zonder staan- of Marktgeld, Gemengde berichten. Advertentien. POLDER WALCHEREK Broed- of Mosselzaad Telegrafische berichten. Verpachting van Broed- of IVIosselzaad. 43 34 77 107438 77936 185374 RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. Naar men uit goede bron verneemt, is door den beer Van Dixhoorn, te Bergen op Zoom, concessie aangevraagd tot het tot stand brengen eener verbinding tusschen Bergen op Zoom en Zierikzee. Het plan isoverbrugging der Een- dracht bij Tholen, stoomtram van Bergen op Zoom naar Stavenisse eene stoomboot van Stavenisse naar den Val, polder Zuidhoek, 30 minuten afstand van Zierikzee, en van daar een tram naar Zierikzee. Alleen uit de provincien Groningen en Fries- land wordt jaarlijks ongeveer 10,000,000 kilo aardappelmeel naar Frankrijk uitgevoerd. De commissie der Fransche douanerie heeft thans de Regeering van Frankrijk voorgesteld de rechten op den invoer van aardappelmeel te verhoogen met 8 francs per 100 kilo en te brengen van 4 op 12 francs. Wordt deze verhooging toegepast, dan staat dit gelijk met het sluiten van dat land voor den invoer van dit artikel uit ons land. Postzegels zijn een vrij algemeen gangbaar betaalmiddel gewordenmen denkt er niet aan, dat iemand eene betaling niet zou erkennen, waar- bij het juiste bedrag, dan niet in bank- of muntpapier is saamtestellen, aangevuld is met postzegels bij verzending per aangeteekenden brief. Yele handelaren worden op die wijze echter met postzegels overvoerd en het was eene welwillend- heid, dat de ambtenaren der posterijen, die zegel- tjes verzilverden. Daartegen is echter een streng verbod uitgevaardigdpost—ambtenaren mogen slechts postzegels uitgeven, niet inwisselen. Deze bepaling is nu weder een bureaucratische maat- regel, die strijdt met de behoefte en daardoor zich zelf wreekt, want ieder, die nu postzegels moet wisselen, vraagt kaarten voor postzegelinlage aan de rijks-postspaarbank en biedt die beplakt aan om direct daarop zijne inlage op te vorderen. Het verbod aan eene catagorie van ambtenaren om welwillend te zijn jegens het publiek, zal eene versterking van personeel aan de rijkspostspaarbank eischen en de zuivere statistiek over de Holland- sche spaarzaamheid gaat door deze onhandigheid te loor. TER NEUZEN, 6 Maart 1891. De heer Ds. A. Timmerman te Cillaartshoek, heeft het op hem uitgebracht beroep naar de Her- vormde gemeente alhier aangenomen. Naar wij vernemen doen zich ook in onze gemeente weder gevallen van influenza voor. In de l,te helft der maand Februari zijn door het postkantoor alhier de volgende onbestel- bare brieven verzonden, aan de adressen van De Koole te KoewachtRozali te Gent. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoorweg alhier de volgende zeeschepen ingekomen om aldaar te lossen of te laden Maand. Getal. Januari Februari Geladen met 16 m., 10 k., 9 s., 4 r. ij., 2 1., 1 ij., 1 pp. 11 s., 9 m., 5 r. ij., 3 k., 3 ij., 2 pp., 11. K. m. inhoud. bruto. In deze kolom beteekenen de lettersm. minerie, k. kolen, s. stukgoederea, r. ij. ruw ijzer, 1. ledig, ij. ijzer, en pp. pijpaarde. Uitgevaren zijnin Januari 35 en Februari 40 zeeschepen. Axel. Voor het toelatings-examen aan de Rijks-Normaallessen alhier, hebben zich 10 aspi- ranten aangemeld. Axel. Dinsdag jl. had alhier de herveiling plaats van het logement „de dubbele Arend". Koopster hiervan werd mej. de wed. A. v. O. Kruijsse alhier, voor f 2100. Axel. In deze gemeente heeft zich deze week een geval van besmettelijke ziekte (diphtheritis) met doodelijken afloop voorgedaan. Axel. Dinsdag jl. had alhier een voorval plaats, dat zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben. Een viertal visschers bevonden zich met eene boot op het vischwater, de