Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Brandschouwing". No. 2714. Zaterdag 16 Mei 1891. 31e Jaargang. Binnenland. amJtl Op den Lenzerhof. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. advertentiEn. Van 1 tot 4 regels/ 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer pei jaar, tot veel verminderden prijs. Dit folad ver(*chl|nt Dlnsdnj- ea Vrljdagavond blj den aitffever P. J. VAN BE N A N O E te Ter Neozen. In den loop der volgende week zal, ingevolge art. 35 der verordening op de brandweer, aan de huizeu der ingezeteuen in de kotn dezer gemeente eene brandschouwing plaats hebben. Ter Neuzen, 11 Mei 1891. Burgemeester en Wetkouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieU. Overzicht. Officieel is te Petersburg bet bericht ontvangen, dat de grootvorst-troonopvolger den 29 April (oude stijl) op zijn tocht door de Japanscbe stad Otsa, door een politiesoldaat aan bet hoofd met een sabelhouw is verwond. De aanvaller trachtte een tweeden houw toe te brengen, doch werd door Prins George van Griekeuland met een stok neer- geveld. De verwonding is licht en boezemt geen bezorgdbeid in. De troonopvolger zond per telegram bericbt van het voorgevalleue. Hij is voornemeus de reis voort te zetten, zonder verandering in zijn programma te brengen. De Matin heeft uit St. Petersburg het volgende telegram ontvangen Tienduizend personen omringeu het paleis Atchinow, verblijfplaats van den Czaar te St. Petersburg. Men vraagt met angst inlicbtin- gen over de Czarewitch. De deelneming is alge meen. De Czaar heeft het nieuws te Gatchina vernomen. De keizerin is met alle mogelijke voor- zorg op de hoogte gesteld van het gebeurde, maar toch heeft zij een hevig zenuwtoeval gekregen, dat werd opgevolgd door een onrustwekkender toe- stand van opgewondenheid. Zij herhaalt gedurig, dat men haar de waarheid verbergt, dat haar zoon dood is. Men zegt, dat de prins een wond aan het hoofd en een andere aan de hand bekomen heeft. Een telegram voegt er bij dat Nicolaas Alexaudrowitch zichzelf gekwetst heeft door zijn sabel uit de scheede te trekken. Prins Bariotinski, aide-de-camp van den grootvorst, was bij hem op 't oogenblik van den aanslag. Maar deze was zoo plotseling, zoo onvoorziens, dat hij geen tijd had de eerste sabelslagen, die duchtig neervieleu op den armen Czarewitch, af te weren. Men is ver- wonderd, dat de waakzaamheid van zijne omgeving den prins voor dien aanval niet heeft kunnen be- schermen. Bij de verkiezing voor het Engelsche Lager- huis te Harborough heeft Gladstone's partij een belangrijke overwinning behaald. Haar candidaat Loghan werd gekozen met een meerderheid van 489 stemmen op zijn conservatieven tegenstander. Bij de verkiezingen in 1886 werd aldaar de con- FEUILLETQN Naar het Duitsch. 11) Niet wetende aan welke deur zij moest aankloppen drentelde zij in de lange gangen voort en zag telkens mannen in uniform in groote haast van de eene kamer naar de andere loopen. Zij gevoelde, dat haar allengs den moed ontzonk. Eindelijk trad een bejaard heer met een borst vol ridderorden op het meisje toe en vraagde haar welwillend, wat ze begeerde. Het openhartige eer- lijke gelaat van den ouden heer boezemde Lize zooveel vertrouwen in, dat ze hem haar geschiedenis verhaalde. Na daarbij oplettend geluisterd te hebben, sprak de heer Kijk, dat is flink gehandeld van je. Als ieder meisje er zoo over dacht, zou menig arme gekwetste behouden blijven. Kom maar mee, ik zal je wel eens terecht helpen. Lize volgde haar beschermer naar een groote kamer, waar twee heeren ijverig zaten te schrijven. De oude heer werd eerbiedig begroet, terwijl Lize bij de deur staan bleef. Nadat de heer eenige woorden zacht gezegd had tot een der beambten, kwam deze laatste naar Lize en zeide Ik hoor, dat je vrijer bij Sedan gekwetst is. Hoe heet hij, juffer? In de