Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 2744. Zaterdag 29 Augustus 1891. 31e Jaargang. BEKENDMAKfNG. Binnenland. S3 53^003^0 De Unrgemeester (lt:r gemeenle Ter Sieuzen ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit blad ventchljnt Dln«da(> en Vrijdagavond bi] den alt(ever P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen. maakt bekeud, dat eene Openbare Vergadenng van den Gemeenteraad is belegd tegen Dinsilag den 1 September 1891, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 28 Augustus 1891. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. F*olitieli Overzicht. Uit Londen wordt gemeld dat de regeering voornemens is vertoogen in te dienen bij de Russische regeering over het verbod van rogge- uitvoer. Aan de douane te Odessa is het bevel gegeven dat elk schip, dat rogge inneemt en op den 26sten dezer de haven nog niet heeft verlaten zal worden gelost. Omtrent het oproerig gebied in Voor-Iudie zal de koningin genadig zijn. Te Simla is een manifest verschenen betrelfende de onlusten iii Manipoer, waarin gezegd wordt, dat de Koningin afstand doet van haar recht, om die provincie te annexeeren, en dat een inlandsch gouverueur daar tot onder- koning van Voor-Iudie zal worden benoeind. De werkstakende arbeiders te Parijs hebben dag aan dag vergadering gehouden op de arbeidersbeurs, deden alle moeite om de werkende collega's te hinderen en te beletten, vernielden gereedschappen en stortkarren, toen op dat oogenblik geen politie aanwezig was, doch toen de kas leeg was, zijn ze alien weer aan den arbeid gegaan onder de oude voorwaarden. Geen wonder dat men zich op het Congres te Brussel niet zoo gunstig over werk- stakingen uitliut. Trouwens de besluiten, die daar genomen zijn, hebben voor een groot deel een onschuldigen aard en zijn geheel afhaukelijk van plaatselijke omstandigheden, terwijl de revolutionaire voorstellen meerendeels met groote omzichtigheid van de baan geschoven zijn. Dat er een Babelsche verwarring heerschte, hebben de dagbladen ons reeds medegedeeld. Veel geraas en weinig wol De Koning van Italie is te Modovi aangekomen, om tegenwoordig te zijn bij de onthulling van het monument voor Karel Emanuel. Hij liet het Alpen-bataillon en de bergartillerie de revue passeeren. De Koning sprak zijne tevredenheid uit en gaf dien avond een diner. De stad was geillumineerd. Uit een brief van den opgelichten lijninspecteur van den spoorweg van Salonica, den Italiaan Sollini, blijkt, dat de roovers een losgeld van 2000 Turksche ponden vragen, onder bedreiging van hem te zullen dooden, indien de som niet binnen bepaalden tijd gestort is op eene aangeduide plants. De Italiaansche gezaut heeft van de Porte geeischt, FETJILEETON 2) Terwiji het comite op zekeren dag weer bijeen- gekomen was om te beraadslagen, zei de directeur van het gevangeuhuis, die ook lid van het comite was, eindelijk Ik zou wel een kunstenaar weten, die het werk kon doen, zonder dat wij groote kosten behoefden te maken. Toen alien hem vol verwachting aanzagen ging hij voortge herinnert u dien schilder, die voor vier jaar werd beschuldigd hier een moord gepleegd te hebben De man zit hier gevangen en ik moet bekennen dat ik diep medelijden met hem heb, want, al liet hij zich dan misscbien ook, God weet waardoor, tot een misdaad verleiden, toch is hij geen slecht mensch. Hij heeft een goed, beminnelijk karakter en is zeer talentvol en beschaafd. Hij lijdt veel sedert hem het recht outnomen werd zijn kunst uit te oefenen, geeft hem het penseel in de hand en ge zult hem een weldaad bewijzen en tevreden zien met zijn werk. Wat is er dan met dien man gebeurd vroeg een van de leden van het comite, die nog niet lang in de provincie woonde. O, dat is een geschiedenis, die inaertijd veel opzien baarde. Vier jaar geleden vond men aan dat zij alle mogelijke maatregelen had te nemen ter bescherming van het leven van Sollini en de 2000 Turksche ponden voor het losgeld