Openbare Verkooping J. DE SMIDT-POTHOVEN, VOORJAARS-STOFFEN, zooah: GarneerstofFen, Knoopen en Passementeries. BEHAN6SELLINNEN, HAMMETJES. VAA515AL!ES|EN Een partij Mosselen, 600 K.G. Aardappelen A. WILKIN5. - HULST. ADR. H. D0NZE-P0TH0VEN, Magazijn van Manufacturen, Witte Goederen, V00RJAARS-ARTIKELEX. M ZUDI, ZWARTEMill FlSWillll. Openbaar lager onderwijs SCHOENWERK 1 Muilezel, TEE NEUZEN. en gewerkte zwarte Stoffen MB. Schilders en Rebangers. w a a 9 Hollandschs Tuinzaden. 1,1 VLASKAF, T e K o o p Mj C. F. DIELEMAN. 18 AltL Uitgebreide sorteering van zesr Qlcgants DAMES» en KINDERH0ED2N, BURgMlIJKE STAND Handelsbericbten. Advertentien. T II It HI BUZEN. A. I. Nachtergael. Openbare Verkooping. Bericht de ontvangst der nieuwe collectie Cachemire foule, Beige, Carreaux, Satin, Serge Fransch Merinos, Gewerkte gekleurde Stoffen en afgepaste Robes. Zwart Cachemire, zwart Fransch Merinos, zwart Thibet in verschillende kwaliteiten. Ter Neuzen. M. JURRIJ. Lees dit Openbare Verkooping ONTVAJSGE N: Qpnieuw Ontvangen Arie H. Donze. Ter Neuzen. zware koppen van Olmen boomen, zware koppen van Olmen boomen. Heden Noord-Hollandsche TE KOOP zeven a acht duizend kilogram Bloemen, Veeren, Linten, Tulle, Blondes, Goud- en Zilvergalons, Aigretten, enz. Nieuwstraat, Ter Neuzen, Bericht de ontvangst der Ruime keuze, Concurreerende prijzen. DE NIEUWSTE MODELLEN bekend, voor dertigmaal het gevraagde bedrag ingeschreven. Gevraagd werden 200,000,000 mark voor het Duitscbe Rijk en 250,1)00,000 mark voor het koninkrijk Pruisen. Het grootste gedeelte dezer som werd natuurlijk aangeboden door de Berlijnsche bankiers, die, naar men beweert alleen voor twaalfmaal het gevraagde bedrag inschreven, maar toch toonden ook andere landen groote deel- neming en werd ook in Nederland, Belgie Enge- land en Oostenrijk voor een aanzienlijk bedrag ingeschreven. Dat in de Katholieke Kerk een zoon zijn vader als pastoor in eene parochie opvolgt, zegt het Centrum, gebeurt zelden, maar kwam dezer dagen voor in het Bransehe bisdom Valence, waar de abbe Louis Andre benoemd is in de plaats van den abbe Eranpois Andre, die pastoor werd te Donzere. De uitlegging is als aldus De heer Francois Andre huwde in 1856. Na afloop van vier jaar bad hij het verlies zijner vrouw te betreuren, die hem twee zoontjes naliet. De heer Andre die zich weer geheel aan God wilde wijden, trad hierop in den geestelijken stand en werd tot priester gewijd in 1873. Zijn beide zonen groeiden op en volgden het voorbeeld van hun vaderde een is op dit oogen- blik pater Trappist te Aiquebelle en de ander vervangt thans zijn vader als pastoor te Granges- Conterdes. Van 1 tot en met 15 Eebruari. ZEETIJDUNGEN. Van 20 tot en met 23 Februari. Van 20 tot en met 28 Eebr. werden laDgs de Oostsluizen alhier 47 binnenvaartuigen op— en 38 afgeschutdoor de Westsl. 2 afgeschut. Rotterdam, 23 Februari. Gent. 20 Eebr. 13 Eebr. Londen, 23 Februari. KOERS VAX HET GELD. Belgisch per 100 fr. f 47,60 h f 47,70 Engelsch per I 12,06 12,07 Op aanstaanden Zaterdag hopen J. C. DE ZEEUW en SUZANNA PLADET hunne 35jurige Eclitvereeniging te herdenken. Hoek, Februari 1891. Hunne dankbare kinderen. Ondertrouwd W. J. NIJGH (van Middelharnis) en A. C. SCHOUTEN (van Hontenisse.) Algemeene kennisgeving. 