Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. eene markt van cranen, Inter en eieren, HEf HUWELIJKSGESCHENK No. 2694. Zaterdag 7 Maart 1891. 31e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN. Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer peT jaar, tot veel verminderden prijs. Ult blad versehijnt Dintdaf. en Vrijdagavond bij den nltgever P. J. VAN DE S k N O E te Ter Neuzen. Bij (leze courant belioort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van KOEWACHT brengen ter algemeene kennis dat te beginnen met Vrijdag 3 April 1891, wekelijks en wel op Vrijdag, in het dorp dezer gemeente zal worden gehouden en dat voor de eerste maal de jaarmarkt voor PAARDEN en al auder VEE, dit jaar zal gehouden worden op Woensdag den laten April a. s. Koewacht, den 17 Februari 1891. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. DIERICK, Burgemeester. H. YSEBAERT, Secretaris. lr*olitieli Overzicht. In de Kamer vroeg de afgevaardigde Douville- Maillefeu of de regeering, die op de renbanen de weddenschappen verbieden wil niets doen kan aan de speelbank te Monte Carlodaar Monaco toch onder het protectoraat van Frankrijk staat. De Minister Ribot antwoordde, dat Monaco een zelfstandig vorstendom is en dat om verschillende redenen het doen van diplomatieke stappen, om tot opheffiug der speelbank te geraken, voorloopig geheel ongeraden zou zijn. Daarmede liep het incident af. De afgevaardigde Provost de Launay bestreed de noodzakelijkheid van een door den Minister van onderwijs aangevraagd aanvullings-crediet van 325,000 francs voor 43 openbare jongensscholen. De Minister wees echter de noodzakelijkheid daar- van aan en de Kamer stand de gevraagde som toe met 408 tegen 128 stemmen. De oud—minister van landbouw, Melinie, deed daarop het voorstel om dit jaar vrijdom van grondbelasting te verleenen voor lauderijen die opnieuw bezaaid moeten worden, daar de vorst het te veld staande gewas vernield heeft. Hij schat de geleden schade op 80 a 100 millioen francs. De Minister van landbouw ver- klaarde wel geneigd te zijn om de noodlijdenden te hulp te komen, doch daarvan moesten de groote grondeigenaars en de welgestelde landbouwers worden uitgesloten. Hij zou liever de behoeftigen in staat willen stellen om hun land opnieuw te bezaaien. De Minister van financien zag in een en ander nog al bezwaar. De zaak is nu in handen van een commissie gesteld. Aan het Journal des Debats wordt uit Boma in den Congo-staat geschreven »De Belgische FEUILLETON i) In het Zuiden van Frankrijk, bijna onder de schaduw der Pyreneen, stond het oude kasteel d'Essars, gebouwd in de dagen van feodale macht en van feodale worstelingen. Werkten die dreigende torens, die nauwe vensters en die ontzachlijk dikke muren mede, om dat kasteel te maken tot een somber en kerkerachtig verblijf, niet minder somber was de aanblik van binnen. De muren prijkteu met lange rijen familie-portretten, die den bezoeker onheilspellend schenen aan te staren, terwijl ver- schoten behangsels, ouderwetsche massieve meubelen en met roest bedekte wapenen de vooruaamste versierselen uitmaakten van de hooge en somber verlichte vertrekken. In de maand April, tegen het einde der zeven- tiende eeuw, zaten twee personen bijeen in een der kleine torenkamers van het kasteel. Het ver- trek was zorgvuldig en met smaak gemeubeld volgens de mode van dien tijd. De wanden waren bedekt met behangsels van karmoziju damasthier en daar hing eene schilderij, en de meubelen, een groot kabinet van gesneden ebbenhout uitgezonderd, waren nieuw en zorgvuldig gerangschikt. Tegen den sierlijk gebeeldhouwden schoorsteen, officier Van Kerckhove, wiens ruwheid bekend is, is bezig zich uit te rusten voor een tocht, welken hij met een legertje van 2000 manschappen zal ondernemen. Deze tocht zal uitgaan van Bangala en moet het geheele land verwoesten, gelegen in de nabijheid