Gemengde berichten. felegrafische berichten. Het comite dat zich te Amsterdam gevormd heeft om de ontslagen werklieden der Kon. fabriek van stoom- en andere werktuigen te steunen, heeft een schrijven ontvangen van den particulieren secretaris van H. M. de Koningin-Regentes, waarin medegedeeld wordt, dat H. M. meeut te moeten vasthouden aan den regel, niet in te teekenen op lijsten voor tooneelvoorstellingen, welke worden gegeven met een weldadig doel. H. M. wenscht echter een bewijs van belangstelling te geven in de moeilijke omstandigheden dier werklieden en heeft nu aan den voorzitter van het comite, den heer T. van Wouw, doen toekomen f 250 en wel f 150 namens H. M. Koniugin Wilhelmina en f 100 namens H. M. de Regentes. De Katholieke Yolksbona heeft aan het comitd reeds een mime gave doen toekomen als opbrengst van de inzameling, door den Bond gehouden. Op de vraag Wie zijn de Kamerleden, die door den Prov. N-Brabantschen Bond niet meer waardig geacht worden een nieuw mandaat te ver- krijgen antwoordt de N -Brabanter, dat het niet anders kunnen zijn dan de heeren luit.-generaal van der Schrieck, sedert 1876 afgevaardigde van 's Hertogenbosch Mr. A. P. Vos de Wael, van af 1871 tot 1883 lid der Eerste Kamer en daarna lid der Tweede Kamer, voor 'a Hertogenbosch tot 1888, en daarna voor Waalwijk Mr. Th. Borret, afgevaardigde sedert 1888 van Oosterhout, presideut van den hoofdraad der vereeniging van den H. Yincentius a Paulo te 's Hage; baron Mr. Michiels van Verduijnen, sedert 1888 afgevaardigde van Breda te 's Hage. van op TER NEUZEN, 38 April 1891. Maandag namiddag hield de R. Katholieke kiesvereeniging te Hulst vergadering tot het stellen een candidaat voor lid van de Prov. Staten. 08 stemmen werden uitgebracht, waarvan 31 den heer C. IJsebaert, burgemeester te Sint Jansteen, 19 op den heer J. A. van Rompu, te Ter Neuzen en 7 op den heer F. llombach, te Hulst, 1 biljet was bianco. Als candidaat voor de Tweede Kamer werd de heer Mr. F. J. F. M. Walter, kantonrechter te Nijmegen, op nieuw gekozen met 48 van de 55 uitgebrachte stemmen, de heer L. van Waesberghe- Janssens verwierf er 4 en de heer F. Hombach 1 stem, ook hierbij was 1 biljet bianco. Zaterdag had alhier, door den eerstaanwezend ingenieur, de openbare aanbesteding, bij enkele inscbrijving, plaats van 1°. het denjarig onder- houd van de werken en gebouwen enz. te Ter Neuzen en Ellewoutsdijk, raining 5550 2°. het denjarig onderhoud van de zeeweringen te Ter Neuzen, raming f 2100; beide perceelen onder beheer der genie te Bergen op Zoom. Yoor het eerste perceel hadden ingeschreven de heeren C. de Smidt Cz., voor f 6666 en J. Scheele Dz., voor f 5707 5 en voor het tweede perceel de heeren M. D. de Putter, voor f 2331; D. de Doelder, voor _/2294; J. Meertens, voor 2190A. Tholens, voor 2100 en K. de Vos, voor 1950. Uitgenomen J. Meertens, te Hoek, zijn alle inschrijvers alhier woonachtig. Gedurende de le helft der maand April is door het hulppostkantoor te Axel de volgende onbe- stelbare brief verzonden, aan het adres van F Zwaaij te Ter Neuzen. Hoek. Als een bijzonderheid kan gemeld worden, dat in den tuin van M. Bedet alhier, de salade reads tot zoo grooten wasdom is gekomen, dat dairvan weldra kropsalade kan verwacht worden. Het gure voorjaarsweder in aanmerking genomen, is dit voorzeker een zeldzaam geval te noemen. Axel. Tot onderwijzeres aan de bijzondere school alhier is benoemd Mej. M. van der Weel, thans onderwijzeres aan de o. 1. school te Brouwers- haven. St. Juiisteeii. Naar wij uit goede bron vernemen, zijn de voorloopige werkzaamheden ter verkrijging ecner betere gemeenschap tusschen Koewaclit en deze gemeente zoover gevorderd, dat het bestek van den keiweg in spe gereed is. Wij hebben hier geleerd met weiuig tevreden te zijn, hetgeen ook daaruit blijkt, dat velen dankbaar meenen te moeten zijn voor bestek. Philippine. Bij de herhaalde oproeping van onderwijzer met akte voor Fransch alhier heeft zich geen enkele sollicitant aaugemeld. Koewaclit. Verleden Vrijdag was de boter- en eiermarkt weer goed bezocht. 