Eene HOFSTEDE, AANBESTEDING. STROOPAPIEE! Huhr-Kachelkolen, - TER KEliZER. cele en Gedeclleo fan Lotei een Arbeiderswoning, EEN WOONHUIS, Timmermansknecht, OnjerwijZEres it Je mtlip laniwlen. BEKENDMAKING. DE AFBRAAK Greenen HOUTWAREM, Koppen van Olmen boomen. Kunstguano N#. 1, KLAVERGUANO, 2 VARKENS, 3,72,80 tataren Erf, Tnin, Bow- an Weiland, puike Kookerwten, Eruine en Witts boonen. AANBESTED1NG. AANBESTEDING Termijn van betaling WACHTENDE Prijslijst Yssren bsddGn. pwasckte Hi onpwascMe TIJK aaar Imt Een Timmermaaskflecbi s©©^s Bruine on Wittsboonsn, Koolerwten ei Capocpen. Tain- sn Eloemzadon, Dahlia's en TcplMer ia soort. Uit de hand te koop: Bestekken en Teekeningen, m Openbare Verkooping. Suikerbieten en Paardepeeen. Openbare Verkooping OLMEN KLIEFHOUT, Openbare Verkooping gemeente AXEL. zware Koppen van Olmeii boomen, KUNSTMEST 7x9, CHILISALPETER. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. 4,07,80 hektaren Bouw- enWeikand, 1,38,50 hektaren Dijk, 3,16,37 hektaren Bouwland, VERKRUGBAAR aanbesteden: 250 Kub. Meter Onderhoudsgrind aan te besteden: ONTVANGEN 11 Cder le bekomen Uit de hand te koop: Terstond benoodigd Klavers, Paardepeeen en glad Beetenzaad, Lijnzaadmeel, benevens harde en zachte Lijnkoeken. TE BEKOMEN De ondergeteekende biedt zich beleefd aan tut het maken van voor den bouw van Woningen, Schuren en der- gelijke zaken. Ook belast bij zich met het opzicht over bovengenoemde werken. Ter Neuzen, P. C. QUIST, Noordstaaat 88. Bouwkundige. 110 Inschrijving van nieuwe leerlingen tegen 1 4pril a. s. Aan genoemde school wordt gevraagd eene Voor 20 Maart zich aan te melden bij HET BESTUUR. Ter Neuzen, 5 Maart 1891. De voortzettimr der verkoopina van WINKEL- GOEDEREN, KRUIDENIERSWAREN, enz bij W. J. van Doeselaar en kinderen te Axel is bepaald op Manndag 9 Maart 1891, des namiddags 1 ure precies. Notaris DREGMANS. De Notaris I'. Dregmuns, te Axel, zal op Zaterdag 7 Maart 1891, des namiddags te 2 ure PRECIES, verkoopen van het oude Tolhuis aan de 3 Schouwen te Axel, als planken, platen, stijlen, kepers, gebinten, raam en deurkozijnen, dakpannen, steen, enz. enz. Xa afloop daarvan EENE PARTIJ Te vergaderen bij D. Dieleman aan de 3 Schouwen. TER NEUZEN. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van zijn principaal, op Woensdag 18 Maart 1891, (en niet op 11 Maart zooals eerst was geannonceerd), des nainiddags ten 1 ure, in het openbaar verkoopen EENE GROOTE PARTIJ bestaande in PLANKEN, BADDINGS, KOL- DERS van 3 tot 6 meters, alsmede eene groote partij nieuwe ACHTERDEELEN in alle afinetingen, alles zeer geschikt voor tim- merwerk, eenige nieuwe PANLATTEN en eene groote partij liggende op het plein aan de Axelsche brug, nabij het estaminet van Th. Acke, te Ter Neuzen. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van de heeren gebroeders BAARS, te Hoofdplaat, op Donderdag den 19 Maart 1*91, des voormiddags ten 10 ure, in het openbaar verkoopen EENE GROOTE PARTIJ liggende op de weide der hofstede, bewoond door Pieter de Klerk en op de weide, ge- naamd „Kost verloren" van M. de Bruijne, beiden in den Capellepolder. Te vergaderen op gezegde hofstede. En onmiddellijk daarna op de hofstede bewoond door Jan van Hoeve, in den Coegorspolder, EENE PARTIJ EXTRA ZWARE GEHALTE