Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2705. Woensdag 15 April 1891. 31e Jaargang. BEKENDMAK1NG. 200 M3. Grind, Binnenland. Dc Burgemeester der gemeente Ter Neuzen aanbesteden: Op den Lenzerhof. ABONNEMENT Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENTIfiN. Yan 1 tot 4 regels/0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer pe* jaar, tot veel verminderden prijs. Kit blad versetaljnt Ulnsdac- en Vrijdasravoud bij den altgever P. J. VAN BE S A N D E te Ter Neuzen. maakt bekend, dat eene Openbare Yergadenng van den Gemeeuteraad is belegd tegen V rijdng den 17 April 1891, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 14 April 1891. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Wordt verzocht voor llinsditg. 21 April a. S., des voormiddags 11 uren, PRIJSOPGAAF voor het vervoeren van ongeveer van de losplaats bij bet SchutlershoJ naar den Molen- en Koedijk en voor een klein gedeelte naar Sluiskil, Driewegen en de begraafplaats alhier. Nadere inlichtingen daarointrent te bekomen bij den gemeente—bouwmeester. Ter Neuzen, 14 April 1891. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. YAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en "WETHOUDERS van TER NEUZEN zullen op Dinsdag, 21 dezer, des voormiddags 11 uren, in het gemeentehuis alhier, in het openbaar, bij enkele inschrijving in vier perceelen, het onderhouden van en het doen van herstellingen en verfwerken aan de gebouwen en andere ge- meente-eigendommen, gedurende 1891het maken enz. van eenige klinkerbestrating het leggen van riolen en het leveren en plaatsen van 39 schoolbanken. Het bestek ligt ter lezing op de gemeente- secretarie en is aldaar in afdruk verkrijgbaar, tegen betaling van 75 cent per exemplaar. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal geschieden op Vrijdag, 17 dezer, en voor wat de FEUILLETON. Naar het Duitsch. 3) De drie dagen waren voor Johan in de bergen veel sneller omgevlogen dan voor zijn vader en zuster thuis. Twee nacliten had hij het hert ge- mist, waarop hij loerde. De eerste maal was het dier door een windvlaag verschrikt en gevlucht juist toen hij het onder schot zou krijgen en detweede maal had zijn geweer geweigerd. De derde nacbt beloofde voor hem gunstiger te zullen zijn. Hij had zijn stelling beter gekozen, het hert vertoonde zicb weer op dezelfde plaats en weldra stortte het neer, doodelijk getroffen door een kogel uit Johan's geweer. Hij had wel willen juiehen van vreugde, maar hij bedwong zich. Hij wachtte een poos om te zien of er ouraad kwam en sloop toen voorzichtig naar het hert. Een oogenblik verlus- tigde hij zich in den aanblik van het prachtige gewei en sleepte het daarna in een grot, waar hij het verborg om het later te komen weghalen. Nadat hij zijn kleederen wat had gezuiverd, begat hij zich naar Tegernsee om zich daar aan een kruik bier te verkwikken. schoolbanken betreft op Zaterdag, 18 dezer, telkens 's middags een ure. Ter Neuzen, 13 April 1891. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. Vorst Bismarck heeft eindelijk te kennen gegeven, dat hij de eandidatuur voor den Rijksdag van Duitschland aanneemt en zoo hij niet dadelijk te Geestemiinde wordt gekozen, is de heer Von Kardorf bereid, zijn mandaat neder te leggen voor een district, waar de gewezen rijkskanselier zeker kan zijn van de meerderheid. Hij zal in den Rijksdag, zoo wordt verwacht, het handelstractaat met Oos- tenrijk, dat aan de bescherming der groote land- eigenaars afbreuk zal doen, bestrijden. Het is evenwel de vraag, of