Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AANBESTEDING. No. 2708. Zaterdag 25 April 1891. 31e Jaargang. aanbesteden: Op den Lenzerhof. Binnenland. ABONNEMENT: Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushooders. ADVERTENTlEN. Van 1 tot 4 regels/ 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. lilt blad verachljnt Dlnndaj- en Vrijdagavond bl] den ultgever P. Jl. VAN D E S A N O E te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van AXEL, zullen op Dilisdag den 5 Mei 1891, des voormiddags 11 ure, ten Raadhuize bij enkele inschrijving Het verbeteren en met Feluij- of Escaussines-keien 12/i4 c. M. tus schen Doorniksche kantsteenen bestraten van den „Oostelijken buitenweg" nabij de hoofdkom der gemeente. Het bestek ligt ter lezing gedurende de werk- dageu ter secretarie en is tegen betaling of toezen- ding van een gulden verkrijgbaar bij den Secretaris. lnlichtingen verschaft de Proviuciale Opzichter EIJKE te Ter Neuzen, terwijl de aanwijzing in loco geschiedt op den dag der besteding des mor- gens 8J ure, aanvangeude bij het station. Axel, deu 23 April 1891. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. v. D. SCHOONAKKER, Secretaris. JPolitieU Overzicht. Ofschoou de verschillende staatkundige partijen in Belgie het eens schijuen te zulleu worden, uiet alzoo de arbeiderspartij. Volders, de voorzitter van den algemeenen raad der partij, heeft de gausche zaak eene boerenbedriegerij genoemd en eeue uitdaging. Belgie en Frankrijk hebben, met het oog op mogelijke verwikkeliugen, gemeen- schappelijke maatregelen genomen, om Fransche sociaal-democraten te verhinderen op Belgisch grondgebied te komen. Aan de grenscommissa- rissen aan weerskanten is het signalement der meest verdachte socialisten toegezonden. lotusschen schijut te Parijs de scheming in het kamp groot te worden, zoodat men van de Mei-beweging niet veel verwacht. In den Duitschen lijksdag hebben de sociaal- democraten ook geen viat gekregen op hun voorstel tot wettelijke vaststelling van een maximum voor den dagelijkschen arbeidsduur voor volwassenen. De woordvoerders der verschillende partijen be- toogden elk op zijn wijze de onmogelijkheid van de vervulling der eischeri. De conservatieve afgevaardigde Hartmann was niet tegen het beginsel van een maximaal-arbeidsdag, maar hij meent dat de tijd nog niet is gekomeD, om eene wettelijke regeliug van dit vraagstuk te beproeven. Zulk eene regeling zou slechts geleidelijk en voor elken tak van nijverheid afzonderlijk kuunen tot stand FETJXLLETQN. Naar het Duitsch. 5) Frans koos het beroep van zijn vader, hij werd visscher. Om zijn goede inborst en zijn vroolijken aard mocht ieder hem gaarne lijden. Toen hij nog schoolknaap was, zag hij op zekeren morgen een klein meisje steentjes in het meer werpen. Plotseling hoorde hij een gil en toen hij opkeek, was het meisje verdweueu. Oogenblikkelijk sprong hij in het meer, dook onder, greep de jeugdige drenkelinge bij haar jurkje en bracht haar behouden aan den oever. Hij droeg de bewustelooze kleine naar zijn moeder, die met veel moeite de levensgeesten weder opwekte. Het was Lize, die hij gered had, en sedert dien tijd was hij op den Lenzerhof een welkome gast. Toen beide grooter werden, maakte de kinderlijke vriendschap plaats voor liefde. De moeder van Frans had dit wel opgemerkt, maar ze achtte het best te doen, alsof ze niets zag, daar zij zeer goed wist, dat de liefde zich niet laat gebieden en bij tegenwerking nog heftiger opvlamt. Of de rijke boer, door sommigen de gouden boer genoemd, zijn toestemming zou geven tot een huwelijk tusscheu zijn dochter en een armeu visscher scheen haar zeer komen. Tegen het verwijt, dat de Duitsche arbeiders zich niet vrij kunnen organiseeren, kwam hij op het recht van coalitie bezitteu zij, maar de onge- regeldheden worden door de wet gestraft. Voor de bedreigingen der socialisten met omverwerping der bestaande toestanden, als de normale arbeidsdag niet wordt ingevoerd, is Hartmann niet bang. Gold het niet arme misleiden, dan zou hij zeggen Toont hoe eerder hoe beter, wat gij kunt. Tegenover hen vereenigen zich alle andere partijen onder de leuze Christendom, monarchic en vaderland. De herstemming tusschen vorst Bismarck en den sociaal-democratischen sigaren- maker Schmalfeldt is het onderwerp van veler gesprek. Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat de vrijzinnigen en de Welfen hebben gewonnen op kosten van de nationaal-liberalen en de sociaal- democraten. Over den uitslag der herstemming is men 't vrij wel eens, zoo er slechts 60 percent bij de stembus verschijnt of een grooter aautal kiezers. De ex-kauselier zal stellig worden gekozen. Dreigde in Portugal eene ministerieele crisis uit te breken, dat gevaar is afgewend, al de ministers blijven aan behalve die van openbare werken, welke zijn verzoek om ontslag handhaaft. Alweder komen onrustbareude tijdingen uit Afrika, die aanleidiDg kunneu geven tot conflicteu met Engeland. Uit Kaapstad seint Reuter, dat de Portugeezen hebben geschoten op een Eugelsch stoomschip, dat de voorhoede eener expeditie aan boord had, en zij zich van de sloepen en de bagage der expediiie hebben meester gemaakt. Dat -John Bull er in Afrika zoo heel gauw op inhakken zal gelooven wij juist niet, omdat hij hier en daar nog al wat in orde te stellen heeft, bijvoorbeeld in Ierland, in Canada, op New-Foundland, aan deChi- leensche kust, in Egypte, in Australia en in Voor- Indie. Hier valt te vechten tegen de oproerige stammen der Moranza'i's, aanvaukelijk verslagen door drie Engelsche kolonnes, maar in andere deelen van den Dekan is 't ook met pluis. Te Benares zijn ernstige wanordelijkheden ontstaan naar aan- leidiug van het afbreken van een tempel, welke maatregel noodzakelijk was voor den aauleg van waterwerken. De winkels zijn gesloten en de in- boorlingen hebben den arbeid gestaakt. Eene sterke afdeeliug inlandsche en Europeesche troepen is af- gezonden om de openbare gebouwen te bewaken. Het begint weder ourustig te worden in Znid- Afrika. De twisten tusschen Engelschen en Por tugeezen in landen, van welke een deel door de Boeren wordt beschouwd als hun toekomende brengen iu de Kaapkolonie en in de Zuid-Afri- kaansche Republiek de hartstochten in beweging. Te Kaapstad is eene volksvergadering bijeen- geroepen om het Engelsche gouvernement tot krachtig handelen tegen Portugal aan te sporen. De Cape Argus zegt, dat de werkeloosheid van twijfelachtig toe. Zij hoopte echter alles van den tijd, die alle gestagen wouden weet te heelen. Lenz stelde de vriendschappelijke verhouding tusschen ziju dochter en den jougen visscher op rekening der denkbaarheid vau Lize jegens den redder van haar leven. Ook werden ziju gedachten te zeer ingenomen door Johan en de hofstede om op deze verhouding veel acht te slaau. Voor Lize kan ik altijd een geschikte man vinden, zeide hij bij zekere gelegenheid, wanneer ze zelf nog geen keus gedaan heeft. Zoo vaak het meisje naar Gmiind kwam, bezocht ze Frans en diens moeder, terwijl Frans des winters, als hij weinig te doen had, menigen avond op den Lenzerhof kwam doorbreugen. Op zekeren Zondagavond vergezelde Frans het meisje volgens gewoonte een eind weegs naar haar wouing en viel hun gesprek op de toekomst en hunne verwachtingen, Frans zeide zacht Ik ben maar bang, dat je vader 7ieen zal zeggen, als ik de stoute schoenen aantrek en je ten huwelijk vraag. Zegt hij ja, dan zouden we spoedig kunnen trouwen, want miju paspoort krijg ik tegen den herfst. Ik zal wel zorgen, dat vader ja zegt, verzekerde Lize. Hij zal me niet ongelukkig willen rnaken. Van mijn moeders erfdeel kunneu we een hofstede koopen en dan is alles in orde. Ik vrees, dat het niet zoo