Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. AANKONDIGING. StraMpronle. lmtiM van ie No. 2704. Zaterdag 11 April 1891, 31e Jaargang. wegen en voetpaden mot de kunstwerken. Op den Lenzerhof. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADYERTENTIEN. Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. t»l« blad verschijnt l»lnsda«- en Vrljdagavond folj den uttgever P. J. V A at BE S A M D E te Ter Mcazen. Ilij deze courant behoort een bijvoegsel. Burgeraeester en Wethonders der gemeente TEE NEUZEN brengen ter kenms van belang- hebbenden dat, te begiunen op 21 dezer, van wege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Ter Neuzen, 7 April 1891. Burgemeester en Wethouders vooruoemd, J. A. YAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Yolgens het ingezonden stuk van K. in de Ter Neuzensche Courant van j.l. Zaterdag blijven tegenwoordig de daders, die door de politie worden vervolgd wegens het spelen met centen op den openbaren weg alhier, ongestraft, niettegenstaande de eerste zinsnede van artikel 34 van de algemeene plaatselijke politie-verordening voor deze gemeente zoodanig spelen verbiedt, op eene boete, zoo voegen wij er bij, van hoogstens f 3. Het door de justitie buiten toepassing laten van politie-voorschriften van den plaatselijken strafwet- gever is eene zaak van beteekenis. Die voorschriften mogen natuurlijk niet strijden met de W et, maar het spreekt van zelf dat dikwerf lichtelijk kan worden beweerd dat die strijd bestaat en m dit geval het oordeel daarover vaak zeer verschillend en niet zelden ook afwisselend is. Daarom kwam het ons steeds hoogst gewenscht voor, dat, gelijk de rechter in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeeleu ma", zoo ook de justitie niet moest beslissen de vraag of een plaatselijk politie—voorschritt in strijd met de Wet is, en dat, zoo nadere voorziemng met betrekking tot dit punt werd noodig geacht, deze zich behoorde aan te sluiten bij de thans reeds bestaande voorschriften van de Wet, volgens welke de plaatselijke verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd, aan Gedeputeerde Staten moeten worden medegedeeld en, even als alle plaatselijke verordeningen, voor zoover zij met de wet of het aigemeen belang strijden, door den Koning kunnen worden geschorst of vernietigd. K. acht blijkbaar het tegenwoordig niet straffen door de justitie van het spelen met centen op FEUILLETON Naar het Duitsch. 2) Wei, vader, smaakt de pijp was haar vrien- delijke vraag. Dat is maar zoo zoo, kind Ben je spoedig klaar Het eten is dadelijk gereed, vaderIk wil alleen den koek nog wat bruiner laten worden, omdat je hem dan lekkerder vindt. Als het eten afgeloopen is, Lize, kom dan wat bij me op de bank zitten ik heb iets ernstigs met je te bepraten. Buiten ons gaat het niemand aan, dus niemand behoeft ons gesprek te hooren. Wat te bepraten P mompelde Lize verwonderd, teiwijl ze vuurrood werd. Het is goed, vader, antwoordde zij toen met luide stem. Als de tafel afgenomen is, kom ik bij je. Wat vader toch in het hoofd heeft mompelde ze weer. Hij sprak op zoo'n wonderlijken toon en keek me zoo vreemd aan. Hij denkt zeker zwaar over Johan, die nog zal rondzwerven totdat de jagers hem snappen, en dan is het ongeluk gebeurd.Ofzou vader er achter ge- komen zijn, dat den openbaren weg in rechtstreeks verband te staan met het nieuwe wetboek van strafrecht. De bepalingen van plaatselijke verordeningen, in wier onderwerp door een wet, een algemeenen maatregel van inwendig bestuur of eene provinciale verordeuing wordt voorzien, houden van rechtswege op te gelden. Aldus de wet. Maar is dan nu door het nieuwe wetboek van strafrecht in het onderwerp van de eerste zinsnede van artikel 34 van de algemeeDe plaatselijke politie-verordening voor deze gemeente voorzien Het eenige, waaraan hierbij te denken