©aw^&oaas5 Mkh (fit 1 A. WILKING. HULST. een sterk Wagenhuis, CACAO of CHOCOLAAD icbt zuivop glad SAepimt raSAlIISTIST in PlaniaaiipDcb PEBSOOUJKE MffiTPIMI ZIJBEN BASSEN (pieel liewe (tains) Opening Schoenmagazijn en Schoenmakerij. Ontvangst der nieuwe collectie STOFFEN voor het voorjaar, zooals: AFGEPASTE COSTUMES, Bpshoorende QARHEERSTOFFEH, NIEUVVSTE MODELLEN Hooge Zijden, Zwarte en Gekleurde Fantasie-hoeden. Ter Neuzen. J. de Smidt-Fothovsn. Te Koop: puike Walchersche BOTER puike Kookerwten, Bruins sn Witts boonsn* SUPERPHOSPHAAT FRUITBOOMEN, ^3 S©©3>2 puik Bslgisch Klaverzaad. Bij J. B. THIELMAB, te Ter Henzee. LaiiflBoawiiieststoffen, alsmede Hoe peter ie koeveeliieia des te minderinjrijs. Een PLftATSVERVAMGER Wagenmakersknecht. Een Kerenmolenaarsknecht GEEN GRIJS HAAR MEER alsmede KANTEN en FRANJES, Gebloemde Zijden Satijn. Prima Maart verkrijgbaar. Sas van Gent. Foule, Beige, Serge, Satin, Cachemire, Carreaux, Fransclie Merinossen, Drap de dame, gewerkte gekleurde Stoffen, en een fraaie sorteering gewerkte zwarte Stoffen, zwart Fransch Merinos, zwart Thibet en Cachemire, zooals: Surah, Merveilleux, gebloemde en gestreepte Zijden Satins, MSgigltHflUB 18 KMOOPEM., lste kwaliteit Lijn- en Raapkoeken, benevens Lijnmeel, VERKRIJGBAAR TE BEkOMEN: Uit de hand te koop: Tafelvijgen en Manderijnen. D. J. Oggel te Axel. D. v. (1. BERG. 3 IS IP Echt Belgisch Klaverzaad. 60 cent per kilo. Dagelijks te bekomen: Wordt gevraagd STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. gedurende de maanden FEBRUARI en MAABT 1891. P. J. van de Sande te Ter Neuzen, s Lands Weerbaarheid. Middeleo van vervoer. eene uitgebreide sorteering Engelsche, Fransche en Zwitsersche tevens ook een groote collectie en wachtende vele soorten Ter Neuzen. M. JURRIJ. Fijne vetleeren ondoordringbare Kap—Jacht— en Visscherslaarzen, Dames-, Heeren-, Meisjes— Jongens- en Kinderbottines. Schoeuen en Pantoffels in 't stof, verlakt, chevreau, veau megis, calcute, paardenleer, kalfsleer, pelusche, vilt, cbevres, caoutehou enz. De reparaties door eerste vaklui uiigevoerd, zullen solied, spoedig en goedkoop geschieden. Door zelf contant te betalen, goede relatien en met een kleine winst tevreden, boop ik ieder te kunuen voldoen. Voor Heeren Schoen makers verkrijgbaar alle slag leestklaar Sehoenwerk, zoolleer per halve zool en per rug (dus ook per geheele huid) helftjes en bazanen per blad in alle kleureu, kortom alles wat tot het vak behoort. met bijbehoorende aanwijzing en platen voor het vervaardigen, in een menigte verschillende kwnliteiten. en alle soorten van Het goedkoopste adres voor bedrukte WLNKEEPAPIEREA is bij P. G. DE VEY MESTDAGH ZOON, Boekdrukkers te Vlissingen. De ondergeteekende maakt bij deze aan heeren Landbouwers bekend, dat bij hem te verkrijgen zijn nit de alom bekende fabriek van den heer L. VLIEGENTII ART te Dordrecht, bijzonder geschikt voor