Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2703. Woensdag 8 April 1891. 31e Jaargang. Binnenland. Op den Lenzerhof. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer pe* jaar, tot veel verminderden prijs. Dit blad versebljiit Dln»da«- en Vrijdagavond bij deu ulttever P. J. VAN DE 8 A N D E te Ter Nenzen. ir*t)litieli Overzicht. Groot was de deelneming bij de begrafenis van den door sluipmoordenaars omgebrachten Bulgaar- schen Minister Beltscheff. Vorst Ferdinand en zijne moeder, Prinses Clementine, waren uit Philip- popel overgekomen. De eerste legde een krans neer op de lijkbaar en volgde deu rouwstoet te voet naar de kathedraal. De godsdienst plechtigheid werd door de beide vorstelijke personen en hunne hofhouding, door de Ministers en het corps diplo matique bijgewoond. Ook op het kerkhof was Vorst Ferdinand aauwezig. Stamboeloff, de Minister- president, droeg sedert lang kennis van het bestaan eener samenzwering. Een der samenzweerders was voor korten tijd gearresteerd, en had bekend, dat hem was opgedragen den vorst te vermoorden. Toen echter daarvoor de gelegenheid was gekomen, was hem de rnoed ontzonken. Stamboeloff heeft verklaard, dat hij bij de bestraffing der schuldigen met onverbiddelijke gestrengheid zou te werk gaau. Men meent, dat de oud-minister Moetkoeroff,onlangs plotseling te Napels gestorven, aan de zaak mede- plichtig is eu zelfmoord heeft gepleegd, toen hij vernam, dat de Bulgaarsche regeering een kijkje achter de schermen had genomen. In het complot zijn verbannen Bulgaarsche officieren betrokken, onder leiding van Bendereff. Deze was kort geleden van Roemelie naar Servie vertrokken en hield zich in de vorige week op in de nabijheid der Bul- gaarsche grens, en moet voornemens zijn geweest als Stamboeloff was gedood, met 150 zijner mede- standers naar Sofia te gaan, oin daar een oproer te doen ontstaan. 't Ware te wenscheu, dat die lieve jongens onschadelijk gemaakt werden en tevens dat de mogendheden het kleine wakkere vorstendom hielpen in het bestrijden en onderdrukken van Russische woeliugen. De weduwe van den ver moorden minister is een jaargeld van 9000 francs toegelegd, terwijl 20,000 francs zijn uitgeloofd voor de aanwijzing van het spoor der moordenaars. De strijd tusschen de aanhangers van Trikoepis en die van Delyannes in Griekenland schijut nog niet uit te zijn. Met den val van Trikoepis is de partij nog niet tevreden. Zij protesteerden tegen de geldigheid der verkiezingen van de weinige aanhangers, welke de gevallen ministers in de nieuwe Kamer had behouden, hoewel dat niet veel gaf, daar acht van de negen herkozen werden. Thans heeft de Kamer beslist, dat alle ministers uit het vorig kabinet zullen moeten verschijuen voor eene commissie van onderzoek. Uit Turijn wordt gemeld, dat de familie Napoleon, die te Moncalleri eene bijeenkonst heeft gehouden prius Victor als hoofd heeft erkend, wat door den broeder, prins Louis, werd goedgekeurd. Men heeft dus geen rekening gehouden met de wenschen van den ouden heer. Als deze Napoleon eens FEUILLETON Naar het Duitsch. 1) EERSTE HOOFDSTUK. Ongeveer midden tusschen Gmund en Tegernsee ligt op een vooruitspringenden berg de Lenzerhof, een der grootste en prachtigste boerderijen uit de geheele landstreek. De eigenaar van den Lenzerhof was trotsch op zijn uitgebreide bezitting, die sedert onhengelijke tijden van vader op zoon was overgegaan als ware het een' erfgoed van een adellijke familie. Ook was de eigenaar nog al trotsch op zijn mooie dochter Lize. En die dochter verdiende, dat de vader trotsch op haar was. Ze telde twintig jaar en werd algemeen voor het schoonste meisje uit den omtrek gehouden. Het was werkelijk geen wonder, dat haar frissche kleur en slanke taille de hoofden der jonge boeren- zoons op hoi brachten. Lize Lenz was niet alleen mooi, zij bezat ook een goed hart en bestuurde met groote bekwaam- heid het huishouden van haar