88 K. G. boter was er aangevoerd, die in korten tijd opgeruimd was aan 90 tot 95 cent de K. G. Ruitn 2500 eieren werden verkocht voor 39 en 40 cent de 13 stuks. schaduw verscheidene jongelieden van nabij en van verre er heengelokt. De dansvloer was op een grasveld gelegd. Over eenige balken had planken bevestigd. 'Al had men er geen en al stoof het er ook vrij erg, dat hinderde niet, knapen en meisjes dansten even goed. Daar het bier frisch was en de muzikanten hun plicht deden, was de vroolijkheid weldra algemeen. Johan had Walburga van den aim afgehaald om met haar den middag door te brengen. Yoor hem lag zijn gitaar, zoodat er afwisseling in de vreugde te° wachten was. In het gezelschap waren vele goede kennissen en ook een vreemd heer, wiens houding den militair verried. Waar komen al die menschen vandaan, zeide Walburga. De omstreken moeten wel geheel ver- laten lijken. En wat zijn er veel vreemdelingen aan het meer 1 De kasteleins hebben nu een goedeu tijd Ja meisjelief, de wereld is groot en over de bergen wonen ook nog menschen. Op den aim is het eenzaam en daarom de drukte hier je zoo vreemd. Daar naderde een goed vriend van Johan en zei Wel, Walburga, je blijft vandaag toch niet stilzitten Je zal toch zeker wel eens met me willen dansen? J« hebt er niats tagan, niet waar, Johan te St. Jansteen, tot f 5 boete //specie n reeds dit Dans met haar zooveel je wilt, Simon. Je zal er haar genoegen inee doen, want ze doet graag mee. Yoor die plagerij gaf Walburga hem een tikje op den arm. Maakt ruinate, riepen verscheidene jonge lieden, toen het paar den dansvloer naderde. Vroolijker speelden de muzikanten en de knapen dansten met meer vuur. Johan had er schik in, dat ieder zich beijverde Walburga ten dans te vragen. Hij speelde iutusschen op de gitaar en was daarbij omringd door een groep belangstellende toe- hoorders, die zijn kunstvaardigheid bewonderde. Kom, Johan, riep Simon, laat ous nu ook eens een lied van je hooren. Op deze uitnoodiging tokkelde Johau eerst eenige accoorden en hief toen een lied uit het gebergte aan, dat veel bijval vond. Juist zou hij een ander lied aanheffen, toen aan de andere zijde van den dansvloer eenig rumoer ontstond. Laten ze maar hier komen, als ze aurven Ze toch niet met onze meisjes dansen, riepen mannen, en deze woorden doelden die van den straatweg naderden. niet bereikt, of het honend gelach der boeren, vermengd met gillend gefluit, strekte deze gasten tot bewijs, dat ze hier niet bieonder welkom waren. (Wordt vervolgd.) mogen eenige jonge op twee jagers, die van Nog hadden zij de herberg 's Gravenliage, 28 April. Tweede Kamer. Bij het voortgezet debat over de legerwet volhardde de Regeering bij hare weigering tot overlegging van het ad vies van den Raad van State. De heeren De Beaufort, Sanders en Yan Houten bestreden het ontwerp sterk beide eerstgenoemden verdedig- den volkswapening, de heer Van Houten het stelsel De Roohij deed vooral uitkomen, dat algemeene oefenplicht onafhankelijk is van afkoop van corvees en verzekerde de publieke opiuie te hebben voor- gelicht, omdat zij vergiftigd werd door het denkbeeld, dat dit ontwerp een anti-papistisch karakter had. