Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Brandschouwing. No. 2713. Woensdag 13 Mei 1891. 31e Jaargang. BERENDMAKING. Binnenland. De Burgemeester der gemeente Ter Xeuzen Op den Lenzerhof. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTllN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. bind versehljnt Pinedas- en Vrljdajavond blj den nttgever P. J. V A N PE A ft P E le Tee Hieasen. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadenng van den Gemeenteraad is belegd tegen Vrijdag den 15 Mei 1891, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 11 Mei 1891. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. In den loop der volgende week zal, ingevolge art. 35 der verordening op de brandweer, aan de huizeia der ingezetenen in de kom dezer gemeente eene brandschouwing plaats hebben. Ter Neuzen, 11 Mei 1891. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester, J. DIELEMAN, Secretaris. Jr*olitieli Overzicht. Driehonderd arbeiders, die tot hiertoe te Jumet bij Charleroi hadden doorgewerkt, hebben Vrijdag den arbeid verlaten. Het is mogelijk dat die werkstaking enkel te danken is aan een feest, la Fete du Bois geheeten. In't centrum bezoeken de leiders der werkstaking de gemeenten, om bij de burgers en kleinhandelaars handteekeningen in te zamelen op eene petitie, waarin het algemeen stemrecht gevraagd wordt. Dit alles zou niet zoo erg zijn, zegt de correspondent van la Gazette, maar men voorziet met recht, dat de neringdoenden, welke hun handteekening weigeren, ongenadig met boycotting dat is met uithongering bedreigd worden. Men begrijpt, dat de winkelier, de bourgeois, die van de socialisten leven moet, niet lang nadenkt en het eerst van al voor zijne lade zorgt. Ook de gemeeutebesturen vragen niet alleen de °herziening, maar ook het algemeen stemrecht. In den Borinage zal de proclamatie van de algemeene werkstaking fiasco maken. 10000 werklieden hebben zich Vrijdag morgen bij de mijnen aangeboden om neer te dalen. Dit gebeurde te Jemeppes, Dour, Elouges en Bois-de-Boussu. Het is opmerkelijk dat zelfs in de drie laatstgenoemde gemeenten de arbeid geen oogenblik opgehouden heeft. A!s een gevolg van de werkstaking kan gemeld worden dat de vertegenwoordiger van eene werkstakende mijn 10,000 ton steenkool gekocht heeft van eene Fransche mijn. De Fransche spoorwegmaatschappij past zelfs een verminderd tarief toe. Te Jemeppes is een persoon in hechtenis genomen, verdacht van dynamiet—aanslagen en te St.-Gilles zijn twee socialisten gevat. Bij Luik, in het bosch FEXJILLETOlSr. Naar het Duitsch. 10) Andermaal betrad de oude Leuz de kamer zijner dochter, en nu bemerkte hij, dat de deur van haar kast openstond, dat een der beste kleeren ontbrak en de spaarpot geledigd was. Op een met potlood beschreven stukje papier las hij Lieve Vader Vergeef mij, dat ik je opnieuw zorg en kommer veroorzaak. Ik kon niet anders handelen. Ik moet weten, of Frans nog leeft, al zou ik daar de grootste moeite voor doen. Zijn moeder kan gedurende mijn afwezigheid het huishouden wel besturen. Maak je niet ongerust over me ik ben voor geen mensch bang en overal ben ik in Gods hand. God bescherme u, vader, en ook Johan. Hartelijk gegroet van Uw bedroefde dochter Lize. Langen tijd staarde de oude man op het stukje papier en ging toen onder den eik zitten, waar niemand het waagde hem te storen. De slotsom zijner overpeinzingen was van Boucelles, werden drie personen gevat, terwijl zij bezig waren bommen te vullen. Elke bom woog 5 K.G. Eene cooperatieve maatschappij van St.