valt, is zeker punt 2 van artikel 457 van voornoemd wetboek, hetwelk met eene boete van hoogstens f 50 strafbaar stelt hem, die zonder verlof van den burgemeester, gelegenheid geeft tot het houden van hazardspel op den openbaren weg. Dit onder werp echter is blijkbaar niet hetzelfde als dat van de plaatselijke politie-verordening. Althans het spelen met centen op den openbaren weg, zooals dit in deze gemeente geschiedt eene zekere kunst is volstrekt geen hazardspel. Onder de werking van den Code Penal van Napoleon, waarbij het houden van hazardspelen op den openbaren weg insgelijks strafbaar was gesteld, werd steeds het spelen met centen op den openbaren weg door de justitie, op grond van de plaatselijke politie-verordening gestraft, en in de geschiedenis van het tot stand komen van het nieuwe wetboek van strafrecht ontbreekt het geenszins aan verklaringen ter toelichting dat de strafwetgevende bevoegdheid van de plaatselijke besturen door de betrekkelijke voorschriften van dat wetboek niet verder wordt beperkt dan zeer strikte opvatting dier voorschriften toelaat. Wij zouden over de zaak nog lang kunnen uitwijden, doch vermeenen geen meerdere ruimte te mogen vragen. Het spelen met centen op den openbaren weg, op de wijze, als in deze gemeente geschiedt, ofschoon dan ook al geen hazardspel, is uiettemin eene verderfelijke zaak, waarom het zeer goed zoude zijn indien de justitie voortaan weder daar tegen optrad, evenals zulks vroeger steeds plaats vond. Ter Neuzen, 9 April 1891. Politiebc Overzicht. De Eijksdag heeft art. 120 van het wetsontwerp betreffende de arbeidersbescherming aangenomen. Het luidt als volgtDe ondernemers van bedrijven zijn verplicht, de werklokalen, inrichtingen voor het bedrijf, machines en gereedschappen zoo in te richten en in stand te houden en het bedrijf zoo te regelen, dat de arbeiders tegen gevaren voor leven en gezondheid in zoodanige mate zijn be- schermd als de aard van het bedrijf toelaat. Vooral dient zorg te worden gedragen voor behoorlijk Ze bloosde en voelde haar hart met verdubbelde slagen kloppen. Neen, dat kon toch niet zijn. Nog niemand wist iets van haar liefdegeen mensch had er eenig vermoeden van en zij zelf zou niet kunnen zeggen, hoe die haar hartje was binnengeslopen. En al ware het zoo, dacht ze halfluid, ik be- hoef me over hem niet te schamen, want al is hij arm, hij is overal bekend als een braaf en vlijtig jonkman en daarbij de knapste van alien. Dat alles weegt samen wel op tegen een hoop geld. Toen de koek bruin genoeg was en ze hem haar vader met een smakelijk eten voorzette, klonk haar stem toch niet zoo rustig als anders. Hoe- veel moeite zij er ook aan besteed had, het avond- eten smaakte haar vader niet zoo goed als ge- woonlijk. Na het avondmaal ging Lenz volgens gewoonte in stal en hof nazien of de knechts en meiden hun plicht hadden gedaan en het vee goed verzorgd was. Zoodra Lize zag, dat haar vader op de bank ging zitten, kwam zij bij hem en zeide Ziezoo, hier ben ik, vaderWat voor ernstige zaken hebt je op je hart De oude deed een paar flinke trekken aan zijn pijp en begon Sedert je brave moeder in het graf ligt, is het bij mij niet in orde, Lize. Ik zeg dat niet om jou, kind, God bewaar meMaar zoolang je moeder leefde, was Johan heel anders dan tegen woordig. licht, voldoende luchtruimte en luchtverversching, "erwijdering van het bij het bedrijf ontstaande stof, van de daarbij ontwikkelende dampen en gassen en van den afval. Evenzoo moeten die inrichtingen worden aangebracht, welke noodig zijn om de arbeiders te beschermen tegen gevaarlijke aanraking met machines of deelen daarvau, of tegen andere in den aard van de omgeving en van het bedrijf liggende gevaren, met name tegen brandgevaar. Eindelijk moeten die voorschriften worden gegeven voor den gang van het bedrijf en het gedrag der