Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2726. Zaterdag 27 Juni 1891. 31e Jaargang. Binnenland. till ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. bls,d vcrwctl'J"1 ttinidag- en Vrijdag.ivo.id bij den nltgever P. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich ationneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. VAN »E S A N D E te Ter Neuzen. JPoIitieli Overzicht. Het Berliner Tageblatt wijdt een artikel aan 's Keizers bezoek aan Nederland. Tijdens het leven van Willem III was aan zulk een bezoek niet te denkeu, daar Willem's anti-Duitsche gezindheid algemeen bekend was. De betrekking tusschen Nederland, Duitschland en Frankrijk over Luxem burg heeu bestaat niet meer en daarmee is een hinderpaal uit den weg geruimd. Van het uitvoerig artikel nemen wij eukele hoofdgedachten over. Holland is eenmaal groot geweest, maar Engeland heeft zijn handel geknaktde kolonien ziju uitge- zogen, de staat trekt daaruit geen voordeelen meer, maar moet ze mede onderhouden de strijd tegen de Atjehers getuigt van bloedarmoede, eigenlijk is 't een strijd tegen de Engelschen, die met de zege zullen afgaan Engeland boudt zich doodstil en profiteertde Hollanders worden thans meer bewogen door economische dan door godsdienstige of politieke belangende Hollanders zwemmen niet meer in millioenende handel bloeit niet meerde nijverheid gaat niet vooruitde groote Industrie de jenever-industrie verkeert in kwijnendeu toestandhet aantal faillissementen neemt van jaar tot jaar toemet de beroemde Hollandsche soliditeit is het lang niet meer zoo goed gesteld als vroeger de naburige landen hebben door groote werken op het gebied van het verkeer Holland van twee zijden „eingekeilt"Holland zoekt door den aanleg van havenwerken en kanalen den transito-haudel te behouden de Hollander is nog te Eranzosisch, hij moet meer Duitscher worden, Duitschland en Holland moesten geleidelijk tot een tolverboud overgaan en van zijn Insulinde moest Holland voor een deel afstand doen aan Duitschlandenz. Wij laten de praatjes van Hans Michel voor 'tgeen ze zijn en merken op, dat het in zijn land ook al geen rozegeur en maneschijn is en tevens, dat indien het bezoek van den Reise-Keizer ten doel heeft om eens met ons te praten over afstand van een stuk-Oost, Zijne Majesteit dan wel thuis kan blijveu. Bankroet gaau we nog niet Krediet is niet verdwenen De N. W. S. staat nog altijd op een stevig percent Wat bliefje, mein Herr, Hans Michel De vroegere Pruisische Minister van Oorlog generaal Bronsart von Schellendorf, is overleden. Hij was laatst belast met het Bevel over het eerste legerkorps. Het Berliuer Tageblatt schrijft„De nieuwste, boven alle mate giftige aanvallen van de Osservatore Romano, op de triple—alliautie hebben, naar men ons mededeelde, de regeeringskringen te Berlijn en te Weenen grootelijks ontstemd. Men houdt er de aanvallen van het genoemde blad voor het werk der Fransche politiek welke op het Vatikaan feitelijk de hoofdrol speelt. Toch heeft, naar wij vernemen, de heer Von Schlozer, de Pruisische gezant bij den heiligen stoel, last ontvangen om hierover geen vertoogen in te dienen, daar de Duitsche regeering het Vatikaan niet geheel in de armen van Frankrijk wil drijven. Men schijnt te Berlijn en te Weenen aan te nemen, dat Frankrijk op het utikaan niet slechts op platonisch diplo- matische, maar ook op materieele d. i. financieele wijze tegen het drievoudig verbond optreedt. Bij de op het katikaan heerschende financieele crisis kan deze wijze van optreden veel gewicht in de schaal leggen. Het Greilfenberger Kreisblatt een officieel orgaan van een district, dat grootendeels van den landbouw bestaat, bevat eene oproeping, waarvan de aanhef luidtAaar de overtuiging der ondergeteekenden bestaat er thans bij een gedeelte der stadsbevolking een toestand van nood, die, naar het zich laat aanzien, tot het begin van den nieuwen oogst zal aanhouden. Bij een reeks arme gezinnen ontbreekt het aan de noodzakelijkste voedingsmiddelen. Op grond daarvan wordt er bij stad— en