P. DREGMANS, Boor veranjerioi te tap: Een Winkelpui, Bij G. A. STOCKMAN, te SMslil-Brti, BIJRGERLiJKE STAND. Handelsberichten. Advertentien. BEKEND MAKING. a 336ste ST AATSLOTERIJ. Gent. 17 April. 24 April. 47,70 h 47,75 12,07 12,084 CORNELIS DE ZEEUW Cz., Notaris te Axel. EENIGE ANTI-REV. KIEZERS. de locomotief gegrepen, werd de slier 20 meter ver weggeslingerd. Geheel met bloed bedekt, stond ecbter het dier weder op en holde naar de Chauss^e de Haecht terug, op ziju weg een tiental menschen verwondende. Ten slotte slaagde men er in den stier dood te schieten. Het aanlal der Joodscbe werklieden, wien het verblijf in Moskou verboden is, bedraagt onge- veer 14000. Het doel der Russische regeering is deze werklieden over de min bevolkte streken van Rusland te verspreiden. Men vreest dat het verbod nu ook te Petersburg zal worden uitgebreid. £n een der groote restaurants te Parijs waar om het publiek te lokken, schildpadden zijn ten- toongesteld, heeft een der garpons, die met de verzorging dezer dieren belast is, het denkbeeld opgevat om op eene schildpad den tocht van Parijs naar Moskou te maken. Yoor eene aanzienlijke som men zegt tien duizend francs heeft hij gewed daar voor 15 Augustus 1894 te zullen aankomen. Hij zal op dien datum van dit jaar vertrekken, maar houdt zich reeds gedurende eenige weken bezig met de schildpad af te richten voor hare taak. Nog kort voor zijn dood gaf de bijna 92jarige krijgsheld graaf Yon Moltke een merkwaardig staaltje van zijn krasheid. In de vorige week woonde de veldmaarschalk op een dag eerst ten paleize de inwijding van een meuw vaandel bij en stond daarna meer dan een uur in het park, daar hij in 's Keizers gevolg de parade moest bijwonen. Na afloop der parade verscheen Moltke om kwart voor drieen weer in groot uniform bij het leggen van den eersten steen der nieuwe Luthersche kerk en na ook daar meer dan een uur gestaan te hebben, was de grijsaard om vijf uur weer present in de witte zaal van het paieis, waar de Keizer een feestmaal gaf. Terwijl jongere officieren bij de plechtigheid der steenleg- ging den mantel aaudeden, stond de grijze Moltke in zijn gewone uniformjas in de koude en vochtige lucht, alsof de griep voor hem niet bestond. De nog weinig gebogen en krachtige gestalte van den veldheer deed toen nog niet vermoeden dat zijn levensdagen getela waren. Het lijk van graaf Von Moltke ligt in zijn zeer eenvoudig gemeubileerde slaapkamer, en is nogmaals onderzocht door zijn lijtarts, Dr. Beuster, onder wiens behandeling graaf Von Moltke reeds jaren lang was, wegens zijn maagkwaal. De beeldhouwer Otto Lessing heeft op het gelaat een doodenmasker gemaakt. Het is Moltke'a wil, dat zijn lijk na inzegening zonder eenige plechtigheid bij dat zijuer vrouw te Kreisau moet worden bijgezet, zoodat het twijfelachtig is, af de begrafenis met alle militair eerbetoon zal geschieden. Men is nieuwsgierig of Prius Bismarck met den Keizer bij Moltke's graf zal verschijuen. Tot op den laatsten dag heeft de overledene de voile frischheid van geest behouden en zich bezig gehouden met gewichtige militaire aangelegenheden als de versterking van Helgoland en fortificaties aan het kanaal dat de Noord en Oostzee verbindt. De Czaar van Rusland schijnt de geschiedenis van zijn eigen geslacht al heel slecht te kennen. Zijn groote