van het Fransche grondgebied, lusscheu de rivieren de Oubangbi, Quelle ten noorden en de Mongalla ten oosten. Ik gebruik het woord verwoesten," want, hoe anders het duel te ken- schetsen van een expeditie, die zoo talrijk en zonder koopwaren, maar alleen met een grooten voorraad patronen op reis gaat." De voorhoede van deze expeditie onder bevel van luitenant Ponthier, is reeds op marsch. De regeering van den Congo- staat laat om patronen naar Leopoldville te vervoeren vreemde booten in beslag nemen. Daar geen koop waren worden medegenomen, moet de geheele groep leven ten koste van het land waardoor hij trekt. De redactie van het Journal des Debats verklaart, dat in den Congo-staat gebrek aan toezicht is, zoodat de plaatselijke agenten in strijd met de Berlijnsche Congo-akte zelven handel drijven, zeer ten nadeele van de Fransche, Nederlandsche, En- gelsche en Portugeesche kooplieden, die zij als mededingers beschouwen en dus op alle wijzen dwarsboomen." Wat de expeditie van kapitein Van Kerckhove betreft, komt het Journal des Debats op tegen een dergelijke poging om ,/handelsbetrekkingen aan te knoopen," door nl. in plaats van koopwaren, alleen patronen mee te nemen. Hiervoor hebben de Europeesche staten aan de regeering van den Congo-staat het bestuur over deze streken niet opgedragen. Een dergelijk optreden tegen de inboor- lingen acht het blad het beste middel om geheel Midden-Afrika in vuur en vlam te zetten en de belangen van alle mogendheden, welke bezittingen in Afrika hebben, in gevaar te brengen. Zelfs is het Fransche blad van meening, dat een tocht, gelijk de heer Kerckhove zal ondernemen, nog veel erger is dan de strooptochten der slavenhandelaars, waarover ter Brusselsche conference zoozeer is geklaagd. Van Pagny sur Moselle wordt gemeld van 3 MaartDe nieuwe bepalingen op de passen zijn heden ochtend in de Duitsche grensstations toe- gepast. Te Noveant hadden al de reizigers hun passen bij zich. Men verzekert, dat het rninisterie van Elzas-Lotharingen besloten heeft, dat de vreemde reizigers, die een rechtstreeksch biljet van Parijs naar Munchen hebben, niet aan de formaliteiten der passen onderworpen zullen worden. Een politie- beatnbte zal de Orient-Expres van Avriconrt naar Carlsruhe vergezellen. Het Handelsblad van Antwerpen zegt, dat de nieuwe Belgische Minister van Binneulandsche zaken, de heer De Burlet, niet tot de tegenstanders van den persoonlijken dienstplicht behoort en een leunde de markies d'Essars, een welgemaakt man met een donker en zwaarmoedig uitzicht, van omstreeks veertigjarigen leeftijd. Hij droeg een eenvoudig rijkleed van donker lakeu, zonder kant of borduursel. Zijne groote en donkere oogen hield hij gevestigd op zijne gemalin, een meisje van nauwelijks achttien jaren, dat onverschillig in het vuur zat te kijken. Nog nooit had het oude kasteel zulk eene liefelijke verschijning binnen zijne sombere muren aanschouwd. Het flikkerend licht van het vuur scheen op een gelaat, dat in de hoogste mate de treffende bekoorlijkheid bezat, welke, ofschoon diep gevoeld, iets onbeschrijfelijks heeft. Heldere kastanjebruine oogen met eene schalksche uitdrukking in hunne zonnige diepten, een klein mondje met zacht krullende, kersroode lippen, een gelaatskleur als een eerste lentedag, half sneeuw, half zonneschijn, en een weelderige overvloed van donkere golvende lokken, die in schilderachtige wanorde ontsnapten van onder het kleine gepluimde rijhoedjedat alles vereenigde zich om een geheel te vormen van zeldzame en innemende schoonheid. Een nauwsluitend rijkleed van donker grijs laken deed hare bevallige vormen des te voordeeliger uitkomen, en manchetten van fijne Brabantsche kant hielden gedeeltelijk hare kleine handjes verborgen, die zij achteloos in haar schoot liet rusten. Eenige weinige dagen te voren had Leonie de Thouneriere, hoewel tegen haar wil, hare hand