-Gilles, waarvan de meeste mijnwerkers deel maken, heeft geweigerd na de werkstaking af te rekenen voor de gedane levering van koopwaren. Zij houdt op met leveren, indieu de betalingen niet regelmatig van acht tot acht dagen voortgaan. De laatste berichten luiden als volgt La Louviere, Zondag. In het centrum zijn heden ochtend vele druk bezochte vergaderingen gehouden. De werklieden waren zeer opgewonden. Charleroi, Zondag. Verleden nacht heeft een onbekende een dynamiet-patroon laten springen tegen het huis vau een man, die aan het werk was gebleven. De schade is onbeduidend. De justitie doet onderzoek. De werkstaking in dit kolenbekken is alge meen, maar te Charleroi wordt het er voor gehouden dat zij de volgende week zal geeindigd zijn. Luik, Zondag. Algemeen wordt geloofd dat morgen in vele kolenmijnen het werk zal worden hervat. Waarschijnlijk zal Dinsdag de helft der werkstakers weer aan het werk zijn. Zij lijden reeds groote ellende. De gouverneur der provincie heeft eene proclamatie uitgevaardigd om de fatsoenlijke werklieden, die willen werken, gerust te stellen. Hij verzekert, dat de orde krachtig zal worden gehandhaafd. Verscheidene burgemeesters in den omtrek van Luik hebben vergaderingen in de open lucht en op openbare plaatsen verboden. Op eene vergadering te Seraing spoorden Volders en Demblon de werklieden aan, krachtig de werk staking vol te houden die, zeiden zij,weldra alge meen zal zijn. Zij vermaanden tot kalmte en orde. Luik, Maandag. In weerwil van de vergaderingen, waar de werk staking werd aanbevolen, is er overal verbetering in de kolenmijnen der stad en nog duidelijker is dit te bespeuren hooger en lager aan de rivier, te Jemeppes, Tilleur en Seraing. Een panslavistisch blad troost er zich mede, dat zoo al de conversie van buitenlandsche leeningen voor Rusland onmogelijk is geworden, toch de binnenlandsche leeningen kunnen worden gecon- verteerd. Maar al was dat waar, wat volstrekt niet zeker is, dan zou de Russische regeering daarmede nog niet zijn gebaat. Zij had, zooals hoe langer hoe duidelijker blijkt, met de buiten landsche spoorweg- en conversie—leeningen geen ander doel, dan geld voor oorlogvoeren bijeen te brengen. Van alle conversie-leeningen bleef een groot saldo in de Russische schatkist. In den beginne poogde men het geheim te houden, maar toen dit onmogelijk bleek, zorgde men toch, dat het bedrag niet bekend Ze is precies als haar moeder, die zou ook zoo gehandeld hebben. Dat ligt eenmaal in het bloed. Nu, die lieve God, die zoo dikwijls uit- komst heeft gegeven, zal ook dit ten goede leiden, hoop ik. TIENDE HOOFDSTUK. Wanneer het loof der boomen verkleurt en de kraaien zich op de stoppelvelden verzamelen om naar milder luchtstreken te verhuizen, maakt de herderin zich gereed van de bergen af te dalen, daar de winter vaak plotseling op de hoogten invalt. Walburga was druk in de weer. Alle kannen en vaten werden blank geschuurd, de hut van binnen schoongemaakt en het dak hersteld om het bestand te maken tegen de gure buien van den winter. De koeien scbenen te begrijpen, wat er gebeuren moestze verwijderden zich niet meer zoo ver van de hut en keken met zekere belang- stelling naar hetgeen de herderin deed. Walburga ging eindelijk met ijver aan het kransen vlechten het is in het Beiersche hoogland de gewoonte de schoonste koeien met bloemen te tooien, als het vee van den Aim terugkeert. Goddank, mompelde het meisje halfluid, de zomer is voorbijgegaan zonder dat er iets kwaads aan het vee is overkomen. Vader en moeder kunnen tevreden zijn. Wie had dit voorjaar kunnen voorspellen, dat ik als bruid van den Aim zou terugkeeren Johan heeft Sink woord gehouden. werd. Onder allerlei naam werd het op verschil lende plaatsen gedeponeerd, ten deele in Rusland ten deele te Berlijn, Londen, Parijs, Brussel, Am sterdam of New-York. Het crediet en de invloed van Rusland werden daardoor versterkt en op het