Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. BEKENDMAKING. No. 2722. Zaterdag 13 Juni 1891. 31 e Jaargang. inentiiig en herinenting Binnenland. ABONNEMENT: Per drie raaanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADYERTENTlEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nil bind versehljnt Dlntdat- en Vrljdagavond bij den nltjever P. J. VAN BE S A N D E te Ter Neazen. Tengevolge van het door den Minister van Bin- nenlandsche Zaken in de Staats-courant gegeven bericht, van het epidemisch heerschen der pokken in de gemeente Stad-Almeloo en Ambt-Almelo, zal op Donderdag 18 Juni e. k. en voortaan den derden lionderdag van iedere maand, des namid- dags ten half 2 ure, gelegenheid tot kostelooze worden gegeven ten gemeenlehuize alhier. Zaamslag, 5 Juni 1891. Burgemeester en Wethouders, C. DE BOKX, Voorzitter. E. H. "WORTMAN, Secretaris. Jfolitieli Overzicht. Te Charleroi heeft eene vergadering plaats gehad van burgemeesters uit de omstreken, die door de handels—vereenigingen waren bijeengeroepen tot het beramen van middelen om aan de werkstaking een einde te maken. De voorzitter der vereeni- ging te Charleroi verklaarde, dat de werkliedeu wilden afzien van de eischen betrefiende een werk- dag van acht uren en verhooging van loon en dat zij het werk zouden hervatten, wanneer zij zekerheid hadden dat de patroons geene repre- sailles zouden nemen. Voorts bleek uit de mede- deelingen van ter vergadering aanwezige burge meesters, dat de patroons bereid zijn, alle werklieden aan te nemen, uitgezonderd de aanvoerders der werkstaking. De vergadering nam een besluit, waarin zij hare wenschen te kennen gaf voor eene vredelievende oplossing en een beroep deed op de welwillendheid der patroons. Men gelooft, dat het werk Maandag zal worden hervat. De Portugeesche Cortes heeft het wetsontwerp betreffende de overeenkomst met Engeland aange- nomen met 105 tegen 40 stemmen. De beroemde reiziger Serpa Pinto acht na Rngelands ultimatum elke overeenkomst over Afrika een „capitulatie van Portugal. Overigens is deze eeue eervolle oplossing. De voornaamste moeielijkheden wijt hij aan de Engelsche bewindslieden in Zuid-Afrika, vooral in Natal. Hij acht nog niet alle bezwaren verdwenen; de gsmengde commissie, die moet worden benoemd, zal veel moeite hebben. Hij verwacht wrijving met de Britsche Zuid-Afrika- Maatschappij en ontkent dat Gungunhana, het inlandsche hoofd, Engelsche bescherming verlangt. De Italiaansche Kamer beraadslaagt over de buitengewone begrooting van 10 millioen lire voor het departement van oorlog. De Minister zeide, dat het deficit, dank zij de bezuiniging, van 36 millioen tot 5 millioen was teruggebracht. Het nationale feest is in het geheele koninkrijk gevierd. Te Rome hield FJgXJILLKTQN. iiS H.A.B D S C Ro E I*., Op de trap van een afgelegen kapel in het bosch bij Hilgenberg vonden op den morgen van den 26 Augustus 18 een landman en ziju zoontje het met bloed bedekte, half ontkleede lijk van een jongen man. De vader zond zijn zoontje naar het naaste dorp, terwijl hij bij het lijk de wacht bleef houden. Onder het hemd van den doode was om zijn lichaam een zijden doek gebonden, oogenschijnlijk een stuk van een dames-shawl, die een breede wijde steekwonde bedekte. Het geneeskundig onderzoek bracht aan het licht, dat de steek midden in het hart was gedrongen, dat de daad weinige dagen geleden moest gepleegd zijn en dat de doode onmiddellijk na het gebruik van zwaren wijn was gestorven. Geld of kostbaar- heden vond men niet, alleen een zegelring met een adelijk wapen zat aan den wijsvinger zoo vast, alsof hij er aangegroeid was. Alles toonde overigens duidelijk aan, dat de bloedige daad niet bij de kapel was gepleegd, maar bij den Roofsteen, een nabijgelegen hoogte met de bouwval van een oud kasteel. Daar kleurde bloed den met puin bedekten bodem, bloed kleefde aan de steenen, die daar verspreid lagen. Ook werden daar de overblijfsels gevonden van een maaltijd, de Koning een revue over de troepen. In ver- scheidene steden heeft men schokken van aardbeving