RINGRIJDER1J. INTUITU, T1I1EME HUIS VAN GEMAAKTE KLEEDEREN, NIEUWE KARPETTEN HOOGAARS, ONDERWIJZER 2 Timmermansknechts Gebroeders PICHA-STEVENS, Sas van Gent. BEKENDMAKING. Openbare Verkoopingen de Beestialen, LaMlinierseiscliapn, HninnMii en de Beestialen, LanJtawiereeteliapjBD, Inlandsche Reuzel, GEEN GRIJS HAAR BEER!!! Hoek van de Koornmarkt 4, te Gent. Adr. H. Donzs-PothovGn, Hisuwstraat te Ter Heuzen. Edits stukjes Koffieboonen, Hoe pottr ie tavaeM te te minierin prjjs. CEMENT en IJZER, ©a Belgische Landbcuwzadsn. E©©3>3 te besteden: Beestialen, Landbouwgereedschap- pen, Huismeubelen en Klavers te velde, voor Heeren, Jongeheeren en Kinderen. Axel over Spui naar Ter Neuzen ONTVANGEN Dagelijks te bekomen: Opnieuw ontvangen Van stonden aan STOOMBOOTDIEN ST OP DE WESTER-SOHELDE. gedurende de maanden APRIL en MEI 1891. Nieuwe Hollandsche Tuin- en Bloemzaden, benevens P. J. Klaaijsen-Van der Wert Middelen van vervoer. Zij die willen deelnemen aan een te houden RINGRIJDEItlJ MET PAARDEN, op het Naai- kussen den 18 of 10 Mei (tweede of derde Pink- sterdag) kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 13 Mei. Inleg f 1 voor iedere deelnemer bij G. J. GOETHALS. Ter Neuzen. HET BESTUUR. De COMMISSIE van beheer en onderboud van den grintweg STOPPELD1JK, zal bij inschrijving trachten 1, De levering van 320 M3, onder- houdsgrint, vrij op de wal voor 1 Juli 1S91, te weten a 220 M3. te Walzoorden. b 100 M3. aan den Eendragt- polder. 2, Het vervoeren van die grint naar voornoemden weg voor 1 Aug. 1891. De inschrijving geschiedt voor de levering in een perceel, en voor het vervoer in twee perceelen en per Ms. De betaling in de maand December 1891. De inschrijvingsbiljetten moeten vdor of op den 16 Mei 1891, vrachtvrij zijn ingeleverd bij den Secretaris der Commissie. Hulst, den 23 April 1891. De Commissie voornoemd, De Yoorzitter, I. S C H E E L E. De Secretaris, T H. J. S T U B B t MPT* De OPENBARE VERKOOPING [fuKSr van het barkschip de Jacobus Johannes" te Middelburg, is UITGESTELD tot Woensdag 20 Mei e. k. 0SSENISSE en H0NTENISSE. Mr. A. C. B. Thomaes, Advocaat en Notaris te Ilontenisse, zal in het openbaar verkoopen, ten verzoeke van 1q de Erven van wijlen den heer C. L. DE WAEL, op de door laatstgenoemde bewoond geweest zijnde hofstede, te Ossenisse, op Rinsdag 12 Mei 1891, 's voormiddags te 9 uren, Klavers te Velde. 20 den heer P. J. YERSTRAATEN, op de door hem bewoond wordende hofstede aan den Mitspad, nabij Lamswaarde, gemeente Hontenisse, op Donderdag 14 Mei 1891, des voormiddags te 10 uren, Huismeubelen en Klavers te velde. Alles breedvoeriger bij plakbrieven omschreveu. a 35 cent de 5 ons. P. J. VERSLUIJS, Ter Neuzen. De nieuwe LON DON is de beste van alle bestaande parfu- merien, om het grijze haar binnen enkele dagen te doen ver dwijnen. Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet. Prijs 185 cent per flacon en 1,50 per dubbele flacon. Alleen verkrijgbaar te Ter Nenzen bij JULES BAYIERE; te Hulst bij J. W. WARNIER; te Westdorpe bij Fk. DEL- LAERT; te IJzendijke bij L. J. BE YINte Sas van Gent bij Gebr. GOV ABUT en te Axe bij F. DIELEMAN. De bestuurders van bovengenoemd huis hebben de eer kunne geeerde clientele te berichten, dat zij door zeer groote en voordeelige aankoopen van Stoffen en Nieuwigheden voor liet zomersaizoen kunne prijzen zoo laag mogelijk gesteld hebben. De