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Hiddelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 28 April de volgende vonnissen uitgesproken P. J., oud 15 j., zonder beroep te Ter Neuzen, is wegens diefstal veroordeeld tot 3 maanden ge- vangemsstraf. P. M. S., oud 15 j., zonder beroep te Ter Neuzen, is wegens alsvoren veroord. tot 1 maand gevang. C. v. d. K., oud 13 j., zonder beroep te Ter Neuzen, is wegens alsvoren veroord. tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. C. J. J. v. D., oud 13 j., zonder beroep te Ter Neuzen, is wegens alsvoren veroord. tot f 3 boete of 3 dagen hecht. 1°. E. K., oud 24 j., 2°. C. L. v. L., oud 26 j., werklieden te Westdorpe, zijn wegens miskandeling de le veroord. tot 3 maanden gevang., de 2e vrijgesproken. E. R., oud 24 j., werkman wegens mishandeling veroord. of 5 dagen hecht. R. K., oud 26 j., agent van politie te Ter Neuzen, is wegens mishandeling vrijgesproken E. M., oud 22 j., arbeider te Sas van Gent, is wegens mishandeling en beleediging van ambteuaren veroord. tot f 5 boete of 5 dagen hecht. P. v. E., oud 42 j., werkman te Axel, is wegens mishandeling veroord. tot f 5 boete of 5 dagen hecht. Ter openbare terechtzittting van bovenge noemde rechtbank van Dinsdag 12 Mei a. s., voor middags 10 ure, zal worden behandeld de zaak tegen A. de B., oud 35 jaar, vlashandelaar te Hoek, ter zake dat hij in 1888 of omstreeks dien tijd een geschrift luidende als volgt „op heden den vijftiendeu desember achtien ,/hondert zeven en tachtig verklaart den onderge- fltekenden Frans Buijze van zijn schoonzoon A. de „Blaeij bijde te Hoek ter leens te hebben ontvangen n honderd gulden welke „som ondergeteekenden na veertien daagsche waar ,/Schuwing aan hem ol zijn erve of rechtverkrij- ,/gende met den daarop vervallen intrest van vier //percent zal wedergeven in Nederlandsche munt- volgens den koers van den dag hondert gulden Hoek den vijftiendeu desember achtien hondert zeven en tachtig u (Get) F. Buijze opzettelijk heeft vervalscht door daarin in den vijfden en elfden regel de voor het woord hondert voorkomende woorden uit te krabben en daarvoor in de plaats te stellen in den vijfden regel de woorden //de som van vijf en zestig," en in den elfden regel de woorden //goed voor vijf zestig" en zulks met het oogmerk om het als echt en onver- valscht te gebruiken, zooals hij dan ook heeft ge daan door op 12 April 1889 te Ter Neuzen bij eene verschijmug voor den notans G. J. A. lercken aldaar om over te gaan tot scheiding en deeling van den gemeenschappelijken boedel van wijlen F. Buijze en A. Moes, waarin hij beklaagde, als in gemeenschap van goederen gehuwd met A. Buijze dochter van voo'rnoemden F. Buijze en voornoemde A. Moes, gerechtigd was, dat valsche stuk door zijn gemachtigde te doen overleggen en daarop te vorderen voor het in die schuldbekentenis uitge- drukt bedrag van 6500 met de rente ad 4 's jaars sedert 15 December 1887 als schuldeischer in den boedel te worden erkend en vervolgens, toen naar aauleiding van die vordering ingevolge art. 697 van het Weth. van B. R. dit geschil ter beslissing dezer Rechtbank was gebracht, ter civiele terecht- zitting dezer Rechtbank van 27 November 1889 voornoemd vervalscht stuk door zijn procureur in het geding heeft gebracht, met de vordering, dat de Rechtbank op grond dier schuldbekentenis zou bevelen, dat onder de lasten des boedels zou worden gebracht voormelde som van /"6500 met de rente ad 4% 's jaars sedert 15 