Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 2743. Woensdag 26 Augustus 1891. 31e Jaargang. ®3 Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. advertentiEn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit bind versehljnt Dlnadng- en Vrijdagavond bij den nitgever P. J. V A M PE SAW P Ete Ter Menzen. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis, dat de beer COM- MISSARIS DES KONINGS het voornemen heeft in den loop van Dnndenlag, 27 dezer, (aanvan- gende des voormiddags te 9 ure) deze gemeente te bezoeken, en dan aan elk die Z.H.Ed.G. over het een of auder wenscht te spreken, daartoe de gelegenheid zal geven. Belaughebbenden wordt aanbevolen zich daartoe tiidig bij den ondergeteekende aan te meldeu. Ter Neuzen, 21 Augustus 1891. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Jr*olitieli Overzicht. Het Frausche eskader heeft het anker uitge- worpen op de reede van Spithead en een geschut- salvo met het Engelsche gewisseld op de manier ^Comment vous portez vous en „How do you do Dat het er krioelde van bootjes met duizenden toeschouwers en er een lawaai op ging uit die duizenden keelen, spreekt als van zelven. le Portsmouth lageu 17 Britsche oorlogschepen voqr anker, die de zes Fransche oorlogsbodems eerbiedig groetten, maar tevens wilden zeggeu Good morning dat 's 17 tegen 6 wie doet de Britten watDe oudste officieren der Fransche vloot zijn reeds bij de Koningin aan tafel geweest. Over het bezoek zijn de Purijsche woelgeesten zeer out- sticht. Een protest-vergadering is gehouden ondanks Boulanger's afkeuring van eene dergelijke betooging. Reeds in den aanvang ging het er woest toe. Een man, die „weg met het boulangisme riep, werd ernstig mishandeld en ,toen Laur aan t eind in zijn rijtuig wilde stappen, weerklonken vier revolverschoteu. Laur werd door een kogel licht gewond en de koetsier kreeg een kogel iu den rug. Den dader kon men niet vatten. Bij de anarchisten worden nu huiszoekingen gedaan. Bij een glas- werker vond men vuile geschriften en wegens beleediging der agenten heelt men dezen man iu arrest geuomen. De vergoding der Russen duurt nog* voort. De maire te Vichy heeft de bevolking dank gezegd voor het lawaai ter eere van grootvorst Alexis, die liever onopgemerkt ware gebleven en verzocht heeft, verder niet in aanmerking te komen bij die dronkemansvertoouingen. Het regende te Vichy telegrammen naar binnen eu naar buiten, fakkeltochten en muziek met helsch rumoer wareu aan de orde van den avond. Te Parijs gaat een verzoekschrift rond, om den Boulevard Sebastopol te berdoopen eu den naam te geven Boulevard Kroonstad, tevens wil men alle straat— en brugnamen omdoopen, die voor Rusland pijulijke herinneringen opwekken, b. v. Pont d'Alma, die aan den Krim-oorlog doet deuken, en zoo meer. Toch zoekt men dit vreemdsoortig enthou- FFUILLETON i) Er zijn een aantal spreekwoordelijke gezegden die den nacht op een boosaardige manier belasteren Leelijk als de nacht is bijvoorbeeld een traditioneel gezegde en toch is het een ondankbare en valsche voorsteliing. Het kleine stadje bijvoorbeeld, dat zich op den eenigszins hoogen rechteroever van het meer uitstrekte had alle reden de komst van den nacht met vreugde te begroeten. Wanneer de opgaande maan vloeibaar zilver over den trillenden waterspiegel goot en de ouderwetsche, vreemde kerktoren zich scherp tegen den nachtelijken hemel afteekendewanneer phan- tastische nevelwolken de onregelmatige vormeu der huizen met een witten sluier omgaven, waardoor enkele verlichtte vensters als vurige oogen op het meer uitzagen, dan zou menigeen wenschen dit nachtelijk tafereel op het doek te kunnen brengen, terwijl het stadje bij dag niet de minste bekoor- lijkheid bezat. Het marktplein werd omgeven door leelijke huizen, die schuin eu scheef op elkauder gedrukt stonden. In het midden van het plein stond het bouwval- lige gemeentehuis met uitgezakte, scheeve kozijnen en scheeve vensters. De notabelen van het stadje, siasme voor Rusland een beetje af te koelen en dat is verstandig ook. De pers begint te begrijpen, dat het de spuigaten uitloopt. Hoeveel de vrieud- schap van Rusland ook waard moge zijn, alleen met kreupelrijmen voor de vensters van Alexis te zingen, krijgen ze Elzas-Lotharingen niet weer. Jules Ferry noemt het overdreven enthousiasme van zijn volk belachelijk, vernederend en gevaarlijk. Kunnen wij dan anders niels doen dan roepen „Leve die of die!'' of „Leve dit of dat!"