0 X T V 1V (J K Xeene buitengcwone uitgebreide kcnze van geheel NIEUWE ARTIKELE waaronder de nieuwste Parijsche BYOUTERIEN. J i. Mm. - TER KEUZEN. 600 K.G, Aardappelen Lijnzaad om te zaaien r i oo ZWARE AZiJNSTSKKEN A. MOGGR E. 700RJAARSAEIIEELEW: HAMMETJES een IVIEID benoodigd, [IAMIAI ti ffl ZAAI MACHINES, m nam TRAM-OMNiBUSDIENST Tholen—Stavenisse. Ter Neuzen, 27 Februari 1891. H. DE KOK. BIJBELS TESTAMENTEN, met of zonfler EYangelisclie Gezanpn. Tain- an Eloemzaden, DaMiaVenVoplYOBisr in soort. "S3 3©S3»2 sen groots parti] AJUIH Prijslijst Yeeren bedden. pi ascte ol onpw asctte TIJK naar kenza. T e K o o p bij C. F. DIELEMAN, ie Aiel VLASK AF, TE KOOP: Opening Schoenmagazijn en Sohoenmakerjj. Heeren EOTTINES in verschillende modellen, Dameslaarsjes nieuw! nieuw! SPECIALITEIT IN KIMDERWERK ENZ. Lees dit! *2 3 3 0© SAKS PLOEGEN, Sfflerpeeizaaj voor Veeyoeder, puik Belgisch Klaverzaad, Ds schts Sak's PlosgGn, OBTVANGEN Ter Neuzen. P. J. van de Sande. TE BEKOMEiV TE KOOP zeven a acht duizend kilogram Prima IVIaart verkrijgbaar. Sas van Gent. D. v. d. BERG. -o e o o SCH0EN- en LEDERHANDEL. TER NEUZEN. Heden ontvangen een groote keuze Molieres en Rijgschoenen, Pantoffels, Muilen, sterke erksclioenen en soliede diclite Waterlaarzen in alle lengten, o c Opnieuw Ontvangen Arie H. Donze. Ter Neuzen. TE BEKOMEN bij A. BEDET, te H0EK, TERSTOBD rrun D. J. Oggel te Axel. VOORHAN DEN H.H. Landbouwers! lOrijige ZAAIMACHINE Dienstregoling van af 1 IVIaart 1891. DE ADMINISTRATIE. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. gedurende de maanden FEBRUARI en MAART 1891. M'&l bij I. VAN DIXHOORN te Zaamslag: BED PELUW 2 KUSSEXS No. 1 15,75 f 4,75 /4,- rr 2 17,50 5,25 4,75 3 18,50 6,— 5,90 u 4 19,40 6,— 6,- 5 22,50 7,50 6,50 6 28,50 8,65 7,50 u 33,50 11- 9,50 u 8 38,50 11,50 10,- u 9 45,50 12,75 12,- (haastigaards), JAN HUIJSSEN, s- CL> V cu CD 3 CD 3 CD CD 35 B5 CD 7T §1 puike gerookte a a extra zuivere ZAAIWERKTUIGEN enz. (men lette op het fabrieksmerk). nieuw Hollandsch TUINZAAD. TE HUUR: VERTREK VAN: VERTREK VAN io,io Ilet vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGERD worden. Zondag, IMaandag, Woensdag Dinsdag, Donderdagen en Vrijdag. Zaterdag. 7,30 nm. 7,50 eene ruime sorteering EN NIEUWE HOLLANDSCHE Neemt nog bestellingen aan van VRUCHT BOOMEN, HEESTERS en ROZENAARD- BIJEN, POLLEN, enz., aan concurreerende prijzen, uit de kweekerij van de firms Koster Bulk, te Boskoop. en een partijtje kleliie, geschikt om in te maken, bij G. WESTERWEEL, bakker te Zaamslag. H n i ALLES ZUIVERE VEEREN, bij P. DE KRAKER, Molenaar, te Othene, gemeente Zaamslag. uit den Nieuwe Neuzenpolder aan civielen prijs, bij te Ter Neuzen. belooning aan ieder, die na gebruik van Prof LEFRIES' Likdoorntinctuur nog last van Lik- doorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Verkrijgbaar bij den agent C. B. QUIST, te Ter Neuzen, A 60 Cents per flacon met penseel. van 8 tot 30 centimeter diameter, voor Machine- kainnien en Molenwerken, PALMIIOUT, POK- HOliT, BIXTBOTTIXG enz. Adres: Wed. Gt. GRAS k ZO#N, Houtkandel Zaandam, Oostzijde D 401. Pijne vetleeren ondoordringbare Kap-, Jacht- en Yisscherslaarzen, Dames-, Heeren-, Meisjes-, •Jongens- en Kinderbottines. Schoenen en Pantoffels in 't stof, verlakt, cbevreau, veau