groote kreek. Toen zij ongeveer in het midden der kreek waren kwam de boot, tengevolge van den sterken wind vol water en begon te zinken. Spoedig werden alle pogingen aangewend om haar naar den wal te sturen, doch voor dat zij dien bereikt had, was zij gezonken. De 4 mannen, die bij tijds de boot hadden verlaten, waren ge- lukkig zoover den wal genaderd, dat zij juist vasten grond onder de voeten hadden, zoodat zij met den doorgestanen angst en een nat pak vrij kwamen. Hij zweeg. Zijne jonge vrouw wendde zich tot hem met eene ernstige uitdrukking van belang- stelling op haar gelaat. Leonie, zei hij eindelijk, ik bemin u, en ikheb gezworen u gelukkig te maken. Wilt gij mij uw vertrouwen schenken Zij aarzelde een oogenbliktoen zeide zij, hare hand uitstrekkende, met een zachte bevende stem Ik zal het beproeren. (Wordt vervolgd.) Men schrijft ons uit IJzendijke dd. 4 Maart In de gemeenteraadsvergadering van Maandag 1.1. werd een schrijven voorgelezen van Gedeputeerde Staten, waarin zij bedankten voor een bezoek van een commissie uit den raad. Niettegenstaande dit schrijven, besloot het raadslid Hendrikse toch drie leden naar Zeeland's hoofdstad te zenden, ik geloof niet zoozeer om de kwestie te besprexen, daar die reeds door den raad in principe is aangenomen, als wel om hun vol gemoed eens in den ooezem van dat college uit te storten. Vrijdag a. s. zullen nu de heeren Vermast, Van Hijfte en Leenhouts de reis aanvaarden, natuurlijk voor rekemng van de gemeente. Om nu die kosten weer ergens anders op uit te winnen, werd in dezelfde vergadering besloten om eene rekening van den heer Verweij, die voor de gemeente eene teekening had gemaakt op last van den ingenieur der provincie, eenvoudig niet te betaleu, niet omdat de rekening te hoog, of de teekening niet goed was, maar omdat de leden het prentje niet eersl hadden mogen bekijken. Daarna werd de vergadering voortgezet met gesloten deuren, om den hoofdelijken omslag te behandelen. Yoorts is mij nog medegedeeld, dat in de vorige vergadering besloten was, een bijeenkomst te be- leggen van de commissie van toezicht op het lager onderwijs, met het hoofd der schoql alhier. School- commissie n°. 2 beklaagt zich, dat de heer Bosch- kamp te weinig achting voor dat college toont, ja, zelfs oneerbiedig had geantwoord op de vragen #waarom sommige onderwijzers zoo lang gebruik maakten van eene plaats" die ik kieschheidshalve niet zal noemen en //waarom geuoemde onder wijzers, niet tevreden met de onschuldige asempjes van de kinderen, wel eens een pijpje rookten." Om bloedvergieten te voorkomen, zullen burge- meester en wethouders die vergadering bijwonen. Mij dunkt de kwestie was spoedig opgelost. De heer Boschkamp belooft de meeste achting en eerbied, maar ontvangt daarvoor terug eenige doozen Holloway—pillen, voor die onderwijzers, die ergens te lang zitten, benevens eenige kistjes eau de cologne, ter vergoediug van hun pijpje. En als dan op die eenvoudige wijze die lastige en gewichtige zaak is geschikt, raakte IJzendijke misschien eens verlost van dat eeuwige geschetter over Boschkamp en kregen wij misschien, zoo ais er in de Rarekiek van korporaal Smit staateen nieuw vermakeliik stuk." 