Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2719. Woensdag 3 Juni 1891. 31e Jaargan^ Landbouwberichten. Gemengde berichten. BURGERLIJKE STAND? KAXTOJIGERECHT TE TER NEUZEN. Donderdagmiddag zijn in de werkplaats der Exploitatie-maatschappij te Zwolle de wagons aan- gevoerd van den extratrein van Carre, voor zoover die bij de botsing tusschen Osnabriick en Liihne zijn beschadigd. Als men het zwaar geteisterde materieel ziet, kan men zich eenigszins een denkbeeld maken van de ramp. De wagon l!to en 2de klasse, waarin mevr. Carre den dood vond, is, zooals wordt gemeld, over den tender heen geschoven en onderste boven in het zand gesmakt. Dat dit het geval is geweest kan men nog aan den wagon zien, want de aard- kluiten zitten er nog boven op. De voorste en de achterste coupe van dezen wagon zijn vernield. De eerste is geheel weggeslagen en alleen de kap hangt er nog over. De andere coupes zijn nog in het geheel, maar het inwendige is vernield de banken zijn losgeslagen, het netwerk verbogen, eenige ruiten gebroken, enz., terwijl men overal op de knssens, tegen den zolder, op den vloer bloedige sporen kan zien van de droeve ramp. Hoe stevig de wagon echter op zichzelf is, blijkt hieruit dat de drie middencoupes in hun geheel zijn gebleven en de portieren zonder moeite konden worden geopen, al is ook het geheel eenigszins verbogen. Een tweede wagon l9te en 2de klasse is iets minder gehavend, maar ook voor en achter inge- drukt, terwijl het met een wagon derde klasse eveneens is gesteld. De bagagewagen was zoo goed als geheel aan stukken, terwijl bovendien een wagon vol fragmenten van wielen, stukken van assen, enz. enz. is aangevoerd. De wagons zijn aangebracht, geladen op mallen van de Hanoversche baan, want de bewegende deelen waren natuurlijk niet te gebruiken. Zoo gemakkelijk als het elke staatkundige partij valt candidaten voor de Tweede Kamer te krijgen, zoo moeielijk is het vele gemeenten, ge- schikte leden voor den Raad te vinden. Eener- zijds zijn de bepalingen der gemeentewet voor velen een beletsel om zich beschikbaar te stellen, anderzijds weigeren velen, die door hunne positie ar; ontwikkeling als het ware daartoe aangewezen worden, zich aan de geraeentebelangen te wijden. Het Berg. Weekbl. meent, dat wanneer van Rijkswege elk raadslid een jaarlijksch tractement van b. v. f 400 verzekerd werd het aanbod de vraag spoedig zou overtreffen. Het stelt daarom voor de volgende oproeping in de nieuwsbladen te plaatsen GEMEENTERAADSLEDEN. //Er worden gevraagd in de gemeente zoo en zooveel leden van den raad. Jaarwedde f 400, benevens vrij rooken op de vergaderingen. Zij, die voor deze betrekking in aanmerking wenschen te komen, worden verzocht hunne stukken, waarbij minstens een eigen gemaakt en door den sollici- tant zelf geschreven opstel moet zijn, in te zenden aan het comitd voor gemeenteraden, ten einde later voor een mondeling examen te worden opge- roepen. Iloofdvereischten zijngoed kunnende lezen, schrijven en sprekenvan goed zedelijk gedrag en vrij van sterken drank. Kennis van de gemeente en hare belangen strekt tot aanbe- veling." Als men dit deed, zouden er wellicht tal van liefhebbers naar een raadsheerszetel dingen. Juist in de goede bezoldiging steekt wellicht het geheim dat het aantal liefhebbers naar het lidmaatschap van de Tweede Kamer zoo talrijk is. Een ver- standig man, die de waarde van den