grootste verlegenheid antwoordde Lize servatieve candidaat gekozen met 1138 stemmen meer dan zijn tegenpartij er verwerven mocht. Door deze verkiezing en door den uitslag der verkiezing te South-Dorset, waar de Gladstonianen slechts met een meerderheid van 90 stemmen werden overwonnen tegen 990 stemmen in 1886, komt men tot de gevolgtrekking dat Gladstone's ster weder flink aan het rijzen is. In het Lager- huis is namens de regeering verklaard, dat maat- regelen worden genomen tot vervanging van de politie door troepen op sommige posten in Engelsch Bechuanalaud, daar het noodzakelijk zou kunnen worden, de thans op die posten aanwezige politie naar het onder protectoraat staande gedeelte van Bechuanaland te verplaatsen, om het tegen de trekkende boeren te verdedigen. De gouverneur der Kaapkolonie heeft de souve- reiniteit van Koningin Victoria afgekondigd over het gebied, bekend onder den naam van Bastards- land, benevens de annexatie van dat gebied bij de kolonie van Bechuanaland. Als reden voor de annexatie wordt opgegeven de vrees, dat de vrede kan bedreigd worden door de emigratie van de boeren en door lieden van Damaraland. In Spanje hadden Zondag de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de helft der gemeente- raden. Ditmaal liepen deze verkiezingen in de grootste kalmte af en op vele plaatsen bleef meer dan de helft der kiezers te huis. Op de meeste plaatsen behaalden de conservatieven de meerderheid; slechts in enkele groote steden konden de repu- blikeinen en de liberalen hun candidaten de over- winning verschaffen. Uit Portugal komt het bericht dat een decreet is uitgevaardigd, waarin een uitstel van 60 dagen toegestaan wordt voor alle vervallen wissels. Dit besluit heeft in het geheele land een soort van paniek teweeg gebracht en liet niet weinig zijn invloed gelden op de beurs. De Portugeesche papieren vielen Dinsdag niet minder dan 5 a 6 procent terug. Als redenen tot het ontstaan dezer crisis noemt de correspondent van de Times te Lissabon het wantrouwen der kooplieden, gedeelte- lijk veroorzaakt door het dalen van den wisselkoers in Brazilie, waardoor de terugkeer van het geld naar Portugal werd belet, en voorts den lagen stand der Portugeesche fondsen, de zwakheid der politieke partijen, het beroep, dat de regeering steeds inoet doen op het crediet, het nog niet herstelde financieel evenwicht, de weifelende houding der regeering, de vrees voor ongeregeldheden in het land en het algemeen wantrouwen onder de bevolking. De eerste Minister van Zweden heeft zich eene vreemde uitdrukking veroorloofd. In eene verga- dering, waar het militaire wetsontwerp werd be- sproken, zeide hijals ik maar de negentig dagen Eraus Geiger uit Gmiiud, van het tweede regi ment infanterie. De ambtenaar begon in een dik boek te bladeren en zeide eindelijk JuistEen schot in het onderlijf. Lize waggelde, toen ze dat hoorde. O God dan is hij misschien al dood, al willen de heeren het mij niet zeggen snikte ze. Och, wees zoo goed de hospitaallijsten uit het buitenland eens door te zien, verzocht de oude heer den anderen beambte. Deze begon dadelijk in de bedoelde lijsten te zoeken, doch de naam van Prans Geiger kwam niet op de doodenlijsten voor. Het zal vrij moeilijk zijn om je Erans te vinden, meisje 1 sprak de oude heer toen. Het is moge- lijk, dat hij nog in Erankrijk is, maar hij kan ook wel naar Duitschland getransporteerd zijn. Voor het oogenblik kunnen wij niet zeggen, waar hij ismisschien kan dat later. Ik zal hem zoeken, zei Lize vastberaden. De heeren zagen haar getroffen aan, zooveel moed hadden ze in het eenvoudige boerenmeisje niet verwacht. Misschien ligt hij wel in een hospitaal in Wurtem- burg, sprak de beambte. Daarheen zijn de meeste gekwetsten van Sedan vervoerd. Het best is, dat je daar eerst heengaat, wanneer je zoo vast bij het