hij in de vertegenwoordiging des rijks tegen de regeering zijne meening zou kunnen doordrijven. In een te Krotoschin, aan de Russische grenzen verschijnend blad, dat mededeelingen ontvangt van de locale autoriteiten, wordt gezegd, dat drie batail- lons, op voet van oorlog uitgerust, naar de grenzen zijn gezonden de oorzaak zou zijn, dat Pruisische grenswachters door Russische grenssoldaten zonder aanleiding waren doodgeschoten. Het bericht is van 7 April en van andere zijde nog niet bevestigd geworden. Volgens een bericht aan den Tribana geseind, heerscben oproer, hongersnood en pest in het binnenland van het pseudo-christelijke Afrikaansche rijk, wat een indirect gevolg is van den wedstrijd der mogendheden om Afrika. Wat Italie eigenlijk in Afrika wenscht te doen, is niet geinakkelijk te bevroeden. Het rijk eischt als zijn deel van Afrika Abes sinie en het land der Somali tot aan Wittu. In de laatste week van Maart heeft de markies Rudini met lord Dufferin, Engelands gezant, een overeen- komst gesloten, waarbij de zuidelijke grenzen van het Italiaansch gebied in Afrika bepaald worden. Italiaansche „invloed" mag zich uitstrekken tot den mond van de Juba en de ideale grenslijn zal loopen van die rivier tot den Blauwen Nijl. Dit staat fraai op het papier der protocollen en op een gekleurde landkaart, maar Italie heeft geen geld en kan die conventie niet practisch uitvoeren. Het land is aan het twisten met Koning Menelik van Abessinie. ffHet is een woordenstrijd" zeggen de Italianen. Het lijkt er niet naar. Woorden zijn sytnbolen die beteekenis hebben Italie eischt als zijn deel van Afrika Abessinie en neemt de bescherming op zich van Abessinie. Dank u wel, zegt Koning Menelik, ik wil uw YIERDE HOOFDSTTJK. Jaren geleden had in de nabijheid van het meer een klooster gestaan met een brouwerij, die wijd en zijd vermaard was om het heerlijke bier. Het klooster was verdwenen, maar de brouwerij ge- bleven, benevens een klein lokaal, waar bier getapt werd en dat bekend stond onder den naam van ffhet Brouwkamertje". Daarheeu richtte Johan zijn schreden. De ont- bering en inspanning der laatste dagen, gevoegd bij de vermoeienissen van den afgeloopen nacht hadden hem hongerig en dorstig gemaakt. Hij was dien dag de eerste klant, die het Brouw- kamertje binnenstapte. Cenzia, de kellnerin, was ijverig bezig kruiken en flesschen om te spoelen en beraerkte hem eerst, toen hij op een bank bij de kachel plaats nam. Het meisje keek hem verwonderd aan en vroeg Hoe kom jij bier zoo vroeg verzeild, Johan Waar ben jij zoo vroeg op uit geweest? Wel, ik kom van huis, sprak hij kortaf. Cenzia keek hem twijfelend aan en zeide toen Je hebt zeker hard geloopen, het zweet druipt van je voorhoofd. Dat kan welhet is warm genoeg voor den tijd van het jaar, luidde het stroeve antwoord. De kellnerin zag haar nieuwsgierigkeid dus nog niet bevredigend. Toen zij haar bezoeker den schuiinenden bierkan had toegereikt, ging ze voor hem staan en zei protectie niet, wel een ailiantie met u. Dat nu is geen woordenstrijd, maar wel degelijk een be- ginselstrijd, een strijd om het bestaan. De Italianen evenals de Belgen willen hun Afri- kaanschen invloed en grondgebied dadelijk laten rendeeren, d idelijk renten laten opbrengen. Dit zal geen van beiden waarschijnlijk gelukken. De Italianen verdienen alleen daarom meer sympathie, omdat ze hun winstbejag diet met lang uitgestrekt gelaat philanthropic en bestrijding van slavenhandel noemen De centrale sectie der Kamer van Belgie heeft aangenomen, dat voor de