Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2700. Zaterdag 28 Maart 1891. 31e Jaargan^. Gemengde berichten. TER NEUZEN, 27 Maart 1891. De in dit district, opgerichte onderlinge hagel- verzekeringsmaatschappij mag zich aanvankehjk in vrij goede deelneming verheugen. Naar men ons mededeelt traden tot heden reeds een 70-tal deelgenooten toe, zoodat het bestaan der maat- schappij verzekerd is. Meer algemeene deelneming blijft evenwel steeds zeer gewenscbt. Den 25 Maart heeft aan het departement van Buitenlandsche Zaken de onderteekening plaats gehad eener overeenkomst tusschen Neder- land en Belgie, strekkende tot verbetering van de verlichting en betonniug der Wester—Schelde. Axel. Bij de Ned. Herv. gemeente alhier is tot predikant beroepen, de heer J. B. Th. Hugen- holtz te Zuid-Beijerland. Axel, 25 Maart. Heden overleed alhier de oudste ingezetene onzer gemeente Maria Andriessen, weduwe van Michiel Doffelaar. Zij werd den 20 Februari 1799 te Ter Neuzen geboren en was tot voor enkele dagen in het voile genot harer geest- verinogens. Axel. Gemeenteraadszitting van Dinsdag 24 Maart. Voorzitter de heer D. J. Oggel. Tegenwoordig al de leden eu de secretaris. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Daarna is aan de orde 1°. Mededeeling van ingekomen stukken. a. Missive van Ged. Staten dezer provincie dd. 20 Febr. jl., houdende toezending van het goed- gekeurde kohier der schoolgelden over het le kwar- taal 1891. b. Alsvoren dd. 6 Maart jl. houdende mede deeling van de beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waaruit blijkt, dat de rijks- bijdrage in de kosten van het lager onderwijs voor deze gemeente bedraagt f 1500, c. Van het proces-verbaal van kasopneming van den gemeente-ontvanger dd. 17 Maart jl., waaruit blijkt, dat in kas is f 2536,03. Allen worden voor kennisgeving aangenomen. 2°. Wordt besloten tot af- en overschrijving van posten op de begrooting van 1891 tot een bedrag van f 1,48 wegens meerdere uitgaven voor assurantie-kosten. 3°. De ingezonden gewijzigde begrooting van het algemeen burgerlijk armbestuur over het dienstjaar 1890 wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. 4°. Wordt overgegaan tot de benoeming van een onderwijzer met hoofdacte aan de openbare lagere school. Wordt voorlezing gedaan vau een missive van den heer schoolopzieuer in het arrondissement Axel houdende mededeeling, dat nu er zich niettegen- staande herhaalde oproeping slechts twee sollicitanten hebben aangemeld, hij zich met eene voordracht van minder dan drie personen kan tevreden stellen verder dat beide personen alle aanbeveling ver- dienen. Hierna wordt overgelegd de staat van voordracht bestaande uit de heeren C. Dijkwel van Strijen en L. W. G. Roeterink van Sint-Pankras. Tot de benoeming overgaande wordt de heer C. Dijkwel met algemeene stemmen benoemd. De indiensttreding wordt bepaald op 1 Mei e. k. 5°. De voorzitter stelt nameos Burg, en Weth. voor de jaarwedde van den straatveger met f 40 te verhoogen, welk voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen. 6°. Verbetering van den Oostelijken buitenweg. De kosten hiervan zullen volgens een door den heer M. Eijke te Ter Neuzen opgemaakte begroo ting bedragen voor begrinding f 1470,en voor bekeiing /3972, Burg, en Weth. stellen voor den weg door be keiing te verbeteren aangezien een keiweg op den duur voordeeliger voor de gemeente zal zijn dan een grindweg. Na eenige bespreking omtrent het soort der keien brengt de voorzitter het voorstel van Burg, en Weth. in stemming, welk voorstel met 6 tegen 5 stemmen wordt