tijd kent, offert dezen niet gaarne geheel belangeloos op. Eenige jaren geleden stierf in Sleeswijk zekere heer Nielsen, die algemeen als een verklaard vijand van het huwelijk bekend stond. Voor zijn dood vermaakte hij aan zijn knecht en keukenmeid ieder twintigduizeud gulden, onder de voorwaarde dat het erfdeel van den een aan den ander zou vervallen, zoodra knecht of keukenmeid een huwelijk aangingen. Nauwelijks was de erflater dood, of de beide erfgenamen traden met elkander in het huwelijkhet jonge paar trok daarop naar Hamburg, waar het reeds sedert zes jaren woont. Onlangs hoorden te Kopenhagen wonende bloed- verwanten van den overledene, dat de erfgenamen met elkander waren getrouwd; zij eischten dus teruggave der veertigduizend gulden, daar door het huwelijk de voorwaarde van het testament geschon- den was. De vroegere knecht en dienstmaagd be- weren echter, dat zij aan hun verplichten stipt hebben voldaan, want hij (de knecht) had, toen hij trouwde, zijn twintigduizend gulden aan de keuken meid afgestaan en deze had evenzeer haar erfdeel ingevolge het voorschrift van het testament, aan den knecht gegeven. De zonderlinge zaak zal biunenkort voor den rechter komen. Men is er zeer benieuwd naar hoe de eindbeslissing zal wezen. Hit Washington in Georgia wordt, onder dagteekening van 27 Mei, aan Dalziel het volgende gemeld Groote opgewondenheid heerscht hier onder de negers, daar een aantal hunner het slachtoffer is geworden van eeu afschuwelijke daad. Eenige dagen geleden keerde een neger, die in zijn gemeente veel aanzien en achting geniet, van een langdurige reis te Washington terug. Zijn vrienden besloten die gebeurtenis op gepaste wijze te vieren. Zij droegen aan een deputatie uit hun midden op, zich te be- geven naar Lizzie Hughes, een vrouw die een gaar- keuken hield. Er werd daar overeengekomen, dat tegen Maan- dagavond voor het gezelschap een lekker maal zou worden gereed gemaakt, Toen men aan tafel zat, was er onder de negers maar een roep over het malsche kalfsvleesch. Uit beleefdheid maakte een der gasten deswege vrouw Hughes een compliment, tegelijk vragende waar zij dat lekkere vleesch had gekocht. Een kind van de vrouw, dat in het vertrek rondliep en de vraag hoorde, riep: ,/het is vleesch van mijn zusje Toen verhaalde het kind een ontzettende ge- schiedenishoe haar moeder het kleine zusje dien middag had gedood en het vleesch had gekookt om het den negers voor te dienen. De negers, buiten zichzelven van woede en verbittering, grepen vrouw Hughes, en een drietal hunner werd naar den naastbij wonenden dokter gezonden met de beenen van het maal, opdat deze deskundige de waarheid aan 't licht zou brengen, De dokter erkende de overblijfselen als behoord hebbende aan een menschelijk wezen. Hij waar- schuwde echter tegelijk de politie, die nu in vol doende sterkte bij het kookhuis aankwam, nog juist in tijds om te verhinderen dat het monster gelyncht werd. Zij werd onmiddellijk in hechtenis genomen. De vrouw ontkent de misdaad, maar het kind wordt vermist en zij weet niet te zeggen, waar het kind zich dan wel bevindt. AANBESTEDING. Op Vrijdag 12 Juni 1891, des voormiddags ten 11 ure, aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, van Het maken van een kaaimuur langs het zuidelijk boord van den oostelijken kanaalarm te Ter Neuzen. (Raming f 13400.) Van 16 tot en met 31 Mei. van de Ter Neuzensche