Siolcn-vcrceiiigmg. mI LI TIE. Openbaar lager onderwijs 336s,e Staatsloterij, WAARSCHUWINGr. VERPACHT1NG. Gemengde berichten. Handelsbericbten. Advertentien. Bestekken en Teekeningen, T I! It It IUI7, H .1. Openbare Verpachtin^. VERPACHTEN verpachten: De Grazingen en Visscherijen van den polder. Openbare Verkooping zware koppen van Olmen boomen, zware koppen van Olmen boomen. TER NEUZEX, 27 Februari 1891. RECHTSZAKEN. Arrondisseraents-reehtbank te Middelburg. a A. J. STROOBANT, Aanvragen oni toelatin; van kinderen op de openhare I age re dagscholen in de gemeente TER i\EUZE.\ kunnen worden gedaan van 2 tot 14 Maart 1891 ter gemeente-secretarie. Alleen kunneu worden toegelaten kinderen, minstens 6 jaar oud, of altlians in den loop van het jaar dien leeftijd bereikende. Aotaris DREGMAAS. Het grasgewas van den Slotdijk van den Eugenia polder voor een termijn van zeven jaren, ingaande 1 April 1891. ZAAMSLAG De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter IVenzen zal ten verzoeke van de heeren GEBROEDERS BAARS te Hoofdplaat, op Diusdag den 3dcn Maart 1891, des voormiddags ten 11 ure, in het openbaar verkoopen Heden kwamen alhier in zeer armoedigen toestand aan een man en vrouw met zich voerende een kind van 16 maanden. Deze lieden zijn Hagenaars van afkomst en hadden zich het vorige jaar naar Parijs begeven teneinde daar werk te zoeken. Daarin teleurgesteld hebben zij aldaar al wat zij bezaten verteerd en zijn thans te voet teruggekeerd naar hier, welke reis door hen in 8 dagen is afgelegd. De voeten dier arme vrouw waren geheel rauw vleesch geworden door het langdurige loopen. Naar men verneemt zullen zij morgen van hier naar Vlissingen vertrekken, teneinde van daar verder naar 's Hage te kunnen gaan. Tot onderwijzer aan school C te Middelburg is benoemd de heer J. W. Happee, onderwijzer aan school B alhier. Bij koninklijk besluit is benoemd tot commies der posterijen van de 4de klasse, de heer K. A. Heijblom, thans surnumerair der posterijen. Bij koninkl. besluit van 21 Febr. is aan L. A. Adriaansen, ads. brugwachter aan de draai- brug over het kanaal van Ter Neuzen te Sluiskil een pensioen verleend van 183. Den heer Mr. Dauiel van Eck, te 's Graven- liage, zal op 2 Maart a. s. het voorrecht te beurt vallen, het tijdstip te mogen herdenken, waarop hij 50 jaren geleden zijn eervolle loopbaan als advocaat aanving. De heer Van Eck is een der meest geachte veterauen van de Haagsche baliehij werd in 1848 gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor het hoofdkiesdistrict Middelburg, welk mandaat bij vervulde tot het jaar 1884. Men zal zich herinneren, dat op 11 Julijl. door den Raad der gemeente Zaamslag besloten werd een gedeelte van een schoolgebouw te verhuren aan de Vereeniging voor Christelijk Nationaal schoolonderwijs voor f 60 's jaars. Bij beslissing van 5 Sept. weigerden Ged. Staten van Zeeland hunne goedkeuring aan genoemd besluit te verleenen, omdat de bedoelde schoollokalen zijn publiekrechtelijke eigendommen der gemeente, welke als zoodanig niet het ouderwerp eener burgerlijke overeenkomst kunneu uitmaken. Van deze beslissing werd door den Raad bij den Koning in beroep gekomen. De Raad van State, afd. voor de geschillen van bestuur, vereenigde zich met het gevoelen van Ged. Staten. De Minister Lohman kon zich daarmede niet vereenigen en adviseerde H. M. de beslissing van Gedep. Staten te vernietigen, doch terens om het bewuste raadsbesluit te