oogenblik is de geldmarkt onrustig bij de gedachte, dat de Russische regeering al dat geld eensklaps zal terugvragen. Indien dit in vredestijd zoo is, hoe- veel erger zou het dan zijn, wanneer voor mobili- satie overal groote sommen noodig waren. Het door Rusland buitenslands gedeponeerd goud wordt op 650 millioen frcs. geschat en bij Russische banken liggen zeker nog eenige honderden millioenen. Van de pas mislukte conversie-leening werd een saldo van 200 millioen verwacht. De Hamb. Borsenhalle verlangt, dat Duitschland, dat vroeger of later met Rusland oorlog zal moeten voeren, niet medewerkt om het daarvoor geld te verschaffenmaar ook uit andere Europeeesche landen zal het goud wel niet meer rijkelijk voor Rusland vloeien en dan begint eene nieuwe periode van de Russische financien en zullen op de vette jaren de magere volgen. In Italie uiten alle bladen verontwaardiging over de uitspraak der groote jury te New-Orleans. Zij zeggen, dat daardoor het beginsel is vastge- steld, dat als de meerderheid der bevolking niet instemt met de uitspraak eener jury, zij het recht heeft, haar gezag boven dat der wet te stellen. Het zal voortaan onmogelijk zijn, zegt de Popolo Romano, dat een beschaafd land met de Vereenigde Staten een tractaat sluit, dat gebaseerd is op wederzijdsche bescherming van elkanders burgers. De ex-koningin van Servie heeft Zaterdag geant- woord op de sommatie der regeering, het land te verlaten. Zij vat die sommatie niet op als een bevel maar als een wensch, doch zij is -niet van plan daaraan gehoor te geven en Servie is derhalve vooreerst nog niet van haar ontslagen. Sedert haar terugkeer op Het Loo volgt H. M. de Koningin haar gewone leefwijze en zijn ook de lessen hervat, die door de buitenlandsche reis waren onderbroken. H. K. H. de Groothertogin van Saksen wordt den 206ten Mei aanstaande op Het Loo verwacht, om aldaar eenige dagen door te brengen. Ook na het bezoek, door H.H. M.M. de Koningin en de Regentes aan de hoofdstad en Rotterdam te brengen, zal de Groothertogin nog eenigen tijd de gast zijn der Vorstinnen. De Minister van Buitenlandsche Zaken en de Minister van Oorlog zijn gisteren naar Het Loo vertrokken, naar men verneemt in verband met maatregelen voor de ontvangst van Z. M. den hij is een braaf en arbeidzaam mensch geworden. Thans behoeft hij den jagers niet langer uit den weg te gaan en ik word een gelukkige vrouw Eensklaps gaf ze haar lievelingskoe een tik, omdat deze zich aan de bloemen wilde vergasten. Zoo, nu ben ik gereed, vervolgde ze. Als Johan me morgen komt afhalen, krijgt hij een ruiker zoo fraai als hij nog ooit gezien heeft. Wat zullen de koeien er trotsch bij loopen, als ik ze de nieuwe klokjes heb omgehangen. Daarna legde zij de kransen in water om ze frisch te houden en voleindigde verder de laatste toebereidselen tot haar vertrek. Johan scheen den volgenden dag toch niet zoo opgeruimd als gewoonlijk en ook zijn jodelen klonk minder helder en vroolijk. Opmerkzaam beschouwde Walburga hem en zeide toen Je hebt wat op het hart, Johan, je bent niet zoo als vroeger. Zeg me maar, wat het is als het mogelijk is, zal ik je helpen. Nu vertelde de jonkman, wat er in het vader- lijk huis was voorgevallen. Walburga toonde de grootste deelneming in het lot van haar aanstaande schoonzuster. Maar, zei ze, daar moet je nu niet zoo over tobben Je zuster heeft braaf gehandeld. Een rechtgeaard meisje is in staat tot elke opoffering voor den jonkman, dien ze liefheeft. Anders beteekent de liefde niet veel. Ik zou je ook opgezocht hebben, als je ergens ziek of gewond nederlag dat zou niemand me uit het hoofd gepraat hebben. Door de Regeering zijn een aantal wijzigingen in het wetsontwerp tot regeling van den krijgs- dienst