Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2712. Zaterdag 9 Mei 1891. 31e Jaargang. Binnenland. Op den Lenzerhof. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADYEKTENTIlN. Yan 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit blad versehijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij den nitgever P. Jl. VAN E 8ANDE te Tep Neuzen. Door de vele wel wat laat ingekomen advertentien kunnen tal van binnen- en buitenlandsche bericbten heden niet geplaatst worden. Tengevolge hiervan zal morgen avond een extra- nummer worden uitgegeven. Advertentien hiervoor kunnen uiterlijk worden ingezonden tot 2 ure des namiddags. Ter Neuzen, 8 Mei 1891. DE UITGEVER. JPolitieU Overzicht. Tusschen de Porte en Rusland heeft eene ta- melijk scherpe verwisseling van nota's plaats gehad naar aanleiding van het feit, dat het, tot de zoogenaamde vrijwillige vlootbehoorendeRussische stoomschip Nischni Novgorod, dat soldaten, welke voor den aanleg van spoorwegen in Siberie zouden worden gebruikt, naar Wladiwostock, moest over- brengen, door Turksche autoriteiten in de Dardanellen werd aangehouden, en eerst na tusschenkomst van de Russische legatie werd vrijgelaten. De Russische gezant de Nelidoff, de overbekende maner zond over dit feit aan de Porte eene nota, die besloot met de verklaring, dat de Russische legatie, wanneer de Porte in het vervolg wederom zwarigheden in den weg legde aan het varen van Russische schepen door de Dardanellen, zich genoodzaakt zou zien, maatregelen te nemen, oin den ongehinderden doortocht van Russische schepen onder handelsvlag door de Dardanellen te verzekeren. Alweer wat mooisRusland zou wel geheele divisien onder handelsvlag door de Dardanellen kunnen vervoeren. De Porte verklaart dan ook in haar antwoord, dat zij zich in hare handelingen geheel heeft gehouden binnen de grenzen der verdragen, welke haar het recht toekennen, elk schip dat de Darna- nellen passeert.te onderzoeken, alsdaarvoor voldoende gronden bestaan, ook als het de handelsvlag voert. Nelidoff moet met dit antwoord niet tevreden zijn. Krijgt dit muisje een siaart, dan is het te wenschen dat de gezanten der andere groote mogend heden zich ook eens laten hooren, om de Porte in hare rechten te handhaven tegenover den Oosterschen barbaar, die niet ophoudt vuurtjes te stoken in het gebied van den Balkan. Een ander bericht zegt, dat van de Porte 1000 pond schadeloosstelling geeischt is, benevens afzetting van den kommandant van Kavak, wijl deze het schip Kostroma heeft aangehouden, meeuende dat het soldaten aan boord had en oorlogstuig. Het schip kwam te Odessa aan en had aan boord werklieden voor de Siberische spoorbaan, kolonisten en een koerier van den Czaar. Het zijn in Rusland niet alleen de Joden, die ora hun godsdienst aan vervolging bloot staan ook christenen, die niet behooren tot de officieele kerk, hebben, hoewel minder zwaar, te lijden. Zoo worden nu nieuwe wetten gemaakt tegen de Stundisten, wier geloof door de autoriteiten wordt FEUILLETON, Naar het Duitsch. 9) Op den Lenzerhof heerschte een gedrukte stem ming. Die onverwachte gebeurtenis had Lize's vader toch meer aangegrepen, dan liij wel weten wiide. Het geluk zijner eenige dochter lag hem te na aan het hart, dan dat hij onverschillig kon blijven bij haar verdriet. Johan bleef zoo tamelijk dezelfde. Een opmerkzaam beschouwer zou intus- schen bespeurd hebben, dat er bij hem iets niet richtig was. Middelerwijl was de oorlog begonnen. De Duitschers bevochten de eene overwinning na de andere. De slag bij Sddan was geleverd. Het groote leger had zich overgegeven en daardoor was de kracht van den trotschen adelaar gebroken. Maar ook menig trouw Duitsch hart had opge- houden te kloppen. De dood had een rijken oogst ingezameld. NEGENDE HOOFDSTUK. Zoo spoedig mogelijk schreef Frans, dat hij als oppasser bij kapitein Scheffer was geplaatst