December 1887. en dat hij alzoo op 12 April 1889 te Ter Neuzen en op 27 November 1889 te Middelburg van dat valsche of vervalscht geschrift als ware het echt en onvervalscht opzettelijk heeft gebruik gemaakt, waardoor nadeel kon ontstaan dewijl op grond van dat stuk iets gevorderd werd waarvan de verschuldigd- heid door dat geschrift moest worden bewezen. In deze zaak zijn van wege het Openbaar Ministerie 10 getuigen en 2 deskundigen gedagvaard. Te Amsterdam zal om de 14 dagen verschijnen een nieuwsblad in de maleidsche taal onder den naain van Pewarta Boemi of Wereldbode, en dat bestemd is om het door middel van verkoop bij enkele nummers in Indie te verspreiden en daardoor onder veler bereik te brengen. De kruisbessen zullen dit jaar weder een hevigen aanval van de insecten te verduren hebben. Bekijkt men de heesters eens nauwkeurig, dan ziet men duizenden bij duizenden eitjes, waaruit straks, onder den invloed van het met verlangen verbeide koesterende lenlezonnetje tal van vernielende rupsen geboren worden. Opmerkelijk is het, dat die eitjes, waaraan reeds een krachtige ontwikke- ling merkbaar is, alle gelegen zijn aan de jonge blaasjes langs de hoofd- en zijnerven. Het tuin- dersleven is wel een voortdurende strijd tegen allerlei omstandigheden, welke het gelukken van de teelt in den weg staan. Nauwelijks vertoont zich het eerste jonge leven in de natuur of ook de vijanden van den tuinder, wel kleine vijanden maar groot en machtig door hun aantal, zijn daar, om de vruchten van zijn arbeid met vernieling te bedreigen. Een lid van het flesschentrekkersgilde, waar- tegen de burgemeester van Loosduinen onlaugs in de pers waarschuwde, zekere Henri van Os, zich noemende aannemer en leverancier van bouw- materialen te Loosduinen, heeft thans weder den heer A. Pennartz, zadelmaker te Gulpen, beetge- nomen voor een tuig met zilver gemonteerd, het- welk deze bij eene advertentie in een Limburgsch blad le koop had aangeboden. Naar men verneemt, was Van Os, in stede van aannemer, eenigen tijd venter van schoensmeer en lucifers. Het was een aardig denkbeeld van mevrouw Victor schrijft het Haarl. Dagblad, om op haar huize ,/Zuiderhout" onder Heemstede een tentoon- stelling te houden van poppen, ten einde de entree- gelden en bijdragen te bestemmen voor de armen van haar woonplaats. De tentoonstelling, die voor slechts 10 cents voor een ieder te zien was en gehouden werd in de oraujerie van het buiten, is goed geslaagd. Er was een collectie van 76 stuks geexposeerd, alle toebehoorende aan de kleine dochter des huizes, waaronder een pop voorstellende een Amsterdamsch weesmeisje, destijds de lievelingspop van de moeder der nu tienjarige jongejuffrouw Victor. In de rangschikking der verschillende poppen was blijkbaar de smaakvolle moederhand te her- kennen en wat men er zoo zag, was inderdaad treffend door oorspronkelijkheid en afwisseling. Bakers met kinderen, jonge dames, die hunne vriendinnetjes op bezoek ontvangen, een Oostersch gezin met Javaansche bedieuden waarbij de baboe niet outbreekt, een burgerhuishouden gezellig bijeen. Aardig zijn ook de ziekenkamer en het koffiepraatje. De costumes der poppen waren zeer afwisselend. Winter- en zomercostumes, dames en dienstboden alles was in juiste overeenstemming met de werke- lijkheid. De poppenliefhebbertjes konden er hun hart ophalen. Zeer trokken nog de aandacht een groep, voorstellende een bruidstoet en een grootvader met zijn kleinkind. Verleden jaar verloor zekere L., hotelhouder op de hei bij Dieren zijne vrouw, die hem een talrijk kroost naliet. De