gevoeld. Te Venetie en te Milaan is geen schade aangericht; te Verona outstond een groote paniek te Marzenigo werden enkele en te Tregnago vele personen gewond en huizen beschadigd. De dagbladen bevatten eene officieuse nota, waarin wordt verklaard, dat de door Prins Napoleon gedane mededeeling over eene overeenkomst tusschen Italie en Engeland, gesteld dat zij juist zijn over- gebracht, niets anders zouden zijn dan persoonlijke en willekeurige onderstellingen van den overleden Prins. De Figaro verzekert dat de stukken betreffend de hernieuwing der triplealliantie te Rome zijn onderteekend. De tekst moet duidelijker omschreven zijn. In het geval eene der verbonden mogend- heden eene andere mogendheid mocht aanvallen, zouden de beide bondgenooten niet gehouden zijn hnlp te verleenenwordt daarentegen een der bondgenooten, zonder provocatie zijnerzijds, aange- vallen, dan zijn de drie mogendheden solidair. Indien derhalve Duitschland Fraukrijk aanvalt, is Italie niet verplicht tusschenbeiden te komen. Duitschland en Oostenrijk waarborgen de integriteit van Italie's grondgebied eu de onschendbaarheid van Rome tegenover de eischen van het Vatikaan Italie daarentegen waarborgt de integriteit van Duitschlands grondgebied niet, zoodat het argument der Italiaansche radicalen, dat de regeeriug te Rome aan Duitschland het behoud van Elzas-Lotharingen verzekert, niet opgaat. Uit Washington wordt bericht dat het Chileensche oorlogschip Itata te Tocopella 5000 geweren en een groote hoeveelheid ammunitie heeft ontscheept. De toestaud in Chili blijft treurig. De burger- oorlog woedt voort. Reeds hebben de uitgaven sinds het begin van den burgeroorlog 30 millioen dollars bedragen, buiten de ondersteuning aan de- Zuid-Amerikaansche stoomvaart-maatschappij (200,000 dollars), welk geld sedert maanden met betaald is. Er is opuieuw een aanslag op Balmaceda gepleegd met een dynamietbom, die door een venster in het paleis geworpen werd, doch slechts onbe- duidende schade deed. In Santiago moet ook een zware brand uitgebroken zijn, waardoor het Duitsche gezantschapshotel zeer beschadigd en het Engelsche geheel vernield is. De gezant en zijne gemalin hebben met moeite hun leven gered. De Amerikaansche Minister van Buitenlandscbe zaken Blaine is tot herstel zijner gezondheid naar Bar Harbour vertrokken, waar hij den zomer zal doorbrengen. De vrienden van Blaine zeggen, dat hij geen candidatuur naar den presidentszetel zal aannemen. Hij meent, dat de betrekking van secretaris van staat, hebbende niets uit te staan met politiek, onpartijdig, en daardoor geschikt is om den bekleeder dier betrekking de grootste de sporen van menschenvoeten, een tweede stuk van den zijden shawl en een fijnbewerkte dames- handschoen. Aan dien handschoen waren sporen van bloed, dat bij onderzoek menschen bloed bleek te zijn. Niemand kende den doode. De kastelein eener herberg in de buurt vertelde echter, dat de doode dezelfde vreemde heer was, die twee dagen bij hem had gelogeerd en bij zijn vertrek een gouden horloge met ketting, een roode brieventasch en een zijden beurs van hem in ontvangst had genomen, die de kastelein voor hem in bewaring had gehad. Natuurlijk waren er spoedig allerlei geruchten in omloop. Sommigen vermoedden, dat de vermodrde een gast uit de naburige badplaats was, anderen weer meenden, dat hij uit Berlijn kwam en nog anderen dachten er weer anders over. Maar einde- lijk werd de vermoorde herkend als de vermiste Herman Piener, die van zijn vrouw Albertine gescheiden leefde eu met vrouwspersonen van ver- dachte zeden omgang had. Onder de papieren van den gedoode bevond zich een Fransche brief door een vrouwenhand geschreven en met A. onder teekend, met een afgescheurd adres en den datum „B1 den 21 Juli." In dit briefje werd aan den onbekenden geadresseerde in ernstige bewoordingen, een samenkomst toegestaan. De meening, dat hier aan een moord met roof te denken viel, moest men langzamerhaud laten varen, te meer toen een half waanzinnige boerenknaap vertelde, dat hij een populariteit te doen