arbeiders welke noodig zijn tot verzekering van een ongevaarlijken arbeid. De Nordd. Allgemeine Zeitung, die weder den toon aanneemt van een officieus orgaan, schrijft Uit Duitsche bladen is ook in Oostenrijksche bladen een bericht overgenomen, volgens hetwelk de rijks- kanselier, generaal Caprivi, bij den Minister-president van Italie zou hebben geklaagd over diens ver- klaring, dat Italie het drievoudig verbond slechts als een defensieve alliantie beschouwt, en wel dat de heer Caprivi hem door den gezant had laten verklaren, dat zulke uitingen slechts een verzwakking van het drievoudig verbond konden teweeg brengen, terwijl het de taak der daartoe behoorende leden is, het te versterken. Daar deze canard missehien nog verder kan vliegen, nemen wij daarvan notitie, om te verklaren, dat alwat zij weet te verhalen, ten eenenmale uit de lucht is gegrepen. Te Dortmund hebben sociaal-democraten getracht een vergaderiug van de „Katholischer Knappen- verein" te verstoren. Niettegenstaande hun de toegang was ontzegd, waren zij in zeer grooten getale gekomen en wilden, door verkiezing van een bureau bij stemming te verlangen, zich van de leiding der in wording zijnde vereeniging meester maken. Aan dat verlangen werd echter geen gevolg gegeven en de bijeenroepers der vergadering, van het huisrecht gebruik makende, vorderden de socialisten op, het lokaal te verlaten. Eenigen voldeden daaraan, maar verreweg de meesten bleven en beweerden, dat men hen hun politieke gevoelens niet aan den neus kon aanzien. De heer Lensing wees toen op het onvaderlandslievend optredeu der sociaal-democraten op het werkliedencongres te Parijs, waarna Johan Weber uit Bochum, een vroeger aanhanger der streng Katholieke partij, het woord voerde en zijn vrienden en hun pers, waarvoor hij vroeger met veel ijver werkzaam was, neftig bestreed. Hij' waarschuwde de werklieden „zich niet in de armen der katholieken te werpen, daar hij deze lieden genoegzaam kende." Toen daarop de heer Lensing trachtte een resolutie te doen aannemen, werd dit door de socialisten belet, waarop de ver gadering gesloten werd. In een, korte oogenblikken daarna, opnieuw belegde vergadering, thans uitslui- tend door niet-socialisten bijgewoond, werd echter deze resolutie opnieuw in behandeling gebracht en Er viel Lize een steen van het hart en met vrijer blik zag ze haar vader nu in de oogen. Dag en nacht zit hij in de bergen en vindt alleen daar zijn genoegen, tot dat er ten slotte een eind aan komt en welk een eind Nu is hij al drie dagen weg en al komt hij ook van nacht thuis, morgen gaat het weer denzelfden weg op. Zoo gaat het jaar uit jaar in Dat is alles waar, vadermaar wat is er aan te doenP Noch mijn vriendelijke woorden, noch uw vermaningen hebben iets kunnen uitrichten. Het is een waar kruis voor ons. Het eenige middel, dat missehien nog kan baten, zou zijn, dat onze pastoor hem eens onder handen nam. Die moet hem de les eens lezen en hem tot inkeer brengen. Ik denk er anders over, Lize. Ik geloof, als onze pastoor Johan eens voor het altaar had met zijn bruid naast hem, dat zou beter helpen Denk je dat ook niet Lize zag dadelijk in, dat die gedachte zoo kwaad niet was en zeide daarom levendig Wel, vader, dat is waarlijk goed bedachtmaar ik heb nog nooit gehoord dat Johan een meisje op het oog heeft. Waarom zou hij al een meisje op het oog moeten hebben Als ik hem morgen de boerderij overgeef, kan Johan bij alle meisjes aankloppen en nergens zal hij afgewezen worden, want ieder meisje zal er een eer in stellen boerin op den Lenzerhof te worden. aangenomen. Hierin werd het gedrag der socialis- tische leiders op de vorige vergadering en der afgevaardigden te Parijs, als in het nadeel van het belang der werklieden, streng afgekeurd en de wenschelijkheid uitgesproken van aansluiting dezer afdeeling van de „Knappenverein" bij