19 Eebruari 1891. Ondergeteekenden betuigen aan alien hunnen hartelijken dank voor de vele stoffelijke blijkeu van belangstelling betoond, tij Jens de ziekte en het overlijden onzer lieve dochter HELENA. A. CORNELISSEN en Vrouw. Zaamslag (Veer), 23 Februari 1891. Aanvragen nm toelntinjr van kinderen op de openbare lag ere dagscholen in de genieente TEH XEUZEX kunnen warden gedaan van 2 tot 14 Maart 1891 ter gemeente-secretarie. Alleen kunnen worden toegelaten kinderen, minstens 6 jaar oud, of althans in den loop van het jaar dien leefrijd bereikende. De ondergeteekende maakt aan de Achtbare ingezetenen van Ter Neuzen en omstreken bekend, dat hij, van Zaterdag eerst- komende, met zijn ten huize van L. ZANDSTRA, Westsluis, Ter Neuzen, zal komen uitpakken en verkoopen. TER NEUZEN. Mr. J. P. Dronkers, Notaris te Ter Xeuzen, zal ten verzoeke van de erfgenamen der nalaten- schap van ADRIAAN VAN DEN BULK, over- gaan tot den openbaren verkoop van in den Seijdlitzpolder, kadastraal bekend ge- meente Ter Neuzen, sectie I numero 206, groot 1 hektare 82 aren, begrensd ten noorden aan 207, eigendom van den heer Julien Willems te Eecloo en ten zuiden aan 205, eigendom van den heer Guillaume van Remoortere, ten oosten en ten westen pol- derdijk en weg. Het perceel wordt verkocht bij den hoop. Te aanvaarden bij de betaling. Grondlasten van 1 Januari 1891. Polderlasten van 1 Mei 1891. De veiling wordt gehouden in het Nederlandsch Logement bij den heer E. A. Susijn, te Ter Neuzen, op Woensdag 4 Maart 1891, :a namid- dags te 2 ure. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van W. J. VAN DOESELAAR en de Erven zijner overledene vrouw ERANflOISE VAN DE VREDE, ten woonhuize van eerstgemeldeu te Axel, op Donderdag 5 Maart 1891, des voormid dags 10 ure, verkoopen Vrachtkar en kleine Kar op veeren, Sneeuw- slede met bak, gezaagde nieuwe Planken, ledige Balen, WINKELGERIEF, als groote koperen Schalen met dito balans en gewichten, Bascule met gewichten, Koffiemolen, Bussen, Tonnen, Doozen, Kistjes en verder Winkel gerief V 0 0 R r S 1 massief mahoniehouten Secretaire, mabonie- houten Linnenkastje, 1 olmenhouten Kleer kast, Tafels, Penanttafeltje, Stoelen, Hoek- kastje, 2 groote Schilderijen, Gezichten van Brussel, Spiegels, waaronder 1 met antieke lijst, Tafel- en Hanglampen, Kachel, eenige Boeken, NAAIMACHINE (Houwer), Koper-, Tin-, Blik—IJzer-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Iiaard-, Keuken—Wasch-, Stal er, Schuurgerief en meer andere Goederen. 80, 95, 120 en 190 centimeter breed, aan voordeelige prijzen. extra /uivere ZAAMSLAG. NIEUWE Ter Neuzen. H. DE KOK. puike gerookte te bevragen bij W. DEES, te Slniskil. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Xeuzen, zal ten verzoeke van de heeren GEBROEDERS BAARS te Hoofdplaat, op Dinsdug den 3den Maart 1891, des voormiddags ten 11 ure, in het openbaar verkoopen EENE PARTIJ op de weide der hofstede, bewoond door Jan Dieleman, in den Zaamslagpolder. En oniuiddellijk daarna in denzelfden polder, op de hofstede van Jacobus van Hoeve, EENE PARTIJ EXTRA A T "RTiANKERT liggende aan den Burgh- en Westlandpolder nabij denWestbout. Adres M. BOLLE Lz., Haamstede. Koopman, Axel. bij P. DE KRAKER, Molenaar, te Othene, gemeente Zaamslag. (hn.a.stigra.a.rds), IIii 1st. Geboorten. 