landgenooten aanvraag gedaan om hulp in geld of eetwaren (brood, meel, aardappelen, melk, enz.) Totdeonderteekenaars van het stuk behooren neveils den burgemeester, den supperintendent en eenige handelaren, ook de koninklijke Landrath. Eenigen tijd geleden werd aan de geweerfabriek te bpandau bekend gemaakt, dat een duizendtal werklieden zouden worden ontslagen, maar daaraan is nog geene uitvoering gegeven. Wel is ergeen werk meer in zoodanige mate, dat die duizend man nog bepaald noodig zijn, maar toch zijn alien nog aan bet werk, ofschoon met iukorting van werktijd, doch tevens zoo, dat de gemiddelde verdienste van een werkman nog altijd even hoog is als het gebruikehjke dagloon in industrieplaatsen. Lit Iquique wordt geseind, dat de troepen der Chileenscbe regeeringspartij te Coquimbo in opstand zijn gekomen en vier van de officieren hebben dood geschoten. Een oorlogsschip van de Congrespartij, vernielde de aanlegplaats en den spoorweg van de Lohas-eilanden, en belette daardoor het vervoer van graan. Lit Port-au-Prince wordt gemeld, dat bij een bezoek van het corps-diplomatique aan den president van Haiti, generaal Hippolyte, door de Engelsche en Duitsche consuls nadrukkelijk is geprotesteerd tegen de schending der consulaten en de onbehoor- lyke houding van den president. Ten gevolge van dit flinke optreden der consuls legde Hippolyte de belofte af, dat hij de vreemde gezantschappen zou eerbiedigen. Met goedvinden van president Diaz, van Mexico, liet Hippolyte echter van de Mexi- caansche legatie generaal Souli, den oud-minister van justitie Bovin en anderen in hechtenis nemen en doodschieten. Men gelooft, dat Hippolyte krank- zinnig is. Den Franschen gezant te Haiti is gelast, vergoeding te vragen voor het fusilleeren van den beer Rigaud, een Fransch burger, die wel naturalisatie had aangevraagd, maar nog niet van de lijsten der Fransche legatie was afgevoerd. In de aanstaande zomervergadering der Pro vinciate Staten van Zeeland zal o. m. behandeld worden wijziging van het reglement voor het waterschap der sluis aan de Wielingenhet voor- stel van Ged. Staten om andermaal aan te houden het verzoek van het bestuur van het waterschap Cadzand om renteloos voorschot voor wegsverbete- ring het verzoek van de IJzendijksche Stoomtram- maatschappij ora subsidie, het verkoopen van een gedeelte sloot langs den weg van Hulst naar Walsoorden aan J. F. Adriaansens-Polfliet. Men schrijft uit Amsterdam Omtrent de aankomsc van den Keizer van Duitschland kunnen wij thans van officieele zijde mededeelen, dat het Nederlandsch eskader, onder bevel van de vice-admiraal Bogaert, op 1 Juli des ochtends te 6 ure van IJmuiden vertrekt, om het Keizerlijk jacht Hohenzollern" tegemoet te stevenen. De ontmoeting zal ongeveer een uur na het vertrek uit IJmuiden, dus tusschen 7 en half 8 uur plaats hebben, waarop de reis gezamelijk naar IJmuideu wordt voortgezet, en waar de vloot tegen half 9 verwacht wordt. De Keizer en de Keizerin gaan hier op het Duitsche adviesjacht »Jagd' over, dat de hooge bezoekers door het Noordzeekanaal naar den steiger van den Kon. IV est-Indischen maildienst zal overbrengen. De tocht door het Noordzeekanaal zal een prachtig schouwspel opleveren. Te IJmuiden ligt nl. al wat de hoofdstad aan pleziervaartuigen bezit, aan weerszijden van het kanaal, welke schepen alle van top af, rijk gepavoiseerd zijn, en welke geheele vloot, bij gedeelten door stoomers gesleept, de reis naar Amsterdam medemaakt. Te 9 uur denkt men met het schutten gereed te zijn, om tegen 11 uur voor de stad aan te komen. Het dagelijksch bestuur en de raadsleden van Amsterdam, voor zoover zij daaraan ul. wenschen deel te nemen, met den burgemeester aan het hoofd, zal op een stoomboot den Keizer op het kanaal aan de grens der stad opwachten. De burgemeester zal dan vermoedelijk op het Keizer- lijk jacht overgaan, om den Keizer en de Keizerin het welkom in Neerlands hoofdstad toe te roepen. Vermoedelijk blijft dan de burgemeester op het jacht tot aan den steiger, waarop een fraaie wacht- kamer