mtigis, calcute, paardenleer, kalfsleer, pelusche, vilt, chevres, caoutchou enz. De reparaties door eerste vaklui uitgevoerd, zullen solied, spoedig en goedkoop geschieden. Door z elf contant te betalen, goede relatien en met een kleine winst tevreden, hoop lk ieder te kunnen voldoen. per Voor Heeren Schoenmakers verkrijgbaar alle slag leestklaar Schoenwerk, zoolleer halve zool en per rug (dus ook per geheele huid) helftjes en bazanen per blad in alle kleuren, kortom alles wat tot het vak behoort. Smm I -5 t/3 -3 te bevragen bij W. DEES, te Sluiskil. Verkrijgbaar bij L. C. VAN VESSEN, Axel ZWART, Hoofdplaat en bij bij J. W. DE M. W. VAN ARENTHALS, Hontenisse. zelf gewonnen, aan 50 cent per KG. MANGEL- WORTELS aan 60 cent per KG. vertrouwbaar volgens koers van den dag; verder alle andere soorten van KLAVERZAAD, GRAS- ZAAD enz. Ook wachtende Neemt ook bestellingen aan van VRUCIIT- BOOtlEX. als APPELEN-, PEREN- en lange KROONBOOMEN, aan f 1,10 per stuk. Alle andere soorten naar de billijkste prijzen. Is de» Woensdags te spreken op de markt te Ter Neuzen. genegen om in de Herberg behulpzanm te zijn, bij J. C. J. KOLIJN, te Ter Neuzen. BIJ Z A IM ACHIXE S en alle LANDBOUW- WERKTUIGEN, XAAIVACHLXES enz. aan de laagste prijzenalle onderdeelen derzelve liggen ook gereed om reparation spoedig te kunnen afmaken. Belovende dezelfde prompte bediening als in vorige jaren. Beveel ik mij in uwe gunst. C. J. VAN DER VLIES, H u 1 s t. Smid en Randelaar. Onder garantie TE ROOI* en voorhanden alle soorten van ijzeren WALE-, DRIESCHAAR-, DERE- en RAN- SOMEPLOEGEN, KETTINGEGGEN ook met onbreekbare tandenODbreekhare DRxAAIJERS voor STROOSNIJDERS en alle HANDDRAAI- MACHINES. Ucpuratie van alle Landbouwwerktuigen ge- schiedt tegen de laagste prijzen. voormelde soorten Ploegen en Eggen A 50 cent per dageene a 5,per dag en 50 cent per gemeteene Dorsclimachine a 1,50 per dag. Onder beleefde aanbeveling wordt eene prompte en spoedige bediening verzekerd. Tholen Poortvliet Seherpenisse St. MaarteDsdijk. Stavenisse A. s m. 9,nre, 9,45 10- 10,20 11,15 v H It n nm. u tr 12,ure, 12,45 1- 1,20 2,15 nm. o,ure, v 5,45 w 6,f n 6,20 f ii 7,15 nm. 8,ure. 8,45 Zaterdags vertrekt de Tram-Omnibus in plaats van 12 uren 12,45 van Tholen. Stavenisse'b m. 7,50 nre, nm. 12,ure, nm. 4,ure, 9,20 10,15 IT n it t s m. 8,45 9,- 9,20 10,— vrij, voor elke H H II H St. Maartensdijk. Seherpenisse Poortvliet Tholen A Bagage beneden 10 Kilo tusschengelegen plaatsen. T ARIEF: Van Tholen naarenkel retour Poortvliet 30 50 Seherpenisse 45 75 St. Maartensdijk 60 1,00 Stavenisse 90 1,50 Tusschen Tholen en Poortvliet en Stavenisse, St voor halve ritten afgegeven. 12,55 1,10 1,30 v 2,10 Kilo bovendien 4,55 5,10 5,30 6,10 nm. 8,ure. u 8,55 9,10 9,30 2 cts. van Tholen tot Stavenisse of Van Stavenisse naarenkel retour St. Maartensdijk 80 50 Seherpenisse 45 75 Poortvliet 60 1,00 Tholen 90 1,50 Maartensdijk en omgekeerd worden plaatsbewijzen Kantoor Fortuinstraat 71, Bergen op Zoom. UREN VAN VERTREK Van Vlissingen naar Breskens vm. 6,8,10,nm. 12,25*) en 3,45 ■lit* 'Jis( H Breskens naar Vlissingen 6,30 8,30 10,30 u 12,55*) n 4,15 Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Ter Neuzen n Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen 2,45 3,05 7,30 nm. 10,30 10,50 6,vm. 6,20

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 4