Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaanderen. Het daortrettei van naagent te Ter Senzen. m 0 ai a w> s No. 2739. Woensdag 12 Augustus 1891. 31e Jaargang. Binnenland. Kamer van Koophandel en Fabrieken. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit blad verschljnt Dlntdat- en Vrijdagavond bij den uitgever P. J. VAN BE 8 A N B E te Ter Keozcn. Burgemeester en Wethouders van IER NEUZEN maken bekend dat herstemming voor een alsnog te benoemen lid voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar is bepaald tegen Huaiidai!'. 17 dezer, tus- schen 's morgens 10 en 's namiddags 1 ure, op het gemeentehuis, waarvoor stembiljetten ter invul- ling zullen worden bezorgd aan de huizen der kiesgerechtigden voor den dag der verkiezing. Ter Neuzen, 10 Augustus 1891. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Het doortrekken van eenige honderden plezier- reizigers door Ter Neuzen, zooals tegenwoordig iederen Zondag gebeurt, verhoogt de levendigheid der plaats en het is natuurlijk dat velen dit met welgevallen zien. Uit politie—oogpunt echter zijn aan^dat doortrekken ook bezwaren verbonden, vooral wanneer het geschiedt des avonds laat, nadat de reizigers den ganschen dag voor hun plezier uit zijn geweest. Zeer begrijpelijk wordt dan wel eens door enkelen aanstoot gegeven aan de menigte nieuwsgierigen, waaronder er gewoonlijk ook zijn, die, al is het maar in de eigen plaats, een goed deel van den dag uit zijn geweest, en kunnen daardoor lichtelijk ouaangenaamheden ontstaan, zooals dan ook op de laaiste Zondagen het geval is geweest. Voor de eer en in het belang van onze gemeente, vermeenen wij goed te doen, hierop emstig de algemeene aandacht te vestigen. Door de bedoelde ouaangenaamheden zou het naar buiten den schiju kunnen hebben alsof men in Ter Neuzen zich zou vergrijpen aan den pliclit van welwiilendheid jegens vreemdelingen, die bij alle beschaafde volken nauwgezet wordt in acht genoraen. En tegen dien schijn dient te worden gewaakt. In Ter Neuzen, dat zoovele betrekkiugen met vreemde landen onderhoudt, waaraan het een goed deel van zijn welvaart dankt, en waar, tot groot voordeel van de plaats, dagelijks zoovele vreemde lingen zich ophouden, zijn de vreemdelingen en vooral de vrienden uit Belgie, met welk land onze plaats en vele ingezetenen zoo nauw zijn verbonden, hartehjk welkom. Laten dan alle weldenkende Ter Neuzenaren zich beijveren om des Zondags onaangenaamheden met doortrekkeude reisgezelschappen te voor- komen, en gezind zijn om jegens sommige onbe- FEUILLETON. 7) V. Nu lag niet ver verwijdert van Panagiotis woning de Marko-Kralski- grad-bair, de slotberg en daarop stonden de overblijfselen van zeer oude muren. Het volksgeloof zeide, dat hier in vroegere tijden het kasteel had gestaan van den geliefden heiligen held Marko Kraljewitsch, die nog steeds waakte over zijn geliefde slaven. De brave koningszoon zou nog in die ruine wonen en den Balkanpas beschermen en ieder, die in nood of kommer verkeerde, kon gestroost den Marko Kralski bestijgen en de bescherming en hulp van den edelen held inroepen. Schipka kende deze sageze had een diepen indruk op haar jong hartje gemaakt en Marko, de koningszoon, was het onderwerp harer droomen en glimlachte haar toe met zijn schitterende blauwe oogen. Het was smoorheet. De bloemen verspreidden een bedwelmenden geur, de kevers en vliegen schoten als geheimzinnige vonkeu door de lucht. Panagiotis was naar de markt gegaan en Costa- tina deed een middagslaapje. In Schipka's hartje klopte en bonsde het geweldig. Boven in de kamer stond een kist, waarin het blonk en schitterde van tamelijke handelingen, zooveel mogelijk, met verschooning te werk te gaan, daartoe ook geleid door de overweging dat bij ongeregeldheden niet zelden de onschuldigen, in plaats van de schuldigen