gebracht. Drie en dertig artikelen zijn gewij- zigd, het zij tot overneming van de door den heer Rooseboom voorgestelde amendementen, sommige met eenige wijziging of aanvulling van de redactie of verandering van plaats, hetzij tot tegemoetkoming aan de bedoeling van den voorsteller dier amen dementen. De overige wijzigingen betreffen voor een groot gedeelle aanvulling van bepalingen in verband met voorgestelde veranderingen. De Minister van Marine brengt ter kennis van zeevarenden dat in de Wester-Schelde, 6e district, de navolgeude tonnen zijn verplaatst 1. Witte buikton n°. 15 ongeveer 125 M. om de O.N.O., in 74 dM. water. Ligging51° 25' 27" N.br. 0° 52' 36" W.l. van Amsterdam. 2. Witte buikton n°. 24 ongeveer 30 M. om de N.N.O., in 80 dM. water. Ligging51° 23' 27" N.br. 0° 42' 24" W.l. van Amsterdam. 3. Witte buikton n°. 28 ongeveer 60 M. om de Z., in 73 dM. water. Ligging: 51° 23' 10" N.br. 0° 40' 31" W.l. van Amsterdam. 4. Zwarte buikton n°. 29 ongeveer 100 M. om de Z.Z.W., in 60 dM. water. Ligging: 51° 23' 8" N.br. 0° 40' 5" W.l. van Amsterdam. Yerder deelt dezelfde Minister mede, dat in de 2e helft van de maand Juni a. s. het lichtschip ,/Schouwenbank", Noordzee, tot het ondergaan van herstellingen gedurende korten tijd zal worden binnengehaald. Omtrent den nieuwen Gouverneur van Suri- name, Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck, meldt men Geboren 29 Augustus 1849, werd de heerYan Asch van Wijck reeds in 1881 door het hoofd- kiesdistrict Zwolle tot lid der Tweede Kamer gekozen en telkens herkozen, terwijl hij, bij de splitsing der districten, door Kampen werd afgevaardigd. In 1888 ook gekozen voor Amersfoort, bleef hij voor Kampen in de Tweede Kamer. In 1883 werd hij benoemd tot burgemeester van Amersfoort. Gedurende de acht jaren, dat hij aan het hoofd der gemeente Amersfoort stond, bleef iedere botsing niet alleen uit, maar daar het bleek, dat hij bij de behartiging van de materiele belangen der gemeente geen partij keude, zoo was er zeer gewenschte samenwerking, waardoor onder zijn bestuur veel in het belang der gemeente werd verricht. Tegenover een ieder welwillend, wist hij het gezag hoog te houden. Orthodox protestant, strekte zijne welwillendheid zich steeds uit over Protestanten, Roomsch-Katho- Voor Lize heb ik geen vreesdie zal haar doel wel bereiken. Ik hoop, dat ze haar Frans spoedig vindt en hem veel dienst kan bewijzen. Maar kom, nu moeten wij naar beneden, ik wil het vee niet gaarne aan de middaghitte blootstellen. Met een ruiker in de hand trad Walburga naar buiten en sloot de deur der hut achter zich. Na op haar hoed en op dien van Johan bloemen gestoken te hebben, nam zij den terugtocht aan naar den Meerhof. Achter haar liepen de koeien met kransen om de horens en blinkende klokjes om den hals. Johan liep achter de kudde om die bij elkaar te houden. Langzaam daalden ze den berg af en daarbij op het ruwe pad soms veel moeite met de nukkkige, vaak weerspannige dieren. Eindelijk kwamen ze beneden. De land- lieden kwamen uit hunne woningen en bewouderden de welgevoede dieren, waarbij menig woord van lof aan Walburga werd toegevoegd. Daar waren ze op den Meerhof en werden met vreugde ontvangen. Krachtig schudde de boer Johan de hand en noodigde hem uit dien dag als gast op de hofstede te blijven. De gelukkige terugkeer van den aim werd met blijdschap gevierd en een feestmaal aan- gerecht waarbij het beste uit keuken en kelder werd opgedischt. Toen Johan dien avond uiterst voldaan afscheid nam, beloofde hij Walburga, dat hij spoedig zou terugkomen. Het meisje had goed gezien, Johan had wer- kelijk iets op het hart, en dat had hij juist verzwegen, TER \El ZEVSCHE OIRUT Bit

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1