Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Algemeen No. 2694. Zaterdag 7 Maart 1891. 31e Ja&rgang. Gemengde berichten. BURG^tXJJKE STAND. Handelsbericbten. Wegens poging tot moord is door de arron- dissements-rechtbank te Maastricht tegen den 84- jarigen J. H. Leunissen hij uoemde zich Rinal- do Rinaldinieen gevangenisstraf van lOjaren geeischt, terwijl dezelfde rechtbauk voor denzelfden zondaar, wegens diefstal, nog 3 jaren gevangenis extra eischte. Reeds op 16-jarigen leeftijd werd Leunissen tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld, later 2 maal wegens bedelarij gevonnisd, vervolgens kreeg hij in Duitschland 3 jaar kruiwagenstraf en vervolgens in hetzelfde land 18 maanden tuchthuis- straf. Te 's Hertogenboseh is Dinsdagnacht in het huis van den Commissaris des Konings, Jhr. Mr. P. J. Bosch van Drakestein, inbraak gepleegd. Ongeveer f 3000 aan geknipte coupons en bank- papier, alstnede een antiek gouden horloge, een gouden savonnette-horloge en een dubbelloops jacht- geweer werden door de dieven meegenomen. De daders, vermoedelijk twee in getal, hebben door het verbrijzelen van eene glasruit aan de tuinzijde zich toegang verschaft, in de onmiddellijke nabijheid van de plaats, waar een knecht sliep, de deur van het particulier kabinet ontsloten en, daarbinnen zijnde, wederotn gesloten, waarschijnlijk om niet overvallen te worden. Vervolgens hebben zij een cylinder schrijf bureau met driedubbelesluiting mede weten te ontsluiten en daarbinnen een geslo ten laadje opengebroken en de bovengenoemde waarden gestolen. Het geweer stond in het vertrek. Vdor den diefstal hebben zij in de eetzaal blijk- baar zich te goed gedaan aan een stuk taart en pudding met een glas wijn na den diefstal hebben zij het kabinet door eene raamdeur in dat vertrek verlaten en zijn zij in den aan alle zijden afgesloten tuin terecht gekomen, langs welken tuin zij toegang en een uitweg moeten hebben gevonden. De daders zijn nog onbekend. Een oud burgermannetje te Tilburg, die 's avonds laat met een nieuwen kraag op zijn jas was thuis gekomen, zat achter de kachel te peinzen over de zonderlinge samenstelling der alcohol- moleculen. Daar wordt op zijn deur geklopt, en, die deur openende, krijgt hij den inhoud van een waterketel over 't lijf zijn eigen ketel die door spotlustige grappenmakers aan de kruk van de deur was gehangen. Hij verdenkt terstond iemand, die schuins tegenover hem woout, de dader te zijn. De oude man denktpoets wederom poetsen gaat op de achterplaats van de woning des vermeenden grappenmakers aan 't zoeken, en vindt daar een koperen ketel. Doch vdor hij nog gelegenheid heeft om er water in te doen en er zijne wederpoets mee te bakken, heeft men hem gehoord en als dief gevat, want de eigenaar van den ketel is toevallig de grappenmaker niet, en verkeert dus in de roeening dat de oude man komt om te stelen. De grap wordt dus ernst, en eindigt in de rechtszaal te te Breda, met een eisch tot 6 dagen gevangenisstraf. Of 't een blijspel zal blijven dan wel een drama zal worden, hangt van de rechtbank af. Dinsdagavond ongeveer halftien is te Rotterdam brand uitgebroken in een gebouwtje behoorende bij de Place des Pays-Bas, directeur Carl Pflaging. De vlammen grepen snel om