vernietigen op grond van strijd met art. 3 der wet op het 1. o., omdat het raadsbesluit o. a. de bepaling bevatte, dat de vereeniging voor Christelijk schoolonderwijs het kosteloos gebruik van schoolmeubelen hebben zou, dat het onderhoud der verhuurde lokalen voor rekening der gemeente zou blijven en dat de ge meente wijzigingen in het gebouw zou aanbrengen. Hiermede heeft H. M. de Koningin-Weduwe, Regentes, zich vereenigd, zoodat, hoewel om andere redenen, de gemeenteraad van Zaamslag in het ongelijk is gesteld. Op de Suikerplaat, dwars van Ellewoutsdijk, is gisteren avond omhoog gevaren de Deensche schooner Anna, kapt. Jorgensen, met eene lading soda van Antwerpen naar Gyon bestemd. Het schip zat niet gevaarlijk en is heden namiddag door 2 sleepbooten afgebracht en heeft de reis voortgezet. Het bij Hansweerd gezonken stoomschip Bordeaux zakt met elk getij, zoowel het voor- als achterschip, meer en meer weg. Het stoom schip is op de kolenhokken middendoorgebroken. Circa 400 ton ladig is gelost. Philippine. In de gemeenteraadsvergadering van Woensdag jl. is besloten, na goedkeuring van HH. Gedeputeerde Staten eene oproeping te doen voor een onderwijzer op een salaris van f 500 en niet voor een onderwijzeres, zooals eerst het plan was. Philippine. In het afgeloopen jaar zijn alhier aan het telephoonkantoor 1233 berichten verhandeld, waarvan 847 aangekomen en 386 verzonden. Koewacht. De gemeenteraad besloot in zijne zitting van verleden Donderdag een tweeden onder wijzer op te roepen voor de school St. Andriesonder deze gemeente op eene jaarwedde van 450 gulden. De rechtbank heeft in hare zitting van 27 Febr. de volgende vonnissen uitgesproken A. F. v. d. V., oud 16 j., te St. Jansteen, is wegens diefstal veroordeeld tot 7 dagen gevang. H. J. J. A. v. d V., oud 36 j., colporteur, wonende te Hulst, gedetineerd te Middelburg, is wegens diefstal veroord. tot 6 maanden gevang. Te Scheveningeu zal van 4 Juli tot 4 Augustus in de balzaal en de tooneelzaal van het Kurhaus, een internationale poppententoonstelling gehouden worden, welke verdeeld zal zijn in vier afdeelingen. 1°. historisch-politieke poppen, 2°. poppen, personen voorstellende van opera, komedie enz. 3°. poppen in de nationale kleederdrachten van alle landen en 4°. kinder-speelpoppen. Op deze tentoonstelling zal o. m. to zien zijn een pop, ingezonden door Prime* Paulina Mattor- nich, ter waarde van f 30(10. De jury zal worden samengesteld uit dames en heeren kunstschilders en beeldhouwers. Aan de tentoonstelling zal een verloting verbonden zijn, waarvan de prijzen bestaan uit poppen, opde tentoonstelling aangekocht. De directenr van de iuternationale poppenten toonstelling te Scheveningen, geeft gaarne alle verdere gewenschte inlichtingen. Door de Hollandsche IJzeren Spoorweg- maatschappij werden in den laatsten tijd voort- durend koperen waterstoven uit de coupes 1st0 en 2de klasss vermist. Aan de nasporingen van de rechercheurs Panhorst en Verbeek, te Amsterdam, is Tgelukt, een tweetal daders van dien diefstal aan te houden. Een dezer, een werkman van de Maatschappijwerd door hen betrapt, toen hij 14 stoven op een handkar vervoerde. Bij aan- houding door hunne vragen in 't nauw gebracht, bekende de man zich reeds gedurende langen tijd schuldig gemaakt te hebben aan deze diefstallen, en achtereenvolgens 150 stoven ontvreemd te hebben. Elke stoof heeft een waarde van f 42. De geheele diefstal beliep dus circa f 6300. De