schoone collectie van Stalen van Engelsche, Pransche, Duitsche en Belgische nieuwigheden zijn dagelijks te bezichtigen bij den beer Men wachte zich wel voor personen die rondreizen en op onzen naam verkoopen, waardoor men later moeilijkheden zou kunnen hebben. De eenige vertegenwoordiger voor Ter Neuzen en omstreken is de heer Adr. H. Donze-Pothoven voornoemd. Alle Woensdagen zal een onzer coupeurs als naar gewoonte te Ter Neuzen bij den heer Donze te ontbieden of te spreken zijn. Al het mogelijke zal in het werk gesteld worden om werkelijk schoone kleederen te leveren, elegante coupe, wel afgewerkt en aan lage prijzen. Alles wat aan de verwachting niet beantwoordt, wordt zonder de minste moeite teruggenomen. De ondergeteekende maakt bekend, dat bij te begiunen met 1 Mei a. s. geregeld met een Kamiou van vice versa, zal rijden, waarbij hij zich beleefdelijk aanbeveelt tot het doen van boodschappen en het vervoer van vracbtgoed. Axel, April 1891. W. DIELEMAN. in verschillende soorten. Ter Neuzen, 29 April 1891. M. JURRIJ. Reuzel f 0,45. Gerooktebammen0,40. Droog dik spek 0,35. Schijven. 0,35. Lapjes o 0,35. Worst ...a 0,35 aan 38 cent, de 5 ons, te bevragen bij C. LEUNIS, Nieuwstraat te Ter Neuzen. groot 24 ton, 6 jaar oud en met een nieuw tuig er op van voor 2 maanden. Te bevragen bij PIET VAN IMMERSEEL, op de Paal (Graauw). Aan de O. L. school te Westdorpe wordt gevraagd een met honfdalite op eene jaarwedde van /"700, Stukken worden franco ingewacbt vdor 17 Mei a.s. bij den Burgemeester dier gemeente. benoodigd bij P. A. M1ELEN, Tbolensstraat, te Ter Neuzen. Worstvleescb f 0,35. Verschehammen u 0,32^. Versch dik spek u 0,32^. Verscb dun spek 0,30. Krippen n 0,30. Hutspot n 0,22J. ALLES GEREKEND PER 5 ONS. Bij A. J. BLANKERT, Spekslnger, Axel. Brandvrije en waterdichte voorwerpen van bestand tegen vorst, zon en regen, vragen geen onderhoud en kunnen wegens hunne geringe zwaarte ten alien tijde verplaatst worden. Regenbakken, Waterbakken, Aalputten, Welputten, Kribben, Buizen, Riolen, Yergaarbakken, Duikers Bruggen, Sluizen, Dakpannen (1 M. op 0,50 M.), Vorstpannen (0,50 M.), Muurbe deksels (1 M.), Dakgoten, Hondenhokken, Kelders, Grafkelders, Prieelen en Kiosken. Vertegenwoordiger voor Zeeuwscli-Vlaanderen AC1IILLE BAUWENS te Sas van Gent. UREN VAN VERTREK Van Vlissingen naar Breskens vm. 6,8,10,nm. 12,25*) 3,45 en 6,30 Dagelijks^ Breskens naar Vlissingen n 6,30 8,30 10,30 12,55*) 4,15 tt 7, Het vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGERD worden. Woensdag 7n.irli<r Maaiiuag, uiusuug, AOIUUg. nnnderdaa" en Vriidnir. Zaterdag. Van Vlissingen n. Borssele Borssele n. Ter Neuzen Ter Neuzen n Hoedek. lloedek. n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Borssele Borssele n. Vlissingen Gedurende de maand MEI worden des ZOiVDAGS Ketourkaarten afgegeven welke ook galdig zijn voor den daaropvolgenden M AAN DAG. Het goedkoopste adres voor bedrukte WINKELPAPIEREN is bij P. G. DE VEY MESTDAGH ZOON, Boekdrukkers te Vlissingen. Spoorweg Ter NeuzenMeckelen. Dagelijksche dienst. v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Hulst Clinge Aank. te St. Nic. Mechelen 6,45 6,52 7,00 7,18 7,35 7,55 9,40 10,05 10,12 10,20 10,40 10,55 11,10 12,08 v.Mech.n. St.N.enT.N. 6,58 St. Nic. n. Ter Neuz. 8,05 Clinge 8,24 Hulst 8,45 Axel 9,02 Sluiskil 9,09 Aank. te Ter Neuzen 9,15 10,45 