en daardoor vele voorrechten genoot. Hij roemde zijn heer bijzonder en verklaarde, dat hij hem genoemd eene ketterij half orthodox, half Luthersch, en die vooral ergernis geven, omdat zij geene beelden vereeren. Hunne samenkomsten en boeken, in welke hunne beginselen worden verkondigd, zijn verboden. Onder de laatste worden ook eenige werken van graaf Leo Tolstoi gerekend. Zij zullen geene ambten mogen bekleeden, zelfs niet bij spoorweg- en stoombootmaatschappijen, die onder toezicht staan van het gouvernemeut. Wanneer zij leden der orlhodoxe kerk bekeeren, worden zij evenals de bekeerlingen, streng gestraft. Onlangs nog stonden in eene stad van Podolie zeven personen terecht, omdat zij de orthodoxe kerk hadden verlaten en tot de Stundisten waren overgegaan j zij werden veroordeeld tot gevangenis- straf van zes maanden en tot vijfjaar, in het laatste geval met verbanning naar Siberie en alien werden van hunne burgerlijke rechten vervallen verklaard. Even strenge maatregelen zullen worden genomen tegen hen, die in den Kaukasus of in Midden- Azie mohamedanen bekeeren tot het Roomsch Katholieke geloof. Met het oog op de tegenwoordige werkstakingen in Belgie verdient het vermelding, dat nog in de vorige week de Minister-president Beernaert uit- drukkelijk zich heeft verklaard tegen eene vast- stelling van werktijd door een wet. Reeds meer dan een jaar geleden had de radicale afgevaardigde Janson een wetsontwerp ingediend om den werkdag in de mijnen op tien uren vast te stellen. Hij drong er nu op aan, dat het eindelijk aan de orde zou worden gesteld. Naar aanleiding daarvan zeide de heer Beernaert^De regeering is van meening, dat men zoo weinig mogelijk aan de vrijheid der burgers mag raken. Wie wil luieren, mag luieren wie wil werken, mag werken. Ik kan niet toe- geven, dat de wet den arbeid der burgers beperkt en het werken boven een bepaalden tijd verbiedt. De vrijheid van den arbeid, de vrijheid van het maken van een contract mogen niet worden be- snoeid. De regeering is overtuigd, dat zij handelt in het ware belang van den werkenden stand." De keizer van Duitschland heeft ook te Keulen eene rede gehouden, waarbij hij herinnerde aan het roemrijk verleden der stad en onder daverende toejuickingen de hoop uitsprak, dat spoedig weder als in den ouden tijd Engelsche schepen voor de poorten van Keulen zouden liggen. Te Berlijn zullen dezer dagen Oostenrijksche en Duitsche gemachtigden beraadslagen over de instruc tion, die aan de vertegenwoordigers van beide rijken voor de onderhandelingen met Zwitserland over een haudelstractaat zullen worden gegeven. Zwitsersche bladen melden, dat de Bondsraad te Bern uit Berlijn en Weenen den 1 Mei de uit- noodiging tot die onderhandelingen heeft ontvangen en dat zij waarschijnlijk den 15 Mei te Weenen zullen aanvangen. trouw zou blijven tot in den dood. Wanneer Lize een brief ontvangen had, was ze eenige dagen tamelijk opgeruimdmaar weldra keerde haar treurige stemming terug. Op Lize's aandringen en na lang beraad had de oude Lenz een abonnement genomen op een der groote couranten, omdat daarin de namen der ge- sneuvelden en gewonden voorkwamen. Op zekeren dag van de maand September bracht de bode als gewoonlijk de courant, die door Lize gretig werd ingezien. Slag bij Sedan, las ze. Goddank onder de dooden was Frans niet. Toen ze de lijst der gekwetsten inkeek, vond ze daar echter vermeldFrans Geiger, uit Gmiind. Met een smartkreet zakte zij in een en bleef tot den avond bewusteloos. De dokter, dien men ontboden had, verklaarde, dat men zich op een hevige ziekte moest voorbereiden. Vader Lenz verwenschte nu zijn toegeeflijkheid, waardoor die courant in huis was gekomen. Ofschoon hij vermoeid van het veld teruggekomen was, bood Johan aan dien nacht te waken, opdat zijn vader de noodige rust zou genieten. Tegen middernacht ontwaakte Lize en wreef zich met de hand