aangenomen. Voor stemden de heeren P. Dregmans, R. van de Ree, L. Lamaitre, C. N. Jansen van Rosendaal, L. van Dixhoorn en D. J. Oggel. Tegen stemden de heeren P. Koster, L. de leijter, J. Wolfert, P. Dieleman en S. van Hoeve. Vervolgens wordt met 8 stemmen besloten tot intrekking van een vroeger genomen besluit tot verkoop van 700 N. W. S., rentende 34 pet. De heeren P. Dieleman, L. de Feijter en J. Wolfert hielden zich buiten stemming. Alsnu wordt besloten voor kosten van aanleg van een keiweg tot verkoop van 5000 gld° N. W. S. nomiuaal rentende 24 pet. 7°. Request van P. Verijzer, houdende bezwaar tegeu zijn aanslag ;n de belasting op de schoolgelden met verzoek hem van de 2e naar de 3e klasse terug te brengen en van W. J. van Doeselaar, houdende verzoek om vermindering van schoolgelden. Met algemeene stemmen wordt besloten P. Verijzer te brengen van de 2" naar de 3e en W. J. van Doeselaar van de 3e naar de 4" klasse. 8°. Missive van het Diakonie armbestuur der Ned. Herv. gemeente alhier, houdende kennisgeving dat P Kurvink voorkomende op de kiezerslijsten, in het jaar 1890 van genoemd armbestuur onder- steuning heeft genoten. Op voorstel van den heer P. Dieleman wordt alvorens gemelden Kurvink van de kiezerslijsten af te voeren, besloten een onderzoek betrekkelijk die ondersteuning in te stellen. De heer C. N. Jansen van Rosendaal vraagt of de aangifte tot toelating vau kinrleren op de open- bare school nog kan geschieden na den daarvoor in de courant vermelden tijd, waarop door den voorzitter toestemmend wordt geantwoord. Vervolgens wordt besloten het kohier van den hoofdelijken omslag voor het dienstjaar 1891 te behandelen in eene beslotene vergadering. Hulst, 25 Maart. In een heden gehouden vereenigde vergadering van het muziekgezelschap Harmonie en zanggezelschap Apollo, is besloten dat het voorloopig bekend gemaakt Festival zal plaats hebben op Zondag 5 en bij groote deelneming ook op Zondag 12 Juli a. s.dat aan ieder deel- nemeud gezelschapeen prachtig herinnerings-medaille zal worden uitgereikt, en tot aanmoediging ook nog verschillende geldpremies onder de deelnemende gezelschappen zullen worden verloot. Clillge. De werken tot aanleg van den keiweg van de Kauter naar de 's Gravenstraat in ver- binding met ons dorp en met Hulst, zijn reeds weder eenigen tijd in vollen gang en het laat zich voorzien dat de hoofdroute binnen eenige dagen zal zijn voltooid en alzoo een hoogst ge- wichtig werk, waaromtrent de onderhandelingen reeds van voor 10 a 15 jaren dagteekenen, zal zijn tot stand gebracht. Om van het eene dorp onzer gemeente het andere te bereiken moest men voor de helft van het jaar gebruik maken van keiwegen door Belgie heen, wat geen gering bezwaar was te noemen thans geschiedt dit door Nederland en is de route bovendien ook nog heel wat korter. Eere daarom aan hen, die het //de aanhouder wint", als devies hebben gesteld. Zuidzamle. De heer J. A. T. Sperna Weiland, predikant te Dongen, heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. gemeente alhier bedankt. In de Peperstraat te Rotterdam, heeft een man een moordaanslag gepleegd op een 28jarige ongehuwde vrouw, van verdachte zeden, die met hem een bierhuis aan het Spinhuiswater hield. Zij bezocht Dinsdagmiddag eene zuster die in de Peperstraat woonde. De dader meldde zich daar mede aan en vroeg haar te spreken. Zoodra zij in het portaal verscheen, kreeg zij een revolversehot in den nek en drie in den rug. Zij zeeg daarop ineen, hevig bloedende. De moordenaar nam ijlings de vlucht en tot heden is het der politie niet gelukt