worden getroffen. Het blijft evenwel altijd hoogst onraadzaam met eene menigte van eenige honderden plezierreizigers, nadat de zon reeds eeuigen tijd ter kimme gedaald is en dus in het duister door te trekkeu. Het tijdstip van vertrek uit Vlissingen van de boot, die de reizigers van daar naar hier overbrengt dient, bij het korteD van de dagen, noodwendig te worden vervroegd. JPolitielz. Overzicht. De Belgische werklieden beginnen ongeduldig te worden en protesteeren tegen de langzaamheid van de Kamers, inzake de grondwetsherziening. Minister-president Beernaert heeft in de Kamer verklaard, dat de plotselinge ongesteldheid van de Koningin ten onrechte bezorgdheid heeft verwekt. Het was slechts eene lichte aandoening der zenuwen. Spoedige beterschap wordt tegemoet gezien. De troonrede bij de sluiting der parlementaire zitting in Engeland maakt melding van de goede verstandhouding tot alle mogendheden, van de verdragen met Portugal over Oost-Afrika, van die met Italie over het Noord-Oosten van dat wereld- deel, van de onderhandeliugen met de Vereenigde Staten over het traktaat voor de Behringzee, dat wel vordert maar nog niet afgesloten is en stelt in het licht, dat de Fransche Kamer nog niet heeft toegestemd in Engelands voorstel om over de Newfoundlandsche visscherij-kwestie een scheids- gerecht te laten beslissen en dat de ratificatie van de besluiten der Brusselsche conferentie over de slaveruij, evenals van die over het Noordzee-verdrag, is uitgesteld. In den toestand van Ierland worden aanmerke- lijke verbeteringen geconstateerd. Engeland, zoowel als Frankrijk, onderhoudt zich met den secretaris van het Chineesche gezantschap over de onlusten in China. De Chineesche regeering ontkeut elke vijandige gezindheid tegen de vreemdelingen en schrijft de woelingen toe aan de werking van geheime genootschappen. De secretaris verzekerde, dat alle maatregelen tot bewaring der orde zijn genomen. De Fransche vloot heeft Kroonstad verlaten en wordt te Portsmouth verwacht, waar de Koningin ook zal verschijnen waar een diner zal worden aangeboden, waaraan meer leden van het kouinklijk huis zullen aanzittenwaar duizenden kilo's bus- kruit zullen worden verschoten en aller'ei gekheden zullen worden uitgehaald. De gemeenteraad heeft voor den aan te bieden maaltijd 17500 francs be* schikbaar gesteld. Yoor de zakken der belasting- schuldigen ware het beter, niet zooveel militair kostbare zijde, gouden sieraden en edelgesteenten. De moeder hield al die pracht goed verborgen en kwelde de nieuwsgierigheid harer dochter door streng verbod en diep stilzwijgen, wat zou dat toch zijn Zacht, zacht de trappen opDe grendel wordt weggeschoven en de geheimzinnige booze koffer staat voor haar. Zal ze Zeker Niemand ziet het. Als verblind staart zij die prachtige zaken aan. Een geheimzinnige macht dwingt haar ze strekt de handen uit en versiert met gloeiende wangen haar jonge, toverachtig schoone ledematen. Hoe fonkelt en schittert dat alles Hoe zacht en heerlijk slingeren die zijden stoffen om haar slanke lichaam Ze moet er wel haast uitzien als een fee uit een sprookje. Ach, kon ze zich maar even bekijken Ginds op de rots vormt de beek een kleine, geheel voor het oog verborgen waterkom, zoo helder als een spiegel en Schipka heeft al menigmaal daar haar beeld bewonderd. Moeder slaapt immers en tegen den tijd, dat ze ontwaakt, is al de heerlijkheid al lang weer geborgen. Vlug, vlug naar de beek He, wat gloeit en schittert dat alles in het zonlicht Ademloos van verrukking spiegelt de wilde roos, haar tooverbeeld in het water en ze waait zich gracieus met het droge palmblad koelte toe, zoodat vertoon uit te halen, tenzij men door die uitgaven een grooter ramp voorkome. Wij zijn altijd be- ducht, dat die schitterende vertooning van eskaders en legers een lust tot vechten zullen