Gemengde berichten. TER NEUZEN, 24 Februari 1891. RECHTSZAKEN. Amst. Ct. hetgeen voor hen, die daar zonder middelen komen, aanleiding geeft tot groote teleurstelling niet alleen, maar meermalen ook tot geheel verval. Daarom, wie in Holland een bestaan heeft, blijve voorloopig ten ininste gerust daar, en wie na lezing van het bovenstaande het toch wil wagen naar de Transvaal te emigreeren, zorge ten ininste f 500 in den zak te hebben bij aankomst, om gedurende de eerste maanden, zoo noodig, zonder verdienste te kunnen leven. Bij zwaren mist zijn Zaterdag, met hoog water, in de nabijheid dezer reede, op strand ge- varen de Engelsche stoomschepen Electro, kapt. Marlen, van Hull met stukgoederen naar Gent, en Italia, kapt. Longstaff, van Middlesbro met ruw ijzer naar hier bestemd. De Electro, zittende tegenaan den Nieuwe Neuzenpolder, kwam den volgenden nacht, zonder schade, met eigen kracht vlot en vervolgde de reis naar Gent. De Italia, bewesten deze haven zittende, is, na lossing in vier lichters, een tjalk en drie hoogaarzen, Zondagmiddag, mede met eigen hulp, vermoedelijk zonder schade, vlot gekoinen en naar de losplaats alhier vertrokken. Bij koninklijk besluit zijn bij de rustende schutterij in de provincie Zeeland benoemd bij het 5de bataljon, tot l,ta luitenant-kwartiermeester de heer E. M. Yerwilghen, thans l,te luitenaut tot 2de luiteuant de heeren F. C. 0. M. Hombach, thans sergeant en A. J. Blankert, thans schutter. Naar wij vernemen zal door de fanfaren- maatschappij ,/Ons Genoegen" te Zaiddorpe, op Donderdag den 7 Mei a. s. (hemelvaartsdag) een festival voor harmonie, fanfaren- en zanggezelschappen worden gegeven, waartoe bereids het fanfaren-gezel- schap ,/Apollo" van Ter Neuzen en andere biunen- en ook buitenlandsche gezelschappen zijn uitgenoodigd geworden. Sas van Gent, 22 Febr. Heden avond omstreeks 9 uren werd in deze gemeente het gerucht ver- spreid, dat er brand was ontstaan, hetwelk later werd bevestigd doordien een der graanhoppers van den heer Pauwels, bierbrouwer, staande in den St. Albertpolder even buiten de gemeente in brand stond. De brandweer was spoedig ter plaatse, maar aan blusschen viel niet meer te denken, zoodat de gansche hopper vernield werd. Oorzaak onbe- kend. Men denkt aan kwaadwilligheid. Koewaclit. Zoudagavond gaf de alhier gevestigde rederijkerskamer #Tot Nut en Genoegen''' hare tweede wintervoorstelling ten voordeele der armen. Tal van toesohouwers waren opgekomen, zoodat in het groote schoollokaal bijna alle plaaisen bezet waren. Ook eenige personen uit Stekene, Overslag, Zuiddorpe en Axel waren gekomen om deze voor- stelling bij te wonen. De drie blijspelen »Belofte maakt schuld", //Jocrisse de Vondeling" en rGe- neesheer buiten dank" werden fliuk gespeeldde leden gaven blijk, dat zij zich goed geoefeud hadden en dat zij steeds meer en meer vorderingen maken. Zij toonden hunne rollen goed te begrijpen en wisten die meestal uitstekend te vertolken. Yooral het spel van Maarten in #Geneesheer buiten dank" beviel bizonder. Een woord van lof komt toe aan den tooneel- bestuurder, den heer F. Remerij, die door woord en voorbeeld de leden zoo goed weet te leiden en te oefenen. Heden stond voor de arrondissements-rechtbank te Middelburg terecht H. C. B., geboren te Livry wonende te Antwerpen, beklaagd van inbraak en diefstal in de Katholieke kerk te Axel, in ons numiner van 10 Jan. uitvoerig vermeld. De beklaagde kon niet op een gunstig verleden bogen hij werd 2 maal te Parijs veroordeeld, tel- kenmale wegens diefstal respectievelijk tot 6 en 13 maanden gevangenisstrafals oppasser in dienst zijnde bij een luitenant van't Fransche leger, heeft hij dien voor eene belangrijke som gelds bestolen, is gedeserteerd en heeft het geld verbrast in Duitschland, voor dit feit werd beklaagde op 4 October 1889 door den krijgsraad te Marseille daad te verrichten. Een goede daad en eene slechte, die wegen tegen elkaar op, zoo rekende hij met een soort van gedwongen humor, en keek uit naar een huurrijtuig. Stil toch, kleine schreeuwer, zei hij tot het wee- nende kind, terwijl hij het op den wang kustte. Het kind huilde