verwerven. Hij weet, dat hij wellicht verkozen kon worden, doch verkiest te wat hij is, daar bij een presidentschap al de bitter- heid van een partijstrijd weder op hem zou neer- komen, terwijl hij nu in vrede leeft en in goed aanzien bij het volk. Misscbien heeft de heer Blaine groot gelijk. Z. M. de Keizer van Duitschland zal op Yrijdag den 3 Juli over 's Gravenhage naar Rotterdam vertrekken. Na eenige uren in de Residentie te hebben doorgebracht, zal de Keizer de reis ver- volgeu naar Rotterdam, waar hij na een rijtoer door de stad, aan boord gaat van het Koninklijk Engelsch jacht, waarmede naar Engeland overgestoken wordt. H.H. M.M. de Koningin en de Koningin-Regentes zullen den Keizer van Amsterdam uitgeleide doen tot Rotterdam. Het is nu tamelijk zeker, dat een schitterend avondfeest op het IJ een der voornaamste punten van het programma zal uitmaken voor de ontvangst van den Duitschen Keizer in Amsterdam. In vereeniging met hetgeen door de roei- en zeilver- eenigingen zal gedaan worden, zal het oorlogsfregat „Van Galen", dat zich om ziju bouw en inrichting daarvoor zoo uitnemend leent, van onder tot boven ge'illumineerd worden en dan in zijn vurige omge- ving een der fraaiste punten vormen. Op het IJ zullen manoeuvres met oorlogsschepen en water- spelen gehouden worden, o. a. bestaande in een ge- costumeerd watertournooi, waarbij de elkaar bekampende landsridders in sloepen, voorzien van een plecht op de voorzijde, den strijd tegen elkander zullen aanbiuden. Ruitergevechten zullen daarbij mede niet ontbreken, waarvoor de geoefendste zwemmers van onze stad hunne medewerking reeds hebben toegezegd. Dat zal zeker een aardig gezicht opleverendie mannen, op daarvoor ingerichte houten paarden in het IJ ronddrijvende en met hunne lansen trachtende elkaar uit het zadel te werpen 1 Er bestaan nog vele ander voornemens om het IJ bij die gelegenheid een recht feestelijk en schitterend aanzien te geven, met de nadere uitwerking waarvan men echter nog onledig is. In de bocht van de Heerengracht zullen galjoten gelegd worden, welke de vijf Hansesteden voor- stelien en des avonds verlicht zullen zijn. Het monument op den Dam zal weder geheel met groen en bleemen versierd en electrisch ver licht worden. Door tusschenkomst vandeprovincialebesturen heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken van de gemeentebesturen mededeeling gevraagd of in hunne gemeente aan bijzondere scholen of bijzon- dere inrichtingen tot opleiding van onderwijzers eenige geldelijke bijdrage of eenige andere onder- mooien man en een mooi meisje op den Roofsteen had gezien en men bovendien in de offerbus aan de kapel de door den kastelein herkende geldbeurs vond, gevuld met goud- en zilvergeld en met een strookje papier, waarop met een verdraaide hand geschreven stond begraaf den doode God zal het vergelden. Ook de dokter in S. en zijne echtgenoote ver- telden, dat op den 24 Augustus een jonge schoone dame bij hen was gekomen. Zij had zich een kleine gesneden wond aan den:binnenkant der rechterhand laten verbinden en dezen dienst met een dukaat betaald. Bij het tuinhek was ze opgewacht door een ouden boer, die later weer was voorbijgekomen. Op de vraag, of hij de dame kende, had hij geantwoord Wat dame God kent haar en daarmee was hij voortgeloopen. Een buurman, welke de vreemde reeds in het oog had voor ze het huis van den dokter binnentrad, deelde mede, dat ze bitter had geweend, waarop de oude tegen haar had !gezegd Het schreien maakt hem toch niet weer levenden van mij hebt ge niets te vreezen, ik zwijg als het graf. Den handschoen had men, het kwam er nu op aan ook de hand te vinden. Een rondtrekkende danseres en een harpspeelster werden met veel moeite opgespoord, maar men vond geen reden om haar vast te houden; de handschoen was haar ook veel te klein. Men moest met dit bewijsstukzeer voorzichtig omgaan om het onbeschadigd te houden. steuning wordt verleend door instellingen van wel- dadigheid, bedoeld in art. 2. litt. a der wet op het armbestuur, of door instellingen, bedoeld onder