? Twintig jaren lang hebben wij zoo goed gewerkt aan de wederoprichting van ons land en hebben wij eerbied weten in te boezemen aan Europa en nu zullen we dat alles vernietigendoor te gaan bedelen om Ruslands guust en ons te gaan ver- beelden, dat Rusland ons zal helpen. Nauwelijks zijn we 't Boulangisme kwijt en nu zullen we al weer tot andere afgoderij vervallen? Frankrijks geluk en welvaart hangen af van onze eigen waardig- heid en kalmte. Zoo zegt Ferry. Gezonde taal voorwaarAls de Franschen die pil nu maar willen slikken. De uitzetting der Joden in Rusland duurt nog altijd voort. Uit Odessa schrijft men, dat 8000 buiteulandsche Joden gewaarschuwd zijn, dat ze uit Rusland zullen worden verbannen. Het zijn voor het meerendeel welgestelde lieden. Het officieele financieele orgaan de Russische regeering berekeut de opbrengst van rogge voor dit jaar op 711 millioen pud en wijl de voorraad nu grooten- deels is uitgeput en voor voeding der bevolking en nieuwe uitzaai'ing 994 millioen pud zijn benoo- digd, is er een te kort van 283 millioen pud, hetwelk door aardappelen en maiis moet worden aangevuld. De president van politie te Moskou heeft de Joodsche handwerkslieden in drie categorieen ver- deeld. De lste categorie omvat hen, die in Moskou of in het gouvernemeut van dien naain nog niet langer dan drie jaren wonen, ongeliuwd, of zoo al gehuwd, kinderloos ziju en die, welke eenen knecht hebben de 2de categorie omvat de jood sche handwerkslieden, wier huisgezinnen uit vier leden bestaan, die vier gezellen in het werk hebben en niet korter dan zes jaren in Moskou wonen de 3de categorie omvat hen, die groote familien en meer dan vier knechts hebben en reeds langer in Moskou verblijf houden. Voor het vrijwillig vertrek der eerste categorie wordt een tijd van drie tot zesvoor de tweede van zes tot uegen en voor de derde van 9 tot 12 maanden vastgesteld, waarbij de personen, die uitgezet worden, minstens drie maanden voor afloop van den vastgestelden tijd daarmee door de politie in kennis moeten worden gesteld. Die handwerkslieden, welke vaste goederen als huizen of fabrieken bezitten, moeten binnen twee jaren bun eigendom 'verkoopen en Moskou verlaten. De gevolmachtigden der groote Russische fabrieken moeten binnen twee jaren Moskou verlaten. Zoo predikant, dokter, apotheker en kantonrechter waren gewoon op rnooie zomeravonden met hun vrouwen en pijpen op de markt voor de huisdeureu te zitten en naar de kinderen te zien, die om de kerk speelden. De apotheker moest zich alleen met zijn pijp tevreden stellen, want hij was jonggezel en kon daarom ook van rechtswege onmogelijk belang stellen in de spelende kinderen. Toch keek hij ook voortdurend in de richting van de kerk. Het was echter niet het gebouw zelf dat wel een nauwkeurige beschouwing verdiende, noch de buur jeugd, die zijn aandacht trok, er moest dus een ander voorwerp zijn dat zijn belangstelling wekte. De doktersvrouw en de kantonrechtersvrouw wareu het er over eens dat Aniela, de dochter van den schoolmeester, zijn aandacht trok, maar de domiueesvrouw, die een volwassen dochter had, beweerde dat zij den smaak van mijnheer Weuden te goed kende om te gelooven dat hij verliefd kon zijn op een meisje dat half gek was. De vrouw van den kantonrechter merkte toen op, dat de schoolmeestersdochter ver boven haar stand was ontwikkeld en goed had geleerd, zoodat zij zeer goed examen als onderwijzeres had kunnen doen, als zij maar gewild had en dat zij mooi was zou niemand kuunen tegenspreken. Dat was een steek onder water voor de domi- neesdochter, die geestelijk noch lichamelijk door de natuur was bevoorrecht en voor het examen handelen