Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. kermis Woensdag 9 September 1891. 31e Jaargang. BEKENDM AK1NG. Binnenland. 2747. S3 3^0^^ ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Eranco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. advertentien. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Neuzen ultgever Vrljdagavond ver«ebl|nt Dlnadag- te TER NEUZEN op de gewone wijze van Maandag, 21 tot Zaterdag, 26 September 1891. Ter Neuzen, 1 September 1891. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieU Overziclit. De Dardanellen-kwestie wordt thans weer aan de orde gesteld. In 1833 werd tusschen Rusland en de Porte een tractaat gesloten, waarbij de laatste toezegging ontving, dat, zoo dikwijls zij dit ver- langde, zooveel Eussische troepen en Russische oorlogsschepen ter harer beschikking zouden worden gesteld als zij noodig oordeelde, terwijl tusscheu den Czaar en den Sultan „vriendschap, adiantie eu wederzijdsche bescherming" was afgesproken De overi*e mogendheden waren met deze o/ereenkomst zoo matig ingenomen, doch eerst na acht jaren kwam er eenige verandering. Na langdunge ouuer- haudeling kwam in 1841 een traktaat tot stand tusschen de Porte, Engeland, Erankrijk, Oostenrijk Pruisen en Rusland, waarin werd vastgesteld, dat de Dardanellen en de Bosporus in vredestijd zouden gesloten blijven voor alle oorlogsschepen, dus ook voor de Russische. Dit verdrag werd bevestigd bij den vrede te Parijs. Ook Sardiuie onderteekende de nieuwe conventie, in welke uitzondenngeu slechts werden toegelaten voor kleine oorlogsschepen in dienst van bevriende gezantschappen, mils deze vaartuigen bij bijzonderen firman van den Sultan machtiging tot de doorvaart hadden verkregen. Eveneens werd eene uitzondering gemaakt voor de kleine oorlogsschepen, die de verschillende natien bij de Donau-mondingen lieten stationeeren, mits geen natie daar meer dan twee schepen onder- hield. In 1871 en 1878 werd deze conventie opnieuw bekrachtigd. Is uu het bericht ten voile waar, dat Rusland, evenals in 1833, de vnje vaart voor zijn oorlogsschepen door de Dardanellen en den Bosporus van de Porte heeft verkregen, dan zou daaruit blijken, dat de Sultan zich geheel onder de voogdij van de regeering te St. Petersburg heeft gesteld. Zonderling is het ook, dat de Engelsche gezant te Konstantinopel, Sir William White, sedert hij op zijn post is teruggekeerd, no* steeds niet door den Sultan is ontvangen. De° Times zegt, dat de ontruiming van Egypte door de Engelsche troepen zoo voor onbepaalden tijd zal worden uitgesteld. Die arme Sultan zit alweer tusschen twee vuren in de asch. Zonder twijiel spelen de roebels hier een rol. De Zieke Man moet nu eens om roebels en dan weder om shillingen en sterlingponden ter biecht, anders loopt zijn molen door de vang. Over het luiden van de alarmklok maakt men zich in Duitschland niet zoo ongerust. Toch komen op het kasteel Scbwartzenau in Oostenrijk de Keizers van Oostenrijk en Duitschland en de Koning van Saksen samen, zeker om te spreken over triple—alliantie—zaken. Wat het beteekent, dat Rusland zooveel mogelijk aandeelen in het Suez—kanaal aankoopt, ligt voor de hand te ver- moeden en dat Hans Michel met argusoogen de manoeuvres der Fransche legerscharen aan de Vogezen bespiedt, wie zal 't verwonderen Ook uit de mindere opgewektheid, waarmede de Sedan- dag in Duitschland gevierd is, maakt men op, dat er ongerustheid heerscht. De verflauwde ambitie voor die tergende uitdaging van den vijand zal haren grond toch niet alleen vinden in Moltke's dood, alsof men zonder dezen geen feest kan vieren Men begint zich voor den geest te halen dat het nog wel eens noodig kan zijn ter verdediging van het in 1870 verkregen grondgebied te moeten optreden. Zal Rusland de bondgenoot van Frankrijk worden Eenige Duitsche bladen vinden in het autwoord op die vraag een waarborg