Jaarlijlscle Openbare Ycrkoopmg ion pureed MAID, EEN WOONHUIS, EEN WOONHUIS, Eene HOFSTEDE, AAN BESTED ING. AtMIISriilllMi. SCHOENWERK Een FUATSlfERMKGEB VAARSKALVEREN STROOPAPliitr A, WILKING. - HULST. sit n Een Werkmanswoning FRUITBOOMEN, een sterk Wagenhuis, Openbare Verkooping. I Openbare Verkooping I Openbare Verkooping. 1 Muilezel, DK AFBRAAK RoerGnds GocdGren, senile Heislioilelijte Goederen, 3,72,80 Mara Erf, Teie, Bee*- en Weilaet, puike Kookerwten, BruinG Gn Witto boonGn. BUXKINGS M. JURRIJ. Tor NouzGn. ZWART LAKEN, SUPERPHOSPHAAT Openbare Verkooping. Suikerbieten en Paardepeeen. Openbare Verkooping. Uit de hand te koop: 4,07,80 hektaren Bouw- en Weiland, 1,38,50 hektaren Dijk, 3,16,37 hektaren Bouwland, Openbare Verkooping. aanhesteden: aan te besteden: A. I. Nachtergael. VERKR1JGBAAR Wordt gevraagd Heden Noord-Hollandsclie Billardlaken, Uniform- en Uitmonsteringlaken, Heeren Glace-Handschoenen, Zakdoeken en Parapluies. 0NTVANGEN: 6/4 gebloemde SATIN, Veeren en Kapokbedden, Tijken, Dekens enz. Uit de hand te koop: Een gemeubileerde KAMER TE BEKOMEN: Uit de hand te koop: (Jpenbare Verkooping. IV a afloop daarvan EENE PARTIJ TER NEUZEN. VERBLIJE op Maun dug 2 Maart 1891, des namiddags om 2 uur, ten herberg, bewoond door den beer Le vines Boel, buiten de Gentsche poort te Hulst. Het onder profiel brengen en begrinten van pi. m. 1100 M. weg in gezegden polder met het onderhoud daarvan tot en met 30 April 1892. het bouwen van een WOONHUIS in de Grenulaan te Ter Neuzen, met bijlevering van de daartoe benoodigde bouwstoffen. Ter Neuzen. ABIE H. DONZE, A. J. BLANKERT, Klein formaat <50 cent per riem. Groot idem 1,0ft per riem. Bij partijen van minsteus 6 kleine of 3 groote aan 471 en 95 cent per riem. BQF" Voor kleine winkeliers is het Stroe- papier te verkrijgen tegen 3 cent per boek kleiu formaat en 6 cent per boek groot formaat. Ter Neuzen. P. J. van de Sande. zeer groote keuze FEBR. 1891. l aan acht en dertig cent de 5 ons, in 't groot en klein, bij M. LEUNIS, Nieuwstraat, te Ter Neuzen. Te bevragen bij C. LEUNIS. bij P. DELLAERT, te Westdorpe, Conifeeren, Heestergewassen en Rozen staande te Westdorpe, met 5 afdeelingen. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van W. J. VAN DOESELAAR en de Erven zijner overledene vrouw FRANfiOISE VAN DE VREDE, ten woonhuize van eerstgemeldeu te Axel, op Bonder dag 5 Maart 1891, desvoormid- dags 10 ure, verkoopen Vrachtkar en kleine Kar op veeren, Sneeuw- slede met bak, gezaagde nieuwe Planken, ledige Balen, WINKELGERIEF, als groote koperen Schalen met dito balans en gewichten, Bascule met gewichten, Koffiemolen, Bussen, Tonnen, Doozen, Kistjes en verder Winkel- gerief VOORTS: 1 massief mahoniehouten Secretaire, mahonie- houten Liunenkastje, 1 olmenhouten Kleer- kast, Tafels, Penanttafeltje, Stoelen, Hoek- kastje, 2 groote Schilderijen, Gezichten van Brussel, Spiegels, waaronder 1 met antieke lijst, Tafel- en Hanglampen, Kachel, eenige Boeken, NAAIMACHINE (Houwer), Koper-, Tin-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Haard—Keuken—Wasch—Stal— er. Schuurgerief en meer andere Goederen. De Notaris P. Bregmans, te Axel, zal op Zaterdag 7 Maart 1891, des namiddags te 2 ure PBECIES, verkoopen van het oude Tolhuis aan de 3 Schouwen te Axel, als planken, platen, stijlen, kepers, gebinten, raam en deurkozijnen, dakpannen, steen, enz. enz. Te vergaderen bij D. Dieleman aan de 3 Schouwen. TE Mr. J. P. Bronkers, Notaris te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van de erfgenamen der nalaten- schap van ADRIAAN VAN DEN BULK, over- gaan tot den openbaren verkoop van De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van