2 Febr. Maria Juliana, d. van Mathijs Chistiaan Vioen en van Louisa Maria de Kok. Jo hannes Adrianus, z. van Jacomina Maria de Kok. 4 Febr. Jan Francies, z. van Alouisius Cornelia Prenen en van Carolina Francisca Freijser. 5 Febr. Josephus Petrus Matheus Christiaan, z. van Michael Augustinus de Maat en van Johanna Catharina Eggermont. 9 Febr. Louisa Johanna, d. van Josephus Muller en van Anna Coleta Vermeulen. 10 Febr. Louisa Carolina, d. van Jacobus Krieekaert en van Maria Bruggeman. 11 Febr. Henriette Laure Marie Louise, d. van Fernand Corneille Octave Marie Hombach en van Joanna Carolina Mistier. Overlijden. 2 Febr. Een als levenloos aangegeven kind van het in. geslacht van Petrus Gomarus Neefs en van Maria Philomena de Weert. 19 Febr. Maria Anna de Potter, oud 80 j., echtg. van Augustinus Josephus Nachtegaal. Ossenisse. Geboorteu. 2 Febr. Petrus Josephus, z. van Petrus Judocus Hiel en van Rosalia Pieternella Rosseel. 3 Febr. Maria Louisa, d. van Pieter Augustinus Pieters en van Anna Maria Verhoeven. 9 Febr. Hendrikus Frederik, z. van Cornelis Overbeeke en van Tanneke Visser. Datum. VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter Neuzen i 20 Eng. s.s. Kingmoor 2389 New-Castle kolen idem Cymbeline 3846 Bilbao minerie idem Fairway 1740 Londen stukg. 21 idem River Derwent 2272 idem idem 22 idem Italia 1131 Middlesbro ruw ijzer 23 idem Ousel 2309 Liverpool stukg. Van Ter Neuzent 20 Eng. barge Mary Kate 249 Londen macadam Belg. s.s. Pauliette 1162 Middlesbro ledig 21 Eng. s.s. Kingmoor 2389 New-Castle idem Voor ISent 20 Eng. s.s. Newark 1585 Londen stukg. idem Lotes 1651 Goole kolen 21 Duits. s.s. Sirius 1805 Pommeron stukg. 22 Eng. s.s. Electro 1387 Hull idem Bus. s.s. Mary 2714 Libau idem 23 Eng. s.s. Rosa 1294 Goole idem Van t>ent 20 Noor. s.s. Hertha 1503 Clakmannan ledig Eng. s.s. Leona 1698 Goole stukg. 22 idem Newark 1585 Londen idem idem Ptarmigan 3492 Liverpool idem idem Kirkheaton 1401 Kingslynn ledig 23 idem Sirius 1805 Antwerpen idem Eng. sch. Henri Leontine 436 Marennes phosph. Fra. sch. New Leader 184 idem idem Voor Selzaete 23 Eng. s.s. Commercial 321 1 IJmuiden creosoot Van Selzaete 23 Eng. s.s. Commercial 321 IJmuiden ledig De markt was heden van Tarwe goed voorzien. PnikeZeeuwscheenVlaamscheTarwe 8,50 a 9,00, mindere 6,75 a 8,25. Rogge 6,30 a 6,70, mindere 5,50 a 6,20 Gerst 4,25 a 5.50. Haver 2,75 a 4,50 Paardeboonen 6,00 a 6,50. Duiveboonen f a f Bruineboonen 11,00 a f 14,25. Witteboonen Walchersche f 11,00 a f 13,50. Erwten f 8,75 a f 10,00, mindere f 7,25 a f 8,00. Kanariezaad beste f 8,25 a f 8,75, mindere 7.00 a 8,00. Koolzaad 9,50 a 10.60. Eieren 5,80 a f 6 00 per 100 stuks Aardappelen Zeeuwsche f 3,30 a f 3,60 Zeeuwsche Ajuin voor groote 0,80, voor kleine f 1,20 per 50 kilo. 21.50 21.50 16.50 20,00 17.50 2 35 fr. 21.00 a 21.50 21.00 21.50 16,00 19.00 16.00 2 15 2.25 16.50 19.50 16 25 2.25 2.35 Tarwe, witte 100 k fr. 21.00 Id. roode 21.00 Rogge 16 00 Gerst 19.50 Haver n 17.00 Boter per kilo 2.25 Eieren per 26 atuka 2.25 Granen va9t. Haver en Tarwe hooger. TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 3