Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2731. Woensdag 15 Juli 1891. 31e Jaargang. DE SCHILDWACHT. Binnenland. ABONNEMENT: FEUILLETON. 2) TER IEIIZEXSCHE CRIRAYT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTIl N, Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit blad veraehljnt Dlnsdag- en Vrijdagavoud blj den ultgever P. Jl. TAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. lr*olitieli Overzicht. ^Het kan verkeeren," zei Breederoo, en wij zien het thans weer aan de Newa. Werd vroeger in het schitterend Petersburg de „eenige vriend" uit de Zwarte bergen, de vorst met zijne rei van schoone dochteren, met vorstelijken luister ont- vangen, thans neemt men er geen nota meer van hem. Noemde Alexander II het bestaan van een Koninkrijk Servie een hersenschim, het bestaat, vooral door toedoen van Oostenrijkhetzelfde Oostenrijk dat de Serviers na den slag bij Slivnitza voor volkomen ondergang behoedde en langen tijd den monarch van Weenen naar de oogen zag. En dat zelfde Servie zoekt thans heul bij den Czaar. Voor de outvangst van den jongen Koning worden in de hoofdslad van Rusland bespottelijke toebe- reidselen gemaakt. Zeker een reden te meer voor Oostenrijk om een oogje te houden op de draden, die te St. Petersburg worden gesponuen. Radicalen en liberalen, zij schijnen zich alien te zarnen door llusland te laten inpalmen.Och, die roebels kunneu zooveel doen en Rusland gooit er ruim mee om, als er op het Balkan-schiereiland maar wat te samenspannen valt, al sterven eigen onderdanen ook van kommer en gebrek. Dat gaat den Franschman niet naar den zin. Het nieuwe Italiaansche pantserschip Sicilia liep te Venetie van stapel in tegenwoordigheid van de koniuklijke familie en van het Engelsche eskader uit de Middellandsche zee, dat op bevel van Koningin Victoria zich daarheen had begeven. En Koning Umberto begaf zich, vergezeld van zijne gemalin en een aantal vorstelijke personen, aan boord van het Engelsche admiraalschip, waar zij door den kommandant Rawson werden begroet, na door de equipage met hoera's en door het geschut met het Koninklijk saluut te zijn verwelkomd. Umberto sprak een hartelijk woord naar aanleiding van de vriendschap tusschen Italie en het machtige Albion en de Engelsche kommandant bracht wederkeerig namens zijn gebiedster hulde aan den vorst van Italie, aan zijn volk en aan het eertijds zoo mach tige Venetie, dat eenmaal de bescheerscher was van de watereu der Middellandsche zee en hare havens. Verder werd gedronken en geklonken op de innige vriendschap tusschen de twee Koniukrijken. Frank- rijk denkt hierbij aan een triple- en aan een quadruple-alliantie, en bespiedt met argusoogen de schitterende ontvangst, die den hoofdman des verbonds in Engeland bereid is. Toen Wilhelm te Louden aankwam werd er als om strijd gejubeld door een ontzaggelijke menigte, die zich bevond op de plaatsen, waar het Keizerlijk echtpaar pas- seerde. Wat is er toch van aan, van die onderlinge bezoeken Ja, vraag dat nog maar eens. De politici zijn zoo dicht als potten. Sir James Fergusson wordt in het Engelsche Lagerhuis evenwel maar niet met rust gelaten. Op eene tot hem gerichte vraag moest hij toegeven, dat tusschen Engeland en Frankrijk herhaaldelijk eene gedachtenwisseling had plaats gehad over de handhaviug van het status quo in de Middellandsche zeemaar hij haastte zich hierbij voorzichtig op te merken, dat de hierop hetrekking hebbende stukken onmogelijk het ontwerp konden uitmaken van eene openbare discussie. De vertegenwoordigiug Vooruit met hem! beval de kapitein, doorsteekt hem met de bajonet Wacht even riep toen een stem. Nu eerst kreeg de officier den gewonden Duitscher in het oog, dien hij herkende als een soldaat van zijn compagnie die men gesneuveld waande en uit wiens mond hij nu vernam, hoe de Fransche soldaat hem tweemaal was komen laven. Goed, ik zal hem gratie geven, maar bij het minste teeken meet hij overhoop