Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2742. Zaterdag 22 Augustus 1891. 31e Jaargang. 0NDERSTEUNINGSF0NDS Binnenland. abonnemen t Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit blad verschijnt Dtnsdag- en Vrijdagavond bij den nitgever P. J. VAX PE SAMPE te Ter Neuzen. Bij deze couraut behoort een bijvoegsel. De Burgemeester van TER NEUZEN w brengt ter kennis, dat de beer COM- MISSARIS DES KONINGS het voornemen heeft in den loop van Douderdag, 27 dezer, (aanvan- gende des voormiddags te 9 ure) deze gemeeute te bezoeken, en dan aan elk die Z.H.Ed.G. ovei het een of auder weuscht te spreken, daartoe de gelegenheid zal geven. Belanghebbenden wordt aanbevolen zich daartoe tijdig bij den ondergeteekeDde aan te melden. Ter Neuzen, 21 Augustus 1891. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. voor behoeftigen, gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis en de Citadel - Medaille. Bii Koninklijk besluit van 29 Juli j.l. N°. 50, heeft de vereeniging ,/TROUW AAN KONING EN VADERLAND" tot vorming van een onder- steuningsfonds, als boven vermeld, machtiging ontvangen tot bet houden eener algemeene collecte in het gansche land. Die collecte, welke in deze gemeente zal plaats vinden Maandag en Dinsdag 24 en 25 Augustus a. s., wordt in de bizondere belangsteliing der mge- zeten aanbevolen. Ter Neuzen, 20 Augustus 1891. De Burgemeester, J. A. VAN BOVEN. folitieli Overzicht. De berichten over den gezondheidstoestand des Keizers luiden guustig. Zonder stok en zonder op iemand te leunen, beweegt de Keizer zich weer, zoodat de herfstmanoeuvres door Z. M. zulleu worden bijgewoond. De oude heer van Friedrichs- ruhe heeft ook weer iets van zich laten hooren. Te Kissingen werd hem door de gezamenlijke Duitsche studentencorpseu eenen prachtige zilveren eerebeker geschonken, een meesterlijk kunstwerk van groote waarde. De vorst zelf hield na de overreiking een staatkundige rede, waarin hij o. a. zeide Waakt, gij alien, over de wetten des lands De strijd der staatkundige partijen dreigt onze eenheid voor de toekomst met groote gevaren. Als Duitschland eensgezind blijft, kan het den duivel uit de hel verjagen. FEUILLETON. 9) Carlos! riep Scbipka in doodsangst. Wat deert u zoo plotseling? Hij bedwong zich en zag haar glimlachend aan, maar zijn glimlach was hartverscheurend en zijn oogen staarden zonder glans voor zich uit, als was het ligt er in uitgebluscht. Arme, arme moeder mompelt hij met klanklooze stem. En zijt gij haar echte, liefelijke dochter, kind Ze knikte en vertelae van haar jeugd, vol zorg zijn handen streelend, terwijl ze hem angstig in het verwrongen gelaat zag. Toen vatte hij plotse ling haar beide handen en legde die in de zijne, waarna hij ze hartstochtelijk naar den hemel hief. Zijn lippen bewogen zich, zonder dat Schipka woorden kon verstaan en toen boog hij het hoofd zoo plechtig, zoo ernstig, dat haar kinderlijk on- schuldige oogen hem verbaasd aankeken. Op haar lokken drukte hij zacht, zacht een wijdingskus, toen wenkte hij haar toe als ten afscheid en ging wankelend het huis binnen. Moeder Panagiotis stond in den gangze zag den jongen officier Daderen en strekte de armen uit, als zag zij een geestverschijning. Gregorius gilde ze en de Rus ijlde naar haar toe, zonk op zijn knieen en verborg zijn gelaat in de plooien van haar kleed. Moeder lieve moeder De deur werd gesloten en Schipka hief daar Nog dikker woorden sprak de blaffende Russische geueraal Tscheruajeff naar aanleiding van de feesten te Kroonstad. Hoort dien man eens. <,Ik ben opgegroeid onder tromgeroffel en sedert mijne dndsheid heeft kanongebulder mijn oor getroffen, dus ik mag wel een krijgshaftigen toon