's Gravenhage, 6 Maart. Tweede Kamer. Het suiker-debat werd heden voortgezet. De heeren Mees, Gleichman en Rutgers verdedigden de poging om de schatkist eeu behoorlijken accijns te ver- zekeren en ontkenden de benadeeling van den landbouw. De heeren Van Kerkwijk, Dijckmeester en Glinderman hechtten aan de bezwaren van den landbouw. De Minister van Financien betwistte die bezwaren. De landbouw en de industrie zullen niet geschaad worden. Het algemeen debat is hierop gesloten. Op art. 1 is voorgesteld een amendement van den heer Van Nunen om den omslag niet op 1891 maar op de 3 volgende jaren te doen slaan, welk amendement door de commissie van rapporteurs is aangeraden. Ter Neuzen. In de heden gehouden zitting van het Kantongerecht alhier, werd eene overtreding op de drankwet behandeld, waarbij een niet alle- daagsch incident plaats had. Iwee getuigen h charge deden eene getuigenis geheel in strijd met hunne eerste verklaring aan de politie. Tengevolge hiervan werd de behandeling der zaak geschorst en de twee getuigen tijdelijk verwijderd. Toen bij het einde der zitting beide getuigen in deze zaak weder werden gehoord en hen door den voorzitlop het gewicht hunner verklaringen ge- wezen werd, kwamen beiden op hunne verklaring terug. Tegen de beklaagde werd hierua een eisch gesteld van 21 dagen hechtenis. De reehtbank heeft in hare zitting van 6 Maart de volgende vonnissen uitgesproken M. B., oud 24 j., molenaarsknecht te Hulst, is wegens mishandeling veroordeeld tot 8 boete of 6 dagen hechtenis. J. B., oud 33 j., werkman te Zaamslag, is wegen3 als voren veroord. tot 8 boete of 6 dagen hecht. E. P., oud 22 j., voerman te Philippine, is wegens als voren veroord. tot 14 dagen gevangenisstraf. In zake J. L., oud 21 j., schipperskuecht te Ter Neuzen, appellant en geappelleerde van een vonnis van het kantongeTecht te Ter Neuzen waarbij hij ter zake van overtreding der jachtwet werd veroordeeld tot 2 boeten elk van f 6 is het hooger beroep ontvankelijk verklaard en, evenals het vonnis a quo te niet gedaan en in hooger beroep rechtdoende den appellant, tevens gelntimeerde, vrijgesproken. Voorheen waren Schouwen en Duiveland in het bezit van minstens een 25tal meestoven. Gaande- weg is dit aantal, door slooping, tot op nog enkele verminderdde meestoof te Renesse is nu weder in het openbaar verkocht voor 2354. Door den heer C. A. Buijze, onlangs onge hnwd te Zierikzee overleden, is aan de diaconie der Ned. Herv. gemeente aldaar gelegateerd de bloote eigendom van een kapitaal groot f 20,000. Twee kleine jongens waren Zaterdagmiddag aan den Schiedamschen Singel bij de Binnenwegsche brug te Rotterdam op een ijsschol geklommen, om te „schotsjevaren." De schots dreef naar het midden van den Singel en brak daar, ongelukkigerwijze, middendoor, zoodat de beide roekeloozen in het water vielen. De een slaagde er tamelijk spoedig in, weer op de schots te kruipen, maar de ander zonk, en rees, en zonk weer slechts de handen staken nu en dan boven het water uit. De brug wachter van de nabijzijnde brug ijlde naar het wachthuisje, om de dreg te halen doch eer het werktuig had kunnen worden aangewend, zou het te laat geweest zijn. De vijftienjarige Louis Ammer- laan, verpleegde in het H. Laurentius-Jongens- gesticht, zag dat inhij riep den omstanders toe, hem de jas uit te trekken, en sproug zonder bedenken in het ijskoude water. Na den Singel over meer dan de halve breedte te zijn overgezwoinmen, dook hij ter plaatse waar de knaap was gezonken. De moedige poging ge- lukte: weldra kwam hij met den drenkeling boven en bracht hem, ouder het gejuicli der menschen- massa aan de kauten en op de brug, levend op den wal. Dat de moedige redder tot den bodem van de gracht heeft moeten duiken, bewees het slijk, dat hem aan het hoofd kleefde. Iudien ooit, zegt de Maasbode, een medaille met loffelijk getuigschrift ten bewijze der koninklijke tevredenheid over een met levensgevaar volbrachte redding goed geplaatst is, dan zal het zijn bij den moedigen Louis J. Ammerlaan. Als eene bijzonderheid wordt medegedeeld, dat in het gehucht Dorst, tusschen Oosterhout en Breda, een zoogenaamde brandkuil ligt, waarin het water nog nimmer is bevroren geweest, hoewel het in verbinding staat met slooten in den