Courant. Ter Weuien. Voor een klein getal belangstellenden hicld Woensdagnamiddag de heer Marlet, landbouwleeraar, en thans werkzaam bij de fabrieken van den heer Van Marken te Delft, alhier eene voordracht over zuivelbereiding. Met vrucht, zoo ongeveer begon de spreker, zijn sedert eenige jaren fabrieken opgerieht tot het bereiden van natuur- boter, voornamelijk met het doel, om te kunnen concnrreeren zoowel tegen de kunstboter als tegen verschillende soorten van natuurboter. Een fabrikant die bij groote hoeveelheden zijne boter aan de markt brengt zal over het algemeen een hoogere prijs kunnen bedingen dan een particulier, terwijl de omstandigheid, dat eerstgenoemde steeds dezelfde soort van boter kan leveren, hetgeen voor een particulier niet mogelijk is, van groote beteekenis zijn moet, om van een goeden prijs verzekerd te zijn. Niet alleen heeft de veehouder hier te lande te concnrreeren tegen de kunstboter. maar voornamelijk tegen de Deensche boter. Bekend is het dat ook in ons land, vooral in Delfland en Friesland zeer goede boter wordt bereid maar daar men door het oprichten van fabrieken, in Denemarken in staat is het geheele jaar door, eene botersoort van gelijke kwalitcit te kunnen produceeren heeft men daarmede een geduchte concurrentie. En is het waar dat ook hier te lande zeer goede boter wordt bereid, niet minder waar is het dat er nog zeer vele van slechte kwaliteit wordt aan de markt gebracht. Men wijt dit meestal aan de soort van weilanden maar voornamelijk zal eon goede zorg voor het vee van nog grooter invloed zijn om een goede botersoort te bereiden, maar ook eene behoorlijke uitkneeding, een doel- matig gebruik van zout enz. zijn daarvoor noodig. Niets beter voor een goede concurrentie tegen kunstboter en natuurboter, dan het oprichten van boterfabrieken, waardoor men in staat zal zijn steeds eene zelfde en goede botersoort te bereiden. En zei men vroeger een goede kelder is hoofdzaak, deze kan gemist worden, de centrifuge is de toekomst der boterberei- ding. Het ligt in den aard der zaak dat men, om tot het oprichten van een fabriek over te gaan men verzekerd moet zijn, over eene voldoende hoeveelheid melk te kunnen be- schikken. De prijs der melk wordt in een fabriek niet alleen naar de hoeveelheid melk, maar naar het gehalte aan vet betaald en landbouwers in streken waar fabrieken zijn opge rieht, hebben dan ook begrepen dat het in hun belang is vee te fokken dat hun eene melksoort met een hoog vetgehalte levert. Een der bezwaren voor het oprichten van boterfabrieken is zegt men dat het jonge vee als dan de afgeroomde melk zal moeten missen, dit is echter het geval niet daar de fabriek deze aan den veehouder teruglevert. De melk wordt op vaste punten, door de fabriek afgehaald, zoodat een afstand van 2 h 3 uren in den omtrek, als niet te groot moet be- schouwd worden. Een ander bezwaar is wordt beweerd, dat we niet de noodige kennis bezitten om een dergelijke zaak te leiden, maar wanneer een flinke boerenzoon of boerendochter in bestaande fabrieken de noodige bekwaamheid zal hebben opge- daan, zal ook dit bezwaar vervallen. En zullen wij nu wachten tot ondememers het oog op deze streken vestigen en fabrieken zullen oprichten, waarmede de landbouwers alsdan vorplicht zullen zijn accoord to treffen, op de wijze zooals dit in ons land geschiedt met de suikerfabrieken, waardoor de landbouwers, geheel