voorganger Peter toch, trad eerst in het huwelijk met een Narischkin, en daarna zag hij er zelf geen been in om met de weggeloopen vrouw van een Zweedschen dragonder een tweede huwelijk aan te gaan, welke tweede gemalin als Catharina I den troon beklom. En nu grootvorst Michel met de dochter van den prins van Nassau wil huwen, wordt hij door den toorn des machtigen Czaren getroffen en door dezen voor 5 jaar uit Rusland gebannen. En waaraan moet eigenlijk die verbolgenheid toegeschreveu worden Trouwde niet een der dochters van de Koningin van Engeland, die toch ook haar dochters niet au premier venu ten huwelijk zal gegeven hebben, met den markies De Lome, en eene andere dochter, nogal de oogappel van haar koninklijke moeder, niet met prins Hendrik van Battenburg? En toch is prins Hendrik ,/inaar" de zoon van gravin Julie Haukie, wier vader Poolsch minister was. In Duitschland is men dan ook thans van oordeel, dat de Czaar wel eens wat water in zijn wijn mag gieten, en dat bij de Duitsche prinsessen, die met den een of anderen grootvorst getrouwd zijn, op het punt van haar godsdienst wel wat meer met rust mag laten. En niet alleen in de pietische Duitsche bladen, maar ook in de liberale, gaan stemmen tegen de houding van den Czaar op, die door zijn overdreven huwelijksbegrippen den dood van groothertogin Olga veroorzaakte. VVaarlijk, het wordt tijd dat de Czaar zijn familieleden wat vrijer laat in de keuze van hunne echtgenooten. De geest van den tijd wijst nu eenmaal op meerdere vrijheid in alle opzichten wqarom dan de neigingen der prinsen en vorsten dermate aan banden gelegd P Dezer dagen is van de hand van een specialiteit op statistisch gebied een tabel verschenen, waarin een overzicht gegeven wordt van den arbeid van vrouwen in Erankrijk. Yan de 3,435,000 lieden, die het land bewerken, zijn er 1,472,000 van het vrouwelijk geslacht, die met elkaar 670 millioen francs 'sjaars verdienen 299,000 van de 601,000 Parijsche werklieden zijn vrouwen, aan wie 250 millioen francs per jaar aan loon wordt uitbetaald. In de departementen zijn aan in- dustrieele inrichtingen werkzaam 3,172,000 werk lieden, waarvan 1,050,000 vrouwen zijn, met 540 millioen francs loon 'sjaars, en 327,000 van de 1,132,000 beambten zijn vrouwen, gezamenlijk 200 millioen francs 'sjaars verdienende. In den dienstbodenstand staat het aantal rnanne- lijke tot vrouwelijke dienstboden als 683,000 tot 1,267,000, en wiunen de laatste het dus in aantal. Haar wordt jaarlijks 800 millioen francs aan loon uitbetaald. Totaal komen dus op 10,353,000 werklieden 4,415,000 vrouwen voor met een loon van 2460 millioen francs 'sjaars. De vrouwen gaan dan ook in Frankrijk met 30 pCt. van al de loonen en salarissen, die in een jaar betaald worden strijken. Nog zij vermeld, dat volgens de volkstelling van 1886, Erankrijk, na aftrek van die personen welke van hun geld leven, 10,375,000 mannen en 4,383,846 vrouwen telde, die een of ander beroep uitoefenen. Sylvain Dornon, de Eransche stellenwande- laar schrijft in een brief die Donderdag te Parijs aankwam, dat hij overal op zijn tocht door Rusland met groote geestdrift begroet wordt. Te Korno werd hij door de dragonder-officieren en den maire feestelijk ontvangen en onthaald. Hij komt op tegen de lasterlijke beweringen van sommige Duit sche bladen, als