kleinen werden door de familie tot zich genomen, tot de vader, een vreemd heer- schap, ze terug haalde, om de stumpers toen aau hun lot over te laten. De diaconie ontfermde zich over hen en de kinderen werden bij goede menschen in de familie opgenomen. Oulangs liep hier het gerucht, dat de vader het meisje, eene aardige krullebol, aan een circus voor honderd gulden had verkocht. De Zutf. Ct. spreekt dat gerucht in zoover tegen, dat, al zijn er onderhandelingen gevoerd over den verkoop, het meisje nog bij haar pleegouders is. Uit voorzorg zal het kind eenige dagen de school niet bezoeken, terwijl aan 't hoofd der school ver- zocht is, de jongentjes aan niemand gedurende den schooltijd mee te geven, ten einde den braven vader de uitvoering van zijn plan te beletten. Gelijk men weet, worden aan de gedepor- teerden op het eiland Sachalin van wege de Russische regeering van tijd tot tijd bezendingen vrouwen gezonden. De verdeeliug van deze geschiedt op eenvoudige wijs. Zoodra het schip met vrouwen aangekomen is, worden de ongetrouwde kolonisten bijeengeroepen in een tuin, waar de vrouwen op eene rij staan. Hier wordt, onder voorzitterschap van den kommandant, indteling gehouden. De kolonisten mogen kijken en kiezen, de vrouw mag weigeren of toestemmen. De gedeporteerde zegt Uwe Edelheid, ik zou gaarne die kleine, van de pokken geschonden, hebben. De pokdalige wordt voor het front geroepen. Is hij u naar den zin Zij kijkt hem even aan, ,/Jawel.'" Daarmede is de plechtigheid afgeloopen het paar wordt in vrij huwelijk met elkaar levend in het register inge schreven. Wanneer zij het weuschen kunnen de paren zich ook kerkelijk laten trouwen. In de Chaussee de Haecht te Brussel wist Donderdag een stier aan zijn geleider te ontsnappen. Deze werd door het woedende dier ter aarde ge- waarna het beest over een hek sprong en worpen zich op een voorbijsnellenden trein wierp. Door I K Axel. Gemeenteraadszitting van Donderdag 23 April. Voorzitter de heer D. J. Oggel. Aanwezig de heeren S. van Hoeve, L. de Feijter Jz., L. van Dixhoorn, P. Dieleman, P. Koster, J. Wolfert, R. van de Ree, C. N. Jansen van Rosendaal, L. Lamaitre, D. .T. Oggel en de Secretaris. Afwezig wegens ambt6bezigheden de heer P. Dregmans. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Daarna wordt overgegaan tot de behandeling der volgende pnnten 1Mededeeling van ingekomen missive's van Ged. Staten dezer provincie. a. Goedkeuring van het kohier van den hoofdelijken omslag voor 1891. b. Als voren van het kohier der schoolgelden voor het tweede kwartaal 1891. c. Als voren van het raadsbesluit dd. 24 Maart jl. tot verkoop van Werkelijke Schuld. Alle worden voor kennisgeving aangenomen. 2. Wordt aangeboden het verslag van den toestand der gemeente over 1890. Besloten ter secretarie ter inzage neder te leggen. 3. Wordt met algemeene stemmen besloten P. Kurvink af te voeren van de kiezerslijsten, vermits hij in 1890 van de Diakonie der Ned. Herv. gemeente ondersteuning heeft genoten. 4. Verzoek van P. de Bruijne om op de kiezerslijsten te worden geplaatst. Met algemeene stemmen wordt besloten aan den adressant te kennen te geven dat de termijn van beroep na de vast- stelling der kiezerslijsten (art. 12 der kieswet) niet in acht is genomen, en hij mitsdien daarop niet meer kan geplaatst worden. 5. Request van P. Koole lioudende bezwaar tegen zijn aanslag in de heffing der schoolgelden met verzoek hem in eene lagere klasse te brengen. Besloten te behandelen in eene beslotene vergadering. 