vader. Haar moeder was eenige jaren geleden gestorven en rustte op het kerkhof te Gmund. keizer van Frankrijk werd, hoe moet hij dan heeten, vraagt men, Napoleon IV, V of VI De meesten ineenen Napoleon VIwant de keizerlijke prins zou Napoleon IV en prins Jerome, Napoleon V geweest zijn. De Duitsche keizer is te Lubeck aangekomen en werd door den burgemeester, den corps-kommandant Waldersee en prins Heinrich ontvangen. De bevolking was vol geestdrift en over de ontvangst betuigde de Keizer zich zeer voldaan. De algemeene raad der Brusselsche arbeiders nam eenige dagen geleden het besluit, den minister- president Beernaert om eene audientie te vragen, teneinde mondeling zijne wenschen voor te dragen betreffende grondwetsherziening. Beernaert weigerde de gevraagde audientie, op grond dat de meening der regeering omtrent de grondwetsherziening bekend was. De langzaamheid, met welke de regeering te Washington te werk gaat in de zaak der moorden op Italiaansche gevangenen te New-Orleans ge pleegd, heeft veroorzaakt dat de Italiaansche gezant te Washington zijne brieven van terugroeping aan den president heeft overhandigd. Een ander be- richt zegt, dat de gezant eene nota heeft overge- legd, waarin de Italiaansche regeering een waar- borg vraagt tegen het instellen eener geregelde gerechterlijke vervolging en in beginsel wenscht te zien uitspreken, dat aan de nablijvenden der slachtoffers schadeloosstelling worde verleend. In- dien dit niet geschiedt, moet de gezant, op last zijner regeering, verklaren, dat hij met gemotiveerd verlof vertrekt, wanneer zijne handeling krachte- loos mocht blijven. Hierop heeft Blaine den ge zant een brief doen toekoraen, waarin hij zijn leedwezen betuigt over het vertrek van den gezant, dat veroorzaakt is door een misverstand. De bondsregeering heeft niet het recht de verzekering te geven dat de schuldigen te New-Orleans gestraft zulien worden, want elke beschuldigde heeft recht op eene onpartijdige rechtspraak. De Amerikaansche regeering neemt het beginsel van het verleenen eener vergoeding aan. Dat de betrekkingen der slachtoffers ongeduldig zijn, is natuurlijk, maar de justitie mag niet met overhaasting te werk gaan. Daarop heeft Italie's zaakgelastigde namens zijne regeering geantwoord, dat Italie niets anders vraagt dan een vonnis langs regelmatigen weg, en dat het die vraag nogmaals doet. Het incident zal als geeiudigd beschouwd worden, wanneer de Vereenigde Staten in duidelijkeu vorm zullen hebben verklaard, dat het gerechtelijk onderzoek weldra zal geopend worden. Italie neemt acte van de belofte van schadeloosstelling. Johan, de eenige en ook oudere broeder van Lize was van een geheel anderen aard dan zijn zuster. Hij was een knappe jongen, gezond en sterk, een flink danser en bekwaam gitaarspeler, dien men gaarne hoorde. Zijn oploopende drift bedierf echter veel en had den ouden boer al heel wat geld gekost. Johan veroorzaakte zijn vader echter het meeste verdriet door wildstroopen, waarvan hij een harts- tochtelijk liefhebber was. In de oogen van de boeren in die landstreek is dit echter geen schande. Zij mogen integendeel gaarne zien, dat een onverschrok- ken knaap den jagers een streek speelt zonder gesnapt te worden. Te huis was het voor Johan veel teeng. Wei werkte hij over dag op bet veld of in den stal medemaar men zag het hem aan, dat hij den arbeid met onverschilligheid verrichtte en met zijn gedachten elders was. Was de nacht aangebroken, dan sloop hij onhoorbaar naar buiten en verder naar het bosch. Daar haalde hij dan het geweer uit een geheime bergplaats te voorschijn en dreef zijn gevaarlijk spel. Soms deed zijn vader hem hierover verwijten, maar gewoonlijk was dan zijn antwoord? ,/Och, ze krijgen me toch nietBleef hij dan soms ook al eens een paar nachten rustig in zijn bed, de eerste stormachtige nacht daarna lokte hem weer buiten de deur. Dat hinderde den ouden boer als een doom