omlrek. Vooral des morgens stijgt er een damp uit op, en toen men er gedurende den strengen winter een stuk ijs in wierp, smolt dit onmiddellijk. Een onderzoek zal worden ingesteld. De burgemeester van Franeker waarschuwt tegen de prijsraadsels, die uit die gemeente gedurig in de Nieuwsbladen onder de rubriek advertentien voorkomen, en waarbij aan de goede oplossers tegen toezending van eene hoeveelheid zegels, boekwerken, prijzen of cadeaux in geld worden voorgespiegeld. Behalve dat de boekwerken op verre na niet de waarde der toegezonden postzegels vertegenwoor- digen, worden de prijzen of cadeaux eerst dan bij loting toegewezen, wanueer zich de stellers der advertentien, door het aantal ontvangen postzegels een ruime winst hebben verzekerd. Tijdens de godsdienstoefening in de Roomsch- Katholieke kerk te Poeldijk op Zondagavond had een ongeval plaats, dat een panischen schrik onder de kerkbezoekers veroorzaakte. Het plafond onder het koor viel voor een groot gedeelte met een hevig geraas naar beneden, gelukkig zonder iemand te treffen. Door den schrik bevangen vluchtte elk zooveel raogelijk naar voren en uit de kerk. De geestelijke trachtte door geruststellende woorden de menigte tot kalmte te brengen, doch kon zich niet doen verstaan door het tumult, vooral door de vele gillende en roepende vrouwen. De organist slaagde beter door een paar krach- tige accoorden op T orgel aan te slaan, waardoor de rust werd hersteld en de dienst voleindigd werd Velen echter keerden met een bleek gezicht huiswaarts. Een buitenkansje. Wijlen juffrouw C. te Kerkerade, heeft haar geheele vermogen, f 180,000, vermaakt aan den gewezen koster en wethouder W., aldaar. Eenige kleine legaten werden aan anderen vermaakt. Opmerkelijk is, dat tusschen genoemde dame en W. hoegenaamd geen familie- betrekking bestond. Alles wordt tegenwoordig vervalscht. De koffie met chicorei, de melk met slootwater, de suiker met kalk. Het moet zelfs gebeurd zijn dat iemand meende een ons peper te koopen en bij nader onderzoek ontdekte, niets anders dan gemalen sigarenkistjes ontvangen te hebben. Zoo de tijden, zoo de zeden. Maar nu blijkt zelfs de visch vervalscht te worden. En zij, die-dezer dagen denken, zich eens aan een lekker versch bokkinkje te goed toe doen mogen wel oppassen, dat zij zich geen Deenschen haring in de hand laten stopper). Onze ijverige keurraeester, de heer J. de Voest, is namelijk tot de ontdekking gekomen, dat onder den naam Versche Bokking" hier ter stede (Utrecht) Deensche haring is verkocht geworden, een langwer- pige visch met grooten kop, die in geen enkel opzicht kan concurreeeren met den degelijke oud- Hollandschen smakelijken bokking. Wij wenschen er daarom onze lezers opmerkzaam op te maken, dat zij, willen zij geen kat in de zak, m. a. w. geen Deenschen haring in de pan koopen, zich allereerst het keurbewijs dienen te laten toonen, waarvau elke vischventer moet voorzien zijn. In den naeht van Zaterdag op Zondag is bij den heer Dixon, te Nieuwer-Amstel in de Kattenlaan, een brutale inbraak met diefstal ge- pleegd. De dieven moeten des nachts na 1 uurzijn ingebroken, en hebben het geheele huis doorzocht; tot zelfs voor het bed waar de bewoners sliepen, zijn zij geweest. Alle kleederen, die er op een stoel lagen, waren over den grond verspreid. De lamp werd aangestoken en kasten met geweld opengebroken, waaruit alle voorwerpen en kleederen eveneens op den grond lagen. Voor zoover den bewoners bekend is, worden vermist 30 aan zilvergeld, een gouden horloge, een gouden flacon, een zilveren vingerhoed, en een pakje tramkaartjes. Een portemonnaie met 30 werd uit een pantalon gehaald, waariu nog f 50 aan guldens en rijks- daalders waren, die onaangeroerd zijn