aanslaan. Ik heriuner mij zeer gced den strijd voor Sebastopol, geen oorlog in den gewonen zin des woords, meer een eere-veldtocht. Noch onze militaire eer, noch onze sympathie werden er door aangetast. Met eigeu oogen heb ik gedurende den wapenstilstand Fransche en Russische officieren en matrozen elkaar de broederhand zien reiken. Hun wederzijdsche sympathie duurt voort tot op den huidigen dag en als men in Frankrijk zal hooren„Formez vos bataillons zal een vrooliike echo in Rusland weerklinken. Ik breng een toast uit, die niet enkel in Moskou, maar overal in Rusland zal worden toegejuichtik drink op het dappere Fransche volk, op zijn leger en zijne vloot. Ad- miraal Gervais antwoordde daarop het volgende ^Frankrijk is door het ongeluk wijs geworden en ver- zamelt al zijne krachten. Sterk door zijne eenheid en door de vriendschap van den machtigen monarch en het groote volk, gaat het de toekomst met manuelijk zelfvertrouwen tegemoet. Bij een souper in het officiers-casino hield de Russische generaal een tweede gloeiende rede, waarin hij den weusch uitsprak, dat het Fransche leger, dat tot nu toe de Russische legerplaatsen niet deelde, nu met hen een kamp moge betrekken, om hand aan hand het slagveld te betreden Mag meu de latere berichten gelooven, dan kan men zich verzekerd houden dat de oogst in Rusland volstrekt zoo slecht niet zal uitvallen als voorzien wordt, en dat een uitvoerverbod niet noodzake- lijk is, maar dat men den genomen maatregel heeft te beschouwen als een politieken zet, die tegen Duitschland en Oostenrijk gericht is. Rusland zoekt iets. Weer is een vaartuig, dat troepen aan boord had, de Dardanellen gepasseerd en wel nadat de Turksche bevelhebber der vestiugen het schip had aangehouden en de Russische gezant de Neli-doff de nota-man, alias deurwaarder tengevolge eener nota aan de Turksche regeering den doortocht had mogelijk gemaakt. Rusland haalt voortdurend dergelijke moeielijkheden uit. Sluit Frankrijk zich bij Rusland aan in de kwestie over de straten en doorvaarten, dan zullen wij Engeland oogenblikkelijk zien aan de zijde der triple-alliantie. De jonge Koning Alexander van Servie, thans met zijnen vader, Milan, te Parijs tot groote ergernis der moeder heeft te Petersburg allerlei deputaties ontvangeno. a. ook eene van de buiten jubelend de armen ten hemel en dacht overgelukkig Nu heeft hij haar moeder genoemd, nu zal hij haar smeeken mij hem tot vrouw te geven Maar wat was dat Hij kwam niet terug en toen Schipka met de armen vol bloemen van de rots terugkeerde, om zich als bruid te versieren, toen zag zij den geliefde haastig wegrijden en of zij al vol angst en benauwdheid ziju naam riep hij hoorde het niet meer en wendde zich niet om. En daar binnen knielde Costatina voor het beeld der Heilige Maagd en weende. Zij stond op, toen Schipka binnentrad, breidde de armen naar haar lieve roos uit en wilde spreken. Schipka echter wierp zich hartstochtelijk aan haar borst en riep snikkend O, moeder, moeder, ik zal sterven, als hij niet terugkomt, ik heb hem zoo onuitsprekelijk lief! De ongelukkige moeder wrong wanhopig de han den en kermde Neen ik kan het haar niet zeggen God moge ons bijstaan VII. Oorlogwilde, woeste oorlog op den Schipka De kanonnen donderden, bloedige wonden gapen de leeuw kampt met den tijger, en geen van beiden blijft overwinnaar Wat is er met Schipka geschied Het schuwe kind der bergen is eene dweepzieke vrouw geworden stoutmoedig, vol opoffering, rusteloos in den dienst der Russen. Een bij uitstek wilde en toch zoo lieftallige roos, die geen hooger trots, geen grooter Russische vrijwilligers, die in den Servisch-Turk- sc'.ien oorlog aan de zijde van Servie