zich, hetgeen met het oog op de constructie van het gebouw, dat geheel uit hout was opgetrokken, niet te verwon- deren was. Het vuur was dan ook op verren afstand te zien. Het gebouw is tot den grond toe afgebrand en er moet belangrijke schade ver- oorzaakt zijn door het vernielen van coulissen en andere zaken bij de voorstellingen in gebruik. In de nabijheid had de gewone voorstelling plaats, doch het daarbij aanwezige publiek kon de zaal ongehinderd ontruimen, hoewel natuurlijk wel eenige pauiek werd veroorzaakt. Ontmaskerd langs chemischen weg Onlangs werd aan Dr. Van Hamel Roos, te Amsterdam, de volgende interessante annalyse op- gedragen In een familie waren twee dochters verliefd ge- raakt op denzelfden persoon. Deze had gelukkig slechts op eene der dochters het oog geslagen en vroeg haar, met gunstigen uitslag, ten huwelijk. Kort daarna ontving de jonge galant een anony- men brief, waarin zijne verloofde van allerlei slechte en moeilijk bewijsbare zaken beschuldigd werd De vader, van de zaak onderricht, en vermoedende wie de schrijfster was, droeg Dr. Van Hamel Roos op den rooden inkt, waarmede de brief geschreven was, scheikundig te onderzoeken en te zien, of hij overeenkomst had met een roode verfstof, die zijn niet verloofde dochter nu en dan gebruikte om kunstbloemen te kleuren. Het bleek dat de kleur- stof van den inkt, zoowel als van het bloemen- kleursel eosine was, een zeer fraaie roode aniline- kleurstof en toen aan de jonge dochter het ver- pletterende resultaat der scheikuudige analyse bericht werd, viel zij door de ben en bekende den laster- lijken brief in een vlaag van hevige jaloezie geschreven te hebben Zondag deed zich naar de Prov. Gr. Ct. meldt in de strafgevangenis te Groningen een zelden voorkomend geval voor. Een zekere Kiers, afkomstig uit Vledder, was veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf en tot betaling van f 1500 schadevergoeding, wegens het stukslaan van iemands arm, die volgens geneeskundige verklaring onher- stelbaar is. Zondag was de tijd zijner gevangenis- schap verstreken en werd dit den delinquent medegedeeld en hem tevens aangezegd voor den directeur te verschijnen, ten einde zijne papieren te ontvangen en nader af te rekenen. Tot groote verbazing der aanwezigen gaf Kiers te kennen, dat hij de gevangenis niet wilde verlaten, voordat hem schade vergoeding was verleend voor zijne langdurige onschuidige gevangenschap. Hij weigerde pertinent zijne stukken en het hem toekomend bedrag in ontvangst te nemen en een voet buiten de gevangenis te zetten. Nadat de hoogere autoriteit van dit feit in kennis was gesteld, werden eenige agenten der rijkspolitie gerequireerd om den nu ongewenschter. kostganger met den sterken arm buiten de poort der gevangenis te zetten, hetgeen slechts met zeer veel moeite gelukte, daar hij zich daartegen met al zijne macht verzette. Het geld en de papieren moesten hem met geweld in zijne zakken worden geduwd. De groote kandijfabriek Java aan den Steenweg te Rozendaal en het entrepot zijn Dinsdagnacht door brand geheel vernield. Alleen de brandkast en de boeken uit het kantoor heeft men kunnen redden. Omstreeks half twaalf werd de brand, die vermoedelijk in de droogkamer is uitgebroken, door voorbijgangers in