Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. ecne mart! van uranei, Inter en eieren, No. 2692. Zaterdag 28 Februari 1891. 331X11 HI Binnenland. 31e Jaargang. [T ABONNEMENT: FEUILLETON. 3) (Slot volgt.) TER SEtlffllSCHE COIIRANT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIEN. Yan 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer peT jaar, tot veel verminderden prijs. Dit blad vePMchijnt Uintdac en Vrijdagavond bij den nltgever P. 4. VAN DE SANDE te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van KOEWACHT brengen ter algemeene kennis dat te beginnen met Vrijd.ig 3 April 1^91. wekelijks en wel op Vrijdag, in het dorp dezer gemeente zal worden gehouden en dat voor de eerste maal de jaarmarkt voor PAARDEN en al ander VEE, dit jaar zal gehouden worden op Woensdag den l,ten April a. s. Koewacht, den 17 Februari 1891. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. DIERICK, Burgemeester. H. YSEBAERT, Secretaris. F*olitieli Overzicht. Het gouvernement van Engeland heeft besloten eene koninklijke comraissie te benoemen om eene algemeene enquete te houden over de tegenwoordige verhouding tusschen het kapitaal en den arbeid. Dit besluit heeft verrast. Eenigen meenen, dat het doel is, door een eindelooze enquete het arbeidersvraagstuk zich van den hals te schuiven, dat in het Parlement aan de orde zou worden gesteld door een wetsvoorstel van den heer Cun ningham Graham, ter invoering van den werktijd van acht uren en door andere dergelijke voorstellen. Anderen daarentegen verzekeren, dat het het ernstig voornemen is van het gouvernement, te onderzoeken, of de tusscheukomst der wetgeving noodig is om den arbeid te regelen. De Times deelt de gronrlslagen mede van het vergelijk tusschen Engeland en Portugal, dat te Lissabon aan het oordeel der Cortes zal worden onderworpen. Na kennis te hebben genomen van de rapporten van den gouverneur der Kaapkolouie en zijnen eersten Minister, de heeren Sir Henry Loch en Cecil Rhodes, zegt het blad, kon lord Salisbury niet anders dan zijne eischen met betrekking tot de grenskwestie van Manilla handhaven de 33ste lengtegraad is in het ontwerp als de oostelijke grens aangenomen der bezittingen van de Britsche maatschappij, die daardoor vrij verkeer met de kust zal hebben. Daarentegen wordt Portugals recht erkend op een grooter gebied ten Noorden van Tete, dan het bij de overeenkomst van 20 Augustus was toegestaan. #Wie mij bij dezen arbeid tegeriwerkt, dien verbrijzel ik," dat waren de woorden die de Duitsche Keizer bijna een jaar geleden sprak in den Bran- den burger Landdag. Op wien deze krasse uit- drukking doelde mocht toen voor velen een geheim zijn, thans niet meer. Thans heeft de Keizer weer Uit het Hoogduitsch van Ludwig Gevhsi. Mijn man 1 riep de vrouw en stormde naar buiten Hij was het werkelijk. Is Tom terug? was zijne eerste vraag. Ja, God zij dank, duizendmaal, en den goeden, lieven mijnheer ook, die hem thuis gebracht heeft riep zijne vrouw. Dat is een pak van mijn hart hernam buiten de zware stem van den man, wij hebben de heele wijk afgezocht en gij kunt denken, dat mijne kameraden zich alle mogelijke moeite gegeven hebben. En men kon binnen hooren, hoe hij den kleinen Tom, die onderwijl ook naar buiten was geloopen, aan het hart drnkte en kuste, en daarvan maar niet moe scheen te worden. Oskar had intusschen de kleinen op zijne knieen laten rijden en ze een paar geldstukken gegeven het deed hem zoo goed, dat die kiuderen hem liefde betoonden, alsof hij een braaf mensch was en geen vogelvrij verklaarde misdadiger. Wat wisten zij van diefstal Hij lette niet op hetgeen de man daarbuiten zei, maar twee woorden klonken hem plotseling als donderslagen in de ooren en deden hem voor een oogeublik duizelen. Mijne kameraden, had de man gezegd. En eer gesproken op het diner van den Brandenburger Landdag, eerstelijk