door. Wil je dan niet naar vader en moeder? vroeg hij, ik zal je er heen brengen, huil maar niet. Het kind begon nog erger. Gelukkig kwam er een troep kleine psalm- zingers aan, met handen vol gekregen koek en ander lekkers Hei, eet jelui alles alleen op riep Oskar hier hebt ge een Sixpence, kinderen, geeft me daarvoor een stuk koek, dan heeft deze kleine ook wat. Dadelijk was de koop klaar en de kleine vondeling bezweek eindelijk voor de ver- leiding, hij begon dapper te smulleu en huilde niet meer. Aan het einde der straat vond Oskar een wagen. St. Patricks Straat, Abbemarle Yard riep hij, ter wijl hij met het kind in het rijtuig plaats nam. Tien minuten later waren zij er. Wacht zoolang, gebood hij den koetsier en ging met het kind in huis- Als hem de deur vau No. 83 geopend werd, uitte vrouw Higgins een kreet van vreugde, tranen stroomden over hare wangen, zij omarmde kind en tot 20 jaren dwangarbeid veroordeeld. Na het voornoemde geld in Duitschland te hebben verteerd vertrok onze brave naar Belgie, pleegde te Oost- molde kerkdiefstal, daarna in Antwerpen zijn zetel vestigende, vertrok hij naar Axel om daar zijn edel bedrijf ook eens te vertoonen en eindelijk naar Belgie te gaan, alwaar hij op verzoek der Nederlandsche regeering werd gearresteerd. Het O. M. vorderde 2 jaar gevangenis. De verdediger beval den beklaagde in de clementie van de Rechtbank aan, vooral met het oog op zijn guile bekeDtenis. Uitspraak heden over acht dagen. Het gerechtshof te 's Gravenhage heeft het hooger beroep van J. W., visscher te Ter Neuzen, tegen zijne veroordeeling door de Middelburgsche Rechtbank wegens visscberij—overtreding, van de hand gewezen en hierdoor het vonnis bevestigd terwijl de aan dezen beklaagde ter zake van weder- spannigheid opgelegde gevangenisstraf werd ver- anderd in eene boete van f 10, met wijziging der qualificatie. K\\T«\GEIMCHT TE TER NEUZEN. Zitting van Vrijdag 20 Februari 1891. Veroordeeld A. B., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake van strooperijtot eene boete van 3, subsidiair 3 dagen hechtenis. J. B. B., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake als voren tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. J. H., landbouwer te Hoek, ter zake van het rijden over de tot onderhoud bestemde, op een openbaren weg in Zeeland geplaatste bouwstoffen tot eene boete van f 2, subs. 1 dag hecht. J. P., schipper te Ter Neuzen, ter zake van het als sehipper van een schip, dat zich gedurende de schutting in de schutkolk van een rijkskanaal bevindt, dat schip niet, ter plaatse door de kanaalbeambten aangewezen, voor- en achter behoorlijk meeren tot eene boete van f 6, subs. 4 dagen hecht. W. F. A., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake van het vangen van konijnen door middel van fretten, op eens anders grond, zonder schriftelijke toestexnming van den eigenaar of rechthebbendetot eene boete van 3, subs. 2 dagen hecht., met bevel tot teruggave van de in beslag genomen konijnennetten. P. P., visscher te Bouchaute (Belgie), ter zake van het mosselen visschen in een Zeeuwschen stroom, binnen den afstand van 500 M. zeewaarts gemeten uit den buitenteen der dijkentot eene boete van f 3, subs. 3 dagen hecht. E. d. M., herbergier te Ter Neuzen, ter zake van het in staat van dronkenschap verstoren der openbare orde, terwijl nog geen jaar is verloopen sedert eene vroegere veroordeeling van den schnldige, wegens de overtreding, omschreven in art. 453 Wetboek van Strafrecht, onberroepelijk is geworden tot 1 dag hecht. H. V.. voermansknecht te Ter Neuzen, ter zake van het in staat van dronkenschap verstoren der openbare ordetot 3 dagen hecht. M. H. Wzn. en G. W., werklieden te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschapieder tot eene boete van f 3, subs. 3 dagen hecht. J. A. I. d. R., werkman te Ter Neuzen, ter zake als vorentot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. P. v. A., werkbaas te Ter Neuzen, ter zake als voren tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. G. A. C. en J. M. C., zeelieden, zonder bekende woon- noch verblijfplaats, ter zake als vorenieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. Allen in de kosten van het geding. VrijgesprokenN. L., zonder beroep, vrouw van P. G. M., te Ter Neuzen, beklaagd ter zake van het verkoopen van sterken drank aan een kind beneden de 16 jaren. De kosten te dragen door den staat. Zekere M., te Utrecht, wieus echtgenoot bij vele dienstmeisjes en wellicht ook bij anderen zeer goed bekend is, omdat zij, zooals de booze wereld vertelt, hun wel eens vergunt een blik in de toekomst te slaan, waarin zij het vooral ten opzichte der vrijerij al heel ver moet hebben gebracht, werd onlangs door een dier trouwe bezoeksters verzocht, haar een dienst te bewijzen, daarin bestaande, om voor haar een gouden hals- ketting met dito medaillon naar de bank van leening te brengen. In de plaats echter van hier- aan te voldoen, verkocht hij die sieraden en begaf zich met de opbrengst naar Amsterdam, waar hij het geld verteerde en zich vervolgens bij de politie aldaar in arrest deed stellen. Of vrouw M. dit ook in de toekomst heeft gelezen, wordt niet gemeld, doch zeker is het, dat zij aanvankelijk niet wist waar haar man zich ophield en vreemd opkeek toen zij hoorde, dat hij in de gevangenis zat. Tengevolge den aanhoudenden oostelijken wind is een massa ijs van de Friesche kust komen vreemdeling en bedekte beide met kussen. Ach God haar lief jongetje was 's avonds verdwaald, en zij en haar man verkeerden in de grootste ou- gerustheid, want het kon toch ook gestolen zijn of in de haven zijn gevallen, en haar man was dadelijk naar het politie-bureau gesneld en had alles in beweging gebracht en hij zelf zocht ook meej en nu had zij haar goed, lief, arm ventje weer terug, en zij bedankte den besten, braven, medelijdenden heer voor zijne goedheidhij mocht niet dadelijk weggaan, neen, in geen geval, hij moest binnenkomen en wachten, tot vader thuis kwam, dan kon die hem ook bedanken, en dan moest hij er bij blijven, als de kerstboom werd aangestoken men kon hem toch niet aansteken, toen een van de kinderen weg was ja, ja, zoo moest het, en niet anders, neen, zeker niet En eer Oskar er op verdacht was, stond hij reeds in de aaugenaam verwarmde, ofschoon eenvoudige kamer en drie kleine, roodwangige kinderen drukten zich liefkozend tegen hem aan, en de welbespraakte vrouw bereidde hem reeds een glas warmen grog, want het was een koude kerstnacht buiten en Er werd gescheld. (Wordt vervolgd.) afdrijven en heeft zich om Tessel vastgezet, waar- door de scheepvaart plotseliug opnieuw belem- merd is. De brievenmalen worden weder per ijsvlet ver- voerd. 't Eenigste artikel, waaraan op Tessel dringetide behoefte bestaat, is lijnkoeken. Vijf vaartuigen, beladen met duizenden koeken, zijn met veel moeite van Amsterdam, Zaandam en Alkmaar door het kanaal tot den Helder genaderd, doch zijn nu verhinderd met hunne zoo zeer begeerde lading de bestemmingsplaats te bereiken. Dat het bijgeloof in onzen tijd de wereld nog niet uit is, blijkt alweer ten duidelijkste uit het uavolgende te Woerden voorgevallen feit in het jaar onzes Heeren 1891 Vrouw B. had een kind, dat ziekelijk was, en verzocht aanhoudend aan de 65jnrige vrouw K., om haar kind eens te komen zien, daar het wurmpje zoo vreeselijk leed. Vrouw K., volstrekt geen kwaad vermoedende, ging op zekeren dag eens mede, bezag het kind, vond dat het koud was, en gaf den raad het wat warmer te dekkeu, waarop zij onmiddellijk tot antwoord een paar ferme oorvegen van vrouw B. ontving, met de woorden wNeen, leelijke heks, jij hebt mijn kind betooverd's nachts kruip jij door het sleutelgat van de deur en legt mijn kind de kwade hand op. Maar als het kind aan- staanden nacht weer onrustig is, dan steek ik je morgen dood", waarbij zij meteen een fhnk brood- mee liet zieu. Van dat doodsteken is, gelukkig, niets gekomen, wat te danken is aan hooger autoriteit, die, nadat vrouw K. haar wedervaren aan dezen had medege- deeld, zorgde dat de bijgeloovige vrouw B. terdege werd onderhouden. In een hoeden- en pettenmagazijn, te Arnhem, is een hoed verkrijgbaar, dien de fabrikant yle- vensredder" noeint. Misscbien niet zoo geheel ten onrech'e: bij