zou hij de reis naar Rusland gedeeltelijk per spoorweg hebben afgelegd Hij erkent per spoor van Gastrow naar Custrin gegaan te zijn, doch dat was, om de voorstelling van een circus bij te wonen en hij kwam ook weder per spoor te Gastrow terug om zijn rijs te vervolgen van de plaats waar hij die afgebroken had. De boekerij van het Valikaan is gedurende het jaar 1890 weer verrijkt met ongeveer 100,000 deelen meerendeels geschenken van schrij vers en uitgevers. De sierlijke boekwerken, den Paus bij gelegenheid van zijn vijttigjarig priesterfeest aangeboden, zijn insgelijks door Z. H. aau de boekerij geschonken. Met uitzondering van Donderdag zal de belang- wekkende verzameling voortaan dagelijks tegen betaling van vijftig cents te bezichtigen zijn. Deze maatregel vindt algemeene waardeering, daar tot dusver wel geen toegangsgeld werd gevraagd, doch verschillende vormen in acht waren te nemen. Een Russische drijfjacht op wolven schijnt op de renbaan te Moskou geen zeldzaamheid te zijn. De wolven, in kooien opgesloten, worden voor de tribune, gewoonlijk bezet door meer dan 10,000 toeschouwerslosgelaten en achtervolgd door een stel windhonden. Na een korten wedloop wordt de wolf door de honden gegrepen en afge- maakf. De laatste, die losgelaten wordt, is de grootste en het fraaie van dit nommer bestaat hierin, dat de jager hem levend vangt. In plaats van de vlakte in te rennen, nam nu onlangs deze wolf zijn weg over de eerste banken der tribune, waar zijn verschijnen natuurlijk groote ontsteltenis teweegbracht. De wolf beet niemand en toen hij de tribune verliet, werd hij door de honden opge- vangen en door den jager in den nek gegrepen. Een ander stak hem een spaak dwars in den bek en onder luide toejuichingen van het publiek, dat inmiddels van den schrik was bekomen, werd de levende wolf weder in zijn hok gebracht. Te New-York is een moord gepleegd, die veel overeenkomst heeft met de beruchte misdaden van het East-End te Londen. Men vond in een kamer van een gering logement, die door een man en vrouw was betrokken, des morgens de vrouw vermoord te bed liggen de man was waar- schijnlijk over de daken gevlucht. Het lijk was op dezelfde wijze mishandeld en verminkt, als de ongelukkige vrouwen in Whitechapel. De mede- bewoners van het huis hadden des nachts geen enkel verdacht geluid vernomen. Donderdagmorgen te zeven uur hoorde men te Rome plotseliug een hevigen donderslag, diede huizen tot op de grondvesten deed trillen. Doodelijk verschrikt liepen de menschen de straat op. Aan den westelijken hemel werd een zwarte wolk zicht- baar. Men wist niet of een aardbeving of een kruitontploffing had plaats gevonden. Spoedig echter kwam men tot de ontdekking, dat de op 7 kilometer van de stad verwijderde kruittoren van Pozzo Pantaleo in de lucht was gevlogen. De ontploffing richtte in den omtrek groote verwoes- tingen aan. Door de geheele stad zijn vele huizen en gebou* wen min of meer beschadigd, vele vensters en deuren uit het lood gerukt en van enkele gebouwen hebben zelfs de muren schade geleden. Aan het stationsgebouw zijn de muren gebarsten en de deuren en vensters vernield. In de westelijk gelegen huizen is geen glasruit heel gebleven. De glazen koepel van de raadszaal op den Monte Citorio is tot glasscherven geslagen. Het telefoonverkeer was