zullen een zeer populaire uitdrukking bezigen den koop niet maken. Men drale dus niet langer en brenge den ge- wenschten post op de begrooting voor 1892. Durft het kabinet niet, dan neme een der volks- vertegenwoordigers of eenige van hen, het initiatief. De edele mannen, die de Yereeniging ,/Trouw aan Koning en Vaderland" stichtten, zullen dan een pijnlijke stemming de kerk, eenigen er van brandende van nieuwsgierigheid. Toch waagde niemand een vraag, want de oude heer met het vastberaden gezicht en de steile, grijze haren, die den arm van zijn dochter in den zijne trok en haastig met haar vooruitstapte, zag er niet naar uit, alsof hij genegen was eenige opheldering te geven. Aniela sloot de kerkdeur achter hen en zag hen na, met de hand boven de oogen om de zou af te weren, totdat zij in het rijtuig zaten en wegreden. Dat was zij dus mompelde zij. Dat blonde schapekopje bezit zijne liefde en de vier jaren van scheiding en hare trouweloosheid hebben die liefde niet kunnen uitroeien Zij lachte zacht. Maar er was een onoverkomelijke scheidsmuur tusschen hen. De schilder was, ten prooi aan de tegenstrijdigste gevoelens, in de kerk achtergebleven. Het was alsof hij een slag had ontvangen, die hem verdoofde en ongeschikt. maakte voor den arbeid. Het weerzien was voor beide partijen zoo verrassend en voor hem zoo vernederend geweest, dat hij overtuigd was dat Bianca en haar vader niets van zijne tegenwoordige bezigheid afwisten,anderszouden zij niet gekomen zijn. Hoe dikwijls had hij er naar verlangd, zijn oogen nog eenmaal te laten rusten op het beminde gelaatnu had hij die lang begeerde vreugde gesmaakt, maar alleen om er TER IEIZEHSC1E (OlItAVT ONTWIXKELING VAN TeR NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1