doen ontstaan in de praktijk zijn die dingen vreeselijker dan bij wijze van noodelooze vertooningen. De Hongaarsche minister-president, graaf Szaparv, heeft eene laatste poging gewaagd, om de langzaam naderende ministerieele crisis te verschuiven. In eene schoone rede trachtte de minister de oppositie duidelijk te maken, dat zij niet in het belang des lands handelde door zich langer tegen de gewenschte hervormingen te verzetten. Een voorstel tot bemid- deling zelfs baatte niet en zij bleef het voorstel tot grondwets-herziening ongenegen De oude Mahyaar- sche gebruiken en inrictitingen zijn stuk voor stuk verdwenen. Andrassy en Koleman Tisza schoten bres en wat dezen begonnen wil Szapary voltooien. De verkiezingen o. a. waren vroeger caricaturen wie in het bestuur de meeste bloedverwanten en vrienden had, wie veel geld kon offeren, op grootere schaal omkooping kon drijven, kreeg den post, al bezat hij daarvoor in 't geheel geen bekwaamheid. Wie een rechterlijke betrekking had veroverd, behoorde tor. de uitvoerende macht tevens en men begrijpt, hoe het ging, waar op die wijze bestuur en justitie in dezelfde handen herusten. Wel drie vierden der afgevaardigden stemmen voor de her vormingen, maar de oppositie kan alien vooruitgang belemmeren. Zij beroept zich op eeuwenoude rechten en meent, dat het er op aangelegd wordt, dat alles in Weenen wordt geregeld. Een kleine minderheid speelt hier dus den baas. De roovers maken in Griekenland en Turkije nog hun fortuin. Thans bericht meu, dat een bende bij Kavala een rijk Turksch koopman uit Salonika beroofd heeft. De kavas, die hem geleidde, werd vermoord. Een afdeeling geudarmen uit Salonika overviel de bende bij Dama, schoot een roover neer en nam twee gevangenen. De overigen ontkwamen. Dat er nog zulke toestanden kunnen bestaan, lijkt ons bewoners van westelijk Europa vreemd toe. Den jeugdigen Koning van Servie wordt in Petersburg veel eer bewezen. Hij loopt zelfs gearmd met de Czarina en neemt deel aan een dejeuner, waarbij o. a. aanzitten de Czaar en zijne gemalin, de Koningin van Griekenland, de leden der Keizer- lijke familie, de Fransche gezant, de Servische regent Ristitch, Von Giers, de Servische minister van buitenlandsche zaken en vele officieren van het Fransche eskader. Reeds is de kleine man gedecoreerd met kruisjes en lintjes, die hij ook al op zijn kamizooltje draagt, of zoo hij voor soldaatje speelt op zijn uniformpje. de dunne doek, die haar boezem bedekt, heen en weer golft. Diep ademhalend ziet zeopendenkt: Ik ben heden zelve zoo scboon en glinsterend als een vlinder, wat zullen alle vlinders en kevers en bloemen op de weide wel zeggen, als ze mij zoo schoon zien P En ze ijlt tusschen de rotsen door en overziet lachend de bloeiende weide haar Koningin. Plotseling echter krimpt ze ineen en siddert over haar geheele lichaam. Ginds voor het huis staat Osmin als versteend en staart haar aan als een dronken mensch. Opeens strekt hij met een woesten kreet de armen naar haar uit, zet zijn buks tegen den muur en slormt naar de rots. Schipka lieve, verleidelijke maagd kliukt het haar als een echo in de ooren. Een angst, alsof ze in zwijm zal vallen, grijpt haar aan. Naar moeder, is haar eerste gedachte, maar neen Die mag haar met al die sieraden niet zien! Vluchten, de rotsachtige wildernis in vluchten, daar kan ze zich verbergen en ze is den saptich een heel eiud vooruit. Yerward, haastig, zonder te denken stormt ze weg, maar nergens gevoelt ze zich veilig. Dikwijls, als ze over een rotstop voortvliegt als een schitterend gouden wolkje, hoort ze de stem van haar vervol- ger achter zich, steeds hartstochtelijker, steeds ongeduldiger, steeds dreigender. Schipka is vlug als een vogel, maar ook de saptich schijnt vleugels te hebben. Het volgende sprekend staaltje van liefdadig- heid van H. M. de