de Christenen in het Oosten tegenover de Israelieten, trots de leer des grooten Nazareners, naar wien ze zich durven noemen. Is er dan geen metropolitaan of pope, die der Russische regeering de gelijkenis van den barmhartigen Sama- ritaan voorhoudt, waarin de groote Meester leert, wie onze naasten zijn Uit tal van plaatsen ontvangt men berichten over plannen om den aanstaanden verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina op feestelijke wijze te vieren. Hoofdzakelijk zal de dag bestemd worden tot eenen feestdag voor kinderen. Het Journal des Debats meldt thans, dat de Nederlandsche gezant te Berlijn aan den Staats- secretaris voor buitenlandsche zaken heeft mede- gedeeld, dat de Koningin der Nederlanden en hare Moeder, de Regeutes, iu den loop der maand September te Berlijn zullen komen, om het bezoek te beantwoorden, dat de Duitsche Keizer en zijn gemalin Haar gebracbt hebben. De juiste datum van de aankomst der Koninginnen zal nog nader worden vastgesteld. De Minister van Binnenlandsche Zaken, overwegende, dat de heeren Mr H. J. Smidt, Mr. W. K. baron van Dedem en Mr. J. P. R- lak van Poortvliet na bij de verkiezing ter vervulling van de plaatsen der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal die met den derden Dinsdag van September dezes jaars zullen optreden, tot lid dier Kamer te ziju verkozen, ingevolge art. 96 der grondwet dat lidmaatschap vau rechtswege hebben verloren en dat derhalve, ter vervulling van die opengevallen plaatsen, eene verkiezing van een lid dier Kamer moet plaats hebben in elk der hoofd- kiesdistricten Ernmen, Hoorn en Amsterdam, heeft bepaalJ dat in elk der gemelde hoofdkiesdistricten die verkiezing zal plaats hebben op Donderdag 10 September en de herstemming, is die noodig, zal geschieden op Donderdag 24 September. Sedert onze nieuwe staatsregeling van 1848 hebben wij bij optelling de volgende Ministers gehad, n. 1. 26 vau Buitenlandsche Zaken, 22 van Binnenlandsche Zaken, 23 van Justitie, 22 van Financien, 22 van Oorlog, 21 van Marine en 6 van Waterstaat, Handel en Nijverheid, in het geheel dus 142 Ministers, met de nieuwbenoemden mede- gerekend, in 18 ministerien, waarvan 10 tot de liberale en 8 tot de anti-liberale richting behoorden. Op het verzoek om opruiming van den toren of muur in het Bergsche Diep, op de Ooster- Schelde, is van den Minister van Waterstaat ten antwoord ontvangen, „dat plannen aanhangig zijn om tot opruiming over te gaan." als onderwijzeres was gedropen de domineesvrouw gevoelde zich door de beleediging diep gekrenkt. Nu, over den smaak valt niet te twisten, maar zooveel is zeker, dat de jonge bloem, die onder het nederige dak van de onderwijzerswoning opgroeide, roeer geleek, op een teedere uitheerasche plant, dan op onze stevige, binnenlandsche gewassen. Wie haar voor de eerste maal zag, keek zeker naar haar om, maar zij liet zich zelden zien en leidde een eenzaam leven in het huisje, dat als een zwaluwnest tegen de kerk lag. Het was een schuw, vreemd schepseltje, dat den omgang met meisjes van haar leeftijd vermeed en door hen werd vermeden. Reeds als kind had niemand met haar willen spelen, zij was zoo wonderlijk in zichzelf gekeerd en droomde met open oogen. Niemand had haar ooit hartelijk zien lachen. Velen twijfelden er aan of zij waarlijk het kind van den schoolmeester was en het viel inderdaad moeilijk te gelooven aan eenige verwautschap tusschen die beiden, als men het strenge, donkere gezicht van den man met het gepronouceerde Noorasche type naast het donkere kopje van het meisje zag. Hij was voor twaalf jaar zonder vrouw, alleen met het kind, iu het stadje gekomen, om zijn betrekking te aanvaarden, alleen de nu overleden predikant had hem gekend en hem door zijn invloed laten benoemen. Uit de luttele mededeelingeu van den ouden heer was men te weten gekomen, dat de onderwijzer in Polen met een mooie, donkere Donderdagavond zijn er te Rotterdam na afloop eener zitting van Sequah ernstige ongere- geldheden voorgevallen. Sequah moet zich zeer ongunstig hebben uitge- laten