in het vleesch. Wei had hij in zijn jeugd ook menig IIH. MM. de Koningin en de Koningin-Re- gentes zijn Donderdagavond te 6 uren 40 minuten, na een zeer voorspoedige reis, te Arolsen aangekomen. Aan het station werden zij verwelkomd door den regeereuden Vorst van Waldeck en Pyrmont, den Erfprins en Prinses Elisabeth. Een zeer talrijke menigte bevond zich aan het station, welke de Vorstinnen met de warmste geestdrift toejuichte. Omtrent een der officieele maaltijden door de Koningin-Regentes gegeven, wordt naar men uit Den Haag aan de Midd. Ct. schrijft een ver- haaltje verteld, dat een eigenaardig licht werpt op het verschil tusschen de leden van onzetegenwoordige Staten-Generaal en die van eenige tientallen jaren geleden. Toen was ook daar evenals in zooveel veel meer deftigheid te vindende leden der Kamers behoorden alien tot de hoogere standen, althans tot bekende geslachten. Thans heeft echter menigeen zitting, wiens vader en die rnis- schien zelf tot voor korten tijd niet vermoedde, dat uit zijn familie nog eens een Edelmogendezougroeien. Het spreekt vanzelf dat die verandering niet is af te keuren, integendeel, rnits echter de gekozen per- soon maar de noodige bekwaamheid en handigheid bezitte. Aan deze laatste bleek het echter een zeker nieuw gekozen lid te falen. De man had blijkbaar nog niet den tijd gehad met zijn medeleden kennis te maken, toen hij aan de koninklijke tafel werd genoodigd. Intusschen scheen hij niet te vermoeden dat bij een diner, aan de leden der Kamer aaDge- boden door de Koningin-Regentes, ook nog eenige andere heeren zouden aanzitten en zoo wendde hij zich tot een der adjudanten met de vraag, of hij ook Kamerlid was, en toen deze ontkennend ant- woordde vroeg hij verder, of hij dan toch kwam mede-eten. De adjudant, wel wetende welken toon en welke soort van uitdrukkingen de man het best zou begrijpen, antwoordde, dat hij zoo vrij zou zijn dan ook een aardappeltje te komen meepikken. Dit aardappeltje zal onzen braven plattelander vermoeddelijk nog al meegevallen zijn. Naar het D. v. Z.-H. verzekert, bestaat het voornemen om io de aanstaande bijeenkomst der Tweede Kamer eerst eenige ontwerpen van wet in de afdeelingen te doen onderzoeken, en vervolgens in de openbare zitting onder meer wetsontwerpen aan de orde te stellen dat tot verlenging van den diensttijd der zeemilitie eu de legerwet. Zijn wij echter wel ingelicht, zegt het blad, dan zou de behandeling van het laatste wetsontwerp eerst tegen den 21 dezer kunnen worden tegemoet gezien. Volgens het Vad. zal het wetsontwerp op het hert en menigen gemsbok geveld, maar toen hij zijn Bertha uit Lenggriis als boerin op den Lenzer hof bracht, had hij zijn geweer boven de bed- stede gehangen en het voortaan alleen als een wapen beschouwd, geschikt om slecht volk van zijn erf te houden. Kon hij nu hopen, dat zijn zoon eveneens zou handelen, dan zou het nog wel schikken. Johan was zijn eenige zoon, en zou naar voorvaderlijk gebruik, de hoeve eenmaal overnemen, maar strooper en boer, dat gaat niet samen. Voor Lize had de boer reeds lang gezorgd, want behalve haar moederlijk erfdeel lag menige zak met thalers en menige rol goudstukken voor haar uitzet klaar in de blauwe kist, die in de pronk- kamer stond, wanneer ze eenmaal als bruid het vaderlijk huis zou verlaten. Vogens inzien van Lenz zou het een schande geweest zijn, wanneer de boerderij, die honderden jaren in zijn familie was geweet, eenmaal in vreemde handen geraakte. En dat kon zoo licht nog ge- beuren, als Johan op een strooptocht door de jagers doodgeschoten werd. Zijn zoon moest tot een bestendiger leven gebracht worden. Ja, juist 1 Johan moest trouwen, en wel hoe eerder hoe beter. Wanneer hij een brave vrouw en lieve kiuderen om zich heen had, en de zorg voor veld, stal en akker op zijn schouders rustte, zou hij zijn verkeerde neiging wellicht opgeven en een bedaard man, een flinke boer