hem op te sporen, doch hij is zeer goed bekend. De vrouw werd door de politie naar het zieken- huis overgebracht. Minnenijd schijnt de beweegreden tot de misdaad te zijn. Onder het opschrift Russische toestanden schrijft Mr. J. G. L. Nolst Trenite in de N. R. Ct. In het begin van het vorige jaar bracht iemand een door hem vervaardigd waschmiddel in den handel, een variant op de bekende olie en loog. Hij bezat daartoe eene inrichting, waar in koperen ketels, in bakken, vormen enz., de grondstoffen, olien en canstique soda, werden bewerkt. Het fabrikaat vond veel aftrek, naar alle deelen des lands werd het verzonden, de zaak had succes. Op den 3den April 1890 evenwel gebeurde het dat de fabrikant plotseling een aantal rijksambtenaren zijn pand zag binnentreden, vergezeld van een rijks- veldwachler. Zij gaven hem te kennen, dat zij op vermoeden van geheime zeepfabricage d. i. bereiding van zeep, zonder dat de bij de wet vereischte aangifte is geschied eene visitatie kwamen verrichten. De fabrikant ontkende dat het zeep was, hetgeen hij vervaardigde. Yergeefs. De ambtenaren, het fabrikaat ziende, verklaarden dit is zeepen niettegenstaande elk protest, werd alles, ketels, bussen, vormen, grondstoffen, fabrikaat op een wagen gepakt en weggevoerd naar 's rijks magazijn in de Boompjes. Eerst na meer dan elf maanden werd de zaak voor de rechtbank gebracht, die op 19 Maart 1.1. uitmaakte dat het fabrikaat geen zeep was, den fabrikant mitsdien vrijspraak van de beschuldiging van geheime zeepfabricatie en teruggave gelastte van de in beslag genomen goederen aan de erven (de man zelf was inmiddels overleden). De grond stoffen waren echter na een jaar bewaard te zijn geweest, bedorven, de werktuigen door de bijtende werking der soda grootendeels vernield en de handel in het fabrikaat het spreekt van zelf geheel verloopen. Deze familie is derhalve geru'ineerd Het is een feit, hoe ongelooflijk het ook schijne, dat iedereen op louter vermoeden van zeep te fabriceeren bloot staat aan eene visitatie van rijksambtenaren, die links en rechts wegbreken en ineenemen,wattotde onderstelae fabrioage in verband staat. En het is evenzeer een feit, dat men heeft te gedogen dat zijn goed, zonder eenig vonnis eenvoudig in beslag gehouden wordt, totdat de administratie goedvindt, de zaak voor den rechter te brengen. Wei eischt de wet uitdrukkelijk eene rechterlijke beslissing, maar zij heeft vergeten eenen terinijn te stellen, binnen welken die beslissing vallen moet. Hier wachtte men een jaarmet gelijk recht, besluit de schrijver kan men een andermaal- er twintig wachten. Onlangs overleed in de ziekeninrichting van dr. Berns te Amsterdam een, wegens ziekte, uit O.-I teruggekeerd ambtenaar. Dezer dagen ontving die inrichting uit Indie een niet onaanzienlijk ge- schenk in geld van een vriend van den overledene als een bewijs van innige dankbaarheid voor de trouwe en liefdevolle verpleging, die zijn vriend aldaar had ondervonden. De heer K., die thans in Holland vertoeft, had in het Blitarsche zijn tabaksonderneming en hield er dus ook zijn verblijf op het landhuis. Op zekeren avond zat hij in zijn kantoor, dat op de voorgalerij uitkwam. Terwijl hij zat te schrijven, voelde hij een dier aan zijne voeten. Meenende dat het zijn hond was, gaf hij het dier een schop en bemerkte toen tot zijn schrik, dat er zich een tijger onder zijn schrijflessenaar bevond. Dit dier had een toevlucht in de kamer gezocht. IJlings sprong de heer K. op en vluchtte naar achteren om zijne bedienden te waarschuwen. De tijger sprong eveneens op en liep de