gestoken worden. Ik zal hem meenemen. Muller en Haudeck neemt hem tusschen u beiden. Zoodra hij geluid geeft, doorsteekt ge hem de keel. Voorwaarts, wij zullen den wachtpost wel vinden en overrompelen Claude was wanhopig. Hij had zijn post ver- laten, geen alarm gemaakt en thans zouden zijn was hiermede echter niet tevreden en vroeg of Italie op de hoogte was van de pourparlers tusschen Engeland en Frankrijk. Doch ook nu maakte Fergusson zich er met een Jantje vau Leiden af, zoodat het parlemeut zoowat even wijs kornt en gaat. De Engelsche pers weet evenwel te vertellen, dat Engeland zich niet zal inlaten met een even- tueel duel tusschen Frankrijk en Duitschland maar ook niet rustig zal blijven toezien, als Frankrijk Italie ter zee aanvalt en tracht het even- wicht der mogendheden van de Middellandsche zee te verstoren. Zulk eene ontboezeming is een echt Fransch hart ook niet welkom. Als pendant van de schilderij der quadruple- alliantie wordt er eene gemaakt in de Finsche golf. Daar te Kroonstad maken de Russen grootsche voorbereidselen voor de ontvangst der Fransche vloot, die Kopenhagen heeft bezocht en van daar over Stokholm den tocht naar Rusland zal voortzetten. De gemeenteraad heeft voor de ontvangst gelden beschikbaar gesteld en een luisterrijk diner zal worden gegeven. De Novoje Vremya zegt, datde warme outvangst van het Fransche eskader in Denemarken slechts een voorproefje is van de nog veel hartelijker welkomst in Rusland. Dat moet nu natuurlijk dienst doen als een tegenhanger voor keizer Wilhelm's bezoek aan Engeland. Aangenamer klinkt in 't oor der Franschen het getuigenis van den Amerikaan Bingelow over de reis van Wilhelm naar Engeland. Deze heer een vriend van den Keizer en zijn mede-leerling op het gymnasium te Kassel, laat zich uit over het ontslag vau V on Bismarck, den Franzosenfresser, in een geest, die op Friedrichsruhe juist het tegendeel zal uitwerken als aan de Seine. Het stuk van den Amerikaan komt hierop neer, dat de grootste dienst, dien Keizer Wilhelm II zijn land kon bewijzen, bestond in het ontslag van Von Bismarck. Er behoorde een buitengewone moed toe, zich zoo spoedig te scheiden van een man, wiens grootheid den troon verduisterde. Ik wil de gronden niet nader bespreken, op welke tot dien stap werd over- gegaan, maar ieder Duitscher, die geloofde aan de constitutioneele monarchie, was er dankbaar voor. Bismarck had de mazen van het network zijner macht zoo fijn geweveu, dat niemand in het vader- land meer zouder zijne toestemming vrij kon adem- halen. H. M. de Koningin-Regentes heeft, naar men aan het U. D. uit Apeldoorn meldt, de vorming van een nieuw kabinet opgedrageu aan den Minister van staat mr. J. Heemskerk Az., thans lid van den Raad van State. Wij hebben, zegt het U. D., getracht omtrent de juistheid van dit bericht ons nadere inlichtingen te verschatten. Uit Js Gravenhage werd ons gete- lefoneerd, dat de opdracht aan den thans 73jarigen staatsman de heer Heemskerk is geboren in 1818 om een nieuw kabinet te vormen, wel waarschijnlijk isvolledige zekerheid bestaat daar- omtrent echter nog niet. De commissie, door den Amsterdamschen gemeenteraad benoemd, om onderzoek te doen Hoe kameraden worden overrompeld en vermoord zou hij hen waarschuwen, hen redden Hij liep gewillig mede, aanvankelijk verheugd dat de vijand een verkeerden weg iusloeg. Maar de kapitein las stellig het genoegen op zijn gelaat, althaus hij liet van richting veranderen. Nu was hij op den goeden weg en zou den wachtpost in de flank aanvallen als er geen alarm werd gemarkt. Dan waren zijn makkers verloren. Plotseling struikelde Claude en viel. Toen men hem wilde ophelpen, klemde hij zijn handen om de kolf van het geweer van een zijner bewakers. Deze trok aan het geweer, Claude hield echter vast, reeds had hij den haan gespannen en wilde afdrukken. Daar kreeg hij een bajonetstootzijn vingers zouden den trekker loslaten, toen plotseling