gemakkelijk zal gaan als je denkt. Maar als ik jou niet kan krijgen, blijf ik mijn leven lang ongetrouwd. dat gouvernement de Boeren aanmoedigt zich in Mashonalaud te vestigeu. Inderdaad maken vele Transvalers zich gereed, dat land te bezetten en tegen deze „trek" beeft de gouverneur der Kaapkolonie geprotesteerd met een beroep op het onlangs over Swaziland gesloten traclaat. Dit tractaat, dat president Kriiger werd afge- dwongen, is zeer weinig populair in de Transvaal maar het is bindend, en president Kriiger zal ongetwijfeld zijn plicht doen. Schending van trac- taten is in Zuid-Afrika uitsluitend eene Engelsche specialiteit. Terwijl nu Engelschen en Afrikaanders weder heftiger elkander bekampen, verkondigt de Kaapsche Minister-president, Cecil Rhodes, die tevens directeur is van de Engelsche maatschappij, welke zich een groot deel van Midden-Afrika toeeigende, te Kim- berley als de toekomst politiek voor Zuid-Afrika een verbond van onafhankelijke staten, waaronder het Kaaplaud de eerste en leidende staat behoort te zijn. Een statenbond tot aan de Zambesi. Maar daarom behoeft de band met het Britsche rijk nog niet te worden verbroken. Die moge tot wederzijdsch nut nog lang voortbestaan Verder deelde de heer Rhodes mede, dat hij in Engeland belangrijke sommen had ontvaugen tot vorming van een fonds om de Kaapsche universiteit, die nu slechts uit commission tot afneming van examina bestaat, in eene doceerende universiteit te her- scheppen. Van die inrichting zou het nieuwe leven voor Zuid-Afrika uitgaan. Hij gevoelde zich een met den Afrikaner-Bond, die Afrika voor de Afrikaners eischte. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan de commissarissen des Konings in de provincien een schrijven gericht, waarbij hun wordt verzocht, de burgemeesters van de hoofdplaatsen van kies- districten uit te noodigen, tijdig alle voor de aan- staande verkiezing van leden der Tweede Kamer noodige maatregelen te nemen en hem van den uitslag onmiddellijk per telegraaf mededeelingtedoen. In de zitting der Tweede Kamer van Woens- dag werd de legerwet sterk bestreden door de heeren Van Vlijmen en Van Nunen als eene onnoodige verzwaring van de finaneieele lasten met een problematiek nut. De heer Guyot kriti- seerde scherp het ontwerp als een groote misslag uit een militair oogpunt, terwijl het geen waarborgen geeft voor eene behoorlijke zeemacht. De heer Domela Nieuwenhuis, ofschoon sterk tegen plaats- vervanging, bestreed krachtig het ontwerp als eene uiting van militairisme, dat millioenen nutteloos verspilt en ons een stelsel wil geven strijdig met de belangen van land en volk. Hij stelde eene Weet je wat, Fransik zal er vi nog met mijn vader over spreken en morgen zal je wel van zijn besluit hooren. Ik hoop, dat het goed uitvalt, zei Frans, terwijl hij bleef staan, daar ze in de nabijheid van den Lenzerhof gekomen waren. Houd maar moed, Frans De boom valt niet bij den eersten slag. Ik doe evenals jij, ik neem geen ander, verklaarde Lize, die nu na een paar hartelijke kussen spoedig op den Lenzerhof verdween. Dit gesprek vervulde geheel haar hart, terwijl zij peinsde over de manier hoe ze de zaak bij haar vader zou aanpakken. Nauwelijks had zij ua het avond maal het woonvertrek verlaten, of Lenz trad met zijn pijpje in den mond naar buiten, keek eens naar weer en wind en nam toen op de bekende bank plaats. Hij zat daar nog niet lang, toen hij een hand op zijn schouder voelde leggen. Hij keek op en zag Lize met hoogroode wangen naast hem staan. Ben jij het Wel je doet me bijna schrikken. En je gloeit als vuurWat scheelt er aan? Lize kon echter geen woorden vinden, maar de tranen kwamen haar in de oogen. Wel, wat scheelt er aan, kind? Zoo heb ik je nog nooit gezienHet is zeker gewichtig, wat je me te vertellen hebt. Kom, ga dan hier bij me zitten en begin maar. Lize nam plaatszij aarzelde