worden. faillissement dadelijk in de afdeelingen behandeld worden. Namens de synode der Christelijk Gerefor- meerden hebben de heeren L. Lindeboom te Kampen, E. Douma te Rotterdam en H. J. Klin- kert te Zwolle een adres gericht aan H. M. de Regentes, waarin wordt aangedrongen op eene nieuwe Zondagswet. Zij hopen, dat weldra een goede Zondagswet, overeenkomstig het Woord van God, naar de behoefte des volks, moge mede- arbeiden tot bevordering der heiliging van den dag des Heeren, in den publieken dienst en in geheel het volksleven. Ds. Adama van Scheltema te Londen verzoekt nadrukkelijk te waarschuwen voor de gevaren, verbonden aan het aannemen van betrekkingen, door te antwoorden op advertentien in de Engelsche bladen. Hem waren kort na elkander weer twee gevallen voorgekomen van jonge meisjes die op het punt stonden naar Londen over te komen, om, na gevoerde correspondentie, een betrekking te aanvaarden. In beide gevallen bleek bij ingesteld onderzoek, dat der meisjes een strik was gespannen, waaruit zij, wanneer zij eenmaal in Londen waren gekomen, moeilijk zich zouden hebben outward. In de jongst verschenen aflevering van Recht en Wet, tijdschrift voor het notaris-ambt, komt een krachtig betoog voor ten gunste van het meer en meer ingang vindend denkbeeld om het notarieel examen eenige jaren te schorsen, teneinde daardoor den van jaar tot jaar grooter wordenden overvloed van candidaat-notarissen te keeren, welke schorsing, als eenig doeltreffend middel, ook in het publiek belang wordt aanbevolen. Ook in het regeerings-antwoord op de Staatsbe- grooting voor het dienstjaar 1891 (Departement van Justitie, Hoofdstuk IV) werd o. a. op bedoelde schorsing de aandacht gevesligd. Uit Het Bildt schrijft men Nog steeds blijft de werkstaking aanhouden. De toestand wordt daardoor moeielijker. Uit- gestrekte perceelen bouwland zijn in de afgeloopen week meest met werktuigen door de landbouwers met zomergraan bezaaid. Dit vordert weinig handen, doch vele akkers waren met meer kans op voordeel beter met aardappelen bepoot geworden. DewijI bovendien de strenge vorst bijna alle wintergraan heeft vernietigd en er dus vooreerst aan wieden niet te denken valt, blijven de werkzaamheden tot een minimum beperkt. De besluiten door de landeigenaars in hunne vergadering van Vrijdag jl. genomen en in de Leeuwarder Cour. van Zondag bekend gemaakt, zijn alles behalve gunstig door de leden van Broedertrouw ontvangen. Zij zier. in de besluiten een beperking van hun recht van vrijheid van vereenigiug en vergadering. TWEEDE HOOFDSTUK. Op een wonderschoonen lente-avond van het jaar 1870 zat Lenz op een bank onder den hoogen eik, die voor zijn woning stond en hield de oogen peinzend op de groene velden gericht. Alleen de rook, dien hij uit zijn kort houten pijpje blies, getuigde, dat er nog leven in den man was. Hij zag de ondergaande zon niet, die zich in het meer spiegelde en hoorde de leeuwrikken niet, die hun avondlied zongen. Eindelijk scheen hij met zijn gedachten klaar gekomen, want hij stond langzaam op, klopte de asch uit zijn pijpje en trad langzaam naar zijn woning toe onder het mompelen van de woorden: Ja, zoo moet het gaan, anders komt er niets van te recht. Johan was namelijk reeds drie dagen van huis. Wel had Sepp, een houthakker en een berucht strooper, de boodschap gebracht, dat Johan wel was en 'snachts zou thuiskomen, maar de oude boer was toch niet op zijn gemak. Lenz bleef nog even voor het huis staan en keek rond of de knechts en meiden wel alles op de behoorlijke plaats hadden gebracht, want hij hield van orde en regel en hij kon ter dege uitvaren, als hij iets zag zwerven. Toen hij alles itf orde had bevonden en de knechts in den stal waren gegaan om het vee van voeder te voorzien, richtte hij zijn schreden naar de keuken die bij deze bergbewoners tevens tot huis vertrek TER IEUZEISCHE 101IUM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1