over den heer Schreve, arts aldaar, naar aanleiding van diens ingezonden stuk in de N. R. Ct. over de geneesmiddelen van Sequah. De verkoop der fleschjes met olie en prairiebloem werd gestaakt, en aan het pnbliek gezegd, dat men die kon bekomen bij den heer Schreve. Hierop trokken eenige aanwezigen naar de woning van dezen arts, trokken de schel af, sloegen het naambord stuk, en trachtten met steenen de ruiten in te werpen van het bovenhuis. Terwijl men nog bezig was de baldadigheden voort te zetten, verscheen er een talrijke politiemacht, die verdere wanorde- lijkheden tegen ging en de bende uit elkander dreef. Een streng onderzoek wordt door de politie inge- steld, om zich te vergissen of er misschien termen aanwezig zijn om eene vervolging in te stellen wegens aanzetting tot het plegen van geweld. Naar men verneemt, is door de politie aan Sequah de verkoop van zijne geneesmiddelen ver- boden. Aan dan politie-ambtenaar, die toezicht heeft bij zijn zittingen in het verkooplokaal, is de last verstrekt om zoo die verkoop toch mocht geschieden, proces-verbaal op te maken. Ook aan den geneesheer Hemmers, die bij de zittingen tegenwoordig is, moet het recht om die middelen te verkoopen op grond van de genees- kuudige wet van 1865 zijn ontzegd. Eergisteren kwamen de leden van het 21ste Nederl. Taal- en Letterkundig Congres te Gent bijeen. De ontvangst aan het station keumerkte zich door groote hartelijkheid. Alle gilden der stad waren met hunne vaandels en muziekkorpsen ter begroeting der leden aanwezig. De voorzitter der regelingscommissie, jhr. Aug. de Maere Lirn- mander, heette de aanwezigen in eene sierlijke rede welkom. De stad zelve was iu feestdos; honderden vlaggeu, op openbare en particuliere gebouwen wapperend, riepen den congresleden het welkom binnen Gent's grijze veste toe. De regeering der stad gaf weder terstond blijk van belangstelling in de samenkomst vau de mannen, die thans Gent hadden uitgekozen om de belangen, de ontwikkeling van den Nederlandschen taalstam rakende, te be- spreken. De burgemeester, de heer H. Lippens, eu de gemeenteraad ontvingen hen hartelijk op 't stadhuis, waar de de eerste eene rede hield, ter begroeting der leden. Ook de heeren Droogebroeck, vertegenwoordiger der Belgisclie regeering op 't congres, Fredericq, Quack en Max Rooses hielden redevoeringen. De heer Schaepman, die benoemd is om de Nederlandsche regeering op het congres te vertegenwoordigeu, was nog niet verschenen. Eergisteravond werd in het Casino een concert gegeven. Ofschoon het regende, was de tuin vrouw getrouwd was geweest. Of zij gestorven was of gescheiden van hem leefde, daarvan hoorde men niets en men durfde het ook niet vragen. De onderwijzer vervulde zijn betrekking met de grootste nauwgezetbeid, hij had eenigen invloed in de gemeente, de predikant zelf zou nauwelijks meer achting hebben kunnen genieten en toe v wees hij de bewijzen der achting somtijds ruw af, wat hem echter den naam gaf van bescheiden te zijn. Slechts 6en ding verweet men hem, namelijk dat hij Aniela zoo afgezonderd hield. Wanneer hem zulk een praatje ter ooren kwam, haalde hij zijn schouders op eu zei: Zij heeft genoeg te doen en geen tijd voor gebabel. Ik dwing haar tot nietszij mag doen en laten wat zij wil, maar het schijnt dat zij het liefst alleen is. En hij had gelijk. Zij verrichtte haar huiselijke bezigheden met werktuiglijke stiptheid, maar als de avond kwam sloop zij alleen door den kleinen tuin naar haar lievelingsplekje aan het meer. Op het houten vlot, dat daar lag, kon zij onbeweeglijk uren lang zitten. Het hooge riet verborg haar geheel en met de armen om de knie geslagen staarde zij met opengesperde droomerige oogen naar den ginschen oever, waar een groot, door een hoogen muur omgeven gebouw stond. Wanneer de talrijke, verlichte vensters in het water weerspiegelden, scheen het alsof aan de over- zijde een illuminatie werd gehouden en bood het gebouw een vroolijk schouwspel aan. Toch heerschteq TER SEIZENSCRE C«11H\T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1