voornemen blijft om je vrijer op te zoeken. Al moest ik naar de Eranschen gaan, ik zou het doen verzekerde Lize. Ik ben niet bang voor hen, want het zijn menschen als wij. oefeniningstijd krijg voor de dienstplichtigen, dan zullcn wij Zweedsch spreken tot Noorwegen. Te Christiania is daardoor groot opzien verwekt en de verontwaardiging groot. De liberale bladen ver- langden te vergeefs, dat de Minister zijne woorden zou herroepen. Er is sprake van een ministe- rieele crisis. Het bezoek van Keizer Wilhelm II van Duitsch land aan HH. MM. de Koniogiunen, zal plaats hebben in de laatste dagen van Juni of begin Juli. De Keizer werd uitgenoodigd zijn intrek te nemen in het paleis op den Dam, waar nu reeds vertrekken voor hem in gereedheid gebracht worden. Een deel van het gevolg zal in Brack's Doelen—hotel worden gelogeerd. De Keizer zal er per spoor nankomen, door de Koningin verwelkomd worden en op het paleis logeeren. Hij wil voorts een bezoek brengen aan Den Haag, maar te Amster dam terugkeeren, teneinde de merkwaardigheden aldaar te bezichtigen. Een vloot van oorlogsschepen uit Kiel zal naar IJmuiden stoomen en aldaar den hoogen gast opuemen. Groote plannen bestaan er in de wereld van de Amsterdamsche roeiers en zeilers om den Keizer met een prachtige flottille naar IJmuiden nitgeleide te doen. In de zitting der Tweede Kamer van Woens- dag ving de beraadslaging over de artikelen van de legerwet aan. Art. 1 (bepalende, dat er zal zijn een actieve zeemacht en een zeeweer) werd aangenomen met 59 tegen 19 stemmen, terwijl de artt. 2 en 3 zonder hoofdelijke stemming werden aangenomen. Bij art. 4 is door den heer Viruly een amen- dement voorgesteld, strekkende om het beginsel der organisatie voor leger en vloot in de wet op te nemen. De regeering achtte dit echter voor het oogen blik niet wenschelijk en deed de toezegging om bleef zij aan het bestuur een wetsvoorstel te doen tot organisatie van leger en vloot binnen nier te enge grenzen. Ten slotte verklaarden de Ministers van Oorlog en Marine zich zeer beslist tegen aanneming van het araendement. In stemming gebracht werd het amendement- Viruly verworpen met 49 tegen 43 stemmen. Door den Commissaris des Koniugs in Zeeland is het in de maand Juni a. s. te houden onderzoek der in de provincie zich bevindende verlofgangers van de militie te land bepaald als volgt Te Axel, Dinsdag 2 Juni, voorm. 9 uren, voor Ik zal je helpen zooveel ik kan, sprak de beambte vriendelijk en schreef eenige regels op een stuk papier, dat hij met een afdruk van een stempel voorzag. Neem dit bewijs aan, juffer. Het zal je van groot nut zijn bij je zoeken. Diep bewogen stamelde Lize haar dank en verliet het groote gebouw, daar stond ze op straat niet wetende waarheen het eerst haar schreden te richten. Besluiteloos en mismoedig stapte zij geruimen tijd voort. Daar bemerkte zij een kerk en de deur vond ze open. Zij trad Gods huis binnen, knielde neder en bad hartgrondig om hulp en bijstand op de verre reis die zij zonder mannelijke geleide in oorlogstijd ging ondernemen. Met verlicht hart stond zij op en verliet de kerk. Doch de natuur liet thans hare rechten gelden. Lize ging een logement binnen en nam daar plaats aan een eenzaam tafeltje. Het viel haar in, dat ze het ontvangen papier nog niet had ingezien. Zij haalde het te voorschijn en zag, dat het een bevel was aan bestuurders van hospitalen om de houdster daarvan zooveel mogelijk behulpzaam te zijn in het opsporen van een bij Sedan gekwetsten soldaat, Erans Geiger geheeten. Deze hulp vervulde Lize met goeden moed. Na zich met spijs en drank versterkt te hebben, stapte zij naar het spoorwegstation en vertrok met den trein naar Ulm. Daar aangekomen richtte zij dadelijk haar schreden naar het hospitaal en voor het eerst de verschrikke- lijke gevolgeu van den oorlog. Zij zag het lijden der arme gekwetsten en stelde zich nu levendig verlofgangers uit Axel, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Ter NeuzeD, Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe. Te Hulst, Woensdag 3 Juni, voorm. 