uitoefening van het kiesrecht de leeftijd vau 25 jaar, een census van 10 frcs. belasting en het bezit van eene eigen woning worden vereischt. Woensdag zal worden beslist, of ook „capaciteits-kiezers" zullen worden toegelaten. Dit ailes voldoet de werklieden niet, wier uitingen van ontevredenheid voornamelijk tot herziening der kieswet hebben aanleiding gegeven. De Belgische werklieden, vooral de mijnwerkers, zijn door de wetgeving stiefmoederlijk behandeld. Hun toestand is veel treuriger dan in andere lauden en het is natuurlijk, dat zij, vernemende wat elders voor bun stand wordt gedaan, verbitterd zijn eD, overeenkomstig den lagen trap hunner ontwikkeling, gehoor geven aan raadslieden, die volstrekt niet altijd het noodige inzicht of de zuivere bedoelingen hebben. Erustige grieven zijn ook, dat een groot deel der belastingen, in den vorm van indirecte belasting der levensmiddelen, op hen drukt en dat de ge- goeden, die een plaatsvervanger kunnen koopen, van den militairen dienst zijn vrijgesteld. Het bericht van eene landing van gewapende Engelschen op Portugeesch gebied in Zuid-Oost- Afrika blijkt niet geheel juist te zijn. Volgens een telegram uit Kaapstad komt de zaak hierop neer, dat 250 kolonisten, met bestemming naar Mashonaland, zijn vertrokken naar Beira, teneinde daar gebruik te maken van den nieuwgeorganiseerden stoombootdienst tusschen Beira en Mashonaland om de Poengoe-rivier op te varen. Nu wij toch in het zwarte werelddeel verwijlen, kunDen we tevens mededeelen, dat de opening van den Natal-spoorweg naar Langsnek aan de Transvaalsche grens plechtig is gevierd. De gouverneur van Natal ontving de heeren Kriiger en Joubert aan de grens en bij hun aankomst werd een geschutsalvo gelost. Een talrijke menigte was op de been en er heerschte groote geestdrift. Later werd een feestmaal gegeven ter eere van de heeren Kriiger en Joubert, die zeker ook nog al eens aan Langsnek hebben gedacht, waar zij den Brit zoo gevoelig klop gaven. Of er ook getoast is op Langsnek en den Vecbtgeneraal, daar van melden de berichten niets, maar toch begrijpen wij heel goed, dat de teere punten zorgvuldig vermeden zijn, en dit was verstandig ook. Je bent alles behalve vriendeiijk, JohanIs je wat onaangenaams bejegend, of De komst van een reusachtigen man onderbrak het meisje in haar woorden. De bijl op zijn schouder, de gebronsde huid, door het open hernd tot op de borst aichtbaar, en de morsige handen deden den houthakker gemakkelijk kennen. Dag, Sepp riepen beiden te gelijk. De man legde eerst voorzichtig de scherpge- slepen bijl ter zijde en ging toen tegenover Johan zitten, die hem de bierkan toeschoof. Hoe kom jij zoo vroeg hier, Sepp vroeg Johan, terwijl hij den man door een knipoogje tot voor- zichtigheid in het spreken aanspoorde. Van den houtvester. Ik moet naar Gmiind om te helpen bij het vlotten maken. En waar kom jij vandaan Ik hen daar boven geweest. Ofschoon er behalve de kellnerin niemand aan- wezig was, werd het gesprek toch op fluisterenden toon gevoerd. Heb je hem gesnapt vroeg Sepp. Geen groenrok zal hem meer zien. Als je wilt, kan je hem halen. Ik heb hem niet noodig, maar bet gewei wil ik behouden, laat dat dus voor mij liggen. Goed, ik zal hem halen, zei Sepp. De jagers zijn mij niet te slim. Verscheidene bezoekers traden nu binnen, zoodat het gesprek weldra algemeen werd. Cenzia hield echter de beide vrienden onder haar werk in het Tijdens het bezoek, door de Koninginnen aan Amsterdam te brengen, zal daar de eerste steen gelegd worden voor het