langs het voorhoofd. Daar bemerkte ze bij het schijnsel van het nachtlicht haar broeder, die zwijgend bij haar legerstede zat. Wat is er met me gebeurd fluisterde zij. Je moet bedaard blijven en niet praten, heeft de dok ter gezegd. Dan ben je morgen misschien weer beter. Eergisteren middag te half drie ure vertrokken H.H M.M. onze Koningin en Regentes met gevolg per laten trein uit Brunnen. In Bazel hield de trein, om 5 uur 40 miuuten stil, waar H.H. M.M. dineerden. De reis scheen Haar niet te hebben vermoeid, althans in volkomen welstand arriveerdeu de vorstinnen te 9,10 langs den locaalspoor van Dieren. H. M. de Koningin zag er, met een frisschen bios op het gelaat, allerliefst uit. Eene talrijke menigte was bij het Paleis vereenigd, om getuige te zijn van de terugkomst der Vorstinnen. H. M. de Konigin en H. D. Moeder begroetten den burgemeester, den intendant, den jagermeester en den hofarts op zeer vriendelijke wijze door hen de hand te drakken. De hond van de Konningin kwam met luid geblaf en met dartele sprongen op zijn jeugdige meesteres aanstormen en toonde op zijne wijze zijn vroolijkheid over haar terugkeer. Te voet gingen H.H. M.M. naar het paleis. In het dorp werd allerwege gevlagd. In den koninklijken trein stond in den bagagewagen in een groote kist een der ponneys van de jeugdige Koningin die deze reis geheel meemaakte. Het bezoek van Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin-regentes aan de stad Amsterdam is vastgesteld op Dinsdag 26 Mei a. s. Hare Majesteiten zullen Yrijdag 29 Mei Amsterdam ver laten. Hare Majesteit de Koningin-regentes is voornemens, Zaterdag 30 Mei met Hare Majesteit de Koningin een bezoek te brengen aan de stad Rotterdam. Naar men verneemt, heeft de Keizer van Duitschland het voornemen te kennen gegeven ons land met een bezoek te vereeren. Op deze aankoudiging heeft H. M. de Koningin- Regentes Zijn Keizerlijke Majesteit te kennen gegeven, dat het H. D. aangenaam zal zijn, den Keizer te Amsterdam te mogen ontvangen. Dit hoog bezoek wordt tegen het eind van Juni tegemoet gezien. Door de Koningin-Regentes is voor de in Augustus a. s. te Amsterdam te houden wereld- conferentie van jongelings-verbonden /100 geschon- ken en f 150 namens de Koningin. Deze jongelings-vereenigingen zijn niet verbonden aan een kerk, maar staan in verbintenis met alle (Protestantsche) kerken, en met verschillen tusschen de kerken bemoeit zich de jongelings—vereeniging niet. Zij blijven in dezen op neutraal gebied. Zij zijn een vereeniging van jongelieden en vormen een deel van de Algemeene Christelijke kerk. Hunne zinspreuk is;/Getrouw aan het woord Gods." Wat heeft de dokter met mij uit te staan Johan antwoordde niet. Zij zweeg een poos en vroeg toen Zou je morgen voor me naar Gmiind willen lan Johan knikteja Ga dan naar de moeder van Frans, en vraag haar, of zij nog iets naders gehoord heeft. Goed dat zal ik doenmaar spreek nu niet meer. Anders wordt het misschien erger met je Lize ging stil liggen en zweeg. Bij Johan nam allengs de vermoeidheid de overhand, zoodat hij ongemerkt insliep. Vroeg in den morgen kwam vader Lenz op de teene binnensluipen om naar de zieke te zien en was zeer verwonderd haar met de oogeu open te zien liggen. Wat nu vroeg hij hartelijk. Ik dacht je nog slapende te vinden. Het gaat al beter, vader. Het is alleen, dat die tijding me zoo heeft aangegrepen. Stil, kind, zet dat uit je hoofd Mijn Hemel moet je dan dadelijk het ergste denken Als Frans in levensgevaar verkeerde, zou zijn kapitein ons wel geschreven hebben, of de administratie had aan zijn moeder bericht gezonden, Die wond zal zoo erg niet zijn, en Frans zal je wel spoedig schrijven. Dat gesprek had het meisje vermoeid. Ze slui- merde in en droomde weldra onrustig. Toen ze Bij Kon. besluit van 4 dezer, is de heer Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck, lid van deTweede