in de Russische toestauden, vooral wat betreft de Polen, die van de Franscben hunne verlossing verwachten. Inderdaad is de gisting, die in Polen heerscht, sterk toenemeude van wege de verdrukking, waaronder zij gebukt gaan. Sluit Rusland zich aan Frankrijk, dan zuilen de Polen naar den Duitschen keizer als naar hun helper uitzien. De gouverneur van Polen, Gurko, zei onlangs, toen eeue deputatie kwam met verzoek lot aanleg van een spoorweg, dat de Polen stevig moesten worden geboeid, zoodat zij zich van de kluisters niet konden ontwringen en wees barsch alle wenschen af. Het tot wanhoop gebrachte volk zou zich bij een eventueelen krijg tusschen Duitsch land en Rusland als een man schareu aan de zijde van keizer Wilhelm. Als een heuglijk vooruitzicht dient vermeld, dat de graanoogst in Rusland meevalt en de mogelijkheid bestaat, dat nog voor het einde dezes jaars de rogge-uitvoer wederom wordt toegestaan Uit Kopen- hagen wordt gemeld, dat de Russische grootvorst George, doordieu zijn toestand verergert, vandaar vertrekt, om over St. Petersburg en de Krim naar Algiers te gaan. De legermanoeuvres in Servie dreigden aanleiding te zuilen geven tot eenige moeielijkheden. Er was sprake van dat 60000 man zouden worden geconcentreerd aan de Bulgaarsche greuzen en de Bulgaren waren op die nabuurschap niet gesteld en ook de Porte bemoeide zich met die zaak. Dientengevolge zal de vertooning daar tenminste niet plaats hebben. FBUILLETON. (4 - Hij had mij niet wreeder kunnen bedreigenlk zou liever de grootste straf hebben ondergaan, dan dat ik er in toegestemd zou hebben, dat mijn oude moeder haar klein kapitaal voor mij aan dien woekeraar zou geven. Ik hoopte hem te vermurwen, ik wilde mij vernederen, hem smeken, nog uitstel te geven. Om die reden stemde ik er in toe op zijn verzoek met hem in dit stadje samen te komen. Ik hield mij sedert eenigeu tijd hier in de buurt op, hij kwam op de doorreis in de stad en het was hier dus de geschikste plaats van samenkomst. Hij zweeg en ging eindelijk met zachte stem voort Ik had nog een anderc reden om hem te haten. Ik beminde een meisje, de dochter van een land- eigenaar in de buurt en ik weet dat zij mij toen ook beminde. Haar vader wees mij af, verbooc mij in zijn huis te komen. Ik was maar een arme schilder, hij had andere plannen met zijn dochter. Bij een geheime samenkomst deelde zi mij schreiende mede, dat een rijke bankier om haar hand had gevraagd en haar vader die parti zeer begeerlijk vond. Er kwam een vermoeden bij mij op, ik wilde zijn naam weten, zij uoeinde hem en mijn vrees werd bevestigd, het was Dr. Van Tienhoven, die nu dezer dagen offi- cieel als lijfarts van H. M. is opgetreden, heeft aanbevo'len het getuigt van zijn ernst en goede opvatting zijner roeping, elke aanleiding tot agitatie voor H. M. de jeugdige Koningin streng te vermijden. Vandaar ook dat enkele voorgenomen binnen- landsche reisjes voor dit jaar zuilen aehterwege blijven. Het plan bestaat bij de Koningin-Regentes om gedurende den geheelen winter in Den Haag ver- blijf te houden en eenige hofbals en feesten ook eenige kinderpartijtjes te geven. De neringdoen- den hebben alle reden om zich daarover te ver- heugen. Naar men mededeelt is van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid bericht ingekomen, dat er bij de regeering plannen aan- hangig zijn, tot opruiming van den zoogenaamden toren van Roemerswaal in de Ooster—Schelde. Ter voorbereiding van de herziening der kieswet zijn door den Minister van Binnenlandsche Zaken, door tusschenkornst van de Gedep. Staten der provincien, van de gemeentebestnren en vau de besturen der instellingen vau weldadigheid opga- ven gevraagd van het getal mannelijke personen, Nederlanders, niet beneden 23 jaar, die in 1890 onderstand hebben genoten van een gemeentebe- stuur of van eene instelling van weldadigheid, alsmede van het