GEWAAItllOIlGD. Axel. D. J. OGGEL. Mr. J. G. van Deinse, Advocaat en Notaris te Hulst, zal, ten verzoeke van PIETER KRIECKAERT, landbouwer te Hengstdijk, op Dinsdag 10 Maart 1891, des voormiddags om 10 uur, in het openbaar verkoopen 1 Paard, 2 Koeien, 3 Runders en 2 Varkens, 1 Kar met Kussen, 2 Ploegen, 3 houten- en 1 ijzeren Egge, 1 Rolblok, 1 WindmoleD, 1 Stroomolen, 2 Zeisen en 1 Geeselsteen, 3 Zeefden, 1 Graanmaat, 1 Karn, 2 Roomkuipen, Emmers en Melkteelen, 2 Tafels, 1 Kachel, 1 Eornuis, 2 Kasten, 1 Horloge en Schilderijen. VOORTS: Eenig gezaagd HOUT, 400 MUTSAARDS, eene partij PEEEN, MEST, IIOOI, STROO en wat meer zal worden geveild. Alles zich bevindende op de Hofstede, bewoond door den Verkooper. Nalatige debiteuren worden niet als koopers aangenomen. Mr. J. G. van Deinse. Advocaat en Notaris te Ilulst, zal ten verzoeke van ANTONIUS COLSEN, werkman te Boschkapelle, op Woensdag 11 Maart 1891, des voormiddags om 10 uur, in het open baar verkoopen 2 PLUIMEN BEDDEN met toebehooren, 1 KAFFENBED, 1 LEDIKANT, 2 KAS TEN, 3 TAFELS, 7 STOELEN, 1 LEU- NINGSTOEL, 1 KACHEL, 1 HUISKLOK, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, GELE1ERD- en ONGELEIERD AARDEWERK, eene partij SPEK en VET, 2 KRUIWA- GENS, WATERTONNEN, WASCHKUI- PKN, RIEKEN, SPADEN en RIJVEN. VOORTS eene partij HOUT, HOOI. STROO, MEST, BEETEN en AARDAPPELEN. Alles zich bevindende ten woonbuize van den verkooper te Boschkapelle. De Notarisseu Mr. J. G. van Ocinse, te Ilulst en A. C. R. Thoinaes, te Ilontenisse, zullen ten verzoeke van de erven der weduwe van J. B. VAN DE VOORDE, in leven land'oouwster te Hontenisse, in bet openbaar verkoopen bestaande in WOONHUIS, SCHUUR, WA- GENHUIS en AANHOORIGHEDEN, met staande en gelegen in den Vitshoek, gemeente Hontenisse, sectie E nos 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1139, 471 en 476. BOOMPRIJS 120,—. INGESTELD op 3030, K o o p 2. gelegen in den Vitshoek, gemeente Honte nisse, sectie F n0" 496, 499, 500, 997, 996, 502, 503 en 504. BOOMPRIJS 40, INGESTELD op 3260. K o o p 3. gelegen ir. de gemeente Hontenisse, nabij de vorige perceelen, deelmakende van de zooge- naamden Graauwschen dijk, sectie F n°" 777, 777bis, 507, 507b«, 508 en 508^. BOOMPRIJS 1575, INGESTELD op 300,—. K o o p 4. gelegen in den Kruispolder, gemeente Hon tenisse, sectie D nos 779 en 556. INGESTELD op 2530,—. De koopers komen met den l,ten Mei 1891 op het gebruik van de gebouwen met de erve en met den l,ten October 1891 op het gebruik der bouw- landen, weilanden en den dijk. Gelaggelden VERBLIJF op Maantlag 16 Maart 1891, des namiddags om 2 uur, ten herberg, bewooud door den heer Levinus Boel, buiten de Gentsche poort te Hulst. Ter Neuzen. ARIE H. DONZE. Het Bestuur van den KOUDENPOLDER zal op Dinsdng den 10 Maart 1891, des namiddags ten 2 ure, in het logement 's Lands Welvaren, bij P. Bareman, te Hoek, in het openbaar Het onder profiel brengen en begrinten van pi. m. 1100 M. weg in gezegden polder met het onderhoud daarvan tot en met 30 April 1892. Bestek en voorwaarden liggen van beden af ter inzage ten kantore van den Outvanger-Griffier des polders en zijn ook aldaar, tegen betaling der kosten in afscbrift te bekomen. De inschrijvingsbiijetten kunnen tot op het oogenblik der bestediug worden ingeleverd. De aanwijs geschiedt daags voor de besteding, van des voormiddags 1011 uur, waarvoor bij een te komen aan de hofstede van Benj. van Hoeve. Ter Neuzen, 27 Februari 1891. Het Bestuur voornoemd, J. VAN WIJCK, Dijkgraaf. C. J. A. FERCKEN, Ontv.