gebleven. Alle deuren waren met vet besmeerd en de sloten naar buiten gedraaid, zoodat deze niet konden gesloten worden, ook de sleutels zijn vermist. Op een bovenkamer, waar eene oud juilrouw woont, schijnen zij eenig geraas gemaakt te hebben, waarop zij wakker werd en riep wie daar wasgeen antwoord krijgende bleef zij den geheelen nacht uit angst opzitten, doch waar- schuwde haar benedenbewoners niet. Vermoedelijk zijn de dieven hierop verdwenen. lot zelis van het kippenhok in den tuin werd het slot afgebroken, doch geen kippen zijn gestolen. In een Engelsch tijdschrift vindt men eene aanhaling uit Oliver Goldsmith's Hoe men in 1762 dolle honden fabriceerde. Daarin schrijft hij o. a. Eene dame schrikt buiten van het blaften van een houdden volgenden dag staat er in alle nieuwsbladen te lezen een voorname dame heeft een dollen hond gezienin het volgende dorp weet men reeds, dat eene adellijke dame door een dollen kettinghond werd gebeten. Nauwelijks heeft het gerucht de stad bereikt of de freule wordt aldaar beschreven met woestrollende oogen, met het schuim op den mond, zij loopt op handen en voeten door het huis, blaft als een bloedhond, bijt een voor een al haar dienstboden, behalve den knecht, dien zij te tnorsig vond, en wordt tusschen twee bedden verstikt op raad van de doctoren. Op zekeren dag kwam mijue hospita, een dood goed zieltje, wie men alles kon wijsmaken, mij veel vroeger dan anders wekken. Schrik en angst stouden op haar gelaat te lezen. Zij bad en smeekte mij het huis ja, mijne kamer niet te verlaten. Een dolle hond had buiten een boer gebeten, die onmid dellijk dol werd. De man vloog de schuur in en beet een prachlige eenjarige vaars. Geen half uur later begon de koe te schuimbekken en liep op hare achterpooten rond, nu eens blaffende als een hond, dan trachtende te praten als een mensch. Zoodra zij uitgesproken had, vroeg ik van wien zij het wist p Van haar buurman, die het weder van zijn buurman vernomen had, welke het van een geloof- waardig persoon had gehoord. Een Engelschman heeft aan de speelbank te Monte-Carlo de //bank doen springen." Hij won veertien malen achtereen den inzet van 12,000 fr. In het geheel ontving de man dus ongeveer /84,000. De croupier moest zijn toevlucht nemen tot deu kassier om den speler zijn winst te kunnen betalen. De oudergeteekende betuigt haren hurt Hij Ken dunk voor de vele bewijzen van belangstelling op 4 dezer, haar 70»ten geboor- tedag, ontvangen. Ter Neuzen, A. C. HEIJENS. 6 Maart 1891. Wed. P. Vossaert. Burgemeester en Wethouders van HULST Vestigen bij deze nogmaals de aandacht van belaughebbenden op de alhier iederen Maandag gehouden wordende Veeniurkt, terwijl het weegloon in de Gemeentewaag van ieder stuk slachtvee slechts bedraagt 25 Cents. Hulst, den 5 Maart 1891. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L". VAN WAESBERGHE-JANSSENS, Burgemeester. J. F. ROTTIER, Secretaris. Alle belangstellenden in het oprichten eener onderlinge verzekering-maatschap- pij tegen HAGELSCHADE, worden uitgenoodigd tot eene vergadering te houden op Zftterdag°7 Maart 1891, des namiddags 1 ure, ten huize van J. DUIM te Axel. Op Donderdag 19 Maart 1891, des namiddags 1£ ure, zal aan het polderhuis in de Abdij te Middelburg van wege het polderbestuur bij enkele inschrijving worden VERPACHT het recht van weg te halen van de paalwerken aan het strand der Noordwatering, gedurende den termijn van 1 Mei 1891 tot 30 April 1892, op de voorwaarden ter lezing liggende op het bureau van den Opper- commies, den heer J. B. BOURDREZ,te Middelburg. Middelburg, 7 Maart 1891. Het polderbestuur van Walcheren, D. A. DRONKERS, Voorzitter. F. J. SPRENGER, Griffier,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 2