11,50 12,09 12,30 12,47 12,54 1,00 1,30 1.37 1,45 2,05 2,25 2,43 5,12 1,45 3,20 3.38 4,00 4,15 4,23 4,30 6,10 6.17 6,25 6,43 7,03 7.18 8,30 6,10 7,30 7,50 8,13 8,33 8,42 8,50 Uiisluitend goederentrein V. naar St. Nic. 10,15 'sm. u A. van 5,15's a. CORRESPONDENCE. v. St. Nic. n. Antw. 8,03 8,41 11,45 3,17 8,18 Antw. n. St. Nic. 7,12 10,55 2,05 6,39. St. Gillis n. Moerbeke 8,18 12,08 7,41 Moerbeke n. St. Gillis 7,00 10,03 6,31 Mechelen n. Brussel 9,47 12,12 4,30 4,50 8,41 Brussel n. Mechelen 6,27 9,59 1,00 5,28 Puers n. Antwerpen (voor Roosendaal) 9,12 12,08 6,22 Antwerpen n. Puers 6,55 8,23 1,14 4,46 Mechelen u. Leuven 9,47 1,43 4,31 10,10 Leuven n. Mechelen 6,04 9,52 12,27 5,34 Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. v.Ter Neuzen 6,45 10,05 6,10 St. Nicolaas 8,00 11,45 8,16 Aank. te Gent (Waes) 8,54 12,38 9,09 Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen n. Gent 5,50 *12,20 5,20 Sluiskil 6,00 12,29 5,29 Sluiskil (brug) 6,03 12,32 5,32 Philippine 6,08 12,87 5,80 Sas van Gent 6,18 12,46 5,45 aankomst 6,25 12,51 5,50 Seizaete 6;4o 9j25 1>08 6j05 Aank. te Gent (kl. stat.) 7,16 10,06 te Gent (gr. stat.) 7,30 10,18 1,51 6,55 Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,35 v. Gent (gr. stat.) n. Ter N. 8,36 12,15 Gent (kl. stat.) 8,46 12,25 aankomst Seizaete j verlrek v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Aank. te Ter Neuzen 1,05 1,20 1,35 1,45 1,50 1,53 2,03 5,15 5,25 6,03 8,22 8.34 9,07 9,20 9.35 9,43 9,48 9,52 10,00 9,18 9,22 9,37 9,47 9,51 9,53 10,00 Uitsl. goederentrein V. naar Selz. en Gent 3,00's a. n h A. van huh 8,50 'sm. CORRESPONDENCE. v. Seizaete n. Eecloo 6,35 9,21 1,10 6,08 9,16 Eecloo n. Seizaete 5,32 8,13 12,07 5,00 8,03 Seizaete n. Lokeren 6,35 9,22 1,08 6,04 9,15 Lokeren n. Seizaete 5,48 7,42 12,22 8,23 Gent n. Brussel 7,35 8,20 9,-38 11,08 12,34 1,54 4,17 4,44 5,05 7,07 8,26 9,54 Brussel n. Gent 6,17 7,25, 9,33 11,01 11,47 2,03 3,00 4,47 5,58 Gent n. Brugge en Ostende 8,38 11,10, 1,19 4,14 4,19 7,00 7,27 9,32 Ostende n. Gent 5,27 6,16 7,38 9,10 11,15 11,48 1,57 2,55 5,32 5,58 Seizaete 1,08 aankomst Brussel Nord 3,29 ,i 6,04 a 9,41 Spoorweg VlissingenRoosendaal. v. Vlissingen n. Roosendaal 6,24 9,40 1,45 5,52 Stoomtrnra Vlissingen-Middclburg. v. Vlissingen: vm. 4,55 6,30 8,00 9,30 11,00 nm. 12,30 2,00 3,30 5,00 6,30 8,00 9,45 h Middelburg: vm. 5,30 7,15 8,45 10,15 11,45 nm. 1,15 2,45 4,15 5,45 7,15 8,45 10,30 Stoombargedienst tusschen Middelburg en Vlissingen. v. Middelburgvm. 6,20 8,00 9,20 10,00 11,0C midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 8,3' 5,00 6,30 8,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,01 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 7,30 9,00 Stoombootdienst WalsoordenVlake. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 6,00 11,30 nm. 3,4' Vlake n. Walsoorden: vm. 8,35 nm. 2,42 5,0 Wagendienst HulstWalsoorden. v. Hulst n. Walsoorden vm. 10,00 nm. 2,10 Walsoorden n. Hulstongeveer 9,45 nm. 6,10 VAN IN DE GEMEENTEN AU BOH MARCHE. A ugcu 1/ VfM n vm. 7,30 nm 2,20 vm. 7,30 nm. 2,20 nm. 6,30 vm. 7,30 nm. 2,20 nm. 6,30 7,50 2,40 tr 7,50 M0 n 6,50 rr 7,50 2,40 6,50 ft tf f rr rr tr tr 10,30 ff u tr m r/ rr rr n 11tr rr f/ 6,vm. 10,30 6,20 10,50 rr 6 vm. 10,30 4,30 tr 6,— 12,30 ff 4,30 tr 6,20 10,50 rr 4,50 rr 6,20 12,50 4,50

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 4