voorstander is van grondwetsherziening. Toch is het blad niet ontevreden over de benoeming van den heer De Burlet, want hij is niet alleen een protectionist, maar daarbij een bekwaam en dienst- willig man. Wat echter voegt het blad er bij ons vooral aan bet hart ligt, is de heer De Burlet is een Waal, die onze taal en Antwerpen innig genegen is. Het verblijf van Boulanger blijft nog altijd met hetzelfde geheim omgeven. De brav' general is nog niet uit geweest. Is het nu de zorg voor zijne zieke gezellin zijne vrouw zegt het Journal de Bruxelles of houdt hij zich vrijwillig gevangen om aan de openbare nieuwsgierigheid te ontsnappen? Men weet het niet. Het gerucht, dat hij zich in Belgie wil vestigen, wint meer en meer veld. Aan de Kolnische Zeitung wordt uit Arolsen gemeld dat de Vorst van Waldeck en Pyrmont, de vader onzer Koningin-Regentes, zich te Biicke- burg heeft verloofd met prinses Louise van Slees- wijk-Holstein Sonderburg Gliicksburg. Deze prinses is de zuster van hertog Frederik Ferdinand van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Gliicksburg en 33 jaren oud. Koning Christiaan van Denemarken is haar oom. Vorst George Victor van Waldeck-Pyrmout is thans 60 jaar oud zijn gemalin Helene, een zuster van hertog Adolf van Nassau (thans groothertog van Luxemburg) en moeder van Koningin Emma, is in October 1888 overleden. In de gister gehouden zitting der Tweede Kamer is bericht ingekomen van den heer Mr. F. J. F. M. Walter, afgevaardigde voor het district Hontenisse, dat hij, wegens aanneming van een be- zoldigd staatsambt, zijn ontslag genomen heeft als kamerlid. Het debat over het ontwerp tot wijziging der wet op den suikeraccijns is aangevangen. De heer Levyssohn Norman bestreed den voor- gestelden bijslag als eene ongerechtvaardigde aan- vulling van een slechte regeling. Hij stond voor het entrepot-stelsel, in afwachting van afschaffing van den suikeraccijns, zoodra elders met het premie- stelsel wordt gebroken. Hij zou daarom tegen het ontwerp stemmen. De heer Van Nunen bestreed eveueens het ontwerp, vooral met het oog op het nadeel, dat daaruit voor het landbouwbedrijf zal voortvloeien. Verder bestreed hij de cijfers der regeering en verklaarde door amendementen te zullen trachten het belang der schatkist te bevorderen zonder de industrie te belemmeren. De heer De Ram sloot zich bij de vorige sprekers aan en bestreed eveneens het ontwerp op grond geschonken aan den markies d'Essars. Als dochter eener adellijke doch verarmde familie, was zij reeds van hare geboorte af aan voor het klooster bestemd, totdat de markies d'Essars haar zijne hand aanbood. Leonie zou den sluier hebben aangenomen, liever dan de echtgenoot te worden van den somberen weduwnaar, die, volgens de geruchten, beschuldigd werd den dood zijner eerste vrouw te hebben veroorzaakt door eene slechte behandeling, zoo niet door iets ergers, doch in die dagen was in Frankrijk het ouderlijk gezag onbeperkt, en op het tijdstip dat ons verhaal begint, was de markies zoo even met zijne pas gehuwde vrouw op zijn voorvaderlijk kasteel aangekomen. Na eene langdurige pauze verbrak d'Essars het stilzwijgen. Leonie, zeide hij. Zijne jonge vrouw schrikte en wendde zich tot hem. Uit hare donkere oogen schitterde een blik, half van uitdaging, half van vrees. Terwijl hij over haar heeu boog en hare weerstrevende hand greep, ging hij voort Leonie, gij bemint mij niet. Dat wist gij reeds toen gij mij huwdet, mijn- heer, Iuidde het koele, half verontwaardigde ant- woord. Eene zonderlinge uitdrukking van medelijden was op zijne sombere trekken te lezen. Mijn kind mompelde hij, en hij liet hare hand los, terwijl hij zich oinkeerde, waarom moest ik haar ontmoeten Waarom moest de onwederstaan- bare wil der d'Essars mij uoodzaken, haar lot aan van de daaruit voor industrie en lanbouw voort- vloeiende schade. Behalve het adres van