W. L. DHOOGE koopman te St. Jansteen, bij J. J. Lammens aan de statie te Axel, op Zaterdag den 14 Maart 1891, des namiddags ten 1 ure, verkoopen 1 MERRIEPAARD dik van veulen oud 4 jaar, 1 JAARLING Hengstveulen, 1 zwart MERRIEPAARD oud 12 jaar, 4 baatgevende KOEIEN, 5 bekalfde KOE1EN, 8 puike RUNDERS (hollandsch ras), 5 puike bekalfde VAARZEN waaronder 2 van idem, 5 dito inlandsch ras, 4 dito STIEREN (hollandsch ras) 2 vette STIEREN, 2 dito VAARZEN, 5 puike HOKKELINGEN, 5 dito KALVERS, 3 dikke ZEUGVARKENS, 8 groote LOOP- VARKENS en 10 B1GGEN. De Notaris 1*. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Weduwe en Kinderen van IlENDRIK VAN DE VELDE, te Zaamslag, op Bonderdag 12 Maart 1891, des voormiddags 11 ure, in het logement van G. de Visser, te Zaamslag, verkoopen verdere AANHOORIGHEDEN en ERF, in de Veerstraat te Zaamslag, kadastraal bekend in sectie F n°" 911 en 912, groot 6 aren 30 centiaren. Eii dadelijk daarna aan voormeld huis de volgende als1 Paard, 1 Koe, 1 driejarige en 1 eenjarige Geit, 1 Wagen, 1 Vrachtkar, Storte- kar, Mallejan, Mest, Hooi, Snijmolen, Bascule, Rieken, Vorken, Stalgerief, Fornuis, Stamp- bakken. VOORTS: alsKabinet, Tafels, Stoelen, Kachel, Spiegels, Lampen, Petroleumstel met 6 branders (weinig gebruikt), 1 groote Winkelkoffiemolen met koperen bak, deksel en knoppen, 1 groote nieuwe Spoelbak voor herberggebruik, eiken- hout met koperen band, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Wasch-, Keuken-, Scbuur- en Melkgerief, 8 Biggen 6 weken ond, 1 oud Varken. in de Nieuwe Neuzenpolder, waarop de helft der koopsom als le hypotheek gevestigd kan blijven. Te bevragen bij L. KOOLE, Tholensstraat te Ter Neuzen. in den Seijdlitzpolder, kadastraal bekend ge- meente Ter Neuzen, sectie I nurnero 206, groot 1 hektare 82 aren, begreusd ten noorden aan 207, eigendom van den heer Jtjlien Willems te Eecloo en ten zniden aan 205, eigendom van den heer Guillaume van Remoortere, ten oosten en ten westen pol- derdijk en weg. Het perceel wordt verkocbt bij den hoop. Te aanvaarden bij de betaling. Grondlasten van 1 Januari 1891. Polderlasten van 1 Mei 1891. De veiling wordt gebouden in bet Nederlandsch Logement bij den heer F. A. Stjsijn, te Ter Neuzen, op Woeusdag 4 Maart 1891, 's namid dags te 2 ure. De Notarissen Mr. J. G. vail Beinse. te Ilulst en A. C. B. Thomaes, te Hontenisse, zullen ten verzoeke van de erven der weduwe van J. B. VAN DE VOORDE, in leven landbouwster te Hontenisse, n het openbaar verkoopen bestaande in WOONHUIS, SCHUUR, WA- GENHUIS en AANHOORIGHEDEN, met staande en gelegen in den Vitshoek, gemeente Hontenisse, sectie F n°* 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1139, 471 en 476. BOOMPRIJS f 120,—. 1NGESTELD op 3030,—. Koop 2. gelegen in den Vitshoek, gemeente Honte nisse, sectie F nos 496, 499, 500, 997, 996, 502, 503 en 504. BOOMPRIJS 40,—, INGESTELD op 3260,—. Koop 3. gelegen in de gemeente Hontenisse, nabij de vorige perceelen, deelmakende van de zooge- naamden Graauwschen dijk, sectie F nos 777, 777bis, 507, 507bb>, 508 en 508bi». BOOMPRIJS 1575,—. INGESTELD op 300,—. Koop 4. gelegen in den Kruispolder, gemeente Hon tenisse, sectie D n0' 779 en 556. INGESTELD op 2530,—. De koopers komen met den l,ten Mei 1891 op het gebruik van de gebouwen met de erve en met den lsten October 1891 op het gebruik der bouw- landen, weilanden en den dijk. Gelaggelden Mr. J. G. van Beinse, Advocaat en Notaris te Ilulst, zal, ten verzoeke van PIETER KRIECKAERT, landbouwer te Hengstdijk, op Binsdag 10 Maart 1891, des voormiddags om 10 uur, in het openbaar verkoopen 1 Paard, 2 Koeien, 3 Runders en 2 Varkens, 1 Kar met