zware verwondingen is spoedige heelkundige hulp van groot belang, en deze hoed bevat de middelen, die tot stelping van het bloed allereerst gevorderd worden. Een Esmarchband is om den hoed geslagen, welk anti-septisch ver- band van grooten dienst is, vooral bij onmiddel- lijke aauwendingvoorts in ijzeroxyde gedrenkte watten en andere middelen die in de vereischte hoeveelheid in den hoed zijn geborgen. Het is een vernuttige uitvinding, die bij ongelukken van veel nut kan zijn, terwijl de prijs van deze overigens zeer nette hoeden niet hooger is dan vau andere. We zijn een zeer dankbaar volk. Men luistereOnder groot gejuich, met de noodige drukte werd verleden jaar de fuselier Buis ontvangen en generaal Den Beer Poortugael hield bij aankomst van het schip dat den held aan land bracht, een rede vol lof voor den ridder vau den Militaire Willemsorde, die leunende op zijn stoksken, bewogen de verschillende eerbewijzen ontving en heilig overtuigd was, dat Nederland nog iets voelt voor zijn dappere zoneu, dat het hen nog in eere houdt, die het leven voor hun vaderlaud hebben gewaagd, wier wonden kunnen getuigen van den ouden moed. Buis werd naar het hospitaal gebrachthij ver- liet het hospitaal met een pensioen van ruim zeven gulden per week en met de verzekering, dat men hem een betrekking zou bezorgen, waarvan hij, de ridder, voldoende kon leven. Men hield woordBuis werd knecht aan de Tweede Kamerhij mocht cokes komen aandragen de kachel aanleggen en al het vuile werk doen wat er te doen viel, hij, de ridder der Militaire Willemsorde, onze hoogste onderscheidiug onder de militairen Er kwam een betrekking open aan de Reken- kamer. Met zeer schoone aanbevelingen in den zak stapte Buis naar den persoon, die er ,/het hoogste kommando voerde", kreeg de toezegging dat hij ongetwijfeld zou worden geplaatst en graaf Schimmelpeuninck van Nijenhuis, kamerheer des Kouings, wist een zijner overtollige huisknechteu want de graaf gaat eenvoudiger leven het baantje te bezorgen. De ridder droop af. Er kwam een betrekking open aan 't nieuw op- gerichte fonds voor weduwen en weezen. Met zeer schoone aanbeveliugen in den zak stapte Buis naar den persoon, die er ft hoogste kommando voerde kreeg toezegging en graaf Schimmelpeuninck van Nijenhuis, kamerheer des Konings, wist een zijner overtollige huisknechten want de graaf gaat eenvoudiger leven ook hier het baantje te bezorgen. En weer droop de ridder af. Nederland voelt nog iets voor zijn dappere zonen, Nederland houdt hen nog in eere, die't leven voor 't vaderland hebben gewaagd, wanneer maar geen graaf overtollige huisknechten heeft. Dan zwijgt alles. Een grafelijke huisknecht verduistert zelfs 't ^Yoor moed, beleid en trouw." Aan de Landb. Ct. wordt geschreven Zou men niet met kracht kunnen aandringen bij onze regeering dat alle land- en tuinbouw- producten bij het gewicht in plaats van bij de maat verkocht werden, zooals dat in Belgie en elders plaats heeft, want hierdoor zou de land— en tuinman zich genoopt zien, zijn grond te verbeteren en zijn zaaigoed te veredelen, om zoodoende de hoogste marktprijzen te erlangen. Al wat goed is heeft meerder gewicht. Dit onderviuden de land- bouwers in Belgie. Zij leggen zich daarom toe tot verbetering van gronden en veredeling van zaden. Het verkoopen bij maat geeft den slechten teler evenveel geld op de markt als hij die zich op verbetering toelegt. Dat onze landbouw- maatschappijen daar op aandrongen zou in het belang der landbouwers zijn eene wet omtreut die zaak in het leven te roepen, is zeer noodig. Op de algemeene vergadering in September in Tilburg gehouden van de Noord—Brabantsche maatschappij is dit wel ter sprake gebracht, doch men hoort er niets meer van en het schijnt te blijven tot de vrome wenschen. Het Engelsch schip Caribou, van Brazalie naar Gent bestemd, met een lading phosphate, is op 21 Jauuari in zinkenden staat door het volk verlaten, waarvan door de Italiaansche bark Nicoliue op 30 Januari, uit eene opene boot werden opgeuomen de opperstuurman en 6 matrozeu en op 19 Februari te Pensacola (Noord-Amerika) aan wal gebracht. Van de overige bemanniug