Mr. H. Ph. de Kanter c. s., houdende verzoek tot wijziging van dejacht- wet enz., zijn tot dusver 123 meest gelijkluidende adressen van gelijke strekking en 17 houdende adhaesie aan het verzoek bij de Tweede Kamer ingekomen. Bovendien zijn er nog 9 ingediend met verzoek tot herzieniug der wet op de jacht en visscherij, onder welke een van den kerkeraad der Hervormde gemeente te Tubbergen. De Nederlandsche jachtvereeniging Nimrod zal het adres aan de Tweede Kamer van den heer De Kanter c. s., betreffende de jachtwet, met een contra-adres beantwoorden, dat te gelegener tijd zal worden verzonden. Maandag was het de dag, waarop voor 50 jaar een der oudste leden van de Haagsche balie, Mr. Daniel van Eck, oud-lid van de Tweede Kamer voor Miadelburg, zijne loopbaan als advocaat begon bij het voormalig Provinciaal gerechtshof in Zeeland. Sedert 1849 is hij te's Hage werkzaam als advocaat en sedert 1879 mede als procureur. De waardige en hooggeachte pleitbezorger ontving bij gelegenheid van dit merkwaardige jubileum in de rechtspractijk van zijne confreres en talrijke vrienden vele hartelijke blijken van ingenomenheid en deelneming met zijn zeldzaam feest. Eene deputatie van de balie bracht den kundigen en geachten jubilaris de hulde zijner confreres over. Te Tholen is, behalve de mossel- en oester- handel, ook de ansjovis een belangrijk handels- artikel. Sedert eenige dagen is men begonnen op de Schelde de ansjovisvisscherijen te steken. Voor vele personen is daaraan nog al wat te verdienen met het knippen, zouten en kuipen, alsmede aan de panharing, welke eveneens in dezelfde vissche- rijen met duizenden gevangen en op verschillende plaatsen ter markt gebracht wordt. Door Ds. Yan Dijk te Deutichem werd, nu 10 maanden geleden, in een vertrouwelijk schrijven het plan ontworpen voor rekening van den voorsteller, 100 artsen en 100 zendelingen naar N.-Indie uit te zenden, ten einde daar in het belang van het Christendom werkzaam te zijn. Een en ander zou naar ranving 1,000,000 moeten kosten. In de vorige week vestigde Ds. Yan Dijk bij vernieuwing de aandacht op deze zaak. Hij deelt mede, dat er nog slechts f 50,000 aan contanten en toe- zeggingen zijn ontvangen. Mocht voor 15 April a. s. het ontbrekende niet worden toegezegd, dan beschouwt Ds. Van Dijk de zaak als niet gewild en zal hij zich ontslagen achten van eene taak, aan de uitvoering waarvan in elk geval vele en ge- wichtige bezwaren zijn verbonden. het mijne te verbiuden Was dan eene vrouw niet genoeg? Andermaal ging hij naast haar zitten. Leonie, zeide hij, kijk eens omhoog. Dit deed zij. Boven den schoorsteenraantel hing een portret, onbestemd verlicht door het weifelend en flikkerend licht van den haardeens schitterde het met levendige, frissche kleuren, nu waren die kleuren verwcerd en nauwelijks kenbaar door den invloed van vocht en stof. Het stelde voor een jong, bevallig, tenger meisje, met zachte hemels- blauwe oogen en goudkleurige glanzetide lokken, zij was gekleed volgens den smaak die een vijftal jaren vroeger in zwang was. Het was een jeugdig gelaat, doch het sprak niet van geluk. Die blauwe oogen, zij schitterden niet, die kleurlooze lippen vertoonden geen glitnlach, en eene wel is waar liefelijke, doch onuitsprekelijk droevige uitdrukking, rustte op de ziekelijke, doch aaumiunige trekken. Dat was mijn eerste vrouw, Adele de Villeraye, zeide de markies. Gij hebt wellicht het gerucbt gehoord, dat ik haar gedood heb, zoo niet door vergif dan toch door mishandeling, doch dat ge rucht is een leugen. Het was van weerskanten een mariage de convenance. Nimmer beminde ik haar, en zij was het geknakt en spookachtig wezen, zoo als dit portret haar voorstelt op haren huwe- lijksdag, en reeds aaugetast door de tering, de erfelijke kwaal harer familie. En tochen toch TER \EIZE\SCHE C011RAS1T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1