6. Wordt besloten aan A. J. Comelisse pi. m. 240 centiaren grond van de gemeente, gelegen in de Oude Stad tot het bouwen van woonhuizen, in koop af te staan, voor f 1 per centiare. 7. Tot leden voor het stembureau voor de verkiezing van een lid van de Provinciale Staten worden benoemd de heeren L. Lamaitre en P. Koster en voor het stembureau van een lid voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal de heeren S. van Hoeve en R. van de Ree. Tot plaatsvervangers worden aangewezen alle overige leden. Op -de vraag van den voorzitter of iemand nog iets heeft mede te deelen, zegt de heer C. N. Jansen van Rosendaal dat de wijzers van het wijzerbord op het raadhuis altijd hetzelfde uur aanwijzen zoodat herstelling noodig is, waarop door den voorzitter wordt geantwoord dat jl. Maandag reeds last tot herstelling is gegeven. De openbare zitting wordt gesloten en overgegaan tot het houden van eene beslotene. Xaamslag. In de jongste zitting van den gemeen- teraad op den 24 dezer, werd o. m. mededeeling gedaan van a. Een verzoek van J. Platteeuw, om geplaatst te worden op den rooster voor smids-, loodgieters- en blikslagerswerk. Besloten wordt hem op den rooster te plaatsen voor smids- werk. (Yoor het blikslagers-en loodgieterswerk bestaat geene beurtlijst.) b. Een schrijven van Gedeputeerde Staten over de nood- zakelijke aanstelling van een tweeden onderwijzer aan de school in den Groote Huissenspolder, daar het aantal school- gaande kinderen op 15 Januari 11. 99 bedroeg. Hetvoorstel van burg, en weth., om een onderwijzer aan te stellen, werd verworpen met 4 tegen 3 stemmen. fegeu stemden de heeren De Kraker, Van de Ree, Riemens en Van Vessem. c. Vijf besluiten van Gedeputeerde Staten, lioudende beschikking op de beroepen van J. van de Velde, A. van de Velde, Jacob Wisse Hz., J. van Hermon en J. van Eraeijenhove Cz., tegen 's Raads beslissing, waarbij hunne aanslagen in het schoolgeld over OctoberDecember 1890 worden gehandhaafd. Gedeputeerde Staten liebben besloten tot vernietiging dier aanslagen en tot ontheffing van betaling. Vervolgens werd het jaarverslag over 1890 aangeboden, de schatting-commissien voor 1891 benoemd en besloten, de verzoeken van bovengenoemde adressanten, wat betreit vrij- stelling van betaling van schoolgeld voor 1891, in te willigen. Aan A. Dees Jacsz. werd, op zijn verzoek vermindering toegestaan van een bedrag, dat het verschil uitmaakt tusschen de aanslagen in de le en 2e klasse van het schoolgeld. Een voorstel van den voorzitter, tot het leggen van een grindweg bovendijks en een grindpad benedendijks op het gehucht Reuzenhoek, zulks ter voldoening aan een hernieuwd verzoek van de ingezetenen van dat gehucht, werd afgestemd. Tegen stemden de heeren Van Vessem, De Kraker, Riemens en De Klerk. Aan het burgerlijk armbestuur werd machtiging gegeven tot wijziging der begrooting voor den dienst 1890. De gemeentc-begrooting voor 1891 word verhoogd met de postenkosten van verpleging van krankzinnigen, toelage aan den kweekeling W. D. de Vries en kosten van verlicli- ting, verwarming en schoonhouden en de aanschafiing van kantoorbehoeften voor het Rijks-telephoonkantoor. De be grooting heeft thans een eindcijfer in ontrang en uitgaaf van f 19162,99. Op voorstel van den voorzitter werd J. van Kerkvoort, voorkomende op het suppletoir kohier der schoolgelden over het le kwartaal 1891, vrijgesteld van de betaling van schoolgeld. De heeren De Klerk en Van de Ree werden benoemd tot stemopnemers voor de aanstaande verkiezing voor de Provin ciale Staten. De vergadering wordt gesloten. is of

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 2