gestremd. De plaats waar de kruittoren gestaan heeft, kan men slechts herkennen aan een 20 M. groot gat. De akkers in den omtrek zijn verwoest. In het Yaticaan zijn een aantal 'oeschilderde vensterruitendoor de ontploffing in scherven veranderd, waaronder die van de loggia van Raphaelde door Koning Maximiliaan van Beieren aan Paus Pius IX ge schonken kostbare glazen van de koningstrap. Van de huizen der boeren in den omtrek is er niet een blijven staan. In de St. Pieterskerk zijn de ijzeren stangen uit de groote vensters verbogen en de glasschil- deringen boven de Paterskansel vernietigd. De St. Pieterskerk zoowel als de St. Pauluskerk, waar a de beschilderde glazen tot scherven zijn geslagen, zijn voorloopig gesloten. De soldaat, die tijdens de ontploffing op wacht stond, is tot verwondering van iedereen zelfs niet gekwetst. 20 kinderen, 3 soldaten, 2 officieren, 160 boeren en 75 burgers zijn min ofmeerzwaar gewond. 7 personen, waaronder 2 vrouwen, zijn gedood. De schade bedraagt eenige millioenen. De kruittoren bevatte 4000 kilogram dvnamiet en kruit. 100 der gekwetsten zijn in het hospitaal de la Consolazione opgenomen. De regeering zal voorloopig voor hen zorgen en een wet, de onder- steuning regelende, indienende oorzaak van de ramp is tot nu toe onbekend. Men wil het kruit dat nog in de andere torens van het fort opgeslagen is in kleinere hoeveel- heden verdeelen, opdat de stad niet nogmaals aan hetzelfde gevaar blootgesteld zal zijn. Groote lof wordt toegezwaaid aan den overste Spaccamela die met doodverachting zeer veel tot redding van soldaten en boeren bijdroeg. Yan 1 tot en met 15 April. Hontenisse. Huwelijks-aangiften. 8 April. Alphon- sus Hendricus de Roeck, oud 28 j., jm. en Sophia Clementia Mouton (van I Jzendijke), oud 27 j., wed. 10 April. Josephus de Smet, oud 37 j.. jm. en Rozalia Jansens, oud 29 j., jd. Johannes Cornelis Yermeulen (van Roozendaal), oud 33 j., jm. en Anna Maria de Deijn, oud 27 j., jd. 15 April. Jan Franeies Vonk, oud 65 j., weduwn. en Elisabeth Struijlaart, oud 49 j., wed. Huwelijks-voltrekkingen. 11 April. Petrus Andriessen, oud 30 j., jm. en Hortensia Christina Collesaer, oud 30 j., jd. Pieter Augustinus van Driessche, oud 42 j., weduwn. en Paulina Waaijenberg, oud 29 j., jd. Carolus Ludovieus Kegels, oud 25 j., jm. en Marianna van der Walle, oud 26 j-. H- Geboorten. 8 April. Rozalia Maria, d. van Franciescus Everaart en van Anna Catharina Aarsen. 12 April. Louisa, d. van Carolus Ludovieus van Waterschoot en van Catharina van Driessche. 13 April. Jannis, z. van Karel de Koeijer en van Neeltje Vinke. 15 April. Jan Franeies, z. van Ludovieus de Maat en van Rosalia Deckers. Overlijden. 26 Maart. Christina de Rooij, (overleden te Leiden), oud 37 j., echtg. ven Petrus de Rooij. 4 April. Josephus Pieter van der Klooster, oud 17 m., z. van Cornelis en van Dorothea Weemaes. 7 April. Andries Bogaert, oud 79 j., weduwn. van Apollonia Janssens. 14 April. Paulina Carolina Vermorken, oud 4 m., d. van Pieter Franeies en van Anna Catharina van Eck. ZEETIJDIINGEIV. Van 24 tot en met 27 April. 