kweekvee. Ter Neuzen. H. HARTOG. (seen Runstboter) bij A. ROTHDavidse Schelpenpad, Ter Neuzen. Ter Neuzen. ARIE H. DONZE. bij F. DELLAERT, te Westdorpe, met 14 in water oplosbaar phosphorzuur tegen 8,50 gulden per 100 kilogram. Ook SUPERPHOSPHAAT in voorraad liggende te Sluiskil. HOOGSTAMMEN, PIRAMIDEN, LEIBOOMEN, in alle vormen van de beste fruitsoorten alsmede Conifeeren, Heestergewassen en Rozen aan concurreerende prijzen. staande te Westdorpe, met 5 afdeelingen. Men koope geen voor men de Kleine Winst is binnen geweest weder pas ontvangen uit de fabriek A. DRIESSEN, allerwege bekroond en uit de fabriek KWATTA ook pas ontvangen P. J. KURVINK, Lange Noordstraat, Ter Neuzen. (roze bonte), zeer geschikt voor VEEVOEDER, eigen teelt 1890, tegen f 0,50 per Kilogr. Ooli te bekomen ALLES GEWAARBORGD. BIJ bij AUGUST HAMERLINCK, Scliuttershof te Ter IVeuzen (WATJES), De ondergeteekende maakt bekend, dat het VARKENSVLEESCH bij hem verkrijgbaar is gesteld aan Ter Neuzen. J. van Luijk Reuzel f 0,45. Worstvleesch f 0,35. Gerooktehammen0,40. Verschehammen 0,32£. Droog dik spek H 0,35. Versch dik spek 0,32V Schijven. *0,35. Versch dun spek 0,30. Lapjes 0,35. Krippen 0,30. Worst 0,35. Hutspot 0,22V ALLES GEREKEND PER 5 ONS. Bij A. J. BLANKERT, Spekslager, Axel. voor de lichting der Nat. Militie 1891. Adres bureau dezer Courant. Terstond of met 1 Mei GEVRAAGD een R. C. Loon naar bekwaamheid. Adres: P. v. d. VELPEN, Mr. Wagenmaker, Stoppeldijk. GEVRAAGD door H. A. GELUK, Haamstede. I)e nieuwe LON- 1»0\ is de beste van alle bestaande parfu- merien, om het grijze haar binnen enkele dagen te doen ver- dwijnen. Maakt het SS haarglansrijkenzachl en verft niet. Prijs 85 cent per flacon en f 1,50 per dubbele flacon. Alleen verkrijgbaar te Ter Neuzen bij JULES BAVIERE; te Hulst bij J. W. WARNIER; te Westdorpe bij Fr. DEL LAERT te IJzendijke bij L. J. BEVINte Sas van Gent bij Gebr. GOVAERT en te Axel bij F. DIELEMAN. UREN VAN VERTREK Van Vlissingen naar Breskens vm. 6,8,10,nm. 12,25*1 en 3,45 UageiijKS Breskens naar Vlissingen 6,30 8,30 10,30 12,55*) 4,15 llet vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGERD worden. Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen Zondag, Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. Woensdag en Zaterdag. vm. 7,30 nm. h 7,50 6,vm. 6,20 2,45 3,05 10,30 10,50 vm. n n u n 7,30 nm. 7,50 10,30 11,- 6,n 6,20 2,45 3,05 12,30 12,50 Bij den uitgever IS VERSCHENEA LEONINU8. PRIJS 10 cent. Franco per post 12 cent. Spoorweg Ter Aeuzen—Hechelen. Dagelijksche dienst. v Ter Neuzen 6,45 Sluiskil 6,52 Axel 7,00 Hulst 7,18 Clinge 7,35 Aank. te St. Nic. 7,55 Mechelen 9,40 10,05 10,12 10,20 10,40 10,55 11,10 12,08 v. MechnSt.N. en T. N. St. Nic. n. Ter Neuz. Clinge Hulst Axel Sluiskil Aank. te Ter Neuzen 6,58 8,05 8,24 8,45 9,02 9,09 9,15 10,45 11,50 12,09 12,30 12,47 12,54 1,00 1,30 1.37 1,45 2,05 2,25 2,43 5,12 