aan de willekeur der fabrikanten zijn overgeleverd. Neen, laten de landbouwers zelf door onder- linge samenwerking fabrieken voor boterbereiding stichten. Zou een kapitaal van 20,000 gulden voor een fabriek waar men 2000 h 2500 Liters per dag verwerkt, niet kunnen ge- vormd worden Grondeigenaren zullen zeer zeker hiervoor hunno medewerking verleenen. Het is dan ook sprekers meening dat eer 25 jaren zullen voorbij zijn gegaan, overal fabrieken voor boterbereiding zullen verrijzen even als in vroegere tijden door onze vaders de meestoven zijn gesticht, toen deze hier werkelijk noodig waren. Voornamelijk is het noodig dat de aandeelhouders voldoende kennis bezitten, opdat men niet door verkeerde zuinigheid, als bijv. door goedkoope maar slechte machines eene dergelijke zaak wil tot stand brengen, maar ook opdat de geheele zaak niet alleen van den directeur zal afhangen. Particuliere zuivelbereiding moet vervallen en deze alleen geschieden in fabrieken waar men, door toepassing van goede werktuigen, goed personeel en met de noodige kennis toegernst, steeds eene goede botersoort zal kunnen bereiden, en doordien men tevens eene groote hoeveelheid zal kunnen aan de markt brengen een hoogen prijs zal kunnen bedingen en op de wereldmarkt concurreeren. In Denemarken is men voorgegaan, in Duitschland, Belgie en andero landen heeft men deze wijze van boterbereiding met goeden uitslag gevolgd, en zal men dan hier achterblijven? Waar ook in deze streek in de laatste jaren zooveel verbeterd is aan den veestapel, aan het paardenras, waar door een practisch en doelmatig gebruik van kunst-guano zooveel aan den akkerbouw is verbeterd, spreker heeft daarvan de zeker- heid dat men ook hier op het gebied van zuivelbereiding bereid zal zijn middelen aan te wenden om een betere toestand in het leven te roepen. Na den wensch te hebben uitgesproken, dat het zaad hier uitgestrooid ook voor deze streek rijke vruchten zal opleveren, en na den landbouwers te hebben aangespoord, eens goed over deze belangrijke zaak na te denken, eindigde de begaafde spreker zijne boeiende voordracht. Op de vraag of een der aanwezigen eenige nadere inlich- tingen verlangde of opmerkingen had te maken op de meening van den heer Marlet, gaf de heer Moes als zijne meening te kennen, dat in deze streek waar landbouw hoofdzaak, en veeteelt slechts bijzaak is en waar hij het rundveo als een noodzakelijk kwaad ter wille van den stalmest beschouwd. eene zuivelbereiding als door den heer Marlet gewenscht, niet mogelijk zijn zou, vooral daar men de melk op te groote afstanden zou moeten opzamelen. Hierop werd door den heer Marlet aangemerkt, dat hij met genoegen verneemd dat akkerbouw in deze streek, voort- durend hoofdzaak blijven kan, maar kan het bezwaar van den heer Moes niet deelen, dat over het algemeen voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, zijne denkbeelden omtrent de zuivelbereiding niet van toepassing zouden kunnen zijn. Voor een fabriek die dagelijks 2000 a 2500 Liters melk verwerkt, zijn noodig 240 a 250 koeien. Waar echter voor een gedeelte dezer streek het oprichten van een fabriek om de aangevoerde reden van den heer Moes niet voor uitvoering zou vatbaar zijn, zou spreker nog de voorkeur geven aan het gebruik van een handcentrifuge, hetgeen ook elders met goed gevolg geschiedt. Zitting van Vrijdag 29 Mei 1891. Veroorileeld t 1. Tli. T., werkman en 2. E. S. Pzn., zonder beroep, beiden te Axel, ter zake van te zamen loopen langs een spoorweg, zonder daartoe gerechtigd te zijnde eerste tot eene boete van f 1 en de tweede tot eone boete van 0,50, subsidiair 1 dag hechtenis ieder. A. B., werkman te Ter Neuzen, ter zako als vorentot eeno boete van f 5, subs. 5 dagen hecht. 