T Voorjaars-Artikelen, Een Werkmanswoning /too ZWftRE AZUKSI9KKEK ADR. H. DOUZE-POTHOVEN, IVIagazijn van Manufactured, Witte Goederen, VOORJAARS-AltTIKELESI. A. MOOGEfi VOORJAARSARTIEELEN: ZAAI MACHINES, OTOGRAFIE M TREZ P., HAMMETJES. FRUITBOOMEN, een sterk Wagenhuis, wmm D1ESSTPLI i TRAM-OMNIBUSDIENST Tholen—Stavenisse. 336 Staatsloterij, rattajpl van een pracbtip collectie Karpstten en Yloerkleedjes, AlsmeJa een aitpMle sorteerinj Stalen voor Japonstoffen, STEEIUHOUWERIJ. Uitnemend, M. JURRIJ. Ter Heuzen. 0N1VANGEN: ZWART LAKEN, gebloemde SATIN, Hsersn BOTTINES in vsrschillsnds modsllsn, g Dameslaarsjes nieuw! nieuw! SPECIALITEIT IN KINDERWERK ENZ. SAK S PLOEGEN, De schts Sak's Ploegen, TI. WEEMAES. iroote portretten van af 4 franc. SUPER PIIOSPHAAT Halve Linnens, Geklenrde Katoenen enz. Alles aan buitengewoon lage prijzen. I. GOUDST1KKER, Uit de hand te koop: H. jTlTuBOISY, 22 jaren Yeeren en Kapokbedden, Tijken, Dekens enz. Nieuwstraat, Ter Neuzen, Bericht de ontvangst der Ruime keuze. Concurreerende prijzen. DE NIEUWSTE MODELLEN SCH0EN- en LEDERHANDEL. o TER NEUZEN. |- c Heden ontvangen een groote keuze g Molieres en Rijgschoenen, Pantoffels, Muilen, sterke erkschoenen en soliede dichte Waterlaarzen in alle lengten, VOOR II AN DEN H.H. Landbouwers! lOrijige ZAAIMACHINE GENT. Opnieuw Ontvangen: Arie H. Donze. Ter Neuzen. Een gemeubileerde KAMER TE BEHOMEI; Uit de hand te koop: P. J. van de Sande te Ter Neuzen, 's Lands VVeerhaarheid. Dienstregeling van af 1 Maart 1891. DE ADMINISTRATIS STQOMBOOTDIENST OP DE WESTEll-SCHELDE. gedurende de maand MAART 1891. en Kantore van A. A. VAN BRABAND te Hontenisse, zijn te bekomen Ileele en Gedeelten van L 0 T E voor de waarvan de trekking der eerste klasse zal geschieden op 16, 17, 18 en 19 Maart 1891. De opruiming geeindigd zijnde, be- richt de ondergeteekende de als: Bukskings, Kamgarens, Vitrages, voor Hemden, Lakens, Tafellakens, Servetten, Handdoeken en Luiers, in alle prijzen. Amersfoorten en Kepers, met bijpassemle Garneering, waarmede hij ook aan huis is te ontbieden. Nieuwstraat, Ter Neuzen. op een goeden stand. Te bevragen bij P. DE POUW, koopman te Hoek. Groote en kleine kapitalen zijn be- schikbaar als Hypotheek op Land met of zonder Gebouwen, ten kantore van A. HOM- BACH, Agent der Rotterdamsche Hypotlieekbank. belooning aan ieder, die na gebruik van Prof- LEFRIES' Likdoorntinctuiir nog last van Lik. dooms, Eeltknobbels of Wratten heeft. Verkrijgbaar bij den agent C. B. QUIST, te Ter Nenzen, a 60 Cents per flacon met peuseel. van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Macliine- kainmen en Molenwerken, PALMHOUT, POK- IIOLT, BIMROTTIVG enz. Adres Wed. Gt. GRAS ZOOD, Houtbandel Zaandam, Oostzijde D 401. Mninkkaai 19 en SO te Gent. Levert HARDSTEEN en ZANDSTEEN in Blokken, gezaagd en bewerkt ten dienste van bruggen, Sluizen, Gebouwen enz. Specialiteit in GRAFZERKEN, MONUMEN- TEN, MARMERENSCHOORSTEENMANTELS en VLOEREN. sedert 22 jaren beproefd. andsche Dru HonnVJn- De Rijnlandsche Rruiven-Rorsthonig, sedert met steeds klimmend succes in gebruik, is het edelste, aangenaamste en kracbtdadigste Huismiddel bij lioest, keeschbeid, verslijming, keel- en borstkwalen, kinderhoest enz. Door tal van aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd. Alleen ecbt verkrijgbaar in flesschen a 11 2,met geele a fl 1, met roode en it 65 cent met witte capsulen, welke nevensstaand fabriekstempel dragen, te vele nieuwe artikelen, bestaande in glansrijk zwart, en geklenrd Franscb MERINOS CACHEMIRE, THIBET, SATIJN, gebloemd LUSTRE etc., benevens pracbtige in verscbillende kleuren. Alsook diverse MEUBEL- STOFFEN en KATOENTJES. Wacbtende eene uitgebreide sorteering van 90 