een poos en zeide toen zachtIk beu bang dat je tie en zal zeggen vader. motie voor waarbij de hoofdstrekking van het ontwerp wordt afgekeurd als een bedenkelijke stap in de richting van het militairisme. De heer De Geer bestreed ook het ontwerp als ondui- delijk in den vorm en brengende groote verzwaring van finaneieele en personeele lasten. In de gisteren gehouden zitting werd door den heer Heldt ernstig opgekomen tegen be bewering, dat de mindere klassen niet tegen de plaatsver- vanging zouden zijn. Alle volksbonden hebben zich tegen het behoud der plaatsvervanging ver- klaard, met uitzonderiug van deu Roomsch Katho- lieken volksbond, die een veelzeggend stilzwijgen bewaarde. De heer Seijffardt trad meer in de techtische bezwaren tegen dit ontwerp, dat hij niet fraai en niet nationaal noemde. Zijn grootste bezwaar tegen dit ontwerp was het ontbreken van oefenplicht, het eenige middel voor een klein land om zijn onafhaukelijkheid te waarborgen. De heer Schepel vroeg overlegging van het ad vies van den raad van state over de legerwet. Minister Lohman beloofde de vraag nader met de regeering te zullen overwegen. De heer Schepel zou, als dat overleg tot weige- ring mocht leiden, een motie voorstellen. De heer A. van Dedem, ofschoon geen onvoor- waardelijk voorstander van persoonlijken dienstplicht, was bereid zijne overtuiging op dit punt prijs te geven als de regeering dat beginsel noodig acht, wits, zijne bezwaren tegen personeele en finaneieele lasten worden opgeheven. Feitelijk is het ontwerp dat dienstplicht matigt, verkieslijk boven het stelsel van dienstplicht voor alle weerbare mannen van zekeren leeftijd. De Regeering heeft aan de Tweede Kamer een gespecificeerde opgaaf toegezonden van den toestand der bestaande kazernes, van de daaraan vereischte verbetering, van de bij de tegenwoordige inrichting der levende strijdkrachten te bouweu nieuwe kazernes en vau de uitgaven die volgens globale raming met de bedoelde verbeteringen en den bedoelden aanbouw gemoeid zullen zijn. Het eindcijfer van de te besteden kosten bedraagt f 5,250,000 (behalve die welke later nog zullen voortvloeien uit de uitvoering van de ontworpen leger-organisatie.) Volgens bericht aan het Vaderland uit Suri- name, heeft de gouverneur van Suriname, Jhr. Mr. M. A. de Savornin Lohman, zijn ontslag gevraagd. Gelijk men zich herinnert, is, bij de behandeling der begrooting van Waterstaat, in beide Kamers discussie gevoerd over de vraag, in welken vorm het denkbeeld van den Minister, om bij uitvoering van rijkswerken de aannemers aansprakelijk te stellen voor ougevallen den werklieden overkomen, het Ah ahariep Lenz uit. Nu wordt de zaak me duidelijkJe hebt zeker in stilte een vrijer en die zou graag komen vragen, of ik hem mijn Lize tot vrouw wil geven. Is het niet zoo Lize glimlachte. Dat heb ik geraden, h£ Maar wie is die knaap, die je hartje veroverd heeft? Ik kan niemand gissen. Niet, vader? vroeg Lize, aangemoedigd door den welwillenden toon van den ouden man. Als hij het eens was, die mij uit het meer gered heeft? Wat? Frans, die visscher vroeg Lenz wrevelig. Juist, vaderHem wil ik en niemand anders, betuigde Lize, die begreep, dat zij nu kordaat moest zijn. Hm hm, bromde Lenz. Dat is opmerkelijk. Juist het tegenstelde van wat ik wenschte. Is hij dan niet braaf, vader Zorgt hij niet voor zijn moeder? Is er iets op hem aan te merken Dat is de zaak niet. En is hij niet de vlijtigste jonkman uit den omtrek? Ik zeg niet, dat hij lui is. En hij is knap en verstandig; dat getuigt zelfs mijnheer de pastoor. Wat ontbreekt hem dan Je spreekt als een advocaat 1 Maar, kom aan, ik zal je eens zeggen, wat er aan ontbreekt hij bezit geen duit Maar vader ik bezit toch nog watWanneer wij als brave en vlijtige menschen ons huishoudeij TER NEIIZENSCHE («LRA\T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1