3 ts YLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter Neuzen 24 Noor. brik Iipotar 1743 Pensagola hout Spaans. s.s. Lncero 4197 Bilbao minerie 27 Eng. s.s. River Derwent 2272 Londen stnkg. idem Ravensworth 2219 New-Castle kolen idem Bittern 1860 Liverpool stukg. idem Dinnington 1059 Goole kolen Van Ter Neuzens 25 Eng. s.s. River Lagan 2272 Londen stnkg. Voor Oent i 24 Eng. s.s. Perth 1849 Grangemouth kolen Duits. s.s. Commerzien- rath Boeckel 3368 Riga gr. en vl. idem Mathilda 2520 idem hout Eng. s.s. Spindrift 2003 Londen stukg. 25 Deens. s.s. Olaf 4342 Riga gr. en vl. idem Opal 3181 Libau idem 26 Eng. s.s. Rosa 1294 Goole stukg. Noor. brik Kongsberg 704 Frederikstad hout 27 Eng. s.s. Bordeaux 1584 Londen stukg. idem Polo 1373 Hull idem idem Isle of Cyprus 3012 Sunderland kolen idem Ralph Creyke 2065 Goole stukg. Van Gent 24 Eng. s.s. Ousel 2309 Liverpool stukg. idem Ravenshoe 1141 Goole idem idem Ouse 1929 idem idem idem Emerald 1478 Bumeiland ledig Duits. s.s. Imperial 2700 idem idem 25 Deens. sch. Edward 262 Bervik phosph. idem Fadersminde 382 Kingslynn idem Eng. s.s. Vegesack 1579 Londen stukg. idem Electro 1387 Hull idem idem Abbotsford 2979 Leith idem idem Norma 1385 Goole idem 26 idem Perth 1849 New-Castle ledig Zweed. s.s. Olaf 1283 Riga phosph. 27 Eng. s.s. Rosa 1294 Goole stukg. idem Spindrift 2003 Londen idem Van 24 tot en met 27 April werden de Oostsluizen alhier 40 binnenvaartuigen op- en 41 afgeschut; door de Westsl. 4 opgeschut. Trekking van Maandag 27 April. 4de klasse. lste lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 20743 2000. No. 14469 1500. No. 4050 12949 1000. No. 6811 11963 13265 200. No. 881 3317 5603 15218 16514 16518 20360 100. Prjjzen van f 65. 77 2440 5313 7985 9948 11879 13829 15954 18456 100 2473 5328 8007 9975 11912 13867 15957 18466 125 2553 5364 8053 10019 11923 13887 15960 18493 180 2652 5376 8103 10071 12003 13914 16074 18540 197 2701 5430 8141 10072 12035 13978 16091 18609 238 2721 5665 8173 10073 12092 14021 16119 18731 304 2760 5734 8243 10075 12185 14070 16175 18828 410 2785 5928 8244 10091 12198 14118 16233 18947 433 2865 6117 8260 10185 12238 14125 16264 19029 456 2872 6124 8262 10322 12259 14130 16335 19071 495 2969 6138 8268 10337 12261 14257 16352 19246 552 3005 6194 8283 10340 12368 14300 16388 19275 624 3007 6238 8790 10402 12423 14301 16391 19420 634 3019 6299 8312 10431 12503 14373 16398 19439 725 3144 6304 8313 10446 12518 14424 16411 19445 790 3267 6373 8346 10457 12662 14461 16412 19497 826 3310 6375 8407 10485 12669 14532 16467 19510 854 3320 6709 8410 10496 12685 14537 16485 19652 878 3338 6714 8447 10574 12719 14559 16500 19666 900 3340 6716 8463 10608 12734 14612 16539 19675 933 3423 6754 8570 10609 12763 14638 16556 19680 958 3484 6807 8574 10621 12764 14648 16609 19707 1021 3503 6813 8602 10663 12874 14664 16618 19747 1058 1129 1155 1258 1263 1289 1318 1356 1471 1476 1662 1742 1743 1897 1927 1941 1952 1983 2034 2043 2099 2223 2233 2241 2246 2330 2350 2386 2391 2393 2411 3513 6841 3543 6857 3673 6859 3742 6873 3754 6910 3755 6931 3777 7014 3871 7024 3893 7089 4001 7154 4059 7158 4106 7215 4150 7253 4312 7255 4368 7288 4440 7472 4480 7474 4504 7517 4513 7553 4642 7605 4660 7617 4687 7639 4722 7662 4729 7729 4891 7739 4938 7742 4944 7856 4993 7895 4996 7970 5089 7976 5282 7982 5301 8641 8673 8677 8711 8755 8776 8810 8869 8920 9087 9196 9234 9235 9243 9261 9280 9318 9382 9433 9440 9447 9488 9539 9599 9651 9652 9658 9776 9824 9904 9912 10689 10740 10834 10836 10862 10908 10959 10982 11013 11116 11146 