is geimproviseerd, en waarin tegen 11 uur H.H. M.M. Koningin Wilhelmina en de Koningin- Regentes zich bevinden om Hare hooge gasten op te wachten en te begroeten. FJEGUILLETON Toen de zak den bovenkant der vallei bereikte, zwaaide hij op vreeslijke wijze heen en weer, draaide met een gier om, kwam bijna tot stilstand, gaf toen een bons, schoot op zij uit en ongeveer zestig voet noordwaarts zwevende, doorsneed hij een luchtstroom, die hem bijna tegen de noordelijke helling der vallei aandreef. Ik verwachtte, dat de zak losgerukt zou worden, zoo plotseling was de stilstand, Ik wist, dat hij scheuren moest en als een steen zou vallen, wanneer hij maar tegen het geringste voorwerp aanstootte. Maar op het kritieke oogenblik spreidde de parachute zich geheel uit, daalde al zachter en zachter en binnen enkele seconden landde zij behouden met haar last op den bodem der vallei aan. Geen korrel zana was ver- loren. De toer kon dus verricht worden. Ofschoon ik bang was voor die vreeselijke snel- heid van de eerste houderd vijftig voet, joeg die mij toch niet zooveel angst aan als die dwarse luchtstroom, Wanneer die mij eens in een boom bracht kon mijn parachute scheuren, en ik was verloren, of op de scherpe rotsen, dan werd ik verpletterd. Maar ik rekende op mijn goed geluk en als ik het er goed afbracht, was mijn roem voor altijd gevestigd. Wanneer ik mijn val had kunnen regelen en mijn plaats van nederdaling kiezen, dan zou dat voor mij een zeldzame voldoening o-eweest ziju maar dat was blijkbaar onmogelijk. Kortom, professor Esuria had den volgenden morgen te tien uur een hoorn aan zijn parachute vastgemaakt en was gereed om te doen, zooals de nieuwsbladen hadden vermeld. Het was een voordeelige dag voor den hotelhouder. De memgte was ontzaggelijk groot en er werd druk op mij gewed. Wijd en zijd was mijn onder- nemiug bekend gemaakt. Het was voor mij niet aanmoedigend den een of ander te hooren ze^gen* ik ben er zeker van, dat hij zijn nek breekt, laat hij voor mijn part, als hij niets beters weet te doen, maar ik gevoelde, dat die woorden verdiend waren. Nu ik op het punt stond mijn daad te vol- voeren, begreep ik, dat ik meer dan gek was ora aldus mijn leven te wagen. De hotelhouder was gelukkig; hij klopte mij op den schouder en zeide, dat hij mij nog een aardige verassing zou bezorgen, als ik het er°«oed afbracht. Ik was in een prachtig costuum gestoken en had veel bekijks; men dacht bepaald, dat ik gek was en werkelijk, het leek er veel op. Het was een prachtige dag, een zachte lucht en een helderblauwe hemel. Geen koeltje bewoog een lok van mijn haar. Ik gevoelde geen bijzondere vrees, toen ik langs het touw naar boven klom In hofrijtuigen gaat de Keizerlijk-Koninklijke stoet alsdan naar het Paleis, waar een dejeuner wordt gebruikt. Men is thans druk bezig den Dam voor het bezoek van het Keizerlijk echtpaar in gereedheid te brengen. Eergisteravond en gisternacht waren verscheiden werklieden bij IJlicht bezig de ver- siering van het monument voort te zetten. Reeds werden eenige palen gezet, waaraan groote elec- trische lampen zullen worden opgehangen. A oor den toegang aan de voorzijde van het Paleis op den Dam wordt een 6 Meter breede portiek gemaakt, die aan weerszijden door portieres wordt geflankeerd. Het geheel zal smaakvol worden versierd. In het Paleis op den Dam zijn behangers en bekleeders nog voortdurend ijverig in de weer om de apartementen der hooge gasten en hun gevolg in gereedheid te brengen. Voor speciaal gebruik van den Keizer is de rechtervleugel van het paleis, zijde Nieuwe kerk en met uitzicht op den Dam, ingericht. De zoo- genaamde Mozeszaal is tot salon ingericht, en daartegenover ligt het slaapvertrek van Z. M., waar de portretten zijn opgehangen van Willem den Zwijger, Frederik Hendrik, Willem III en V en hunne vrouwen en van den Ouden Frits. De wanden van 's Keizers ontvangkamer (de zoogen. theesalon) zijn behangen met de porttetten van "W illem IV en zijne gemalin en van admiraal de Ruyter. De Koningin-Regentes en de Koningin hebben hare