POLITIEKE LEZING gifiig m gaaibolunT" leUPnd!rwijzer Roomseh-Katholieke ki6sv6r66nig,iiig> in het hoofdkissdistrict Hontcnisss te Hulst „Prins van Oranje" '5 ..Kraininpn" te Kminliip, ,Jeltairep eipnlielanit" te HoeietasMe, I Efi JrijleM en orfle" te Kapelle, Mr. H. SMEENGE, Lid van dG 2de KamGr, op Donderdag 4 Juni 1891, Vraagt de volgende merken PUIKE SIGAREH. Opzeiiding van fallen Qekens floor Wefl. fl. VAM BREEN. te Ter tel. G. A. STOCKMAN, te BERENDMARIMG. Broed- of losselzaad GEEM GRIJS HAAR GIEER!!! Kantonrechter te Nijmegen. Notaris, Lid van de Provinciale Staten enz., te Hulst, Namens de kiesvereenigingen: 's namiddags half drie, in het „Hotel Honze" te Ter Neuzen. Ter Neuzen, 30 Mei 1891. Middelen van vervoer. BEKEND MAKING. Paard- en Rijtuigverhuurder, op Zondag den 7 Juni 1891 en Een gemeubileerde Woon Slaapkamer, STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER SCHELDE de maanden JU1NI, JULI en AUGUSTUS 1891. Voor de verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer der Staten- Generaal op Dinsdag 9 Juni a. s., is door bovengemelde kiesvereenigino- andermaal candidaat gesteld de heer HULST, den 29 Mei 1891. TER EUZEIV. ALGEMEENE VERGADERING op Donder- dag 4 Juni 1801, des namiddags 7 ure, iu het Schuttershof. Onderwerp Ballotage. PRIJSSCHIETING onder de leden tegen inleg op Zondag 7 Juni 1891, en vervolgens op den eersten Zondag van iedere maand. C. EASSAERT, te Hontenisse, Waarn. Voorzitter. I. G. P. TIMANS, te 's Heerenhoek. P. A. BAERT, te Graauw. A. MOERDIJK, te Zuiddorpe. II. MAERTENS, te Ilulst, Secretaris—Penningmeester. Voor de verkiezing van een lid van de Kamer der Staten Generaal in het District Hontenisse, op 9 Juni 1891, is door onderstaande Kiesvereenigingen candidaat gesteld de heer die den kiezers met den meesten aandrang wordt aanbevolen. Pz" .Voorzitter- J- WELLEMAN, Voorzitter DOMINICUS, Secretaris. M. BENEKER, Secretaris. A. VAN DER BRUGGE, Voorzitter. D. J. VAN DER HAVE, Secretaris. DOOR DEN HEER LA VIA 5 centPATTI 4 centLA CAROLINA 4 centIJ HERMANS 4 centARGENTINA 3 cent; DE PERS3cent; NEERLANDS HOOP 3 cent; LUCTOR ET EMERGO 3 cent, in blikken kistjesNEERLANDS ONAFHANKE- LIJKHEID 2i cent; MATHILDE 2A cent BORNEO 2i cent; HOLLANDSCHE 2£ cent en meer andere soorten SIGAREN, alle droog en geurig bij M. L. v. VESSEM-Tholens, te Ter Neuzen. TER BEWASSCHING Spoorweg Ter Neuzen—Mechelen. Dagelijksche dienst. 6,40 10,05 1,30 6,10 P8,15 6,47 10,12 1,37 6,17 6,55 10,20 1,45 6,25 8,82 7,13 10,40 2,05 6,43 8,46 7,30 10,55 2,25 7,08 8,59 7,50 11,10 2,43 7,18 9,12 v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Hulst Clinge Aank. te St. Nic. ZIJ.Y TE REIiOMEN scboone beste BROEKEN, gestreept en geruit van af 6,00, 7,50 tot 8,00 voor BROEK en ONDERVEST. In zwarte stofPn van af 5,00 tot 14,00 voor BROEK en ONDERVEST. Een geheel COSTUUM van 12,00 tot 27,00. Len schoone sorteering COSTUMES voor kin- van f 2'40 tot 3,25. Duitsche KIIS DERCOSTUMEN blauw ceveot en andere stollen, met Satijn gevoerd, te beginnen van 3 tot 4 jaar 3,50 enz. tot 10 jaar met korteoflange broeken. WERKKLEEREN voor mannen en kinderen van Engelsch leer, van velours. Ook KATOENEN BROEKEN voor den zoraer van af 1,50. Bij het openbaar lager onderwijs in de gemeente ZAAMSLAG, aanvankelijk om geplaatst te worden aan de school te OTHENE, (Hoofd, de heer A. Kok) wordt gevraagd: Mechelen 9,24 12,08 4,18 8,30 10,'o5 v.Mecb.n.St.N.enT.N. 6,54i)8,10 10,45 1,40 6,10 St. Nic. n. TerNeuz. 