9 uren, voor die uit Boschkapelle, Clinge, Graauw, Hengst- dijk, Hontenisse, Hulst, Ossenisse, Sint Jansteen en Stoppeldijk. Te iJzendijke, Yrijdag 5 Juni, voorm. 9 uren, voor die uit Biervliet, Breskens, Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet, Schoondijke, Waterlandkerkje en IJzen dijke. Te Sluis, Zaterdag 6 Juni, voorm. te 10 uren, voor die uit Aardenburg, Cadzand, Eede, Oostburg, Retranchement, St. Kruis, Sluis en Zuidzande. De anti-revolutionaire deputaten-vergadering te Ufrecht werd Dinsdag door meer dan 800 deputaten bijgewoondzeven leden der Kamer waren bij de opening tegenwoordig. De voorzitter deed in zijne openingsrede uit- komen, dat het hoog tijd is, om in beslist christelijk democratischen geest op te treden. \oor de verkiezingen is aangenomen als regel, overal met eigen candidaten op te treden en bij herstemming opnieuw te confereeren met de kies- vereenigingen. Uit Paramaribo wordt aan het Vad. gemeld Het gepeupel treedt oproerig tegen de burgerij op. Eenige personen zijn al verwond. Door de oneenig- heid tusschen de heeren Lohman en Kalff wordt de handhaving der orde bemoeilijkt. Er heerscht eene algemeene paniek. Het bal der Staten en verdere feesten zijn daarom afgezegd. De toestand is zorgvol. Gisteren werd door het Yad. het volgende bulletin verspreid Onze correspondent te Paramaribo seint ons naderDe toestand is hier zeer verergerd. Er zijn meerdere personen verwond. De Staten zenden een telegrafisch adres aan den Minister, met het verzoek den gouverneur per telegram te gelasten, den heer Kalff in het beteugelen der oproertjes de vrije hand te laten. De handel in kievitseieren in Friesland is thans geeindigd. Ofschoon het getal kievitten in de provincie dit jaar grooter was dan vorigejaren, bleven, tengevolge van het gure weder in de laatste maanden, het getal gevonden eieren en de aanvoer betrekkelijk gering en de prijzen hoog. Eveuals andere jaren werden weder groote hoeveelheden dier eieren naar het buitenland, inzouderheid naar Engeland, verzondentot zelfs naar Algiers, Konstantinopel en Egypte hadden verzendingen plaats. De prijzen wisselden dit jaar af van 1 tot f 0,12 per stuk. het lot van haar Frans voor. Een rilling ging haar door de leden bij het zien van al die ellende. Den volgenden dag bezocht ze al de hospitalen in den omtrek en deed in elk daarvan onderzoek. Meermalen werden haar vragen tamelijk norsch beantwoord, doch zij liet zich niet afschrikken. Zij reisde de geheele spoorbaan af, hield in elk stadje stil en deed overal onderzoek, - helaas, telkens te vergeefs. Zoodoende waren zes dagen voorbijgegaan, toen ze eindelijk geheel ontmoedigd Stuttgart bereikte. Zij bemerkte, dat zij haar krachten had overschat. De doorgestane ziekte, de opwinding en de onge- wone levenswijze hadden haar uitgeput, zoodat ze genoodzaakt was eenige dagen rust te nemen, wilde ze niet opnieuw op het ziekbed geworpen worden en voor haar alle verdere nasporing onmo- gelijk maken. Dat deze gedwongen rust haar onaan- genaam was, behoeft zeker geen betoog. TWAALEDE HOOFDSTUK. Ondanks zijn gegeven woord en ondanks de vermanende stem van zijn geweten had de oude hartstocht bij Johan weer de overhand gekregen. Hij maakte zichzelf wijs, dat hij nog slechts een enkele maal zijn moed en zijn behendigheid wilde toonen. Sepp zou moeten erkennen, dat hij nog mans genoeg was om niet onder den pantoffel te staan. Daarom nog een enkelen keer en dan was het uit uit voor altijd. Hij zou zijn buks iu den diepsten afgrond werpen om haar nooit weer TER \EIZE\SCHE (OIRAVf.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1