te leveren. Even goed als onlangs de Duitsche gezant zal ook de Italiaansche fiat krijgen op zijn eischmaar de Turksche regeering zal, na nog eenige ervaringen van dien aard, misschien tot het besef koinen, dat zij, ook met het oog op besparing, krachtige maatregelen moet nemen om het land te zuiveren van struikroovers. Als het beginsel geldt, dat de Sultan of de Minister van financien bij oplichtingen in Turkije het gelag moet betalen, kan het beroep van struikroover zeer winstgevend worden. Elke oplichting van een vreemdeling wordt een soort van wissel, getrokken op de Turksche schatkist of op de beurs des Sultans, en betaalbaar opzicht. Die toestand, een verschrikkelijk gevaar voor de vreemdelingen, zal een zware last worden voor 's lands financieu. Voor schelmeu is hier een productief baantjede eene laat zich rooven, de andere rooft en de winst deelen ze samen. Zou de ex-rijkskanselier, de reutenier op Frie- drichsruhe, nu in eens op zijn? Men zegt, dat hij in de laatste maanden op zeer in het oog loopende wijze is verouderd. Sedert twee maanden neemt de helderheid van geest sterk afdikwijls valt hij aan tafel midden onder een gesprek, in slaap, en het kost groote moeite hem overdag wakker te houden. Ook het vroeger zoo voor- treffelijke geheugen wordt hem ontrouw. Ja oude heer, ook de eik valt eenmaal. Wilhelm is gegaan, Van Roon is gegaan Moltke is gegaan, en gij volgt zeker Zondag hebben de sociaal-democraten te Berlijn eene vergadering gehouden om de resultaten van het te Brussel gehouden congres te bespreken. Zij toouden zich hierover zeer onvoldaan en keurden de houdiug der Duitsche gedelegeerdeu af, ook wat de uitsluiting der auarchisten betreft. Men was Liebkuecht dankbaar voor dieus kloek optreden in de kwestie van het militairisme. H. M. de Koningin-Regentes zal de vergade ring van de Staten-Generaal, op 15 September a. s. in persoon openen, en wordt daartoe eenige dagen te voren met H. M. Haar Dochter in de residentie verwacht. Het nieuw gekozen lid van de Tweede Kamer de heer Noordtzv, docent aan de theologische school te Kampen, heeft op de synode te Leeuwardeu medegedeeld, dat hij heeft besloten docent te blijven en voor het kamerlidschap te bedanken. Volgens den Haagschen kroniekschrijver van de N. Gron. Ct. staat het, wat de internationale handelspolitiek betreft, vast, dat een krachtige haudhaving van de beginselen der free trade in de het meer op de gemeenteweide op zekeren avond het lijk van een man, die, zooals naderhand is uitgemaakt, was geworgd. Een andere man stond naast hem, met verwrongen doodsbleek gelaat, hij wilde vluchten, toen er menschen bijkwamen. Deze maakten dadelijk de noodige gevolgtrekkingen en namen den vluchtende gevangen. Maar dat is toch geen bewijs dat hij de moordenaar was. Hij kon er immers toevallig zijn gekomen. Zeker, dat alleen zou geen bewijs zijn geweest, maar het onderzoek bracht zulk een aaneenschakeling van overtuigende bewijzen aan het licht, dat de jury hem schuldig moest verklaren. Hij had als schilder lang in den omtrek rondgezworven, er werd ook gezegd dat zijn liefde voor de dochter van een onzer aanzienlijkste landbezitters de reden was van zijn verblijf hier. De dag, voordat het ongeluk gebeurde, nam hij zijn intrek in het logemeut en het bleek uit een onder zijn papieren gevonden brief, dat de vermoorde hem hier had laten komen om eenige aangelegenheden met hem te bespreken. Het onderzoek bracht verder aan het licht, dat de schilder het slachtoffer veel geld schuldig was, wat hij niet in staat was te betalen en de toon van den gevonden brief was zoo barsch en dreigend, dat men er uit kon opmaken, dat de schrijver zijn geduld had verloren en vastbesloten was, zeer streng tegen zijn schuldenaar op te treden. De menschen in het logement verklaarden, dat de doode een klein, fijn man was met een onaan- bedoeling ligt van het nieuwe Kabinet. Voor 't overige wordt verzekerd, dat bij het aanstaande