Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2701. Woensdag 1 April 1891. 31e Jaargang. Binnenland. KEN REDDING. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32£. Men abouneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer peT jaar, tot veel verminderden prijs. „ii.rver P X v i N BE 8 A N D E te Ter Neuzen. Bit bind vernchljnt UlnNdns- en Vrljdngavond bij den nlt|«Ter a n Jr*olitieli Uverzicht. Het begint reeds aan bet licht te komen, lioe los oin eene zachte uitdrukking te gebruiken de beweringen der Belgiscbe bladen waren, waar zij anderen zwart trachtten te maken, teneinde hun Congostaat vlekkeloos als pas gevallen sneeuw te doen schijneu. Het Journal des Debats name- lijk constateert, dat de Independance beige slecbt was ingelichl, toen zij beweerde, dat de beer Greshoff, die uit den Etat werd verbannen, de correspondent van de Debats is. Laatstgenoemd blad verklaart, dat het zelfs met wist, dat de beer Greshod bestond, en voegt daarbij, dat uit den maatregel, tegen dien Neder- landschen koopman geuomen, blijkt dat het vol- komen gelijk had met te bevestigen, dat de Vrije Congostaat een handelsmonopolie in den Vrijen Congostaat in het leven wenscht te roepen en tot geen prijs bereid is om de ontwikkeling van den internationalen handel in de hand te werken gelijk de conferentie te Berlijn tot plicht heett gesteld. En, inderdaad, dit is de zaak. Daarvoor moest de Berlijnsche acte verkracht en der Brusselsche bijeenkomst een rad voor de oogen gedraaid worden zoolaug gedraaid, totdat het iedereen begon te scheraeren en Belgie zijne plannen kon doorzetten. Zooals echter de zaken thans staan, wordt het meer en meer waarschijnlijk, dat bij velen het gezicht terug zal keeren, zooals reeds te Washington het geval was. Moge het inderdaad aldus gaan. De Saksische Minister van Oorlog, generaal Von Fabrice, is in den ouderdom van 73 jaar over- leden. Na den oorlog van 1866 werd hem op- gedragen het Saksische leger te reorganiseeren naar het voorbeeld van het Pruisische en den oorlog van 1870/71 toonde, dat hij daarin in een minimum van tijd uitstekend geslaagd was. In 1884, bij gelegenheid van zijn 50-jarig jubile, werd hij in den erfelijken gravenstand verheveu. Vorst Von Bismark heeft zich nog niet uitge- laten over zijne candidatuur voor den rijksraad van Duitschland en de nationaal-liberalen verdedigen haar met weinig geestdrift. Eene oproeping aan de kiezers is door \on Bismarck s aanhaugers ver- spreid, maar ongeteekend. De sociaal-democraten werken hem tegeu en de vrijiinnigen hebben een eigen candidaat gesteld. Vorst Von Bismark bracht Donderdag graaf Waldersee te Altona een contra-bezoek. De Freisinnige Zeituug betoogt, dat de veelbe- sproken 350,000 mark alleen uit het Welfenfonds afkomstig zijn. De oude Keizer had de gewoonte niet, zulke groote sommen uit eigen zaktegeven. Zijn de kwitantien van den heer Von Botticher verbrand en het concept der aanwijzing van de som, er moet toch ergens aanteekening zijn gehouden FBUILLETON. van de ontvangst of de uitbetaling door een kantoor. En daaruit zou blijken voor wiens rekeniug en aan wien de bedoelde som is uitbetaald. Is het feit der verbrauding juist, dan volgt hieruit alleen, dat vorst Bismarck met de 30 millioen mark, die het Welfenfonds van 1868 tot 1890 heeft opge- bracht, z66 heeft huisgehouden, dat zelfs zijnopvolger daarvan niets mag weten. Zoo redeneert het blad. Uit Gelseukirchen wordt gemeld, dat de aanvoerders der mijnwerkers hebben besloten af te zien van eene arbeidsstaking, terwijl in eene mijnwerkers- vergaderiug te Dortmund is vastgesteld geen deel te nemen aan het mijnwerkers-congres te Parijs. Uit New-Orleans seint men, dat de acte van beschuldiging wegens poging tot omkooping van sommige juryleden, die de Italiaansche beklaagden vrijspraken, door de groote jury is goedgekeurd en dat de zaak zal dienen voor de gewone rechtbank. In Kansas heeft men eene wet aangenomen, welke aan buitenlanders het verwerven van grondbezit verbiedt. Buitenlanders, die