1. A. B., werkman on 2. J. J. B., zonder beroep, beiden te Ter Neuzon, ter zake als voren, door no. 1 3maal gepleegd de eerste tot 3 boeten elk van 5, subs. 5 dagen hecht. voor iedere boete, en de tweede tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht. 1. P. M. S. en 2. G. S., beiden te Ter Neuzen, ter zake als voren, 2maal gepleegdieder tot twee boeten elk van f 3, subs. 3 dagen hecht. voor iedere boete. P. J., C. v. d. K. en H. H., alien te Ter Neuzen, ter zake als vorenieder tot eene boete van f 3, subs. 3 dagen hecht. A. S., te Ter Neuzen, ter zake als vorentot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. A. B., landbouwer te Hoek, ter zake van het doen ver- voeren van een vracht op een Rijksweg, terwijl dat vervoer door den Commissaris des Konings is beperkttot eene boete van f 2, subs. 1 dag hecht. J. D., landbouwer te Zaamslag, ter zake van het doen rijden met een beladen voertuig op een kunstweg in Zeeland, terwijl zulks is verboden; tot eene boete van f 2, subs. 1 dag hecht. D. B. en J. B., landbouwers te Zaamslag, ter zake van hat rijdoa met ten belauen voertuig op een kunstweg in Zeeland, terwijl zulks is verbodenieder tot eene boete van f 2, subs. 1 dag. hecht. P. d. C., koopman te Brussel (Belgie), ter zake van het vangen van konijnen door middel van een fret op eens anders grond, zonder schriftelijke toestemming van den eigenaar of rechthebbendetot eene boete van f 3, subs 1 dag hecht., met verbeurdverklaring van de niet inbeslaggenomen konijnen, met bevel die uit te leveren of de waarde te betalen ad 1, subs. 1 dag hecht. A. v. L., werkman te Sas van Gent, ter zake van het zich met wildstrikken in het veld bevinden buiten openbare wegen en voetpadentot eene boete van f 3, dagen hecht., met verbeurdverklaring en bevel tot vernietiging van de inbeslaggenomen wildstrikken. K. B., visscher te Philippine, ter zake van het binnen den afstand van 500 meter zeewaarts, gemeten uit den buitenteen der dijken, mosselen visschen in een Zeeuwschen stroom tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. J. C. d. R., te Ter Neuzen, ter zake van het rapen van schelpdieren op een vooruitspringend dijkwerk in de Wester- Schelde, zonder schriftelijke vergunning van de beheerders, tweemaal gepleegdtot 2 boeten, elk van f 2, subs. 2 dagen hecht. voor iedere boete. J. S. 't G., te Ter Neuzen, ter zake als vorentot 2 boeten elk van 1, snbs. 1 dag hecht. voor iedere boete. R. B., werkman en E. B. Rdr., beiden te Bouchaute (Belgie), ter zake van het zonder consent bevisschen van een Zeeuwschen stroom; de eerste tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. en de tweede vrijgesproken, de helft der kosten te dragen door den Staat. R. C. Bdr en B. M. C. Bdr, werksters te Bouchaute, ter zake als voren; de eerste tot eene boete van 3, subs 3 dagen hecht. en de tweede tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. A. R. en B. v. L., werklieden te Assenede, ter zake als vorenieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. P. V., werkman, N. A. en