het middengedeelte der fabriek, bij de stoven, ontdekt. Spoedig waren de brandweer der firma Castelot, en van gemeente en waterleiding, ter plaatse, doch wegens den fellen wind en het hevig branden der suiker was aan behoud niet te denken. Dank zij den westenwind, zijn echter vijftien belendende woningen gespaard gebleven. De vuurgloed was verschrikkelijk. Duizenden nieuwsgierigen, zelfs uit den omtrek, waren samen- gekomen om den vuurpoel te zien. De stoomketels waarschuwden door het voort- durend geflnit, dat er gevaar was voor springen, hetgeen gelukkig niet gesohiedde. Te twee uren viel de voorgevel met donderend geraas ineen en brak in zijn val tal van telegraaf- draden waarbij een gedeelte van den muur op den spoorweg terecht kwam. Alle gevaar voor nabijstaande panden was bij de afzending van dit bericht aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant gcweken hoewel de brand weer nog voortdurend het terrein bewaakt. Van de fabriek is nog slechts een smeulende puinhoop over. De opstal der fabriek is verzekerd voor f 40,000 de machinerieen en gereedschappen voor f 60,000; de suiker en grondstoffen tot een gezamenlijk bedrag van f 150,000, alles op Rotterdamsche beurs- polis, in hoofdzaak bij Engelsche maatschappijen. Door gezamenlijke assuradeuren is gisteren ter Rotterdamschen beurze een commissie tot regeling der schade benoemd. Uit Breda en Steenbergen schrijft men, dat men den brand aldaar goed geeft kunnen waarnemen. Te half een was de brand het hevigst. De oorzaak van den brand is nog niet bekend. De laatste moord in Whitechapel. Het onderzoek naar den laatst in Whitechapel ge- pleegden moord is door den coroner gesloten. Een eigenaardig licht over de zaak werpen de verkla- ringen van de getuige Ellen Collanna. Deze verklaarde de verslagene - Frances Cole - gedurende vier of vijf jaar te hebben gekend. Donderdag den 12 Februari, had zij haar in ge- zelschap van Sadler gezien. In den nacht van Donderdag op Vrijdag ontmoette zij haar alleen in de nabijheid van een herberg in Commercial road. Samen verwijderden zij zich toen in de richting van de City. Onder weg werd Ellen Collanna toen aangesproken door een man van kleine gestalte, met een zwarten knevel, die netjes gepoetste laarzen aan had, een blauwe broek droeg en geheel de allures van een matroos had. Deze persoon liet getuige een tweeshillingstuk 1,20) zien, en vroeg haar om met hem mee te gaan. Waar wilt gij naar toe, vroeg de getuige hem, waarop de man antwoorddeKom maar mee, dan zult ge het wel zien. Getuige weigerde echter. De man keek haar toen eenige oogenblikken aan, waarop hij haar een stomp gaf en haar het goed van het lijf scheurde. Frances Cole bevond zich toen op 2 of 3 meters afstands van hen. Beiden waren miu of meer beschonken. Daarna wendde de man zich tot Frances. Getuige zeide toen Ga niet met dien man mee, Frances, ik vertrouw zijn uiterlijk niet. Frances luisterde daar echter niet naar en ging met den man mee, waarop getuige haar goeden nacht wenschte. Het was toen omstreeks kwart voor tweeen. Aangezien die getuigenis in hoofdzaak overeen- stemt met Sadler's verklaringen, heeft de coroner Sadler van rechtsvervolging ontslagen. Jack the Ripper is dus nog steeds zoek, en heeft thans weder alien tijd gehad, om zichzelf in veiligheid te brengen. Van 16 tot en met 28 Februari. ZEETIJDINGEN. Van 3 tot en met 5 Maart. Van 3 tot en met 5 Maart werden langs de Oostsluizen alhier 21 binnenvaartuigen op- en 31 afgeschut. I> R IJ I E V A V EFFECTED. Amsterdam, 5 Maart. itaatsleeningen. Dordrecht, 5 Maart. ROE IIS V AN IIET GELD. Belgisch per 100 fr. f 47,60 f 47,70 Engelsch per 12,06 12,07^ van de Ter Ueuzensche Courant, Hulst. Geboorten. 