slaapkamer van den heer K. binnen. Daar zat voor het ledikant op een matje de Inlandsche huishoudster van den heer K. benevens diens hond. Doodelijk verschrikt sprong zij in het bed van haar meester en deed de klamboe, een gordijn van zeer dunne stof, dicht. De huisjongen had de tegenwoordigheid van geest de deur van de kamer een oogenblik open te zetten, zoodat het arme mensch uit het bed door de deur kon springen. Nu werd de deur gesloten en ging men naar de zoldering. Door de spleten zag men wat er in de kamer gebeurde. De tijger speelde met den hond als de kat met de muis. Eens sprong hij op de tafel en zag zijn eigen beeld in den spiegel. Met een forschen sprong vloeg hij tegen den spiegel op, die nu in duizend stukken op den grond viel. Met een goed gemikt schot doodde de heer K. ten slotte het dier. Yolgens een telegram uit Pittsburg (Ver. St.) heerscht daar de griep in zoo hevige mate, dat in drie weken t.ijds te Pittsburg en Allehany 700 personen, hoofdzakelijk aan deze ziekte, over leden. Ook te Chicago heerscht dezelfde ziekte zeer hevig. In 14 dagen tijds overleden daar 1540 personen, zijnde 35 per 1000 inwoners. Alle hospitalen zijn vol grieplijders, waaronder 8 geneesheeren en 72 verpleegsters. Te Droit (Michigan) is een rijke fabrikant wiens vermogen op 500,000 dollars wordt geschat op geheimzinnige wijze verdwenen. Dezer dagen kwam 's avonds een man bij hem, die hem mede- deelde, dat een zijner vrienden ernstig ziek was en hem wenschte te spreken. De heer Perrin zoo heette de fabrikant, stapte in het rijtuig, dat de man meebracht, maar keerde niet terug. Den volgenden dag werd aan de familie een brief ge- zonden, waarin werd medegedeeld, dat de heer Perrin tegen betaling van 30,000 dollars weer in vrijheid zou worden gesteld. De politie heeft nog geen spoor kunnen ontdekken van de daders die, naar men vermoedt, Italianen zijn. In het vermaarde klooster la Grande Char- teuse is de nachtportier, broeder Angelmus, overleden die voorheen in de groote wereld te Parijs bekend was onder zijn eigen naam van de Brecourt. Hij was driemaal gehuwd geweest en had zijn kind eens van de jacht thuis komende, bij ongeluk doodgeschoten, waarop hij zich in wanhoop van de wereld had afgezouderd. De steltenman die op dit oogenblik ergens in Duitschlaud stapt en Moskou hoopt te bereiken, wordt eerstdaags gevolgd door een zekeren Goulard te Haubourdin, bij Rijsel. Deze snaak wil van Parijs uit een reis om de wereld ondernemen op een muilezel. Hij begint met Spanje. Te Lissabon vond onlangs een merkwaardige begrafenis plaats, waaraan Koning Karel I persoon- lijk, evenals alle Ministers en verscheidene groot- waardigheidsbekleeders, deelnamen. Toch was de overledene geen man van rang en stand, maar een kind des volks, arm en burgerlijk, een gewone loods, Joachim Lopes geheeten, die, op ongeveer twee uur afstands van Lissabon, aan den oever van de rivier de Taag leefde. De eenvoudige zeeman had echter honderden personen het leven gered en ontelbare malen het eigen leven op het spel gezet om dat van een ander te behouden en zijn roem was door geheel Portugal doorgedrongen. Hij was, toen hij stierf, 85 jaar oud en zijn begrafenis-plechtigheid was zoo statig en grootsch, als wel nimmer weder een gewoon zeeman zal te beurt vallen. Zijn lijk werd naar Lissabon overgebracht en op de Taag wemelde het van schepen die het stoffelijk overschot begeleidden daaronder was het Koninklijk jacht Dona Amelia", aan boord waarvan zich de Koning bevondde hoogste eer voorzeker die den armen Lopes in het graf kon volgen. In het dorpje