-Griffier. te leveren aan de Axelsche Sassing voor 15 April a. s. Biljetten franco in te leveren voor den 15 Maart a. s. bij den Dijkgraaf van den polder Beoosten en Bewestenblij. Het Bestuur van voornoemden polder, A. VAN HAELST, Dijkgraaf. H. L. J. MAERTENS, Ontvanger-Griffier. Zuiddorpe, 3 Maart 1891. J. SCHEELE Dz te Ter Neuzen, zal namens de heer H. SCHEELE, op Donderdag 12 Maart 1891, des avonds ten 7 ure, in het ,/Hotel de Commerce" van den heer J. Michielsen te Ter NeuzeD, trachten het bouwen van TWEE WOON- HUIZEN, in de Grenulaan te Ter Neuzen, met bijlevering van de daartoe benoodigde bouwstoffen. Aanwijz:ng Dinsdag a. s. des namiddags 5 ure op het terrein. Bestek en teekening ligt ter inzage in boven- genoemd Hotel. Inlichtingen te verkrijgen bij bovengemelden J. SCHEELE Dz. van de paclit der vischplaatsen in de Schelde en Zeeuwsclte Stroomen. Het DAGELIJKSCH BESTUUR der Vissche- rijen op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen, daartoe gemachtigd door den Minister van Finan- cien, maakt bekend, dat de termiju van betaling der in dit voorjaar verschijnende pachten voor de/.en lteer wordt verschoven tot 1 Mei a. s. Tholen, 26 Februari 1891. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, C. J. DE V. VAN NOORDEN, Voorzitter. J. A. FOKKER, Secretaris. Ivlein formaat 50 cent per riem. Groot idem 1,00 per riem. Bij partijen van minstens 6 kleine of 3 groote aan 47en 95 cent per riem. Voor kleine winkeliers is het Stroo- papier te verkrijgen tegen 3 cent per boek kiein formaat en 0 cent per boek groot formaat. Ter Neuzen. P. J. van de Sande. in den loop der volgende week, schipper IIaubrich, met een lading voor rekening van J. VAN DE REE en P. J. SCHEELE te Ter Neuzen. Een groote collectie STALEN JAPONSTOFFEN, FANTASIE-KATOENEN, enz. enz. STOFFEN en STALEN voor HEEREN- en KINDER- COSTUMES, alsmede het welbekende NORMAAL ONDERGOED, systeem Prof. Jaeger, in alle grooten. Onder aanbeveling, J. J. HANSEN, Noordstraat C 77, Ter Neuzen. BED PELUW 2 KISSENS No. 1 15,75 4,75 4, 2 17,50 5,25 4,75 n 3 18,50 6,— 5,90 u 4 19,40 6,- 6- u 5 22,50 7,50 6,50 u 6 28,50 8,65 7,50 33,50 11- 9,50 8 38,50 11,50 10,- u 9 45,50 12,75 12,- ALLES ZUTVERE VEEREN, voor de 336ste Staatsloterij, bij den Debitant J. K. VIN'K, te AXEL. te bevragen bij den eigenaar JACOB BAKKER, nabij het Naaikusseu, gem. Ter Neuzen. in de Nieuwe Neuzenpolder, waarop de helft der koopsom als le hypotheek gevestigd kan blijven. Te bevragen bij L. KOOLE, Tholensstraat te Ter Neuzen. werk begeerende, vervoege zich bij G. J. BAL- KENSTEIN, te Ter Neuzen. EEN II E K W A M E bij A. STOFFELS, Timmerman te Ter Neuzen. vertrouwd en aan concurreerende prijzen, bij J. DE BREE, Tholensstraat, Ter Neuzen. Ter Neuzen. J. van de Ree. bij I. VAN DINHOORN teZaamslag: NIEUWE HOLLANDSCHE Neemt nog bestellingen aan van VRUCHT- BOOMEN, HEESTERSjen ROZENAARD- BIJEN, POLLEN, enz., aan concurreerende prijzen, uit de kweekerij van de firma Roster Bulk, te Boskoop. TE IN DE VAN tt If rr i V

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 3