tegen den gewezen rijkskan- selier en diens organen, en in de tweede plaats tegen de agrariers en hunne agitatie tegen het handelsverdrag met Oostenrijk en de verlaging der invoerrechten op granen. //Wij moeten voorwaarts streven," zeide Wilhelm, „wij moeten arbeiden en in het binnenland strijdenmaar wanneer het geheel zal gedijen, dan moeten, weest daarvan overtuigd, hier en daar bijzondere belaugen worden ten offer gebracht." De jonge Keizer had zich den grooten Keurvorst tot voorbeeld gekozen vroeger vervulde de »hoogzalige grootvader" deze rol en liet in zijne rede uitkomen dat er in het vorige jaar veel gebeurd was, dat hem bitter had gegriefd er waarde een geest van onrust in het land rond, maar het volk moest hem ver- trouwende monarchalen dienden zich om hem te scharen enland en volk zijn gered. In de Hamb. Nachr. klaagt de gewezen rijks- kanselier over slapelooze nachten. De bezorgdheid voor de toekomst van het gebouw, dat hij mede heeft opgetrokken, kwelt zijn gemoed. Hij kan zich niet schiklcen in het hooghartig stilzwijgen, dat men van hem schijnt te verwachtenwant bij is niet afgetreden, omdat hij zich niet langer opgewassen gevoelde tegen de moeielijkheden, die zijn ambt medebracht. Zoo zegt Von Bismarck. Men kan zich dus voorbereiden op eene voort- zetting der pers—campagne tegen het rdgiine van heden. 't Is wel een beetje ondeugend van den ouden heer, om juist nu Keizevin Friedrich zich in Parijs zoo wel bevindt, te schrijven //Mijn plan om te Parijs te komen heb ik opgegeven, daar ik het voor onbescheideu houd, de Franschen te dwingen tot eene keuze tusschen hunne natuurlijke gevoelens ten mijneu opzichte en hunne nationale hoflijkbeid." Wij haasten ons mede te deelen, dat de uit Fransche bron voortkomende geruchten aangaande den gewelddadigen dood van den Belgischen Prins Boudewijn, met al de daarbij gevoegde bijzon- derheden, niet anders zijn dan kwaadwillige verzinsels. Met de opname van dusdanige berichten kan men met te voorzichtig zijn, vooral wanneer er ge- kroonde hoofden mee in betrekking worden gebracht. Het onderzoek in de zaak der soldaten-demonstratie op 1 Februari is afgeloopen, zoo meldt men uit Brussel, en er is geen aauleiding gevonden om de zaak voor den krijgsraad te brengen. In Portugal heeft men rechtdag gehouden. Alle personen, die tengevolge van den opstand te Oporto op 31 Januari gevangen zijn genomen, zijn, met uitzondering van negen, door den krijgsraad in staat van beschuldiging gesteld. Het zijn 300 militairen en 21 civiele personen. In Servie spookt het nog altijd door en de aanwezigheid van Natalie te Belgrado, die de hij den indruk van deze woorden eenigszius kon overwinnen, trad de man de kamer binnen, snelde op Oskar toe, drukte hem krachtig de hand en dankte hem in eenvoudige, maar hartelijke woorden. Het was een politie-ageut met ronden helm en uniformkleediug, een echte, vreeselijke, onmisken- bare politie-agent. Oskar had zich vrijwillig in het hoi van den leeuw begeven. Hij kon geen woord uitbrengen. Hij was doodsbleek geworden en zijne knieen, waarop twee kinderen van den politie-agent zaten, beefden zoo geweldig, dat een van de kleinen uitriep Doe wat kolen in de kachel, moeder, mijnheer is koud. Met moeite slechts kon Oskar, een paar woorden uit de keel wringen. Ach, gij zijt hier vreemd, mijnheergij zijt geen Engelschman en spreekt onze taal gebrekkig, merkte de politie-agent op. Uit welk land komt u, als ik u mag vragen P UitZwitserland, stamelde Oskar, terwijl hij pogingen deed om tot zich zelf te komen. Uit Zwitserland, riep de vrouw, hemelsche goed- heid, wat zijt gij dan ver van uw land. En juist op KerstfeestZonder familie, zonder kinderen, zonder kerstboom Vader, steek de lichtjes van den kerstboom aan, opdat die goede, beste mijnheer, ten minste het plezier heeft, de feestvreugde van anderen mede aan te zien. Ja, dat