het Christelijk- Sociaal Werkliedenverbond „Gluck-Auf." Uit de haven van Queenstowu vertrekken weer elke week groote gezelsc'nappen Iersche landver- huizers naar Amerika. Door de zes stoombooten, die in de vorige week naar Amerikaansche havens vertrokken, werden 1246 emigranten meegenomen, en van de White Star- en Inman-stoomschepen, die later vertrokken, waren weer alle plaatsen besproken. Het aantal landverhuizers is tot heden veel grooter dan verleden jaar. De emigranten komen meerendeels van de Connaught en Munster- graafschappen. Die van Ulster en Leinster vinden hun weg over Londonderry en Liverpool. De Ieren, die dit jaar het land verlaten, zijn meest alien ongehuwde jonge mannen en vrouwen tus- schen 18 en 30 jaar, gemeenlijk van den landbou- wenden stand en slechts zeer enkelen kooplieden of ambachtslieden. De passage werd voor meer dan twee derdeu betaald door betrekkingen in Amerika. Te Biskra (Algerie) is Zondag het eerste Huis der „Gewapende Broeders van Afrika" (ook wel vvan Sahara") door kardinaal Lavigerie, plechtig ingewijd. Deze ^Broeders" zijn bestemd om de geregelde troepen der verschillende mogendheden in de bestrijding van de slavernij bij te staanzij doen geenerlei gelofte en wijden zich in hunnen proeftijd aan den landbouw, het verzorgen van zieken en gekwetsten en den wapenhandel. De plechtigheid werd door vele Europeanen bijge woond, Kardinaal Lavigerie zegende de gebouwen en de kleederen der Broeders, daarna hield de kardinaal eene toespraak en de bisschop van Constan- tine eene lofrede op den kardinaal en zijn werk. Uit Petersburg is aan de Daily Telegraph ge- meld, dat een aanslag tegen het leven van Czaar Alexander door de politie is verijdeld. Op den 25 Maart is het gewoonte, dat de Czaar en de Czarina een wapenschouwing houden over de beide regimenten cavalerie der garde, welke den Czaar en zijne gemalin tot chefs hebben. Deze parade wordt steeds gehouden in de rijschool der garde tegen- over het paleis van groothertog Nicolaas. Behalve de leden van het Keizerlijk hui> wordt niemand er bij toegelaten, tenzij enkele uitverkorenen, die door den adjudant van het regiment namens den Keizer of de Keizerin worden uitgenoodigd. Door- gaans bepalen deze uitnoodigingen zich tot enkele hooggeplaatste personen, die persoonlijk aan de officieren bekend zijn. De officieren verschijnen dan in groot uniform eu de burgerlijke genoodig- den in rok. Aan weerszijden van het portaal, waardoor de Czaar de rijschool binnenkomt, zijn Dat is waar, beaamde het meisje, maar de kunst is de rechte te vinden voor Johan, een die met hem kan omgaan en hem weet te leiden. Precies, zoo denk ik er ook over. Maar dat is nu juist iets voor jou, Lize. Jij kent alle meisjes hier in den omtrek van het meer. Zoek er een voor hem, en geeft ze al geen geld, dat maakt minder uit, als ze maar braaf is en er slag van heeft hem de baas te worden, meer verlang ik niet. Je zult zoodoende van je broer een braaf man maken en mij van een zware zorg ontlasten. Bij deze laatste woorden schoot het gemoed van den ouden man vol en ook Lize was zeer aangedaan. Ik zal doen, wat ik kan, vaderAls ik er in slaag, Johan door een goede vrouw op het rechte pad te brengen, zal ik me mijn leven lang gelukkig voelen. En valt het niet goed uit, dan moet Johan zelf den last aragen, voegde de oude man er bij. Dan trouw jij met een flinken jonkman en ik breng de weinige jaren, die ik nog te leven heb bij jou door. Je zult wel goed voor je ouden vader zorgen, dat weet ik. M are het dag geweest, dan zou Lenz zeker gezien hebben welk een bios er op de wangen zijner dochter kwam. Zeker, vader, zoolang ik leef zal ik goed voor je zijn, daar kan je staat op maken. Maar laten we nu in huis gaanhet wordt vochtig in de TER NEIMSCHE COIIRAW

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1