Kamer der Staten-Generaal en Burgemeester van Amersfoort, benoemd tot Gouverneur van Suriname, met bepaling dat de benoeming ingaat met den dag, waarop hij de betrekking van zijn voorganger zal overnemen. De algemeene beraadslagingen over de legerwet werden ook Woensdag in de Tweede Kamer nog voortgezet. Verschillende sprekers repliceerden. In de eerste plaats de heer Guyot, die samen- koppeling van de land- en zeemacht bleef bestrijden en het Engelsche stelsel ook voor ons land wenschelijk en voldoende bleef achten. Door den heer Seijffardt werd aan het stelsel van korten oefeuingstijd de voorkeur gegeven boven het stelsel der regeering, daar het en den druk van het dienen en den financieelen druk zou verminderen, terwijl onze weerkracht er niet door verminderen, eerder er door vermeerderen zal. De heer Domela Nieuwenhuis uitte weder tal van grieven tegen het kazerneleven, bestreed de uitgaven voor de legerwet en bleef van oordeel dat een onnoodige druk op de natie wordt gelegd. De heer Mees bracht rapport uit van de stukken, betrekkelijk de Congo-stukken. Hare conclusie, strekkende om het rappart in afschrift aan den Min. van Buitenl. Zaken te zenden, zal later in behandeling worden genomen. Met 48 tegen 41 stemmen is besloten heden zitting te houden en met 52 tegen 36 stemmen werd beslist dat de Kamer na Pinksteren met de legerwet zal voortgaan. Tegen Dinsdag sectie onderzoek, ook van deCongo- conventie. Aan Bos en Tieman, de beide sociaal-demo- craten, die, om aan de gevangenisstraf te ontkomen, waartoe zij door de rechtbank te Amsterdam ver oordeeld waren, naar Belgie de wijk hadden genomen, is door de Belgische regeering aangezegd, binnen acht dagen dat land te verlaten. In een Open Brief aan de geneeskundigen en studeerenden in Nederland, in het N. v. d. D. opgenomen, verklaart de heer F. N. Kramer, arts te Amsterdam, dat het hem gelukt is, de lonc- tering (long-tuberculose) in zijn begin en ook ?n een meergevorderd stadium volkomen te zien ge- nezen door een eenvoudige methode, die snel- werkend, zeer verzachtend en geheel onschadelijk is. Hare toepassing grijpt niet in, noch met onderhuidsche inspuiting, noch met medicamenteuse inademingen. De methode werkt zeer intensief, doch zonder de minste reactie; ze vernietigt en verwijdert de tuberculose-bacterien grondig in veer- tien dagen. Na dien tijd zijn alle ziekteverschijnselen van longtering blijvend verdweuen. De heer Kramer verbindt zich, ter bekwamer tijd zijn middel mede te deelen. ontwaakte en als waanzinnig rondkeek, viel haar oog op de moeder van Frans, die aan haar bed zat. Dat gezicht scheen haar goed te doen, en toen de oude vrouw haar kussens terecht schikte en haar toefluisterde, dat ze zich goed moest houden, zweefde er een lachje over haar bleek gelaat. De dokter verzekerde, dat alleen haar krachtig gestel de oorzaak was, dat ze voor een hevige ziekte gespaard bleef. Vrouw Geiger week niet meer van het ziekbed, en al drukte de bekom- mering over het lot van Frans haar zwaar op de ziel, ze drong die terug om Lize moed in te spreken. Na verloop van een week was het meisje her- steld en begon ze haar gewone werkzaamheden te hervatten. Vader en broeder betuigden de oude vrouw hun dank voor Lize's goede verpleginc, maar deze zei Geen dank, geen dank! Ik heb niets meer gedaan dan mijn plicht. Lize is immers de beminde van mijn zoon Was Lize voorheen niet spraakzaam, nu hoorde men bijna geen woord van haar. Weer verliep een week, zonder dat er naricht kwam van Frans. loen gebeurde het, dat Lize op zekeren morgen niet beneden kwam. De oude man ging eindelijk naar haar kamer om te zien of er iets aan scheelde. Verstomd bleef hij op den drempel staan van zijn dochter was niets te bespeuren en het bed lag onaangeroerd. Hij riep het geheele gezin bij een, TEI 5IEUZESSCHE COIIRMT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1