R. C. P., alien te Philippine, ter zake als voren ieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. M. T. S., huisvrouw van T. B., V. R., huisvrouw van R. B., C. d. P., P. V., M. v. d. V., D. B. en J. d. R., alien te Bouchaute (Belgie), ter zake als vorenieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. R. B. en I. G. B., beiden te Bouchaute (Belgie) ter zake als vorende eerste tot eene boete van f 1subs. 1 dag hecht. en de tweede tot eene boete van f 0,50, snbs. 1 dag hecht. A. E. v. E. en D. S. J., beiden te Ter Neuzen, ter zake als vorenieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. P. W. en M. L. S. S., beiden te Bouchaute (Belgie), ter zake als vorenieder tot eene boete van f 0,50, subs. 1 dag hecht. D. W. C. d. J., werkman te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschap bij derde herhaling tot 21 dagen hecht W. R., schoenmaker te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschoptot eene boete van f 3, subs. 3 dagen hecht. M. V., schippersknecht en J. d.. J., werkman, beiden te Ter Neuzen, ter zake als voren; ieder tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. J. A. B., werkman te Ter Neuzen, ter zake als voren tot eene boete van f 1, subs. 1. dag hecht. Allen in de kosten van het geding. rijgesprokenA. v. R., koopman te Ter Neuzen, beklaagd ter zake van het als uitdrager in zijn doorloopend register geene aanteekening houden van alle door hem ge- kochte geederen. C. R., werkman te Axel, beklaagd ter zake van het zonder daartoe gerechtigd te zijn, zijn niet uitvliegend pluimgedierte laten loopen op bezaaiden grond. De kosten te dragen door den Staat. Ter Xeuzcn. Huwelijks-aangiften. 16 Mei. Poulus Jansen van Rosendaal, oud 27 j., jm. en Maria Kamerik, oud 24 j., jd. 21 Mei. Michiel Hamelink, oud 21 j., jm. en Neeltje Elisabeth Slagboom, oud 20 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 26 Mei. Antonius Florusse, oud 26 j., jm. en Augusta Emerence Demeij, oud 18 j., jd. 23 Mei. Poulus Jansen van Rosendaal, oud 27 j.,jm. en Maria Kamerik. oud 24 j., jd. Marinus van Dixhoorn, ond 26 j., jm. en Elisabeth Schoonakker, oud 24 j., jd. Geboorten. 16 Mei. Josephus Alphonsius, z. van Petrui Alphonsius van Hove en van Pharailda Mathilda Apers. 17 Mei. Joseph Marie, z. van Joannes Franciscus de Cooker en van Johanna Francisca Heijens. Jan, z. van Jan Gort en van Jannetje de Krijger. 18 Mei. Petrus Mattheus, z. van Josephus Koch en van Florentina Maria van Overloop. 20 Mei. Jan, z. van Willem Loof en van Francina Meeuwsen. Levinus Krijn, z. van Izaak de Kraker en van Jacomina Verberkmoes. Mattheus. z. van Comelis Pieter Kaan en van Antje de Jong. 21 Mei. Adriana Francina, d. van Abraham Jacobus Faas en van Janna van Drongelen. Fran- 9ois, z. van Cornelis Andries Stoffijn en van Esther Janna Eekman. 24 Mei. Anna Marie, d. van Gustaf Charles Fasseur en van Sedonie Marie Acke. 25 Mei. Leuntje, d. van Jacob van de Wege en van Cornelia Jansen van Rosendaal. Johanna Jacoba, d. van Jordanus Adam van der Vliet en van Johanna Persoon. 28 Mei. Marinus, z. van Jacob de Bruijne en van Maatje Penne. 29 Mei. Geertruida Jacomina Pieternella, d. van Pieter David Stoffels en van Adriana Wilhelmina Eekman. 30 Mei. Willebrordus Victor, z. van Victor Ernestus Galle en van Anthonetta Maria Heijens. 31 Mei. Cornelis Jacobus, z. van David van Koeveringen en van Leuntje de Ruijter. Overlijden. 