litt. ad van dat wetsartikel, welke uit de gemeente- kas worden gesubsidieerd. Als uiterste termijn voor de beantwoording van die vraag is de 25sten Juni gesteld. W'ij ontvingen van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland een Engelschen reisgids dier Maatschappij voor den loopenden zomerdienst. Behalve een groot aantal bijzonderheden, voor de reizigers van zeer veel belang, treft men daarin onder andere aan de kortste verbindingen tusschen het vaste land en Engeland via YlissingenQueensboro vice versa. Het boekje, dat ook tal van aankondigingen van allerlei aard bevat, ziet er keurig net uit en strekt ten bewijze, dat genoemde Maatschappij niets ver- zuimt om het den reizigers zoo gemakkelijk mogelijk te maken. In het jongste nommer der Yragen des tijds bespreekt de heer dr. G. W. Bruinsma de beet- wortelsuiker-industrie in Nederland en de land- bouwers. Hij geeft in de eerste plaats een overzicht van den stand der kwestie. De fabrikanten contracteeren z. i. met de land- bouwers, omdat zij in den herfst moeten kunnen rekenen op voldoeude hoeveelheid bieten. De landbouwer verkoopt zijn bieten per gewicht, zijn belang brengt dus mee zoo groot mogelijke bieten te telen. Yoor den fabrikant is groot suikergehalte van belang en zware bieten hebben altijd minder suikerrijkdom. Nu geeft de fabrikant het zaad en juist het zaad bepaalt den suikerrijkdom der wor- telen. In den laatsten tijd (sinds 1885) zijn de fabrikanten erin geslaagd zaad te geven, dat wortelen leverde met toenemend suikergehalte en verminde- rend gewicht. De landbouwer werd dus gedwongen bieten te telen, die voor hem steeds nadeeliger, voor den fabrikant steeds voordeeliger werden. Langzamerhand is er dan ook een beweging ontstaan om de bieten te betalen naar het suikergehalte. De fabrikanten geven in beginsel toe, dat dit billijker zou zijn, maar ontkenneu dat het mogelijk is op gehalte te verkoopen. Vervolgens bespreekt de schrijver het gehalte der bieten en toont uit zijn onderzoekingen, indertijd aan de proefstations te Wageningen en te Breda gehouden, aan, dat het gehalte aan suiker van de in ons land geteelde bieten op circa 12 pCt. kan gesteld worden. Dit zou hij dan ook wenschen, dat als normaal gehalte werd vastgesteld. Bieten met minder gehalte zouden de fakrikanten moeten kunnen weigerenbieten met grooter gehalte ook duurder moeten betalen. Een proef, in deze richting genomen, slaagde wel, doch vond geen navolging. Geringe mede werking van de fabrikanten en besluiteloosheid der landbouwers waren daarvan de oorzaak. Toen nu de harpspeelster den handschoen uittrok, kwam de binneukant te zien, en ziedaar, aan den rand zag men een naam Wilhelm Tieffe". Nog altijd was de hand niet gevonden, wel echter kreeg men plotseling den tweedeu handschoen met denzelfden naam in zijn bezit. Adelheid, de dochter van den Protestantschen geestelijke in Blumenau, bracht hem bij de rechtbank. Ze vertelde daarbij het volgendeBij den slotheer van ons dorp heeft in den afgeloopen zomer mevrouw Piener geruimen tijd gelogeerd, en met deze dame heb ik dikwijls muziek gemaakt. Bij haar vertrek hielp ik het kamermeisje de koffers pakken. Dezen eenen handschoen achtte zij het meenemen niet waard en daarom heb ik hem toen voor de grap als een aandenken meegenomen. Verscheidene weken na het vinden van het lijk keerde Ferdinand Piener, de broeder van den vermoorde, van een reis terug, die vier jaren geduurd had. Hij bracht eenige dagen bij zijn ouders door, vernam daar wat in de familie was voorgevallen en besloot aan zijn schoonzuster Albertine een bezoek te brengen, daar hij haar nog nooit gezien had. Ferdinand kwam dus bij Albertina logeeren, leerde haar familie kennen en gevoelde er zich spoedig thuis, hoewel zijn schoonzuster voortaurend spoedig thuis, hoewel zijn schoonzuster voortdurend koel en afgemeten bleef. Toevallig vertelde Albertine's vader eens in bijzijn van Ferdinand aan een bezoeker, dat zijn dochter in den afgeloopeu. TER \EIZE\S<HE (OIRUT 1) i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1