getal der daaronder begrepen hoof- den van huisgeziunen en alleenloopende personen. Door uitbreiding, die de liberale partij in edental heeft ondergaan, is de ruimte aan de inkerzijde in de vergaderzaal der Tweede Kamer niet voldoende om daar alle leden te plaatsen. Aangezien evenwel de rechterzijde na de op de verkiezmgen in 1886 gevolgde vermeerdering van het getal zitbanken nog plaats biedt, zuilen eenige eden, tot de linkerzijde beboorende, recbts moeten zitling nemen, althans zoolang aan de andere zijde niet in het gebrek aan plaatsruimte is voorzien. De heer Arie Smit, de nieuwe afgevaardigde voor Ridderkerk, gaat op de plaats van den heer Domela Nieuwenhuis zitten, en de zetel naast hem op die bank, steeds onbezet zoolang de heer Domela lid der Kamer was, zal nu worden ingenomen door den heer Boogaert, den afgevaardigde van Gouda. Naar De Echo verneemt, is door eenige philantropen een som gelds bijeengebracht, om een aantal Nederlanders, die in Argentinie gebrek lijden, naar Holland terug te voeren. Naar het blad verder mededeelt, moet reeds een transport vau die ongelukkigen onderweg zijn, en zuilen weldra meerdere volgen. de naam van mijn onverbiddelijken schuldeischer. Ik smeekte, ik bezwoer haar, standvastig te blijven en zij beloofde het mij. Op den avond van den moord wist ik, dat zij op een rit de stad zou doorkoinen. Ik had buiten gewerkt en toen ik in het logement terugkeerde deelde men mij mede, dat mijtn schuldeischer was aangekomeu. Na lang wachten was hij langs het meer gaan wandelen en liet mij verzoeken hem dadelijk daarheen te volgen. Ik kon echter niet laten om een kleinen omweg naar den straatweg te maken, in de hoop mijn geliefde in het voorbijrijden misschien even te zien. Zij kwam waarlijk voorbij met hare moeder. Ik stond achter een boom, zij zag mij niet en ik waagde niet mij te vertoonen, uit vrees haar te compromitteeren, maar ik liet mijn oog op het geliefde gelaat rusten, alsof ik een voorgevoel had, dat ik haar voor het laatst zou hebben gezien. Toen ging ik naar het meer. Ik had de beste voornemens kalm te blijven, want de man was in zijn recht, ik was nu eenmaal zijn schuldenaar en wie van ons op het veld der liefde overwinnaar blijven zou, was nog niet beslist. Toen ik het smalle pad naar het water volgde zag ik een vreeselijk schouwspel. Een paar schreden voor mij tusschen het riet, lag de man, dien ik moest spreken, dood op den rug, met uitpuilende oogen, gehavende kleeren, terwijl het riet om hem heen was betrapt. Blijkens het jongst verschenen verslag van de inspecteurs voor het staatstoezicht op dekrank- zinnigen over het jaar 1889, werden in dat jaar 1766 nieuwe patienten in de gestichten opgenomen, daarentegen 948 onslagen (waarvan 462 hersteld en 486 niet-hersteld, terwijl er 606 overleden. Op 1 Januari 1890 bedroeg het totaal verpleeg- den 6058, die een onderkomen vonden in 17 krank- zinnigengestichten, verspreid over het geheele rijk. Het meest bevolkt (1172 patienten) is Meerenberg daarop volgt het gesticht Voorburg te Vught met 772 zieken. Het minst bevolkt is het gemeentelijk gesticht van Maastricht met 61 patienten. In verschillende gestichten kostte het zeer veel moeite en herhaalde aandrang, het aantal krank- zinnigen te houden binnen de bij koninklijkbesluit vastgestelde maxima. Verzoeken, om deze tijdelijk te mogen overschrijden, werden zonder onderscheid afgewezen. In enkele gestichten, (Meerenberg en Voorburg) werd uitbreiding gegeven aan de bevolking, ter wijl aan het gesticht te Franeker machtiging werd verleend tot tijdelijke vermeerdering van het aantal verpleegden. Eene groote uitbreidiug onderging in dit jaar wederom de stichtiog Veldwijk/' te Ermeloo, in- gevolge het besluit der ereeniging tot Christe- lijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland," door zoowel nieuwe paviljoens bij te bouwen, als de centrale