21 Febr. Maria Julia Nathalia, d. van Cyrillus Ludovicus de Cock en van Pelagia Maria de Silva. 26 Febr. Paulina Petronella, d. van Petrus Jo hannes van Gelderen en van Melania Prenen. 27 Febr. Augustinus Gerardus, z. van Maria Louisa de Kerf. Overlijden. 19 Febr. Maria Anna de Potter, oud 80 j., echtg. van Augustinus Josephus Nachtegael. 24 Febr. Sophia Schoonvliet, oud 56 j., wed. van Maehiel Rottier. Axel. Huwelijks-aangiften. 26 Febr. Pieter Haak, oud 28 j.. jm. en Neeltje Dieleman, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 19 Febr. Krijn Oppeneer, oud 21 j., jm. en Maria de Groote, oud 21 j., jd. Joost van Alten, oud 22 j., jm. en Elisabeth Willemsen, oud 21 j., jd. 26 Febr. Comelis Overdulve, oud 20 j., jm. en Helena Bolleman, oud 22 j., jd. Geboorten. 18 Febr. Philemon Aloysius Gustavus, z. van Bernardus Jacobus Coppieters en van Angelina Rosalia Del- laert. 21 Febr. Francois, z. van Pieter Yerstraten en van Janna Maria de Koeijer. 22 Febr. Pietemella Catharina, d. van Pieter de Feijter en van Janneke Dieleman. 23 Febr. Reinier Willem, z. van Johannes Cornelis de Bruijn en van Sara Maria de Jonge. 26 Febr. Janna, d. van Louis de Koeijer en van Sara Zegers. Overlijden. 17 Febr. Jacobus de Smidt, oud 68 j., z. van Jan en van Elisabeth Lignian. ■losclikapel lc>. Geboorten. 26 Febr. Amelia, d. van Jacobus de Poorter en van Maria Philomena Eeman. Overlijden. 27 Febr. Een als levenloos aangegeven kind van het vr. geslacht van Petrus Kool en van Maria Adolphe Clementina de Poorter. Graauw. Geboorten. 5 Febr. Corolie Mathilde, d. van Jacobus van Mol en van Anna Maria de Maat. 22 Febr. Rosalia, d. van Andries Augustinus van Waterschoot en van Apolonia Lemsen. 26 Febr. Paulus Jacobus, z. van Willem Janssen en van Paulina Bogaert. 28 Febr. Maria Cornelia, d. ran Petrus de Bakker en van Maria Louisa Hoskes. Overlijden. 1 Febr. Pieter Theodorus Rosier, oud 34 j., z. van Johannes Theodorus en van Anna Catharina Sijmons. 6 Febr. Mathilde de Wilde, oud 16 m., d. van Francies en van Apolonia Verdurmen. 8 Febr. Judocus Durinck, oud 1 m., z. van Cornelis en van Anna Maria Kouijzer. 22 Febr. Een als levenloos aangegeven kind van het vr. geslacht van Hendrik van Immersed en ran Rosalia de Beule. 28 Febr. Rosalia Phelomina Stobbelaar, oud 4 j., d. van Jacobus en van Phelomena Knijks. Hengstclijk. In deze gemeente hebben geene aangiften plaats gehad. Huek. Geboorten. 20 Febr. Pieter, z. van Abraham de Fouw en van Juliana Goethals. Ebrina, d. van Adriaan Leys en van Ebrina Meertens. 23 Febr. Janneke Elizabeth, d. van Johannes Meertens en van Maria Anna Tholens. 26 Febr. Jacoba Janna, d. van Cornelis Machielsen en van Pieternella de Groote. Overlijden. 16 Febr. Jan de Bree, oud 44 j., echtg. van Jozina Nieuwelink. 