8,05 8,55 11,50 3,20 7,30 Clinge 8,24 9,10 12,09 3,38 7,50 Hulst 8,45 9,25 12,30 4,00 8,13 "Axel 9,02 12,47 4,15 8,33 Sluiskil 9,09 12,54 4,23 8,42 Aank. te Ter Neuzen 9,15 9,50 1,00 4,30 8,50 Alleen des Zondags. Uiisluitend goederentr. V. naarSt.Nic. 10,15 W A. van 12,45's a. Deze trein rijdt des Zondags niet.! CORRESPONDENTS v. St. Nic. n. Antw. 8,03 8,41 11,45 3,17 8,18 Antw. n. St. Nic. 7,12 10,55 2,05 6,39. St. Gillis n. Moerbeke 8,18 12,08 7,41 Moerbeke n. St. Gillis 7,00 10,03 6,31 Mechelen n. Brussel 9,47 12,12 4,30 4,50 8,41 Brussel n. Mechelen 6,27 9,59 1,00 5,28 Puers n. Antwerpen (voor Roosendaal) 9,12 12,08 6,22 Antwerpen n. Puers 6,55 8,23 1,14 4,41 ..Mechelen u. Leuven 9,47 1,40 1,43 4,31 10,10 Leuven n. Mechelen 6,04 9,52 12,27 5,34 Van Ter Neuzen over St. Nicolaas uaar Gent. v. Ter Neuzen 6,45 10,05 1,30 6,10 St. Nicolaas 8,00 11,45 2.52 8,16 Aank. te Gent (Waes) 8,54 12,38 3^45 9,09 Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen n. Gent 5,50 8,45*12,20 5,20 f8,25 Sluiskil 6,00 8,52 12,29 5,29 8,33 Sluiskil (brug) 6,03 8,55 Philippine 6,08 8,59 Sas van Gent 6,18 9,07 Selzaete aankomst M5 9,14 6 yertrek 6j40 9j25 Aank. te Gent (kl.st.) 7,16 10,06 teGent (gr.st.) 7,30 10,18 Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,32 t Deze trein rijdt alleen des Zondags. 12,32 5,32 12,37 5,36 12,46 5,45 12,51 5,50 1,08 6,05 8,36 8,42 8,50 8,56 9,07 Het Bestuur der waterkeering van het calamiteuze waterschap OUD- en JONG BRESKENS, zal op Maamlag 15 Juni 1891, des voormiddags ten 10* ure, in de Directiekeet aan de Nieuwe sluis, gemeente Breskens, onder nadere goedkeuring, in het openbaar bij enkele inschrijving aan den hoogsten inschrijver de politie-vergunning worden verleend tot het weghalen van van de hoofden of vooruitstekende werken op den vooroever van genoemd waterschap, in een perceel. De voorwaarden liggen ter inzage in voormelde Directiekeet en ten kantore van den Secretaris- Ontvanger te Groede. De iuschrijvingsbiljetten moeten voor of op den 14 Juni 1891 franco worden ingezonden aan den Secretaris-Ontvanger te Groede en op het adres gesteld worden „Inschrijvingsbiljet voor de ver- gunning van het Bestuur van het Waterschap Oud- en Jong Breskens, tot weghalen van mossel- zaad, dienst 1891/92." Aanwijzing zal gescbieden den 10 en 12 Juni 1891, telkens een uur v6or en een uur na laag water. Breskens, den 27 Mei 1891. Het Bestuur voornoemd, GERRITSEN, Voorzitter. J. G. MEIJER, Secretaris-Ontvanger. De ondergeteekende maakt aan zijne geacbte stad- en landgenooten bekend, dat hij is VERHIJISI) naar bet huis bewoond door W. J. v. Doeselaar en de daarin gedreven zaak in GEDISTILLEERD, BORSTELWERK en SIGAREN, op denzelfden voet zal voortzetten en waar ook dagelijks verkrijgbaar is puike GEROOKTE HAMMEN, droog dik SPEK, REUZEL, ROOK- VLEESCH, GEROOKTE OSSETONGEN (alles inlandscb) terwijl hij zich tevens minzaam aan- beveelt als een prompte en civiele bediening belovende. Uw Ond. Dv. Dr. Axel. A. J. BLANKERT. v. Gent (gr. stat.) n. Ter N. 8,36 12,15 5,17 bij aan de Statie te Philippine P. DE VLEESCHAUWER-Van Damme. l8te prijs 3 kilo Paling, 2de en 3de prijs een cininer Mossels. Gewone voorwaarden. op eene jaarwedde van f 400, Sollicitatien op zegel en verdere stukken worden ingewacbt bij den Burgemeester van voornoemde gemeente voor 15 Juni e. k. Gent (kl. stat.) Selzaete j aau!