Kussen, 2 Ploegen, 3 houten- en 1 ijzeren Egge, 1 Rolblok, 1 WindmoleD, 1 Stroomolen, 2 Zeisen en 1 Geeselsteen, 3 Zeefden, 1 Graanmaat, 1 Karn, 2 Roomkuipen, Emmers en Melkteelen, 2 Tafels, 1 Kachel, 1 Fornuis, 2 Kasten, 1 Horloge en Schilderijen. V OORTS: Eenig gezaagd HOUT, 400 MUTSAARDS, eene partij PEEEN, MEST, HOOI, STROO en wat meer zal worden geveild. Alles zich bevindende op de Hofstede, bewoond door den Verkooper. Nalatige debiteuren worden niet als koopers aangenomen. Mr. A. C. B. Thomaes, Advocaat en Notaris te Hontenisse, zal krachtens rechterlijk bevel ten verzoeke van de Erven van C. L. DE WAEL, in leven landbouwer te Ossenisse, in het openbaar verkoopen bestaande in WOONHUIS, BAKKEET en SCHUUR op- en met elf hektaren 4 aren 89 centiaren ERF, TUIN en BOOMGAARD, WEI- en BOUW LAN DEN, staande en lig- gende in den Nijspolder, gemeente Ossenisse, kadastraal bekend sectie A n01 49, 89, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 580 en 620. BOOMPRIJS 375,—. Verdeeld in koopeu en breedvoerig bij plak- brieven omschreven. De koopers komen aan het gebruik van de gebouwen met de erven en weilanden op 15 Mei 1891 en van de bouwlanden op 1 October 1891. INSTELPREMIE IN3TEL op Binsdag 31 Maart 1891, ten ber- berge van J. Cammaert, te Ossenisse. VERBLIJF op Binsdag 14 April 1891, ten herberge van G. de Wael, te Ossenisse, telkeus des namiddags te 2 uren. Het Bestuur van den KOUDENPOLDER zal op Binsdag den 10 Maart 1891, des namiddags ten 2 ure, in het logement 's Lands Welvaren, bij P. Bareman, te Hoek, in bet openbaar Bestek en voorwaarden liggen van heden af ter inzage ten kantore van den Ontvanger—Griffier des polders en zijn 00k aldaar, tegen betaling der kosten in afscbrift te bekomen. De inschrijvingsbiljetten kunnen tot op het oogenblik der bestediDg worden ingeleverd. De aanwijs geschiedt daags voor de besteding, van des voormiddags 1011 uur, waarvoor bij een te komen aan de hofstede van Benj. van Hoeve. Ter Neuzen, 27 Eebruari 1891. Het Bestuur voornoemd, J. VAN WIJCK, Dijkgraaf. C. J. A. EEROKEN, Ontv.-Griffier. J. SCHEELE Dz., te Ter Neuzen, zal namens de heer H. SCHEELE, op Bonderdag 5 Maart 1891, des avonds ten 7 ure, in het „Hotel de Commerce" van den heer J. Michielsen te Ter Neuzen, trachten Bestek en teekening ligt ter inzage in boven- genoemd Hotel. Inlichtingen te verkrijgen bij bovengemelden J. SCHEELE Dz. De ondergeteekende maakt aan de w Achtbare ingezetenen van Ter Neuzen en omstreken bekend, dat hij, van Zaterdag eerst- komende, met zijn ten buize van L. Z A N D S T R A, Westsluis Ter Neuzen, zal komen uitpakken en verkoopen voor de lichting der Nat. Militie 1891. Adres bureau dezer Courant. te bezichtigen en te bekomen bij Koopman, Axel. in alle genres. Een zeer bekwaam COUPEUR is steeds beschikbaar. Prijzen zeer voordeelig. Er wordt alle dagen eene nieuwe sorteering HEEUENIIOEBEN verwacht. vele nieuwe artikelen, bestaande in glansrijk zwart, en gekleurd Eransch MERINOS, CACHEMIRE, THIBET, SATIJN, gebloemd LUSTRE etc., benevens pracbtige in verschillende kleuren. Alsook diverse MEUBEL- STOFFEN en KATOENTJES. Wachtende eene uitgebreide sorteering van 90 centimeter tot 3,60 meters breed. Steeds voorzien van op een goeden stand. Te bevragen bij P. DE FOUW, koopman te Hoek. met slnapvertrek, met of zonder kost. Te bevragen bij den uitgever dezer courant. met 14 in water oplosbaar phosphorzuur tegen 3,50 gulden per 100 kilogram. Ook SUPERPHOSPHAAT in voorraad liggende te Sluiskil. HOOGSTAMMEN, PIRAMIDEN, LEIBOOMEN, in alle vormen van de beste fruitsoorten alsmede aan concurreerende prijzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 3