Regentes wordt aan het N. v. N. gemeld Eene weduwe te Amsterdam, wier man eerst onlangs overleden is, haar in behoeftige omstandigheden achterlatende, beviel nog dezer dagen. Het zag er treurig uit, er was aan alles gebrek, zelfs aan voldoende hulp. Een onderwijzer, met de familie bekend en met haar lot begaan, besloot zich schriftelijk tot de Regentes te weuden, met de bede, zoo mogelijk, hier eenige hulp te verleenen. En ziet, een paar dagen later ontving hij een aangeteekenden brief, waarin zich bankpapier bevond en waarbij een schrijven was gevoegd, om hem namens H. M. de Regentes beleefd te verzoeken het geld aan de bewuste arme weduwe ter hand te stellen. Dit was eene aangename opdracht voor den menschlievenden onderwijzer, waarvan hij zich zoo spoedig mogelijk kweet. Aan de ingezetenen van Nederland is een schrijven gericht door de Commissie tot het inza- melen van giften ten bate der Brabantsche land- bouwers, die door den hagelslag zoo groote schade hebben geleden. Dagelijks wordt de Commissie bij de opneming der aangebrachte schade meer en meer tot de droevige overtuiging gebracht, dat de omvang van de ramp, die overal de kleine landbouwers getroffen heeft, zoo groot is, dat vele ongelukkigen alleen door de algemeene liefdadigheid voor totalen onder- gang te behoeden zijn, waarom zij een beroep doet op de bekende milddadigheid van geheel het Nederlandsche volk, teneinde daardoor in staat te worden gesteld om eenigszins tegemoet te komen aan den nood van velen, die anders buiten de mogelijkheid zouden zijn hun bedrijf voort te zetten en alzoo tot bittere armoede zouden vervallen. Het Maandblad der Vereeniging tegen de kwakzalverij deelt mede, dat een der bestuursleden, de heer Schmidt, bezig is met een onderzoek van de door Sequah aangewende middelenSequah's olie voor uitwendig en Prairiebloem voor inwendig gebruik. Als voorloopige mededeeling kan worden bericht, dat de olie een mengsel is van ougeveer 36 pet. vluchtige olie en 64 pet. vette olie. De vluchtige olie is, in hoofdzaak, terpentijn, terwijl de vette olie veel op levertraan gelijkt. Ook zonder de kennis van de samenstelling is de olie reeds als een volkomen kwakzalversmiddel te beschouwen, omdat zij onvoorwaardelijk als heil- zaam bij tal van geheel van aard verschillende ziekten wordt aanbevolen. Wanneer het onderzoek geheel is afgeloopen, kan worden nagegaan in hoeverre Sequah zich Waarheen ach, waarheen Heilige moeder Gods ik zou sterven van schrik en afschuw, als mij de arm van dien woesteling omvatte Daar ziet ze de puinhoopen van den Marko-Kralski voor zich liggen en een gedachte van hoop vervult de vluchtelinge. O, Marko Kraljewitsch, edele koningszoon, gij zult mij redden En plotseling aan deze ingeving gevolg gevende, sloeg ze zijwaarts de krijtrotsen in, die haar voor korten tijd aan Osmin's blikken onttrokken. ^u^eP. a(^em> gloeiende van opgewondenheid, komt zij in de ruine. Een oogenblik steunt ze uitgeput tegen den witten muur, de eene hand hijgende in de zachte heup drukkend, terwijl de andere met het palmblad slap nederhangt. Het zonlicht goot zijn stralen over haar uit en deed een gouden glans glijden over het verwarde donkere haar; haar oogen sloten zich als was ze in half droomenden toestand en het zacht gebruinde gelaat op welks voorhoofd schitterende droppels parelden, geleek meer dan ooit op de zusterlijke rozen, in wier kelken de morgendauw schittert. Zou Osmin haar spoor verloren hebben? Ze kijkt verschrikt op en gluurt angstig tusschen de steenklompen door. Heilige Maagd, neen De hootddoek die aan een doornstruik is blijven haken, heeft haar weg verraden de saptich heeft hem in de hand en springt van den eenen steen op den auderen om het pad te bereiken, dat naar de ruine voert. TER \EIMSCHE COIIRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1