^st vertrek v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Aank. te Ter Neuzen 8,46 12,25 5,27 9,18 1,05 6,03 1,20 6,07 1,35 6,22 1,45 6,30 1,50 6,35 1,53 6,38 9,22 9,37 9,47 9,51 9,53 8,22 8.34 9,07 9,20 9.35 9,43 9,48 9,52 10,00 2,03 6,45 10,00 met of zonder kost en bediening. Te bevragen aan het bureau dezer courant. Het goedkoopste adres voor bedrukte WINK ELPA PI Kit F.N is bij P. G. DE VEY MESTDAGH ZOON, Boekdrukkers te Vlissingen. De nieuwe LON DON is de beste van alle bestaande parfu- merien, om het grijze j|| haar binnen enkele dagen te doen ver- dwijnen. Maakt het haarglansrijkenzachl en verft niet. Prijs M 85 cent per flacon en f 1,50 per duhbele flacou. Alleen verkrijgbaar te Ter Neuzen bij JULES BAVIERE; te Hulst bij J. W. WARNIER; te Westdorpe bij Fr. DEL- LVERTte IJzendijke bij L. J. BEVIN; te Sis van Gentbij Gebr. GOVAERT en te Axel bij F. DIELEMAN. UREN VAN VERTREK GEDURENDE Dag'clijksJ Van Jlisfngen uaar Breskens vm. 6,— 8,— 10,— nm. 12,15*) 3,45 en 6,30 Breskens naar Vlissingen 6,30 8,30 10,30 12,45*) 4,15 7,_ Ilet vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGERD worden. Bij latere aankomst van den I II. IV die ten «,as «8 namiddags te Vlissingen moet aankomen .alien de STOOHBOOTEW vvelke ten G,30 naar Breskens en Ter Veuzen vertrekken, lioogstens 15 1IIVIII V wacliten. Van Vlissingen n. Borssele n Borssele n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Hoedek. Hoedek. n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Borssele Borssele n. Vlissingen Zondag. Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. Woensdag en Zaterdag. vm. 7,30 nm 6,30 u 7,50 6,50 6,vm 10,30 6,20 H 10,50 vm. 7,30 nm. 2,20 nm. 6,30 n Tj50 h 2,40 u 6,50 i n H 6,—vm. 10,30 4,30 n 6,20 H 10,50 4,50 vm. 7,30 nm. 2,20 nm. 6,30 n 1,50 2,40 6,50 tt 10,30 tt 6,— u 12,30 n 4,30 n 6,20 12,50 4,50 Des ZONDAGS worden Retonrkaarten den daaropvolgenden MAANDAG, afgegeven, welke ook geldig zijn voor Uitsl. goederentr. V. naar Selz. en Gent 5,25's a. h A. van n u y 8,45 'sm. Deze trein rijdt des Zondags niet. CORRESPONDENTLE. Selzaete n. Eecloo 6,35 9,21 1,10 6,08 9,16 Eecloo n. Selzaete 5,32 8,13 12,07 5,00 8^03 Selzaete n. Lokeren 6,35 9,22 1,08 6,04 9 15 Lokeren n. Selzaete 5,48 7,42 12,22 8,23 Gent n. Brus?el 7,35 8,si0 9,38 11,10 12,34 1 54 4,17 4,44 5,05 7,07 8,26 9,54 Brussel n. Gent 6,17 7,25, 9,33 11,01 11 47 2,03 3,00 4,47 5,58 Gent n. Brugge en Ostende 8,38 11,08, 1,19 4,14 4,19 7,00 7,27 9,47 Ostende n. Gent 5,27 .6,16 7,38 9,10 11 15 11,48 1,57 2,55 5,32 5,58 Selzaete 1,08 aankomst Brussel Nord 3,29 6,04 9,41 Spoorweg Vlissingen- -Roosendaal. v. Vlissingen n. Roosendaal 7,24 9,38 1,43 5,31 6,49 Stoomtrara Tlissingen-Middelburg. v. Vlissingen: vm. 4,55 6,30 8,00 9,30 11,00 11,45 nm. 12,30 1,15 2,00 2,45 3,30 4,15 5,00 5,45 6,30 7,15 8,00 8,45 9,30 10,15 Middelburgvm. 5,30 7,15 8,45 10,15 11,45 nm. 12,30 1,15 2,00 2,45 3,30 4,15 5,00 5,45 6,30 7,15 8,00 8,45 9,30 10,15 11,00 Stoombargedienst tusschen Middelburg en Vlissingen. v. Middelburgvm. 6,20 8,00 9,20 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,45 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 Vlissingen: vm. 7,45 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,30 6,20 7,30 8,30 9,30 Stoombootdienst WalsoordenVlake. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 5,30 9,10 nm. 3,45 Vlake n. Walsoorden: vm. 8,02 nm. 12,02 5,30 Wagendienst IIulst—Walsoorden. v. Hulst n. Walsoorden vm. 7,30 nm. 2,15 Walsoorden n. Hulst: ongeveer 9,10 nm. 6,30 Mr. F. WALTER, Mr. J. G. VAN DEINSE VAN 1,51 6,55 9,49 tt 11)— H n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 4