zal ik, zei de politie-agent, en gij Sarah, radikalen gaarne verbannen ziet, doet er geen goed toe. Het geheele Servische kabinet heeft zijn ontslag genomen. Behalve de moeilijkheden, bij de behandeling van het budget gerezen, gaf de door de radikale partij geenszins goedgekeurde houding van het Minisierie tegenover de Koningiu tot dezen stip aauleiding. De regenten hebben het ontslag aangenomen en de vorming van een nieuw kabinet opgedragen aan den president der Skoepschtina, den heer Paschitsch. Zet deze heer nu radikalen in het bewind, dan kan zekere schoone te Belgrado zich gereed maken op verhuizen en haar koffers pakken. Mocht daarmee dan ook voor goed de roebelkuiperij ingepakt zijn. De Balkanstaten beginnen al te begrijpen, dat zij zich tegen den duivel alleen niet op hunne hoede hebben te stellen, maar vooral tegen Rusland. Naar men verneemt, zullen H. M. de Koningin- Regentes en H. M. de Koningin in het a. s. voorjaar een paar maanden het Paleis Het Loo betrekken, om dan weer den zomer in de residentie door te brengen. De minister van Buitenlandsche Zaken vestigt de aandacht op een uittreksel van een schrijven, door hem van Hr. Ms. Minister-resident te Bucharest ontvangen. Daarin wordt een overzicht gegeven van den handel van dat rijk, in verband met het belang dat Nederland bij de uitbreiding zijner handels- betrekkingen met Rurnenie kan hebben. Aan het slot van dit schrijven leest men het volgende In het algemeen verdient in het oog gehouden te worden, dat Rumenie, waar de consumptie sterk toeneemt, terwijl de industrie ontbreekt, een gunstig terrein voor den buitenlandschen handel aanbiedt. De concurrentie is echter vrij uitgebreid, en om te slagen, behoort inzonderheid bij het aanknoopen van relatien geen moeite te worden gespaard. Het inwinnen van inlichtingen door tusschenkomst van Harer Majesteits gezantschap of consulaten blijft ter vermijding van teleurstellingen aanbevolen. De Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat dit jaar op het instituut van de marine te Willemsoord twintig jongelieden kunnen geplaatst worden als adelborst voor den zeedienst. Tot bedoeld examen worden toegelaten jongelieden, die geboren zijn tusschen 1 Sept. 1874 en 1 Sept. 1877. 't Schriftelijk examen wordt te 's Gravenhage gehouden op 14 en 15 Mei a.s. 't Mondelinge vangt aan op 1 Juni a. s. Aangifte vdor of uiterlijk op 1 Mei a.s. Mede brengt de Minister van Marine ter kennis van belanghebbenden, dat in dit jaar vier jongelieden kijk eens of de grog wel goed warm, sterk en zoet is. Ik durf u niet ten eten vragen, want onze be- scheiden tafel kan u maar weinig aanbieden, maar ge zult toch naar onzen kerstboom kijken, niet waar en een glas echten grog, zoo goed als mijne vrouw ze u kan geven, niet versmaden. Oskar bedankte met korte woorden, de moeder zette den gemakkelijksten leuningstoel voor hem bij de tafel, de kinderen drongen weer om hem heen, de kleine Tom klauterde bij hem opde man stak de waskaarsjes van den kerstboom aan en de vrouw bracht op een zindelijk blad twee glazen met de dampende hartsterking, een voor den gast en een voor haar man. En toen de heerlijke dennenboom straalde van licht en al de kinderen juichten en in de handen klapten en zich op de pakketjes aan den voet van den kerst boom wierpen, toen kwara de vader naar Oskar toe en, met het glas in de hand, zeide hij met eene bewogen stem Gij hebt mij een grooten dienst bewezen, mijn heer, den grootsten, dien een mensch mij thans bewijzen kon. Gij zijt een man van eer, mijnheer, ik zie het aan de rechtschapen trekken van uw gelaat Hij hield op. Met sidderende hand zette hij het glas neer. Zijne lippen trilden van hooge opgewondenheid, zijne oogen staarden stijfenstrak naar Oskars gezicht, dat verlicht werd door het schijnsel van den kerstboom. Deze had reeds zijn kunnen geplaatst worden als aspirant-administrateur bij de Koninklijke Ncderlandsche zeemacht. lot het vergelijkend examen worden toegelaten jongelieden, Nederlander zijnde, die den ouderdom van 16 jaar hebben bereikt, doch hun 19de jaar nog niet zijn ingetreden. Het schriftelijk examen wordt aan alle adspiranten gelijktijdig afgenomen te's Gravenhage op 24 en 25 Juli a. s. 