programma kiesrecht- en belasting-hervorming, re galing der leveude strijdkrachten (met intrekking van de aanhangige legerwet), invoering van sociale hervormingen, waaronder leerplicht, behoud van den school-vaccinedwang, uitbreiding van het mate- rieel der zeemacht, koloniale hervormingen betreften- de de bestuurs-inrichtingen, de vrije cultures en 'topiumstelsel, de voortzetting der herziening onzer wetboeken, regeling van de administratieve recht- spraak en denkelijk ook bevordering van de droogmaking der Zuiderzee, zullen worden in het vooruitzicht gesteld, zoodat er heel wat nuttigs en goeds van het nieuwe Kabinet is te verwachten, mits het kunne rekenen op den krachtigen steun van de geheele liberale partij en tevens in 't oog houde dat een te overijlde behandeling van het kiesrecht weder in de 4jarige wetgevende werk- zaamheid groote stagnatie zou kunuen brengen. Het zal daarom wenschelijk zijn om aan het kiesrecht niet de prioriteit te geven, doch liever belasting- en andere hervormingen te laten voorgaan opdat de uitbreiding van het kiesrecht het slot worde van de legislatieve periode van 18911895. Om op dit en andere hoofapunten van algemeen regeeringsbeleid tot overeenstemining te geraken (in welken zin zal eerst bij de troonrede van September blijken) is 't zeer langdurig overleg noodig geweest, dat de oplossing der crisis zoozeer heeft vertaaagd. Naar bekend is, heeft de Nederlandsche regee ring terstond na het spoorwegongeluk bij Mdnchen- stein door een daartoe afgevaardigd ingenieur een onderzoek doen instellen naar de oorzaken van het bezwijken der brug, aldaar. Onafhankelijk echter van het door dien afgevaardigde uitgebracht rapport, heeft men, naar de Haarl. Ct. meldt met lofiijken ijver reeds terstond de bruggen nader onderzocht om mogelijke gebreken, zoo die gevonden werden onmiddellijk te verhelpen. Zoo werden aan het ijzerwerk der spoorwegbrug te Zutfeu niet minder dan 6000 klinknagels onvoldoende bevonden en vernieuwd. De opmerking wordt echter gemaakt, dat het te wenschen ware, dat van spoorwegbruggen ook niet meer dan noodig is werd gevergd, en dus het kruisen van treinen op spoorwegbruggen met groote spanning, gelijk nu en dan zelfs met goederentreinen geschiedt, werd verboden. Prof. Quack heeft op het te Gent gehouden XXIste Ned. Taal- en Letterk. Congres verslag uitgebracht over de werkzaamheden der Commissie van bijstand van het Woordenboek der Nederlandsche taal. Het Woordenboek zal in zijn frisschen rijk- dom een schitterend bewijs zijn van de oorspronke- lijke levenskracht der eene zelfstandige Neder landsche natie. De waardeereude woorden, waarin genaara uiterlijk. Hij was aangekomen toen de schilder juist was uitgegaan en zei, nadat hij iets had gebruikt, dat hij een wandeling naar het meer wilde maken. Wanneer de schilder in dien tijd terugkeerde, zou hij ook daarheen gaan. Twintig ininuten later keerde de schilder terug en volgde dadelijk zijn schuldeischer, maar met zulk een boos gezicht, dat de huisknecht had gezegd Nu dat loopt nooit goed af met die twee. Een tweede omstandigheid, die een groot gewicht in de schaal wierp, was, dat de vermoorde, die zeer rijk was, dezelfde jonge dame het hof maakte als de schilder. Haar vader had echter den schilder de deur gewezen en den andere met ingenomenheid ont- vangen. Toen de moord werd ontdekt, constateerde de dokter, die onmiddellijk was geroepen, dat de dood voor tien minuten moest zijn ingetreden. Hij zag op het horloge. Het was vijf minuten voorzeven, de huisknecht van het logement had toevallig op de klok gezien, toen de schilder naar het meer ging om den vreemdeling te ontmoeten. Het was toen vijf minuten over half zeven geweest. Een jongen had deu vreemdeling klokslag kwart voor zeven alleen aan het meer tusschen het riet zien staan en naar de gevangenis kijken. Bekende de schilder de misdaad Neen. Hij hield vol, dat hij den man dood had vinden liggen, toen hij bij het