reeds grondbezitters zijn, moeten binnen zeven jaren hunne landerijen verkoopen, indien zij die niet door den Staat in beslag genomen willen zien. En dat in het vrije AmerikaZou men zoo'n wet niet veeleer uit Rusland verwachten De Belgische Minister van buitenlandscbe zaken heeft officieel gewaarschuwd tegen de landverhuizing naar Brazihe. In de hierop betrekking hebbende circulaire aan de gouverneurs der pruvincien wordt betoogd, dat alle Zuid-Amerikaansche Staten, Ar- gentinie, Paraguya, Uraguay, Chili, Brazilie, enz., aan de landverhuizers uit Europa op geenerlei wijze meer een bestaan kunnen biedenvooral in de La-Plata-staten is het voor den arbeider zeer moeilijk, werk te vinden, terwijl in Chili de politieke toestanden de kolonisatie verhinderen. In de Brazilaansche provincie S. Paola worden, volgens de circulaire, aan de arbeiders op de koffieplantages zulke ellendige verplichtingen opgelegd, dat zij binnen zeer korten tijd ziek worden. Vele van die arbeiders hebben zich, ofschoon van alle middelen ontbloot, uit de voeleu gemaakt, en een aantal kinderen zijn tengevolge der ontberingen gestorven. Hare Majesteit de Koningin Regentes heeft aan den Minister van Marine, den heer Dyserinck, op diens verzoek, eervol ontslag verleend, en in zijn plaats, met ingang van heden (31 Maart) benoemd den heer G. Kruys, kapitein—ter-zee, chef van den Mariuestaf. De nieuwe Minister, thans chef van speciale diensten bij het departement, is lid van de Staats commissie voor de samenwerking tusschen land- en zeemacht, was vroeger chef van het personeel van het marine departement in Indie, commandant Dit bericht bracht groote opschndding onder de zeelieden teweeg, doch men meende, dat de redding wel zou plaats heb'oen, daar Margate twee voor- treffelijke reddingbooten bezat, die reeds meermalen uitstekende diensten bewezen hadden en zoo ver- lieten de zeelui en de stedelingen langzamerhand het strand om den maaltijd te gaan gebruiken. Eensklaps stormt een man het kantoor van den havenmeester binnen met de tijding, dat Margate's beide reddingsbooten wrakgeslagen zijn en dat men van Ramsgate hulp verwacht. Nauwelijks is de bemanning der reddingboot aangewezen en het bevel tot het in zee brengen daarvan gegeven, of de zeelieden welke reeds vol verwachting bij het kantoor staan, ijlen naar het strand. Zoodra de boot bemand was, werd zij door de sterke, voor den havendienst bestemde stoomboot Ajax, onder bevel van kapitein Reading, of sleep- touw genomen en voort ging het uit de beschuttende haven de woedende zee in. Reading zoowel als de stuurman der reddingboot, James Hobgen, waren voortreffelijke,onverschrokken lieden en koelbloedige stuurlieden beiden hadden reeds samen menigen strijd tegen de elementen gevoerd en daarom stelden ook de overige man- schappen volkomen vertrouwen in hun goede leiding Buiten den bescherraenden havendam gekomen, waren de beide vaartuigen aan den storm in al zijn hevigheid blootgesteldsoms seheen het alsof zij door de golven begraven zouden worden, en den toe- schouwers aan de kust bekroop een gevoel van angst Een oude, grijze bootsman riep het schijut dat zij er van doorgaan, God zij hun genadig. Deze woorden vonden in aller borst weerklank, want het verblijf op den havendam werd bijna ouinogelijk, daar het water er oversloeg en alles als het ware met een dichten regen overgroot, doch ieder hield stand om het grootsche schouwspel gade te slaan. De boot, door de stoomboot gesleept, kampte intusschen dapper tegen wind en weder, en mocht ook ieder der opvarenden tot op het hemd nat zijn, niemand sidderde, niemand beefde, doch alien waren door dezelfde gedachte bezield, de arme schip- breukelingen te redden. Nadat het vaartuig de hevige branding door- worsteld had, begon het zich langzaam doch gestadig, voort te bewegen. De krachtige Ajax sleepte het aan een sterke ketting en stoomde met voile krac'nt; dit slerke en hechtgebouwde vaartuig was tegen alle belemmeringen bestandhet baande zich we langzaam doch zeker zijn moeilijken weg. De manschappen stonden steeds gereed en giugen elke beweging der boot opmerkzaam gade. van het artillerie instructieschip en hoofd van het vak van uitrusting bij de marinedirectie te Amsterdam. 