meestreden. De leider dezer deputatie was Tschernajeff en de jeugdige Koning sprak den generaal aldus toe Ik, Koning van het vrije Servie wil de dankbaar- heid van Servie en van alle Serviers voor de door de Russische vrijwilligers aan het Servische volk in den vrijheidsoorlog bewezen dienslen door een politieke daad aan de vergetelheid ontrukken. Wie den vroolijken jongen zulk een taal in den moud gelegd heeft, weten wij niet maar wel vermoeden we, dat de politici hieruit wel weer heel wat zullen zuigen. De grootvizier van Turkije heeft met baron Hirsch onderhandeld over de vestiging van Russische Joden in Turkije. De baron schijnt voornemens te zijn, uitgestrekte landerijen in Klein-Azie langs de spoorwegen tegen een jaarlijksche pacht van 8 a 10 millioen francs voor vele jaren te huren. De Porte zou die rente kunnen kapitaliseeren, zoodat zij ongeveer 100 milloen francs ter harer beschikking zou krijgen. Nu, zeker iemand aan den Bosphorus met zijn berooide financien, is wel te koop. Honderd millioen francsHd, wat 'n buitenkansje Terwijl de Europeesche regeeringen maatregelen nemen, om de slavernij in Afrika te onderdrukken, bestaat zij in Europeesch Turkije uog ongehinderd voort. In Epirus wonen verscheiden hey's en aga's, die blanke slavinnen bezitten, welke zij op de slavenmarkten van Bezat en Mozak hebben gekocht. De koop wordt gesloten onder de oogen der overheden van de Turksche provincie en deze stellen zelfs aan de koopers getuigschriften ter hand met de mededeeling, dat de gekochte meisjes tot het Mohammedanisme ziju overgegaan. Ook in Konstantinopel moet het nog telkens voorkomen, dat slavenhandel wordt gedreven. Woensdagavond konden wij aan onze lezers binnen Ter Neuzen van vertrouwbare zijde de samen- stelling van ons nieuw Kabinet mededeelen. Met ingang van 21 Augustus bestaat dan ook het ministerie uit Buitenlaudsche zaken Mr. G. van Tienhoven, lid der Eerste Kamer voor Noord-Holland en bur gemeester van Amsterdam. Binnenlandsche zaken Mr. J. P. R. Tak van van Poortvliet, lid der Tweede Kamer voor Amster dam en oud-minister van waterstaat, handel en nijverheid (1877—79). FinaDcienMr. N. G. Pierson, president der Nederlandsche Bank, oud-hoogleeraar aan de Uni- versiteit van Amsterdam. geluk kent, dan het vaderland van den geliefde te dienen. Voor hem Alleen voor hem en om zijnentwille Slaapt gij, posten van St. N icola Indien deze trotsche vesting valt, is het met Rusland's triomf gedaan Een spookachtige gedaante stormt het rotsblok langs. Het is nacht, donkere nacht, geen straal der maan breekt door de wolken. Hijgende buiten adem, bijna in zwijm vallend, vervolgt Schipka haar weg langs het steile pad. Ze bereikt de voorste posten, twee Russische compagnies liggen op den plateaurand. OverrompelingDe Turken overrompelen uroept Schipka gillend door de stilte, de wapens ratelen, honderden scherpziende oogen turen in de duisternis. Ha daar komen ze uit die loopgraven VuurVuur Nicola weerklinkt van het krijgsgeschreeuw. KiabeKiabe klinkt het uit de gelederen der Turken, die als katten den naakten rotswand beklimmen. Ze worden met kolfslagen terug' gedreven, een wilde waanzinnige worsteling elkander omklemmende, vol fanatieke hartstocht, tuimelen Russen en Turken gemeenschappelijk neder in de gapende diepte. Zonder vrees doolt Schipka door het krijgsgewoel Ze zoekt hemhem En ze ziet hem staan dicht bij de rotshelling, grillig verlicht door de omringende vuren. Hij legt ziju geweer aan opeens echter steekt hij de armen in de hoogte en tuimelt achterover naar den kant der verschansing. Zijn handeu grijpen krampachtig naar zijn borst, hij zinkt ineen. Met een luiden jammerkreet vliegt Schipka naar Justitie Mr. H. J. Smidt, lid der Tweede Kamer voor Em men, oud-minister van justitie in het ministerie-Kappeijne (187779) en van 1884-1888 gouverueur van Suriname. MarineJ. C. Janseu, hoofd-ingenieur, chef van de afdeeling materieel aan het departement van marine. Oorlogluit.