stoven werden door midden gezaagd en als ondkoper bij uitdragers te Amsterdam verkocht. Te Oude Schild (op Tessel) had Zondagnamiddag naar men van daar schrijft een hoogst merk- waardige redding plaats door middel van een hond. Eenige knapen waren aan den zeedijk aldaar bezig met op voorbijgaande ijsschotsen te springen en dan weder vlug van de schotsen te springen, vddrdat de afstand tusschen wal en schots te groot werd. Een der laatst op de schots gebleveneu durft den sprong niet meer wagen, en die aarze- ling van eenige seconden is genoeg, om hem zoover in zee weg te voeren, dat redding zonder hulp- middelen onmogelijk wordt. En die middelen, ze ontbreken ten eene malewel liggen op eenigen afstand vletten, doch eer deze ter plaatse zouden zijn was de jongen reeds lang door den stroom uit het gezicht gevoerd. Plotseling brengt een der omstanders een grooten hond, gewapend met een haak, dien hij in zijn bek vasthoudt, en waaraan een touw, tot gemeenschap met den wal, is bevestigd, te water, en gebiedl hem den jongen na te zwemmen. Het dier kwijt zich op uitnemende wijze van dezen last en bereikt doodmoede den in doodsangst daarheen drijvenden knaap. De haak wordt door deze om een rand van de schots geslagen, die daarop door middel van het touw voorzichtig naar den wal wordt getrokken. Na eenige pijnlijke minuten verkondigt een luid hoera, dat geredde en redder zich in veiligheid bevinden. Toen Dinsdagavond werklieden van den Werk bond aan den zeekant te Scheveningen bezig waren aan een huis en bokkingrookerij zand, dat opgeschoven was, weg te graven, stootten zij op 2 meter diepte op pakkendie weldra bleken dynamiet te bevatten. De commissaris van politie te Scheveningen die hiervan verwittigd dade- lijk aanwezig was met eenige beambten, heeft de gevaarlijke stof heel voorzichtig met de handen doen uitgraven, ten einde ongelukken te voorkomen en daarna de geheele partij vernietigd, zooals hij dit in 1883 met duizenden kilogrammen deed, nadat het dynamiet- en buskruit-schip aldaar, in Dec. van dat jaar was gestrand. De nu gevonden partij bestond uit 30 a. 40 kilo, was nog geheel in gaven staat en is waarscbijnlijk indertijd na de stranding door iemand, die meende dat het suiker- goed was, aldaar begraven. Tusschen den muur der bokkingrookerij en de plaats waar het gevonden werd was geen J meter afstand. Te St. Denis had deze week een aandoenlijk schouwspel plaats. Gedurende eenige jaren zag men in de straten twee bedelaars, waarvan de eene blind en de andere doofstom was. Wederkeerig hielpen zij elkander in't hooren en spreken. Daar iedereen medelijden had met de arme sukkelaars, konden zij goed leven van de aalmoezen die hun mild toevloeiden. Zij bewoonden een kamertje op de vierde verdieping van een huis in een stille straat. Op een morgen, toen zijn stomme leids- man uit was om wat in te koopen kreeg de blinde eensklaps een afschuw van zijn ellenaig bestaan en wierp zich uit het venster op de straat. Een oogenblik daarna ziet de stomme zijn kameraad in bloed badende op straat liggen. Als een pijl uit een boog vliegt de stomme naar het naaste politie-bureau en maakt bij den commissaris zulke hevige gebaren, dat men eerst dacht dat de arme krankzinnig geworden was. Toch begreep men, dat hij hulp noodig had een agent werd hem mede gegeven, en spoedig was men bij den blinde. Dadelijk werd hij in het gasthuis gebracht, waar men nog hoopt hem in 't leven te houden. De stomme