20 Mei. Jacobus Jansen, oud 4 m., z. van Martinus en van Jacomina Wiemes. 24 Mei. Hendrina van der Welle, oud 53 j., echtg. van Jacobus Buijs. 28 Mei. Pieter van Kerkvoorde, oud 3 m., z. van Levinus Bernardus en van Catharina Stoffijn. 30 Mei. Elisabeth Maria de Doelder, oud 22 j., echtg. van Marinus Willem Machielsen Axel. Huwelijks-aangiften. 28 Mei. Jacob Verbrugge, oud 26 j., jm. en Catharina Brandes (van Ter Neuzen), oud 25 j., wed. Geboorten. 16 Mei. Lucia Maria, d. van Petrus Franciscus Schoof en van Clementina de Windt. 17 Mei. Cornelis, z. van Jan Dieleman en van Susanna Mechielsen. 21 Mei. Mathilde Maria, d. van Augustus Slabbaert en van Godeliva de Kever. Maatje, d. van Karel Marinus Scheele en van Wilhelmina Penne. 23 Mei. Arie, z. van Andries Johannes Cornelisse en van Johanna Platteeuw. 25 Mei. Maria, d. van Cornelis Haak en van Maria Riemens. 26 Mei. Pieter nella, d. van Krijn Oppeneer en van Maria de Groote. 27 Mei. Geertrui Hendrika, d. van Frederik van Tatenhove en van Esther Adriana Eekman. 28 Mei. Jan Cent, z. van Johannes van Moort en van Johanna Cornelia Boogaard. Maria Nathalia, d. van Jacobus Bernardus de Danschutter en van Francisca Seegers. 30 Mei. Jacob Marinus, z. van Jan Scheele en van Elisabeth Goossen. 31 Mei. Sara, d. van Francois Dieleman en van Janna Dieleman. Overlijden. 16 Mei. Catharina van Drongelen, oud 46 j., echtg. van Bastiaan Koekkoek. 17 Mei. Pieter Jansen, oud 64 j., echtg. van Hebrina Riemens. 19 Mei. Jacobus de Kraker (overl. te Utrecht), oud 52 j., echt. van Neeltje Jansen van Rosendaal. 25 Mei. Jan Dieleman, oud 55 j., echtg. van Cornelia de Meester. lloek. Huwelijks-voltrekkingen. 23 Mei. Simon Leys, oud 26 j., jm. en Elizabeth Moes, oud 27 j. jd. 28 Mei. Jacobus Durink, oud 25 j., jm. en Pieternella Dieleman, oud 24 j-, jd. Geboorten. 17 Mei. Rokus, z. van Guljaam Dees en van Janna Geertruida de Kraker. 24 Mei. Abraham, z. van Jan Jansen en van Jacoba Klaassen. Overlijden. 29 Mei. Suzanna de Putter, oud 42 j., echtg. van Pieter Riemens. lloutenisse. Hnwelijks-voltrekkingen. 20 Mei. Cor nelis de Bakker, oud 28 j., jm. enColeta Cambeen, oud 26 j., jd. Theodoras van Mieghem, oud 25 j., jm. en Apolonia Cabooter, oud 31 j., jd. Jacobus Tielman, oud 34 j., jm. en Amelia Merk, oud 28 j., jd. 30 Mei. Francies van Sikkelerus, oud 28 j., jm. en Johanna Bogaart, oud 27 j., jd. Geboorten. 26 Mei. Aloijsius, z. van Josephus de Rijk en van Geertruida de Bruijn. 31 Mei. Aloijsius, z. van Pieter Josephus van Damme en van Dorothea Cornelia Kouijzer. Overlijden. 18 Mei. Rozalia Ebert, oud 58 j., wed. van Francies Maas. 19 Mei. Arthur Leonard van Waes, oud 8 j., z. van Augustinus en van Anna Cornelia van Mol. 22 Mei. Cornelis van Esbroeck, oud 72 j., z. van Pieter en van Anna Catharina Crombeen. 25 Mei. Mathilda Cornelia van Mol, oud 3 j., d. van Josephus Desire en van Anna Catharina Oostdijk. Stoppeldijk. Huwelijks-aangiften. 27 Mei. Johannes Baptiste Lauwens, oud 29 j., jm. en Apolonia Hendriks, oud 35 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 25 Mei. Franciscus Goethals, oud 28 j., jm. en Apolonia de Gijsel, oud 25 j., jd. 26 Mei. Jacobus de Waal, oud 40 j., weduwn. en Julia Johanna Ysebaert, oud 32 j., jd. Overlijden. 17 Mei. Eduardus Petrus Johannes Vermeulen, oud 9 m., z. van Jan Francies en van Virginia Annaart,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 5