gebouwen zoodauig te vergrooten dat op Veldwijk" 400 krankzinnigen kunnen geplaatst worden. Men schrijft aan het Handelsblad uit's Her- togenbosch dd. 4 September Het onderzoek omtrent het voorgevallene op den bewusten Donderdagavond, toen, naar men beweert, de commissaris van politie zijn bevoegd- heid op verregaande wijze te buiten ging, is in vollen gang. Daartoe gedagvaard, zijn hedenochtend enkele ooggetuigen bij den rechter-commissaris in verhoor geweest en zuilen morgen en Maandag a. s. nog verschillende anderen verklaringen hebben af te leggen. Ook de marktgeldkwestie is in instructie en daardoor zijn Dinsdag, Woensdag en gisteren reeds eenige personen gehoord. Intusschen is de gisteren vrij aigemeen uitge- sproken en door uw berichtgever gedeelde ver- wacbting, dat, hangeude het onderzoek, de menigte bedaard zou blijven, helaas ijdel gebleken. Reeds vroeg in den avond was de gansche stad weder in rep en roer. Troepen van honderden, onder welke vele volwassenen en zelfs vrouweD, trokken langs den weg, naast de bekende, weder een nieuw lied zingende, waarnit den haat tegen den politie-commissaris met vernieuwde woede spreekt. Nu en dan wierp men steenen, emmers en andere O, ik zie, dat ge zoo iets niet kunt aanhooren, viel hij zich zelf in de rede, toen Aniela als van ontzetting haar gelaat met de handeu bedekte. Hoe kom ik er ook toe, u die oude, verjaarde gescbiedenis op nieuw te vertellen, ging de schilder voort, ge kent die, evenals ieder hier in de plaats voldoende uit de verslagen der terechtzitting Maar zie eens, ik denk zoo dikwijls, als ik tien minuten vroeger naar het meer was gegaan, dan had ik misschien een misdaad hebben kunnen verhoeden en zou nu een vrij man zijn. Ik heb vier lange jaren tijd gehad dat verzuim te berouwen. Kunt ge er u een voorstelling van maken, wat het be teekent vier jaren lang beroofd te zijn van de vrijheid en van alles wat het leven waarde en bekoorlijkheid schenkt En zij, het meisje, dat gij lief hadt, en dat u, naar gij zeidet, ook beminde, zij is u toch trouw gebleveu, niet waar Zij heeft u niet verlaten iu het ongeluk? Die vraag, misschien zonder bedoeling gedaan, scheen hem pijn te doen. Wilt ge mij bespotten? vroeg hij bitter. Ge weet waarschijnlijk dat zij nooit weer met een enkel woord naar mij heeft gevraagd. Van het eerste oogenblik van mijn inhechteuisneming af, was ik dood voor haar. Dat was voor mij nog de zwaarste beproeviug en benam mij de laatste sprank van levensmoed. Dat is zoo de manier van voorname dames. Zij kunnen haar gansche hart niet zonder voorbehoud wegschenken, en het laffe, slappe gevoel, dat zij liefde noemen en dat nooit boven den laagsten warmtegraad stijgt, bevriest zoodra er iets gebeurt, dat den man harer liefde in de oogen der wereld vernedert. Ge spreekt, alsof gij ondervinding hebt in de liefde. Vergeef mij mijn vraag: Hebt ge dan al eens bemind, Aniela Voor zoover ik u heb leeren kennen, geloof ik, dat ge onder alle om- standigheden trouw zoudt blijven aan den man uwer keuze. Zij boog zich over de borslwering van het orgel en zag hem met haar lichte oogen doordriugend aan. Ik zou liever de eeuwige zaligheid verbeuren, dan hem ontrouw worden. De schilder kreeg een onaangenaam gevoel. Hij had de vraag half lachend, schertsend gedaan het antwoord beviel hem niet. Zeg mij een ding, zei hij eindelijk op smeekenden toon, wat is er van Bianca Hertenfelt geworden? Is zij getrouwd? is zij gelukkig? Dat moet ge weten. In zulk een kleine plaats als hier weet men alles wat er in de buurt gebeurt en de Hertenfelts zijn menschen, die zeer in aanzien waren en veel genoemd werden. Mijn hart kan nog geen afstand doen van de oude, dwaze liefde. Bianca heeft mij waarschijnlijk al lang vergeten en schaamt zich dat zij ooit zulk een plebejische liefde heeft TEtt MlMSCHE COIRANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1