was als onzinnig van smart. Het is alsof tegenwoordig te Kopenhagen eene zelfmoord-epidemie is uitgebroken. Op een en denzelfden dag toch scheidden vier minnende paren uit het leven, en een dag daarna, den 2 Februari, verwekte de zelfmoord van een lid der hoogste Zweedsche aristocratie en zijne geliefde, eene jonge zeer schoone Deensche tooneelspeelster, algemeen opzien. En nog dienzelfden dag doodde zich eene jonge Finsche schrijfster wegens gebrek aan belangstelling harer landgenooten in hare penne- vruchten, terwijl zich kort te voreu de Zweedsche schrijver Ernest Ahlereen om dezelfde reden het leven heeft benomen. De eene of andere verfrissching tijdens eene lange spoorwegreis kan aangenaam zijn, mits niet zo« duur betaald all door den koopman G. uit Tiflis, wien zij op de lijn Eydtkuhneu-Wilna, op zijn terugreis van Berlijn, een sommetje van 4000 roebels, benevens een gouden horloge met ketting kostte. G. was naar Berlijn geweest om zich wegens longaandoening daar volgens Koch's ge- neeswijze te laten behandelen, en keerde in nog zwakken toestand naar Rusland terug. Kort voor Wilna gevoelde hij zich bijzonder mat, en nam daarom gaarne een hem door een paar mede reizigers aaugeboden glas wijn ter versterking of opwekking aan. Reeds spoedig na het gebruik van dien wijn die met een verdoovend middel vermengd was, verviel G. in een diepen slaap, om bij zijn ont- waken te bemerken, dat hij bestolen was voor bovengenoemd bedrag. Op dezelfde spoorlijn werd nog een geestelijke 8000 roebels ontstolen door eene dame, die zich met hem in dezelfde coupe bevond. Zij bood den geestelijke, die eveneens over eenig onwelzijn klaagde, haar reukfleschje aan, waarvan hij gebruik maakte, om onmiddellijk daarop in een diepen slaap te vallen en later tot minder aangename ontdekkingen te komen. ZEETIJD1NGEN. Van 24 tot en met 26 Februari. 0 OS VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter leuien i 24 Eng. s.s. Avocet 3260 Glasgow ijzer 26 idem Antiquary 2915 Leith stukg. Belg. s.s. Elzine 1853 Middlesbro ijzer Eng.sch. Wonder 469 Charlestone pijpaarde Van Ter Wenzen t 24 Eng. s.s. Italia 1131 Middlesbro ledig idem Fairway 1740 Londen macadam idem Cymbeline 3846 Cardiff ledig 25 idem River Derwent 2272 Londen stukg. 26 idem Avocet 3260 Antwerpen idem idem Ousel 2309 Liverpool idem Voor G>ent t 24 Eng. s.s. Ouse 1929 Goole stukg. 25 idem Norma 1385 idem idem idem Ravenshoe 1141 idem idem 26 idem Spindrift 2003 Londen idem idem Bordeaux 1584 idem idem idem WermlaDd 605 New-Castle kolen Van Gent s 24 Eng. s.s. Lotes 1651 Liverpool phospli. idem Electro 1387 Hull stukg. idem Rosa 1294 Goole idem 25 Rus. s.s. Mary 2714 Blyth ledig 26 Eng. s.s. Norma 1385 Goole stukg. Eng. sch. Undaunted 447 Londen phosph. Eng. s.s. Ouse 1929 Goole stukg. Voor Selzaete l 26 Eng. s.s. Commercial 321 IJ muiden creosoot Van 24 tot en met 26 Febr. werden langs de Oostsluizen alhier 58 binnenvaartuigen op— en 48 afgeschut. Dordrecht, 26 Februari. Bij matig aanbod van Granen was de kooplust goed doch ondergingen prijzen geen verandering. Pnike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe 9,10 a 9,60, nieuwe f 8,80 a f 9,30. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche 6,50 a f 7.20. Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche winter 5,40 a 5,80. Overmaasche 5,10 a 5,60. Zeeuwsche en Vlaamsche zomer 5,20 a f 5,50. Haver dunne 3.40 a 4,20. Paardeboonen f 6,30 a 8,50. Duiveboonen 6,50 a f 7,10. Witteboonen f 10,00 a f 14,00. Bruineboonen f 12,00 a 14,50. Erwten f 9,— a 10,—. Voeder 6,50 a f 7,80. Koolzaad f 10,50 a f 11,00. Lijnzaad zaai f 9,00 a 11,00. J Op den lBten Maart a. s. hoopt de heer Commies-ontvanger te Koewacht, den dag te her denken, waarop hij voor 40 jaren in 's Rijks dienst trad. De Ambtenaren van den post Koewacht. Heden overleed na langdurig en smartelijk lijden, na tijdig voorzien te zijn van de H. Sacra- menten der Stervenden, onze geliefde echtgenoote en moeder IDA D R U II R E L, in den ouderdom van 50 jaar. D. P. DE COOKER en Kindereu. Ter Neuzen, 25 Februari 1891. Ondergeteekeuden betuigen aan alien hunnen liartelijken dank voor de vele stoffelijke blijken van belangstelling betoond, tijdens de ziekte en het overlijden onzer lieve dochter HELENA. A. CORNELISSEN en Vrouw. Zaamslag (Veer), 23 Februari 1891. Bij onzen terugkeer naar Noord- Amerika gevoelen wij ons gedrongen hartelijk dank te zeggen voor de vele vriendschap en belangstelling, die wij tijdens ons verblijf alhier van verschillende zijden hebben ontvangen en roepen alien een hartelijk vaarwel toe. Axel, 27 Februari 1891. J. WIELAND en Echtgenoote. De ondergeteekende biedt zich beleefd aan tot het maken van voor den bouw van Woningen, Schuren en der- gelijke zaken. Ook belast hij zich met het opzicht over bovengenoemde werken. Ter Neuzen, P. C. QUIST, Noordstaaat 88. Bouwkundige. Diegenen welke onderricht in den wapenhandel volgens de nieuwe Iustructie en uitrusting wenschen te ontvangen, om daardoor bekend te zijn bij hun in diensttreding en in de termen te kunnen vallen van de gunstige bepalingen, kunnen zich vervoegen bij den ondergeteekende op Zondag a. s., v. m. van 1112 uur en op Maandag van 57 in de kazerne J. F. ROEVOETS, Sergeant. Zij die genegen zijn lid te worden van eene op te richten KOLEN—VEREENIGING, melden zich daartoe aan op Zaterdag den 28 Februari 1891, 's avonds van 8 tot 10 uur, in de herberg van P. DE MEIJER, te Ter Neuzen. iff** Alle belungstellenden in het oprichten eener onderlinge verzekering-maatschap- pij tegen IIAGEL8CIIADE, worden uitgenoodigd tot eene vergadering te houden op Zaterdug 7 llaart 1891. des namiddags 1 ure, ten huize van J. DUIM te Axel. Ten Kantore van A. A. VAN BRABAND te Hontenisse, zijn te bekomen Ileele en Gedeelten van L O T E V voor de waarvan de trekking der eerste klasse zal geschieden op 16, 17, 18 en 19 Maart 1891. De koopers der BOOMEN op den Lankrekschen dijk van J. Romijnsen, worden dringend verzocht die binnen 8 dagen na heden op te ruimen, bij gebreke waarvan de verkoops-voorwaarden zullen worden toegepast. Het Bestuur van den POLDER EUGENIA zal op Donderdag den 5 Maart 1891. 's morgens ten 10,30 ure, ten huize van F. de Vleeschouwer, in den van Remoortere polder, gemeente Sas van Gent, Het Bestuur voornoemd, J. F. GOETHALS, Dijkgraaf. P. A. L. NOLSON, Ontv.—Griffier. Het Bestuur van den GROOTEN ST. ALBERT- POLDER, zal op Maandag den 9 Maart 1891, 's nam. ten 2 ure, in de herberg bewoond bij J. Konings, te Sas van Gent (Staakje), in het openbaar, voor den tijd van 6 jaren, trachten te Het Bestuur voornoemd, P. WAUTERS, Dijkgraaf. P. A. C. DE RUDDER, Ontv.-Griffier. EENE PARTIJ op de weide der hofstede, bewoond door Jan Dieleman, in den Zaamslagpolder. En onmiddellijk daarna in denzelfden polder op de hofstede van Jacobus van Hoeve, EENE PARTIJ EXTRA

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 2