4 1 Zoowel door zijn werkzaamheid in speciale be- trekkingen bij de zeemacht als door eene 5jarige detacheering bij het ministerie van Marine is Minister Kruys goed bekend met den loop van de inrichting der werven evenals met de adininistratie. Als lid der voormalige staatscommissie tot voor- bereiding der wettelijke regeling van den militairen dienstplicht wordt bij geacht geheel in te stemmen met de hoofdbeginselen der thans ingediende leger- wet, waarvan het gedeelte, dat betrekking heeft op de zeemacht, ook met zijne medewerking is voor- bereid. Zijn optreden in het kabiuet is ook wenscheiijk geacht ten einde storing in de behan- deling der legerwet te roorkomen. Aan practische ervaring paart hij de noodige wetenschappelijke ontwikkeling. Omtreut verschillende zaken is hij homogeen met zijn ambtsvoorgauger, zoodat velen in deze veran- dering in het kabinet niets meer zien dan een persoonsverwisseling. Morgen 1 April zal een jubileum worden gevierd, waarschijnlijk „in alle stilte en kalmte, dat echter verdient met vreugde te worden herdacht. Op dien datum zal het tien jaren geleden zijn dat ook in Nederland de postkantoren werden dienstbaar gemaakt aan het sparen van den aan- vang der directe Staatsbemoeiing ten bate vooral van de minvermogenden. En de uitkomsten daarvan mogen tot groote voldoening en tevredenheid stemmen. Sedert den l8ten April 1881, toen de gelegen heid tot inbreng in een deel der postkantoren werd geopend, is in het geheel ingelegd tot een bedrag van 66,356,000, waarop is terugbetaald 46^395,000, zoodat er een saldo tegoed is van 19,961,000. De inbreng had plaats op 390,477 boekjes, waarvan 97,835 geheel zijn afbetaald en derhalve op 1 April nog ongeveer 293,000 in omloop zullen zijn. Elk inlegger heeft dus, gemiddeld genomen, f 75,11 tegoed. In het geheele Rijk kwamen gemiddeld op 1000 inwoners 64 inleggers voor. Wat de provincien betreft, is de verdeeling zeer ongelijk. Op 1000 inwoners waren in Noord—Holland 97, Utrecht 71, Zuid-Holland 69, Noord-Brabant 67, Zeeland 67, Limburg 66, Gelderland 61, Overijsel 49, Fries land 31, Drente 24, Groningen 21 inleggers. Hoewel is bepaald, dat de miliciens, alvorens met verlof huiswaarts te worden gezonden, bekend moeten worden gemaakt met de verplichtingen die als verlofganger op hen rusten, komen niettemin vele overtredingen van art. 133 der militiewet voor. Yermits de straf, op bedoelde overtreding gesteld, Anders was het evenwel in de boot gesteld. Vast op hun plaats gezeten, bijna geheel verstijfd van koude, waren de inannen slechts bezield met den wensch hun medemenschen te redden, en daar zij overtuigd waren, dat zij op hun vaartuig geheel kondeu vertrouwen, warea zij nog vol moed, hetgeen wel noodig was, daar zij van het oogenblik, waarop zij de haven verlieten, steeds in het water gezeten hadden en de ijskoude wind hen om de ooren blies. Eindelijk werden de bekeude zwarte en witte bebakeningstonnen bereikt, toen een huizenbooge zee kwam aanrollen. De stoomboot boorde er zich flink door het vaartuig werd hoog opgelicht, men hoorde een krakend geluid de sleeptros was gebrokenhet vaartuig werd door de golven op- genomen, als een speelbal en lag spoedig dwarszees, zoodat het water nu vrij erin komen. Riemen uit! klonk het commando van Hobgen en toen alien weder op adem gekomen waren, was de boot spoedig half gezwaaid en stuurde men haar naar de zoogenaamde Broken Shoals (zaudbanken in de nabijheid van Ramsgate). Nu zag men weder een staaltje van de uitste kende zeemanschap van den kapitein der stoomboot In zeer korten tijd had hij haar laten omkeeren en tot op een afstand van zes voet naderde zij de reddingboot; bracht weder een nieuwen sleeptros uit en voort ging het weder naar het in nooc verkeerende schip. Zoo werd dan ook eindelijk de vuurtoren van zeer