centimeter tot 3,60 meters breed. Steeds voorzien van FEBR. 1891. s- CD -o e o o 3 CD s 7T ZAAIWERKTUIGEN enz (men lette op het fabrieksmerk). Verkrijgbaar bij L. C. VAN VESSEN, Axel bij J. W. DE ZWART, Hoofdplaat en bij M. W. VAN ARENTHALS, Hontenisse. Z 4 4 I M A C III N E S en alle LANDBOUW- WERKTUIGEN, \AAIHACIII\ES enz. aan de laagste prijzenalle onderdeelen derzelve liggen ook gereed om reparation spoedig te kuunen afmaken. Belovende dezelfde prompte bediening als in vorige jaren. Beveel ik mij in uwe gunst. C. J. VAN DER VLIES, H u 1 s t. Smid en Handelaar. Onder garantie TE KOOP en vonrbanden alle soorten van ijzeren WALE-, DRIESCHAAR-, DERE- en RAN- SOMEPLOEGEN, KETTINGEGGEN ook met onbreekbare tandenoubreekhare DRAAIJERS voor STROOSNIJDERS en alle HANDDRAAI- MACHINES. Reparatie van alle Landbouwwerktuigen ge- schiedt tegen de laagste prijzen. TE HUUR: voormelde soorten Ploegen en Eggen b 50 cent per dag; eene h f 5,per dag en 50 cent per gemeteene Dorschmaclime a 1,50 per dag. Onder beleefde aanbeveling wordt eene prompte en spoedige bediening verzekerd. Hoornstraat 1 3 bij de Veldstraat, 12 geemailleerde portretten 6,50 franc, Aan ieder wordt eerst proef gegeven. Ieder portret dat niet bevalt wordt zonder aanmerking overgemaakt. Spoedige en zeer nette uitvoering. puilte geroobte met slaapvertrek, met of zonder kost. Te bevragen bij den uitgever dezer courant. bij E. DELLAERT, te Westdorpe, met 14 in water oplosbaar pbosphorzuur tegen 3,50 gulden per 100 kilogram. Ook SLPERPHOSPHAAT in voorraad liggende te Sluiskil. HOOGSTAMMEN, PIRAMIDEN, LEIBOOMEN, in alle vormen van de beste fruitsoorten alsmede Conifeeren, Heestergewassen en Rozen aan concurreerende prijzen. staande te Westdorpe, met 5 afdeelingen. Bij den uitgever IS VERSCIIEVEV LEOM1XU8. PRIJS 10 cent. Franco per post 12 cent. VERTREK VAN: Tholen's m. 9,nre, Poortvliet 9,45 Scherpenisse v 10, St. MaarteDsdijk. 10,20 Stavenisse A. H 11,15 nm. o, ure, u nm. 12,ure, 12,55 0 1,10 0 1,30 h 2,10 n 5,45 6, n 6,20 7,15 nm. 4,ure, 0 4,55 5,10 H i/ 5,30 a h 6,10 ,i nm. 8,ure. 0 8,45 n 9,20 n u 10,15 h nm. S,ure. 0 8,55 u 9,10 h 9,30 n 1M0 2 cts. van Tbolen tot Stavenisse of nm. 12,ure, u 12,45 n n 1,0 0 1,20 Zaterdags vertrekt de Tram-Omnibus in plaats van 12 uren 12,45 van Tholen. VERTREK VAN Stavenisse's m. 7,50 ure, St. Maartensdijk. 8,45 Scherpenisse 9, Poortvliet9,20 Tbolen A10, Bagage beneden 10 Kilo vrij, voor elke Kilo bovendien tusschengelegen plaatsen. T A RIEF: Van Tholen naarenkel retour Poortvliet 30 50 Scherpenisse 45 75 St. Maartensdijk 60 1,00 Stavenisse 90 1,50 Tusschen Tholen en Poortvliet en Stavenisse, St. Maartensdijk en omgekeerd worden plaatsbewijzen voor halve ritten afgegeven. Kantoor Fortuinstraat 71, Bergen op Zoom. UREN VAN VERTREK .jj, Van Vlissingen naar Breskens vm. 6,8,10,— nm. 12,25*) en 3,45 J a Breskens naar Vlissingen 6,30 8,30 10,30 12,55*) u 4,15 Het vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGRRD worden. Woensdag Van Stavenisse naar St. Maartensdijk Scherpenisse Poortvliet Tholen enkel 30 45 60 90 retour 50 75 1,00 1,50 Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen Zoudag, Maandag, Dinsdag, Donderdagen Vrijdag. en Zaterdag. vm. 7,30 nm. 7,50 2,45 3,05 6,vm. 10,30 6,20 10,50 vm. 7,30 nm. 2,45 0 7,50 3,05 0 10,30 n 0 IE0 0 6,n 12,30 6,20 12,50 F nfliM* wvtyward ttosr d'rtweffii Miiw neerdt atorhlgjl Hwfd Dipirt voor H«d«nano by tUflriMnmli Eansrik Ter \fuirn, Arie H. Dome Axel, J. Wieland Groede, J. Serle HollestelleHulst, J. BorghstijnOostburg B. de Die; Sluis, J. P. Leijssenaar NoeatZaamslag, wed. A. van Fraayenhoye. nun a mm miiiiiii i DOOR 9,,i 0 2,15 n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 4