-kolonel A. L. W. Seyffardt, lid der Tweede Kamer voor Utrecht (tot 15 Sept. 1891). Waterstaat, handel en nijverheid C. Lely, inge- nieur bij de Zuiderzee-vereeniging. Kolonien Mr. W. K. Baron van Dedem, lid der Tweede Kamer voor het district Hoorn, bur gemeester der gemeente Hoorn. Onder de nieuwe titularissen zijn dus vier leden der Staten-generaal, die, wegens het aanvaarden van een bezoldigd staatsambt, moeten aftreden, maar terstond herkiesbaar zijn. Naar het Hbld verneemt, wenscht de heer Tak van Poortvliet de betrekkingen van minister en kamerlid niet te vereenigen en zal hij zich dus niet herkiesbaar stellen. Hoe de andere drie aan- staande ministers, kamerleden, over de vereeniging oordeelen, zal weldra blijken. In alien geval zullen de Provinciale Staten van Noord-Holland binnen 30 dagen moeten bijeen- komen om een lid der Eerste Kamer te kiezen en zullen de kiezers in de districten Hoorn, Emmen en Amsterdam worden opgeroepen om afgevaardigden ter Tweede Kamer aan te wijzen. Voor den thans weldra (binnen 30 dagen) ten einde loopenden zittingstijd der, oude Kamer zijn aanvullingskeuzen overbodig geworden. Wat de nieuwe Kamer betreft, welke op 15 September optreedt, laat de kieswet 29 dagen tijd voor de aanvullingskeuzen, die derhalve uiterlijk in de tweede week van October behooren te geschieden. Nu de heereu Van Tienhoven en Pierson ministers worden, zal tevens moeten voorzien worden in de belangrijke betrekkingen van burgemeester van Amsterdam en van president der Nederlandsche bank. Uit Neerbosch meldt men: De collecte, bij het bezoek van de afgevaardigden der Christelijke Jongelings-Vereenigingen, in de Weezenkapel gehouden, heeft f 419.60 opgebracht. De bezoekers kochten voor een aanzienlijk bedrag aan klompen, welke bij Amerikanen en Engelschen niet als schoeisel worden gebruikt. Aanzienlijke mannen uit Amerika en Engeland waudelden zelfs met klompen in de hand door Nijmegen. Onder de merkwaardige giften, de afgeloopen week aan de Weesinrichting geschonken, behoort weder een paard, zijnde een schimmel zonder gebreken. den gewonde. Ze vat hem aan met haar handen, ze wil hem uit het gewoel dragen de krachten begeven haar. Hij slaat de oogen op en ziet haar aan. Schipka, fluistert hij, Schipka, zult ge mij niet vergeten, zult ge De stem begeeft hem, een siddering doortrilt zijn lichaam met wilden blik richt hij zich op Ik kan niet sterven gilt hij, wie zal u tegen die woedende beesten beschermen Ze slaat vast en innig haar armen om den gewonde. Ik bescherm mij zelve, fluisterde ze kalm, als ge sterft, sterf ik ook Schipka 1 Ze bukt zich voorover, haar lippen beroeren de zijne als een ademtocht geen vurige kus der liefde, slechts een heiiigvrome afscheiaskus. Het wordt haar zoo stil om het hart, ze hoort geen strijdgedruisch meer, het klinkt in haar ooren als klokgelui De Turken breken de verschansing binnen. Vooraan Osmin. Hij stoot een heeschen kreet uit; nu heeft hij de buks bij zich. Een schel licht zonder geluid, doodelijk getroffen zinkt Schipka over het lichaam van haar broeder. Deze opent nog eenmaal de oogen en drukt de wilde roos nog in den dood beschermend aan zijn borst. Het krijgsrumoer heeft opgehouden, Schipka's hoofdje rust in zoeten droom aan de borst van den geliefde groot en schitterend houden Gods sterren over hen de stille wacht. EINDE, TER NEIMSCHE I01RAVT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1