1,45 3,20 3.38 4,00 4,15 4,23 4,30 6,10 6.17 6,25 6,43 7,03 7.18 8,30 6,10 7,30 7,50 8,13 8,33 8,42 8,50 Uusluitend goedereutrein V. naar St. Nic. 10,15 'sm. v A. van 5,15's a. CORRESPONDENCE, v. St. Nic. n. Antw. 8,03 8,41 11,45 3,17 8,18 Antw. n. St. Nic. 7,12 10,55 2,05 6,39. St. Gillis n. Moerbeke 8,18 12,08 7,41 Moerbeke n. St. Gillis 7,00 10,03 6,31 Mechelen n. Brussel 9,47 12,12 4,30 4,50 8,55 Brussel n. Mechelen 6,27 9,59 10,00 5,28 Puers n. Antwerpen (voor Roosendaal) 9,12 12 08 6,21 Antwerpen n. Puers 6,55 8,23 1,14 4,46 Mechelen u. Leuven 9,47 1,43 4,31 10,10 Leuven n. Mechelen 6,04 9,57 12,27 5^,34 Van Ter Aeuzen over St. Mcolaas naar Gent. v.Ter Neuzen 6,45 10,05 6,10 St. Nicolaas 8,00 11,45 8,16 Aank. te Gent (Waes) 8,54 12,38 9,09 Spoorweg Ter fleuzen—Gent. v. Ter Neuzen n. Gent Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent Sel/aete aankomst vertrek Aank. te Gent (kl. stat.) te Gent (gr. stat.) 5,50 *12,20 5,20 6,00 12,29 5,29 6,03 12,32 5,32 6,08 12,37 5,36 6,18 12,46 5,45 6,25 12,51 5,50 6,40 9,25 1,08 6,05 7,16 10,06 7,30 10,18 1,51 6,55 Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,35 v. Gent (gr. stat.) n. Ter N. 8,36 12,15 Gent (kl. stat.) 8,46 12,25 Selzaete aaukomst 9,18 vertrek 9,22 v. Sas van Gent 9,37 Philippine 9,47 Sluiskil (brug) 9,51 Sluiskil 9,53 Aank. te Ter Neuzen 10,00 1,05 1,20 1,35 1,45 1,50 1,53 2,03 5,15 5,25 6,03 8,22 8.34 9,07 9,20 9.35 9,43 9,48 9,52 10,00 Uitsl. goederentrein V. naar Selz. en Gent 3,00's a. n A- van n ii a 8,50'smj CORRESPONDENCE. v. Selzae'e n. Eecloo 6,35 9,21 1,10 6,08 9 16 Eecloo n. Selzaete 5,32 8,13 12,07 5,'oO 8'o3 Selzaete n. Lokeren 6,35 9,22 1,08 6,04 9',15 Lokeren n. Selzaete 5,48 7,42 12,22 8,23 Gent n. Brussel 7,35 8,20 9,38 11,08 12,34 1 54 4,17 4,44 5,05 7,07 8,26 9,54 Brussel n. Gent 6,17 7,25, 9,33 11,01 11 55 2,03 3,00 4,47 5,58 Gent n. Brugge en Ostende 8,38 11,10, 1 19 4,14 4,19 7,00 7,27 9,32 Ostende n. Gent 5,27 6,16 7.38 9,10 11,15 11,48 1,57 2,55 5,32 5,58 Selzaete 1,08 aankomst Brussel Nord 3,29 6,04 9^1 Spoorweg Vlissingen—Roosendaal. v. Vlissingen n. Roosendaal 6,24 9,40 1,45 5,52 Stoomtram Vlissingen-Middelburg. v. Vlissingen: vm. 4,55 6,30 8,00 9,30 11,00 nm. 12,30 2,00 3,30 5,00 6,30 8,00 9,45 Middelburgvm. 5,30 7,15 8,45 10,15 11,45 nm. 1,15 2,45 4,15 5,45 7,15 8,45 10,30 Stoombargedienst tusscken Middelburg en Vlissingen. v. Middelburgvm. 6,20 8,00 9,20 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,80 5,00 6,30 8,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 7,30 9,00 Stoombootdienst WalsoordenVlake. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 6,00 11,30 nm. 3,45 Vlake n. Walsoorden: vm. 8,35 nm. 2,42 5,07 Wagendienst Hulst—Walsoorden. v. Hulst n. Walsoordenvm. 10,00 nm. 2,10 Walsoorden n. Hulst: ongeveer 9,45 nm. 6,10 H h H DOOR OClZiclCtC -i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 4