het schot afging, terwijl Claude zoo luid hij kon schrteuwde Te wapen, te wapen. Weer drong het staal in zijn lichaam door en nog eens en nog eens en Claude kromp iueen, strekte zich toen uit en bleef onbeweeglijk liggen. Maar het alarm signaal was begrepen, en het naar het gebeurde op den Dam in den avond van den 1 Juli, roept alien op, die bij die gelegenheid door toedoen der politie persoonlijk letsel hebben bekomen, om daarvau een onderteekende verklaring met opgave van woonplaats in te zenden ten stadhuize vdor den 15 Juli a. s., opdat over den aard en den omvang van de feiten, waarover ge- klaagd wordt, met meer juistheid kunne worden geoordeeld. Ten gevolge van de vermindering der be- volking te IJzendijke moet het getal raadsleden van 11 tot 7 teruggebracht worden. Het was tot nu toe onbekend hoe deze ver mindering moest plaats hebben en daarom is het gevoelen van den Minister gevraagddeze heeft nu beslist, dat de 4 raadsleden, die dit jaar moeten aftreden, niet herkozen moeten worden en er een nieuwe rooster van aftreding van de overige 7 raadsleden behoort gemaakt te worden, en door het lot moet worden beslist wie van hen, die volgens den besfaanden rooster eerst in 1893 zouden aftreden, nu in September 1891, en wie van hen, die volgens den bestaanden rooster in 1895 zoudeu aftreden, nu in 1893 zullen aftreden er zullen dus dit jaar 4 raadsleden afvallen en 2 of 3 periodiek aftreden. Yolgens een bericht in de N. R. Ct. hebben de 7 overblijvende ledeu na in eene Zaterdagochtend gehouden raadsvergaderingkeunis genomen te hebben van deze door den Minister voorgeschreven regeling gezamenlijk hun ontslag ingedieud. Er zal op 21 Juli dus een geheel nieuwe raad vau 7 leden moeten gekozen worden. Uit Chaam (Noord-Brabant) In een de vorige week gehouden raadsvergadering werden besprekingen gehouden met eenige land- bouwers, die met den jongsten hagelslag de meeste schade hebben geieden. Staande de vergadering werd een schrijven naar den heer Commissaris des Konings opgemaakt en daarin de schade voor deze gemeente bepaaid op f 80,000. De toestand is hier allerbedroevendst te noemen, en velen zullen zich van dezen zwaren slag niet meer kunnen oprichten. Het Zuider-zendingsfeest in het Liesbosch, bij Breda, werd, ondanks het zeer ongunstige weder, Woensdag door een groote massa vreemde- lingen uit alle oorden van ons land bijgewoond, terwijl honderdeu, door de zware regenbuien afge- schrikt, maar eenvoudig in de stad bleven, waar dan ook in de straten en koffiehuizen eene groote, vroolijke drukte heerschte. In het bosch was een terrein zeer doelmatig ingerichlde verschil- lende sprekers konden daardoor goed gevolgd worden. De redevoeringen werden door gezaugen afgewisseld. Ook voor velen in Nederland zal van min of meer beteekeneud belang ziju het door de Belgische regeering genomen besluit, dat van 20 dezer af op Zon- en feestdagen alle goederenver- voer op de spoorwegen zal worden gestaakt en geene goederen ter vervoer aangenomen zullen worden behalve aan spoedig bederf onderhevige, die met sneltreinen vervoerd worden. Daarbij is voorgeschreven deze bepalingen tot 20 October a. s. met omzichtigheid toe te passen, ten einde het publiek er allengs aan te doen gewennen. volgende oogenblik werden de Duitschers aange- vallen en toen nu een groote macht aanrukte, werd de Duitsche compagnie omsingeld en legde de wapenen neer. De arme Claude lag in de ambulance op sterven. De generaal van het legerkorps wilde zelf aan den stervende het legioen vau eer gaan brengen, maar toen de hoofdofficier aan zijn legerstede trad, kreunde de soldaat met een afwerend gebaar Neen, neen, gij weet niet Ik weet, dat je een dapper soldaat bent, viel de generaal in. O God, moest ik vdor mijn dood mijn schande nog bekennen Ik verdien den kogel, in plaats van het ridderkruis. En onder tranen deelde hij mede, hoe en waarom hij zijn wachtpost een oogenblik verlaten had. En dan