22 Febr. Leoinus Michielsen, oud 11 m., z. van Jacob en van Franfoise Donze. 23 Febr. Chris- tiaan Donze, oud 25 j., z. van Karel en van Maria Bakker. Ilontenisse. Huwelijks-aangiften. 17 Febr. Willem Johannis Nijgh (van Middelharnis), oud 27 j., jm. en Arendje Cornelia Schouten, oud 24 j., jd. Geboorten. 17 Febr. Johannes Franciscus, z. van Josephus Hiel en van Rosalia Tieleman. Anna Catharina, d. van Johannes Bogaert en van Anna Maria Herman. 20 Febr. Josephus, z. van Josephus Hiel en van Christina Nijs. 22 Febr. Cornelis, z. van Pieter Ambrosius de Smet en van Philomena de Winter. Aloijsius, z. van Willem Wullems en van Paulina Johanna Seraphina Kuijpers. 27 Febr. Maria Johanna Apolonia, d. van Petrus Johannes Franciscus Neve en van Clotilda Veneranda Maria van Damme. Overlijden. 16 Febr. Rosalia de Maat, oud 2 m., d. van Jan Francies en van Rosalia Neve. 19 Febr. Anna Maria Heije, oud 72 j., echtg. van Jan Francies van den Bergen. Judoca Paulina d'Haen, oud 80 j., d. van Adriaan en van Anna Catharina Annaert. 23 Febr. Catharina van Heese, oud 87 j., wed. van Judoeus de Booij. Petrus Alousius Baart, oud 2 j., z. van Petrus Anthonius en van Anna Catharina de Moor. 24 Febr. Joseph Janssens, oud 86 j., weduwn. van Pelagia de Klerk. Hoewarlit. Geboorten. 16 Febr. Carolus Ludovicus, z. van Josephus Baert en van Maria Francisca Annaert. 23 Febr. Petrus Franciscus, z. van Gillis Franciscus Tem- merman en van Leonie Buijs. 24 Febr. Maria Idonia, d. van Franciscus Hiel en van Rosalia Aben. Overlijden. 18 Febr. Alphonsius Suij, oud 2 j., z. van Augustinus en van Anna Catharina Schepper. Overslag. Geboorten. 19 Febr. Johannes Franciescus, z. van Augustus de Nys en van Livina Hesters. Overlijden. 25 Febr. Aloijsius Anthonius Timmerman, oud 10 j., z. van Joannes en van Sophia Raes. ■'Ill lippint- plaats gehad. Has van liient giften plaats gehad. St. Jansteen. Geboorten. 23 Febr. Mathilda, d. van Leonardus Rottier en van Maria Ludovika Inghels. Stoppeldijk. Huwelijks-aangiften. 20 Febr. Jose phus de Meijer, oud 59 j., weduwn. en Maria van Denderen, oud 40 j., wed. Geboorten. 22 Febr. Emma Louisa, d. van Adrianus Josephus Geers en van Clasina Dobbelaar. 25 Febr. Regulius Alphonsus Marie, z. van Gijsbrecht Heijens en van Ludo- vica Clementina de Bruijne. Westilarpe. Geboorten. 16 Febr. Irma Maria, d. van Seraphinus Pielaet en van Louiza Christina de Munck. 20 Febr. Alfred, z. van Henricus van den Driessche en van Prudentia de Smet. 27 Febr. Richard, z. van Eduardus D'haeno en van Elisabeth Francisca van Hulle. Overlijden. 24 Febr. Eugenia Boogaert, oud 67 j., echtg. van Petrus Meijvaert. In deze gemeente hebben geene aangiften In deze gemeente hebben geene aan- /luuiiislag. Huwelijks-aangiften. 19 Febr. Jacobus de Bruijne, oud 25 j., jm. en Maria de Mill, oud 23 j., jd. 26 Febr. Abraham Dees, oud 23 j., jm. en Suzanna Willemsen, oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. Anthonij Kruijsse, oud 24 j., jm, en Cornelia Pietemella de Bokx, oud 20 j., jd. Geboorten. 17 Feb. Jozias Hermanus, z. van Hermanus Zegers en van Tanneke Bakker. Pieter Mattheus, z. van Pieter van de Velde en van Wilhelmina Klaassen. 24 Febr. Abraham, z. van Arie Verpoorte en van Janneke de Vos. 27 Febr. Janna Catharina, d. van Christiaan van Langevelde en van Sara Verhelst. Overlijden. 