drukkend kan zijn voor den verlofganger, vooral wanneer hij gehuwd is, heeft de Minister van Oorlog op deze aangelegenheid in het bijzonder de aandacht der corps-commandanten gevestigd. Er zal moeten worden zorg gedragen, dat de miliciens ook nog op den dag van hun vertrek met groot- verlof, of daags te voren, met nadruk worden herinnerd, aan de verplichtingen hun bij de artt. 133 en 134 der militiewet opgelegd. Daarbij zal hun moeten worden aanbevolen, zich terstond na aankomst in de gemeente, waar zij zich met- terwoon gaan vestigen, of uiterlijk den volgenden dag in persoon aldaar ter secretarie te vervoegen, tot het voor gezien laten teekeuen van hunnen verlofpas door den burgemeester. De ondervinding leert, dat de meeste overtredingen van artt. 133 en 134 dier wet ontstaan, doordat bedoelde aau- melding aanvankelijk tot eenen lateren dag wordt uit gesteld. De oprichting der Nederlandsche Kamer van Koophaudel te Londen is verzekerd. Yan de 240 leden, die vereischt worden, zijn reeds 144 toege- treden, en een vermogend en welbekend Neder- landsch man van zaken aldaar blijft borg voor het ontbrekende. De voornaamste handelsfirma's zijn toegetreden. Het aantal leden buiten Londen bedraagt onge veer 80. De bijeenkomst, waarin de Kamer zal worden opgericht, zal waarschijnlijk den 16 April in het gebouw der Nederlandsche Yereeniging te Londen worden gehouden. Men schrijft uit de gemeente Het Bildt aan de N. R. Ct. De uitgebroken werkstaking onder de veldarbeiders was eigenlijk niet verwacht. De oorzaak is thans gelegen in de verbittering van de leden van Broedertrouw" over de houding van de land- bouwers, die van enkelen hunner medeleden niets willen weten. De verbittering tusschen de leden van deze vereeniging en niet-leden neemt tevens steeds in omvang toe. Laatstgenoemden hebben het zwaar te verantwoorden. Zoo vond een hunner eenige dagen geleden op een morgen den daags te voren door hem omgespitten grond geheel platgetrapt, nadat hij dien dag door eenige vrouwelijke arbeiders met een hagelbui van steenen was begroet. Bij verscheidene landbouwers zijn de arbeiders van het werk gehaald, om in troepen met de anderen rond te trekken, het kwaad zit vooral te Sint Jacobi- Parochie en in den Westhoek. Men begrijpt, dat de taak van de marechaussee en van de rijks— en gemeentepolitie zwaar is. Maandag werd op een rijksveldwachter een schat gelost, zonder dat men den dader heeft kunnen ontdekken. Het wordt al meer en meer een toestand, gelijk aan dien in Ierlaud. Het openbaar gezag houdt zich evenwel voorbereid, om bij voortgezetten dwang op de goedgezinde arbeiders om niet te werken, dezen North Foreland gepasseerd en nog altijd had de storm zijn grootste kracht niet bereikt. Hoewel het eerst even na den middag was, heerschte er reeds een dikke schemering. Hobgen stuurde de boot met vaste hand en koelbloedigheid niets ontging zijn scberpziend oog. Nu keek hij onder zijn zuidwester uit of de sleep tros nog gespannen was, dan beschouwde hij aandachtig den hemel oin daarna weder naar de zee te zien zijn opmerkzaamheid scheen zich te verdriedubbelen en een glans van voldoening ver- helderde zijn gelaat, toen hij bemerkte dat de boot steeds vooruit ging. Geheel andere gedachten hielden de bemanning der stoomboot bezigalien keken angstig over het achterdek naar de boot uit, want wegens de volslagen duisternis, was zij bijna niet te onder- scheiden. Eenmaal voorbij North Foreland veroorloofde het onweder voor een oogenblik een helder uitzicht en zag men Margate. Allen tuurden angstig naar het wrak doch waar was dit? Was het uiteengeslagenWaren de arme opvarenden ellendeling omgekomen De donkere wolkenmassa belemmerde het uitzicht weder en niets duidde de nabijheid van een schip aan. De eenige mogelijkheid bestond nog, dat het schip op de Wolpackbank zat, en na kort beraad besloot men daarheen te stevenen, om dit te onderzoeken en nauwelijks was men iets gevorderd of het wrak TER IEIZENSCHE COIIRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1