Erlenburch raakte Zaterdag eensklaps een vervaarlijk, verscheidene duizende kilogram men wegeud stuk van een rots los en viel, met donderend geraas, op het daaronder staand huis van den schoenmaker Kraus. In een oogwenk was het gebouw een puinhoop en een wonder mag het heeten, dat geen menschenleven werd ver- nietigd. De beide echtgenooten waren toevallig juist op een lap grond bij het huis, waar zij door de in het rond vliegende baksteenen en stukken balk licht werden gekwetst. De eenige zoon, die zich in huis bevond, ontging door nog grooter wonder den dood. Hij werd door vallende balken en planken als in een kooi opgesloten, in de onmiddellijke nabijheid van een vensterdoor dit venster kon men hem gelukkig ongedeerd uit zijn gevaarlijken toestand bevrijden. De arme menschen hebben door 't ontzettend natuurtafereel alles ver- loren wat zij bezaten. Van de Keizerin van Duitschland meldt het Berl. Tagebl. den volgenden karakteristieken trek. Toen kort voor Kerstmis in het paleis //de zesde jongen" zijn intree had gedaan, verscheen in het gasthuis voor kraamvrouwen in de Dorotheastraat te Berlijn een afgezant der Keizerin, om te vragen hoeveel kinderen daar op den geboortedag van den jongen prins ter wereld waren gekomen. Men deelde aan den beambte mede, dat op bedoelden dag vijf personen (vrouwen en meisjes) in het gasthuis bevallen waren. Reeds den volgenden dag werden voor de vijf geboortedags-genooten van den prins even zoovele kinderuitrustingen bezorgd, die aan volledigheid niets te wenschen overlieten en naar het oordeel der moeders slechts deze fout hadden, dat zij voor haar prinsen veel te kostbaar waren. Voor de rechtbank te Lanciano, Italie, heeft de herziening plaats van een vonnis dat door ge- noemde rechtbank in 1871 werd uitgesproken en waarbij twee personen tot levenslange en drie anderen tot tien jaar gevangenisstraf werden veroordeeld, wegens moord op een priester. Thans is namelijk gebleken, dat degeen die hen heeft aangeklaagd, een natuurlijke zoon van den verslagene, zelf den moord heeft doen plegen door twee lieden die hiertoe door hem werden omgekocht. Wijl hij evenwel in gebreke bleef de overeenge- komen som te betalen, werd hij op zijne beurt door een dier twee lieden, thans ook reeds dood, vermoord. De tweede moordenaar van den priester is thans voor 't gerecht gedaagd. Treurig genoeg zijn drie der onschuldig veroor- deelden overleden in de gevangenis, terwijl de vierde de straf geheel heeft ondergaande vijfde, een der levenslang veroordeelden is door koninklijke gratie ontslagen. Onder leiding van den hoofdingenieur, den heer IJzerman, wordt thans een tocht gedaan dwars door Sumatra, door de onbekende landen tusschen Padang en Siak, om een trace te zoeken voor een spoorlijn naar laatstgenoemde plaats. Aan deze in alle opzichten hoogst belangwekkkende reis, die 60 a 70 dagen zal duren en half Februari begonnen is nemen deel, behalve de heer IJzerman, de le luitenant der infanterie L. A. Bakhuis voor voor terreinopmetingen, Dr. Van Bemmelen ter onderzoek van de tropische flora en fauna, de heer S. H. Koorders, houtvester, ter onderzoek der voorkomende houtsoorten, de heer Van Raalten voor opmetingen, de heer Van Alphen, de bekende tijgerjager, de heer Whitton, een gepassioneerd woudlooper, die op eigen kosten den tocht mededoet, een Cbiueesch dokter en de Arabier Boeschman, als tolk en als bekend met de hoofden der door te trekken onafhankelijke landen, verder circa 200 koelies als dragers. van de Ter Neuzensche Courant.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1