is nog niets bekend. Het Fransche stoomschip Bordeaux, van Antwerpen naar New-Orleans bestemd, met stuk goederen en passasriers, is door den mist in het zuidergat op de AVester—Schelde, aan den grond gevaren en wordt als verloren beschouwd, daar het schip reeds doormidden is gebroken en in het zand wegzinkt. De lading wordt zooveel mogelijk in lichters geborgen. De pnssagiers zijn te Hansweert aan den wal gekomen. Het vaarwater is vrij voor de vaart. Op bevel van den generalen—stafdokter Van Coler is de tuberculine als geneesmiddel tegen tenug ingevoerd in alle militaire hospitalen van het Pruisische leger. Afzonderlijke barakken voor teringlijders worden daarbij opgericht, doch het middel mag niet toegepast worden tegen den wil van den lijder. De krijgsraad te Oporto heeft alle personen, die in hechtenis waren genomen wegens deelneming aan het jongste revolutionaire oproer in deze stad, met uitzondering van zeven, die weer zijn ontslagen, in staat, van beschuldiging gesteld. Het aantal beschuldigden bestaat uit 330 persouen, nl. 300 soldaten en 30 burgers. De beschuldigden zullen bij groepen van 10 terechtstaan. Voor eenige dagen werd uit St. George, in Stiermarkeu gemeld, dat daar tot groote blijd- schap der burgerij een petroleumbron was ontdekt. Het blijkt nu, dat de gevonden bron gevonnd is door het leegloopen van een vat petroleum. De eigenaar had dit verzwegen omdat hij bevreesd was beboet te zullen worden wegens het verontreiuigen van het drinkwater. Een telegram van Reuter's agentschap te Londen meldt, d-,u de stoomboot Ipswich, varende van Antwerpen op Harwich, in aauvaring gekomen is met de stoomboot Queen, die op weg was van Londen naar Rotterdam. De Queen is gezonken. De bemanniug van de Ipswich trachtte de opvaren- den te redden, doch 7 man van de equipage zijn verdronken. Keizerin Frederik zet te Parijs haar bezoeken aan de ateliers der Parijsche schilders voort. Zaterdag bezocht de Keizerin de heeren Detaille en Munkacksy. Tot dusver hebben 45 Fransche schilders en 2 beeldhouwers zich bereid verklaard aan de Berlijnschekunsttentoonstellingdeeltenemen. Volgens de Temps heeft de Duitsche gezant, graaf Minister, den prefect van p dietier over geklaagd, dat de verslaggevers der bladen de Keizerin bij al haar bezoeken steeds volgen. De prefect ver- klaarde echter, dat hij daaraan niets kon doen. Nu echter heeft graaf Miinster aangeboden alle bladen op de hoogte te houden van de bezoeken der Keizerin. In de bovenstad van New-York zijn twee treinen in een tunuel in botsing gekomen. De personentrein naar Newhaven stoomde met de gewone vaart den tunnel in, waar blijkbaar door een onwillekeurig oponthoud, een trein met leege wagens stilstond. De achterste der leege wagons werden geheel ver'orijzeld, waardoor een groot deel van het personeel, dat den trein begeleidde, den dood vond. Tot overmaat van ramp vatten de overblijfselen der wagens terstond vuur. Voor zoover bekend, zijn 6 personen gedood, terwijl zeven beambten met ernstige wonden uit de rui'ne werden bevrijd. Politie en brandweer werden terstond te hulp geroepen en natuurlijk was hun eerste werk den brand te blusschen. De reizigers, die zich in den personentrein bevonden, kwamen er goed af. Te midden van de algemeene verwarring stoomde nog een locomotief den tunnel binnen en liep met vrij groote vaart tegen de achterste wagens van den personentrein, maar daardoor werd geen ernstige schade aangericht. Naar aanleiding van de geruchten over de ziekte van Keizer AVilhelm, welke Vrijdag op den dag van de inschrijving voor de leening te Berlijn verspreid werden, wordt herinnerd aan het bekende feit, dat Keizer AVilhelm voorheen vaak gekweld werd door oorlijden. Hierover deelt de Kolnische Zeitung mede, dat deze ooraandoening reeds lang genezen is. AVel staat de Keizer nog onder ge- neeskundige behandeliug, maar dit geschiedt alleen om te verhoeden, dat de ziekte soms mocht terug- keeren. Bij de nieuwe leening voor Duitschland en het koninkrijk Pruisen is, voor zoover tot dusver in 20 21 22 23 20 21 20 21 22 23 20 22 23 23 23

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 2