meer was de redenaar de onvolprezen diensten uiteenzet, door Prof. M. de Vries aan deze onderneming bewezen, werden met warmte toegejuicht. Zoo ook de mede- deeling, dat bij hare ontbinding, Felix Meritis f 7000 ter beschikking stelde van de Commissie van bijstand. Thans bestaat de redactie uit de leden Prof. De Vries, voorts Dr. Kluyver, Dr. Muller, Dr. Beets en de heeren Uhlenbeck en Willem de Vries; deze laatste is een jong, veel belovend Zuid-Nederlander. In de plaats van nu wijlen den betreurden H. de Veer is de heer Mr. De Beaufort tot lid benoemd. Men vermoedt dat het werk over 25 jaar voltooid zal zijn. De commissie van bijstand heeft op dit oogenblik f 9000 in kas. Men meldt uit Den Bosch, dd. 25 Aug. aan het Handelsblad De uitspraak der rechtbank in zake-Van Baard- wijk en enkele andere bij het oproer betrokken personen, heeft heden avond weder veel volk op de been gebracht. Groepen van honderden, doch, met het oog op de proclamatie, wijselijk eenigszins verspreid en drie aan drie gaande, zongen weder de bekende smaadliederen, heden avond met een vermeerderd, waarin, onder een nieuw kleed, blijvende haat tegen den commissaris van politie doorstraalt, ook de luitenant der marechaussee de heer Aveling, wegens mishandeling van personen op den be- ruchten Donderdagavond wordt aangevallen, en ten slotte een ovatie wordt gebracht aan den wethouder Van der Steen, wegens zijn in de jongste raadsvergadering gesproken woord en ge- uiten wensch tot spoedige verwijdering van den commissaris. De adressen van gelijke strekking door de bur- gerij aan de Regentes en aan den gemeenteraad gericht, zijn reeds van duizenden handteeke- ningen voorzien en liggen tot Vrijdagavond ter teekening in niet minder dan 18 societeiten en koffiehuizen. Was ik de mam, die in 't algemeen belang aan de bevoegde macht een raad mocht geven, dan zou het deze zijn ontneem den commissaris van politie tijdelijk de leiding van zaken en doe hem de stad verlaten, totdat de kwestie, die nu reeds veel te lang de gemoederen in beweging houdt, veel kwaad sticht en handel en nijverheid schaadt, door de daartoe aangewezen autoriteiten zal zijn onderzocht en opgelost. Moet de commissaris hier en in functie blijven, dan verwachten de goedgezinden bij gelegenheid van de kermis die binnenkort aanvangt, tooueelen die een droevige herinnering zullen achterlaten, niet het minst bij hen, die het voorkomen daarvau in hunne macht hebben. gekomen. Men oudervroeg hem, waar hij den tijd tusschen bet verlaten van het logement en het vinden van het lijk had doorgebracht, daar het meer nauwelijks vijf miunten van het logement aflag. Hij werd toen een oogenblik verlegen en antwoordde, dat hij eenigen tijd achter een boom aan den straatweg had gestaan om naar de voor- bijgaande rijtuigen te kijken. Het gerechtshof vond die verklaring ongeloofwaardig, de schilder kon zijn alibi niet bewijzen, want hij had niemand aan den straatweg gezien. Hij werd dus veroor- deeld, verzachtende omstandigheden in aanmerkiug genomen, tot een gevangenisstraf van slechts twaalf jaar. Denkl ge zelf nu, dat de man schuldig is Ja en neen. Van een psychologisch standpunt uit beschouw ik hem als niet in staat zij ride zulk een misdaad te begaan. Wanneer ik echter mijn ondervinding als gevangenisdirecteur raadpleeg, dan zie ik de dingeu in een geheel ander licht, want ik heb geleerd, karakter en temperament te be- schouwen als onbeduidende factorenwaarmede men geen rekeuing mag houden en slechts feiten te laten spreken, en dan moet ik helaas bekennen, dat ik hem voor schuldig moet houden. Het zij echter verre van mij, den steen op hem te willen werpen. Wie weet, of de kiem tot de misdaad ook niet in onze eigen borst sluimert. Het verblijf in zijn eel en de lichte arbeid op het bureau zijn nu juist niet zulk een harde straf, maar de schande, het hangende dat onderzoek TER \EIZEVSCUE COIIRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1