oude vertrekken aan den Dam, tegenover het gebouw der Groote Club, behouden, lerwijl de Keizerin de beschikking heeft over het daarachter gelegen gedeelte van het paleis. .Op de eerste verdieping, alwaar al deze vertrekken gelegen zijn, bevindt zich ook de gezamenlijke ontbijtzaal, terwijl het gala-diner in de groote zaal zal plaats hebben, alwaar .sierlijke draperieen en weelderige Oostersche planten een prachtige decoratie vormen. De troonzaal zal bij het gala-diner dienst doen als ontvangkamer. De bewoners van de huizen, waar de Keizerlijke stoet langs trekt, verhuren voor een groot deel hun karners voor een kamer op het Damrak wordt zelfs f 60 gevraagd en gegeven. Een plaats voor een raam aan de Ruyterkade brengt van f 3 tot f 5 °P> bij gelegenheid van de aankomst des Keizers en het waterfeest. De kamers op den Dam ziju natuurlijk het hoogst in prijs. Door verschillende korpsen van ambtenaren en personen die eenige betrekking bekleeden, worden pogingen aangewend om verhooging vanjaarwedde te verkrijgen. Tot dusverre vernamen wij niet, schrijft de Arnh. Ct., dat ook de rijksveldwachters eenigen stap in dien ziu gedaan hadden. Toch gelooven wij, dat zij vooral en de gewone kunststukken vertoonde die ik een weinig varieerde. Ik plaatste de tafel op het tweeduimskoord boven den gapenden afgrond. Ik maakte vuur aan in mijn fornuis, kookte het middagmaal en gebruikte hetsneed een watermeloen in stukken, wierp die in de lucht en ving ze in mijn mond op. Ik zat in een stoel en rookte een sigaar maakte een luchtsprong en kwam gelukkig weer op het koord terecht. Een donderend applaus weer- klonk, ik behaalde een schitterend succes, maar ik kon bemerken, dat de toeschouwers met gespannen verwachting naar het grootste van al de kunststukken verlangden. loen de parachute gereed was, kwam er een doodsche stilte over de menigte, een stilte, die mij met angst vervulde. Terwijl ik het toestel onderzocht om te zien of alles volmaakt in orde was, floot ik een deuntje om alle pijnlijke gedachten uit mijn hoofd te verbannen. Toen stak ik een been over een der dwarshouten en stortte mij naar beneden. Zal ik ooit die gewaarwording vergeten P Ik ben aan zulke diugen gewoon. Wanneer ik daarin een nieuweling geweest was, zou ik door den schrik mijn steunpunt zeker losgelaten hebben, bijdien vreeselijken val, maar nu klemde ik mij terstond vaster aan het dwarshout. Het scheen dat de parachute volstrekt geen weestand bood aan de zwaartekracht. Ik veel als een steen. Het was of mijn hoofd van mijn schouders vloog. De lucht floot en siste vreeselijk, de hoorn liet een schrillen toon hooren. Ik geloof, dat ik nooit grooter angsten heb uitgestaan. Ik meende nooit te zullen stil- houden; mijn tijd was gekomen, dacht ik. Toen ik reeds alle hoop verloren had, begon de parachute te zwaaien en uit te zetten en ik wist, dat zij de zwaartekracht overwonnen had. Bij iedere schommeling verminderde de snelheid en eindelijk kreeg ik een schok, die mij bijna mijn houvast ontrukte. De toestel richtte zich op en ik begon te zweven op den luchtstroom, dien ik den vorigen dag had opgemerkt. Ik daalde lang- zaam en kreeg gelegenheid om adem te halen en naar beneden te zien. Ik zweefde langzaam maar zeker in de richting van een groep boomen, die mij alles behalve een veilig punt van nederdaliu* aan bood. Al schommelende trachtte ik de para° chute in een noordelijke richting naar een groot grasveld te brengen maar de luchtstroom had haar in zijn macht. Wanneer ik langzaam neerkwam in de takken der boomen, dan zou ik er met eenige schrammen af komen, maar als ik er met kracht tegen aankwam, bracht ik er het leven niet af. I lotseling gevoelde ik een hevigen schok en hoorde eenige angstkreten, die door een vrouw geuit werden. De lucht scheen vol spelden en naalden, die zelfs in mijn oogeti drongen. loen voelde ik een zachten ronden arm om mijn lials en den fermen greep van een manshaud. Daar op meen ik in slaap gevallen te zijn. TER MMENSCHE COIIRANT. 8)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1