Buitengasthuis. Koningin Wilhelmina zal nitgenoodigd worden die plechtigheid te verrichten. De Eerste Kamer heeft in hare zitting van Zaterdag het ontwerp op den suikeraccijns behandeld. Het werd sterk bestredeu door de heeren Verheijen, Bultman en Van der Breggen, die vooral deden uitkomen dat er van te wachten is benadeeling van den landbouw, vermindering van de pachten en arbeidsloonen, en meendeu dat, indien de schat- kist voorziening vereischte, die had behooren te geschieden geleidelijk, zooals in Duitschland, zonder de industrie en de cultuur te benadeelen. Zij kenrden het cynisme af, waarmede de Minister op het landbouwbelang neerzag. De heeren Merkelbach, Insinger en Blijdenstein waren voor het ontwerp als noodwet, al hadden zij liever andere voorstellen gewenscht, daar de wet noodzakelijk is in het belang van den Staat en zonder groot nadeel voor den landbouw. De Minister van Financien sloot zich daarbij geheel aan, ontkende de bezwaren en legde nadruk op het feit, dat industrie en cultuur niet in slechtere couditie komen dan voor 1889. Een nieuwe suiker- regeling zal worden voorbereid. Het ontwerp werd daarop aangenomen met 30 tegen 9 stem men. De beide Zeeuwsche afgevaardigdenMr. J. Mooienburgh en Jhr. Mr. W. Six, stemden tegen. Voorts is de postwet aangenomen zonder stem- ming, na belofte van den Minister, de wenken van den heer Van Gennep te zullen overwegen omtrent mildere bepalingen voor het postverkeer met Indie. In Juli van dit jaar zal op nader te bepalen tijd en plaats worden afgenomen het eerste examen voor de betrekkirig van surnumerair der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen en wel voor tien plaatsen. De verzoekschriften om toelaling tot dit examen moeten voor of uiterlijk op 1 Juni 1891 bij het depart, van financien zijn ingekomen. Men meldt uit Westelijk Zuid-Beveland, dat daar onder de schapen het rotkreupel of klauw- zeer heerscht, waaraan vele dezer dieren bezweken. O. a. te Hoedekenskerke zijn van eene kudde van pi. m. 100 schapen in zeer korten tijd een 25 gestorven. Ir. de Controleur wordt met nadruk gewaar- schuwd tegen de „Eersteling", de naamlooze vennootschap Verzekering- en Landbouw-Maat- schappij, vroeger te Utrecht, thans te Amsterdam gevestigd. oog, want zij vermoedde, dat zij daar niet zonder bedoeling elkaar ontmoetten. Het is in jaren niet gebeurd, dat men om dezen tijd al den Schneid-Alm betrokken heeft, merkte een der bezoekers op. Bij deze woorden keek Johan snel op en zag den spreker twijfelend aan. Wat zeg je daar Wie is er nu reeds op den Schneid-Alm vroeg hij verwonderd. Wat geef je, als ik je dat vertel vraagde de man. Ik denk, dat het bericht wel naar je zin zal wezen. Nu, op een paar kruiken bier zie ik niet, als het de moeite waard is, sprak Johan. Walburga van den Meerhof is er. Ik heb haar het vee naar boven zien drijven. Is dat nieuws naar je zin Dat moest wel zoo zijn. De jonkman ledigde met groote teugen zijn bierkan en het kostte Sepp moeite hem die opnieuw te laten vullen, na de kellnerin betaald te hebben, verliet Johan het Brouwkamertje, terwijl Sepp hem onwillig volgde, Toen ze buiten van elkander afscheid genomen hadden keerde Johan zich nog eenmaal om en riep Sepp, als je mijn huis voorbijgaat zeg dan dat ik van avond thuis kom. Na hun vertrek zeide een der gasten in het Brouwkamertje tot de overige aanwezigen Het is niet moeilijk te raden, waar Johan heen gaat. Hij kiest den kortsten weg naar den Aim TER MEIMSCHE COUEAIT us bested mi.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1