21 Febr. Helena Jacomina Comelissen, oud 22 j., d. van Abraham en van Adriana Krane. 22 Febr. Cornelis Geelhoedt, oud 87 j., weduwn. van Pieternella van Doorn. 28 Febr. Geertruida van Driel, oud 2 m., d. van Willem en van Maria Kempe. Xuiddorpe. Geboorten. 28 Febr. Coralie Marie, d. van Constantinus Joannes van Assel en van Maria Joanna Dieriek. o VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter Xeuzen 3 Belg. s.s. Eugalia 1725 New-Castle ruw ijzer Eng. s.s. Hero 1638 Middlesbro idem Belg. s.s. Amelie 3537 Bilbao minerie 4 Eng. s.s. Faraday 2491 Middlesbro ruw ijzer 5 idem Kingscote 2928 New-Castle kolen Ned. s.s. Amulet 2869 Leith stukg. Eng. s.s. River Lagan 2272 Londen idem Van Ter I'euzen t 3 Eng. s.s. Fairway 1740 Blyth ledig idem Primrose 1897 New-Castle idem 4 idem Jane Cory 2296 idem idem idem Glendale 3190 idem idem 5 idem River Derwent 2272 Londen stukg. Belg. s.s. Eugalia 1725 Antwerpen ledig Eng. s.s. Hero 1638 Middlesbro idem Voor Gent t 3 Duits. s.s. Neutral 2131 Libau stukg. Eng. s.s. Ptarmigan 3492 Liverpool idem 4 idem Bordeaux 1584 Londen idem 5 idem Electro 1387 Hull idem idem Spindrift 2003 Londen idem Van Gent t 3 Eng. s.s. Norma 1385 Goole stukg. 4 idem Ouse 1929 idem idem idem Newark 1585 Londen idem Voor Selzaete t 5 Eng. s.s. Commercial 321 Havre creosoot pCt. Bedrag stukken. Heeler land. Cert. N. W. Sch. 2} 1000 79} dito dito 3 1000 94-jV dito dito 3} 1000 100} dito Obi3} 1000 100} Oosteurijk. Obi. Mei-Nov. .5 fl. 1000 79} dito Jan.-Juli5 1000 80} dito dito Goud 4 200-1000 Portugal. Ob. Bt.'53/84 .3 100 56| Kudand. Obi. Hope 1798/1815 5 1000 101} Cert. Ins. 5 S. '54 5 Z.R. 500 75 dito Oost le S. .5 n 100-1000 dito dito 2e S. .5 100-1000 72^, dito dito 3e S .5 n 100-1000 dito '60 2e 1. dito 4} 100 101} dito '75 gee. dito. 4} 50-100 dito '80 gee. dito. 4 125-625 94} Obi. 1. 1867/69 .4 20-100 Spaiije. O. B. Perp4 Pes. 1000-24000 dito bin. Perpet. .4 Pr. 500-25000 70} Turkije. Gecv. S. D. C. 20-1000 19} Egypt*:. O. L. 1876 .4 20—100 Spoorwegleeningen, pCt. Bedrag stukken. VederlamlNed. Ctr. spw. A. 250 34} dito Gest. Obi. n 235 89} Italic'. Zuid.-Ital. Sp. O..3 Lir. 500-5000 58} Itusland. Gr. Sp.-Maats. Aand. 5 Z.R. 125-625 124} Bait. Spw. Aand. 3 25-1250 66 Kurk.-Ch.-Az. O. 5 100 Orel-Vitebsk A 5 Z.R. 125 103 dito Obi5 100 Zuid.-West Sp.-M. 5 Z.R. 100-1000 82} Premieleening-en. pCt. Bedrag stukken. Vederland. Stad Amsterdam 3 f 100 111} Stad Rotterdam 3 100 llelgii', Stad Antwerpen 1887 2} fr. 100 92} dito Brussel 1887. 2} 100 92 Spanje. Stad Madrid 3 100 48} Het aanbod van Granen was heden niet ruim en tot vorige prijzen te plaatsen. Puike Zeeuwsche en Vlaamscke Tarwe 9,10 a f 9,60 nieuwe f 8,80 a f 9,30. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche 6,40 a 6.90. Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche winter 5,40 a f 5,80. Overmaasche 5,10 a f 5,60. Zeeuwsche en Vlaamsche zomer f 5,20 a f 5,50. Haver dunne f 3.50 a 4,20. Paardeboonen f 6,50 a 7,00. Duiveboonen f 6,50 a f 7,10. Witteboonen 10,00 a f 14,00. Bruineboonen 12,00 a 14,50. Erwten f 9,— a 10,20. Voeder 6.50 a 8,00. Koolzaad 10,50 a 11,00. Lijnzaad zaai /9,00 a 11,00.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 5