te moeten denken, dat de geheele post door mijn schuld er het leven bij had kunnen inschieten maar die arme Pruis stierf bijna van dorst. Aan de vrienden van ,/Ouze oude Yriend »Onze oude vriend," de heer E. Gerdes, die meer dan 200 boeken schreef en een uitgebreiden kring van vrienden en vereerders telt, hoopt 12 Augustus a. s. zijn 70sten verjaardag te vieren. Een circulaire is thans door het land verspreid, waarin de heeren J. G. Sillem uit Amsterdam, J. van 't Lindeuhout uit Neerbosch, Dr. J. Th. de Yisser uit Rotterdam, Dr. F. van Gheel Gilde- meester uit Den Haag, J. van Dijk Mz. uit Doe- tinchem en E. J. Griffijn uit Arnhem voorstellen, den heer Gerdes op zijn 7 08ten verjaardag een cadeau in geld te geven, ten einde den ouden dag van ffOnze oude vriend" een weinig aangenamer en vroolijker te maken. Hiervoor zegt de circulaire vragen wij uwe toezegging, met de vrijheid voor 12 Augustus daarover te mogen dispoueeren. »Onzen Broeder, die God en menschen gediend heeft en die ons kostelijk lied ^Er ruischt laugs de wolken" heeft bezorgd, zal zeker geen aange namer feest bereid worden op zijn 70,ten verjaardag dan door ervaring op te doen, dat hij warme vrienden in Nederland heeft." Met het oog op den hagelslag wijst het R. N. op de artikelen 1628 en 1629 van het Burger- lijk Wetboek, luidende tflndien bij eene huur voor verscheidene jaren, gedurende den oogsttijd de gegeele of halve oogst van een jaar, door onvermijdelijke toevallen is verloren gegaan kan de huurder een vermindering der huurpenningen vorderen, ten ware hij door den oogst van vorige jaren reeds mocht zijn schadeloos gesteld. Indien hij niet schadeloos gesteld is, kan de begrooting der vermindering van de huurpenningen niet geschieden, dan op 't einde van de huur, wanneer het genot vau al de jaren tegeu elkander wordt in vergelijking gebracht. De rechter kan uiettemin den huurder toestaan, om voorloopig, naarmate het geieden verlies, een gedeelte der huurpenningen in te houden." Art. 1629. ,/Indien de huur slechts voor een jaar is aangegaan, en de oogst voor het geheel of voor de helft is verloren, is de huurder ontheven van de betaling van den geheelen huurprijs of van een evenredig gedeelte van denzelven. Wanneer het verlies minder dan de helft bedraagt, heeft hij geen aanspraak op eenige korting." Volgens art. 1619 komen ook de geringe en dagelijksche reparation, die anders voor rekening van den huurder van een huis zijn, zooals het breken van glasruiten, ten laste van den verhuur- der, indien die door overmacht, als hagelslag, noodzakelijk zijn geworden. Nog vestigt het blad de aandacht van hen, wier eigendommen door hagelslag vernield zijn, op art. 53 en 54 der wet betrekkelijk de grondbelasting, inhoudende Ontheffing of vermindering van belasting in evenredigheid tot het geieden verlies wordt toege- staan voor eigendommen, waar vau onvoorziene rampen de opbrengst of het genot met meer dan 20 ten honderd hebben doen verloren gaan. Ter bekoming van ontheffing of vermindering moet de belanghebbende, ten tijde dat het verlies Zijn makkers hebben je daar wel voor beloond Dat is niets, kreunde Claude eenvoudig, ze hadden het mij gezegd. Ik wist het, maar ik voelde liever hun bajonetten in mijn lichaam, dan dat ik mijn slapende kameraden wou zien doopslaan, die op mij vertrouwden. Ik ben gelukkig, gene raal, ik sterf voor FrankrijkDat is veel te schoon, wanneer men eigenlijk den kogel verdient Geef mij de hand, mijn dappere, je hebt je onachtzaamheid dubbel vergoedik ben er trotsch op aan het hoofd te staan van mannen als gij. En dit zeggende, drukte hij Claude de hand en legde het ridderkruis op zijn borst. Het gelaat vau den stervende verhelderde, toen raakte hij met zijn bevende hand het kruis aan. Geef het aan mijn moeder, wilt gij? Bewogen knikte de officier van ja. Toen glim- lachte de kleine soldaat en stierf. E I X I> E.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1