11280 11308 11352 11372 11381 11407 11438 11439 11507 11546 11563 11581 11644 11651 11691 11727 11755 11775 11782 11874 12921 12932 12943 12953 12956 13027 13050 13073 13077 13078 13114 13187 13194 13221 13237 13252 13341 13365 13375 13420 13585 13588 13604 13608 13621 13624 13638 13744 13755 13781 13801 14708 14784 14800 14819 14837 14835 14913 14946 14949 14976 15002 15031 15081 15130 15132 15140 15189 15267 15293 15508 15578 15594 15598 15682 15714 15753 15811 15836 15850 15860 15907 16640 16714 16726 16775 16826 16867 16992 17034 17061 17115 17248 17314 17333 17349 17417 17496 17604 17822 17823 17853 17898 17972 18029 18031 18129 18201 18246 18318 18349 18365 18367 19757 19789 16847 19867 19914 19920 19996 20012 20041 20068 20144 20167 20172 20265 20310 20317 20372 20446 20480 20504 20562 20568 20662 20762 20787 20816 20828 20904 20927 20978 Rotterdam, 27 April. Granen. Tarwe was minder aangevoerd en onderging in mindere soorten 10 cent vj^riaging. Pnike Zeenwsche en Vlaamsche Tarwe10 40 a 10,75, mindere f 8,00 a f 10,00. Rogge 7,60 a f 7,80, mindere 7,00 a 7,40 Gerst 4,50 a /5.30. Haver 3.00 a /4,80 Paardeboonen f 7,00 a f 7,40. Duiveboonen f a f Bruineboonen f 10,50 a f 14,25. Witteboonen Walchersche f 9,00 a f 10,50. Erwten f 9,75 a f 11,00, mindere f 8,00 a f 9,00. Kanariezaad beste f 7,75 a f 8,00, mindere /7,00 a f 7,50. Ajuin 0,40 a 0,75 per 50 kilo. Koolzaad 11,00 a f 11.50. Eieren f 3,00 a 3,25 per 100 stuks Aardappelen Zepuwsche f a f Tarwe, witte 100 k Id. roode n Rogge Gerst Haver Boter per kilo Eieren per 26 stuks fr. 24.50 a 24.50 - 20 50 21.00 18.00 2.00 1.50 21.00 21,50 18.50 2 25 1.70 fr. 24.50 24.50 20,00 20.50 17.50 2.50 1.70 21.00 18 00 2.80 1.75 Londen, 27 April. Granen kalm maar prijshoudend. Tarwe en meel iets lager. ROE IIS V A Belgisch per 100 fr. Engelsch per HET GELD. Yrijdag 1 Mei aanstaande hoopt zijn 60sten verjaardag te herdenken. Ter Neuzen, 29 April 1891. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van den heer H. van Wicheren te Lamdjamoe, betuigt de familie haar Iiartelijken dank. De ondergeteekenden betuigen hunnen welg'eineendeii dank voor de vele be wijzen van belaogstelling op 24 dezer, bij gelegenheid van hun 40jarige echtvereeniging ondervonden. Ter Neuzen, 28 April 1891. W. DE KOEIJER en Echtgenoote. Voor de vele blijken van belangstel- ling ontvangen op den 23 11., betuigen wij onzen Iiartelijken dank. Biervliet, April 1891. D. VERSLUIJS en Echtgenoote. De anti-rev. Kiezers wordt voor de verkiezing tot lid van de Prov. Staten op 12 Mei, met den meesten aandrang aanbevolen hunne stem uit te brengen op den heer ZIJ\ TE BEKOUEA schoone beste BROEKEN, gestreept en geruit, van af f 6,00, f 7,50 tot f 8,00 voor BROEK en ONDERVEST. In zwarte stoffen van af f 5,00 tot 14,00 voor BROEK en ONDERVEST. Een geheel COSTUUM van f 12,00 tot f 27,00. Een schoone sorteering COSTUMES voor kin deren van 3 jaar van 2,40 tot 3,25. Duitsche KINDERCOSTUMEN blauw cevest en andere stoffen, met Satijn gevoerd, te beginnen van 3 tot 4 jaar f 3,50 euz. tot 10 jaar met korte of lange broeken. WERKKLEERKN voor mannen en kinderen van Engelsch leer, van velours. Ook KATOENEN BROEKEN voor den zomer van af 1,50. bezet met spiegelglas. Te bevragen bij G. J. BALKENSTEIN, te Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 3