't Mondeling examen, dat eveneens te 's Gravenhage zal worden gehouden, zal aanvangen op 4 Aug a. s. en duurt 6dn dag. Ouders of voogden, die verlangen, dat hunne zonen of pupillen bij het eerstvolgend examen mededingen, behooren vddr of uiterlijk 1 Juli a. s. een verzoekschrift in te dienen aan den Minister van Marine. Onze Senaat heeft, naar het N. v. N. weet te melden, in de Stedewet eene fout ontdekt, die aanneming onmogelijk maakt. De nieuwe alinea, welke bij art. 9 is gevoegd, bepaalt o. a. dat op de kiezerslijsten van alle kiezers opgegeven moeten worden straat en huisnummer. Dit wordt uit- drukkelijk bevolen. Scbippers bijvoorbeeld zouden dus uitgesloten zijn De Eerste Kamer mist het recht van amendement, dus zou de fout een onverbeterlijke zijn. Het Dagelijks bestuur van het uitvoerend comitd heeft voor het van 7 tot 12 September 1891 in den Haag te houden internationaal land- bouw-congres vastgesteld het reglement van het congres en de te behandelen punten. Onder deze vraagstukken komen vele voor, die, niet afgehandeld op het laatste congres te Parijs, volgens besloit der permanente commissie, op het program gebracht zijn maar het uitvoerend comite heeft verscheidene andere daaraan toegevoegd. Het dagelijks bestuur wijst daarbij op het groote gewicht van het congres, zoowel voor den landbouw in het algemeen als voor dien van ons land in het bij zonder. Om de gewenschte vruchten te plukkken, is het echter noodig, dat het congres door vreemdelingen niet alleen, maar ook door landgenooten in grooten getale bezocht worde. Daardoor zal het ook mogelijk zijn de vreemde- lingen, die het congres, komen bijwonen, te ont vangen op eene waardige wijze om den ouden naam van onze gastvrijheid te handhaven en de heeren met eenen gunstigen indruk van ons land en zijne bewoners te doen huiswaarts keeren. Een talrijke opkomst van vreemdelingen kan verwacht worden, omdat op het internationaal congres, verleden jaar te Weenen gehouden, ter gelegenheid van de groote tentoonstelling van bosch- en landbouw, de voorzitter de leden uit- noodigde het volgende jaar het congres te's Graven hage te bezoeken, hetgeen met groot applaus werd begroet. glas opgeheven, om met den vreeselijken man te klinken, maar toen hij de plotselingen verandering in diens gelaat opmerkte, liet hij het vallen en zonk steunend in den leuningstoel terug. Verschrikt bleveu de kinderen staan, verbluft staarde de moeder naar het onbegrijpelijke tooneel, de politie- agent echter had intusschen na heftigen strijd zijne bedaardheid herwonnen. Hij haalde een portret uit zijn borstzak. Het poriret van Oskar. Koolzwarte, buitengewoon stoppelige wenkbrauwen zei hij, het portret met Oskars ontsteld wezen vergelijkend, diepliggende zwarte oogen, eenigzins gebogen neus, dicht zwart krulhaar, buitengewoon fraaien, zwarten baard Ik heb er geen I riep Oskar krampachtig. Gij hebt hem laten afscheren, mijnheer, en de kleur van uw huid verraadt, dat hij buitengewoon zwaar was, hernam de vreeselijke, haalde een kleine staf uit zijn ja3zak, raakte daarmee den schouder van zijn gast aan en zei langzaam, met een wee- moedig ernstige stem Oskar Miihlbach, kassier van de lirma Erven Franz Anton Liebrechts te Weenen, in Oostenrijk, in naam der wet neem ik u gevangen. Oskar liet een schorren scheeuw hooren, sprong op en trok een revolver. Maar de ijzeren vuist van den reusachtigen politie agent omklemde zijn hand als een schroef en in een oogen blik was hij ontwapend.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1