Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2691. Woensdag 25 Februari 1891. 31e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: JPolitiefct Overzlcht. FEUILLETON. 2) TEE MESfflSCHE (MIA NT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekbaudelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abouneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer pe-f jaar, tot veel verminderden prijs. Itit blad verschljut Din»das- en Vpijdngavonii blj den nltgever P. J. V i SI DE 8 A N D E te Ter Neuzen. Niemand meer dan de renteuier op Friedrichsruhe is thans in bespreking. De spanning tusscken den ex-Kanselier en den Keizer neemt toe. Geen dag gaat voorbij of Von Bismarcks organen valleu de pulitiek van Caprivi en diens ambtgenooten aan. De nieuvve Kanselier heeft Zanzibar aan Engeland opgeotferd bij breekt met het protee- tionisme in de economische politiekhij inaakt door de ouderhandelingen met Oostenrijk over eeu nieuw handelstractaat Dnitschland aan Oostenrijk cijnsplichtigdoet Duitscbland zijn overwegende positie in het drievoudig verbond verliezen jaagt de grondeigenaars door zijne belastingwetten tegen zich in het harnasis veel te toeschietelijk tegen- over de eischen der sociaal-democratengaat te lichtvaarclig te werk bij de vernieuwing der hoogste betrekkingen in het legergeeft zich geen moeite genoeg om de goede verstandhoudiug met Rusland te handhaven ziedaar de acte van beschuldiging, die over den rug van Caprivi heen tegen den Keizer gericht zijn. Dat de Keizer niet ingenomen is met de houding van den ouden ambtenaar in ruste, spreekt als een boek. Men zegt, dat de Keizer zich ernstig heeft beklaagd en beweert, dat de regeering maatregelen zal nemen tegen de Miinchener Allgemeine Zeitung en de Hamburger Nachrichten. Naar aanleiding van deze geruchten heeft het Hamburgsche orgaan verklaard, dat het den officier van justitie met alle kalmte zal afwaohten. Tot eene deputatie, die hem het eere-burgerschap van de stad Augsburg kwam aanbieden, zeide Von Bismarck//Ik verzet mij niet om persoonlijke beweegredenen tegen Capriviik doe slechts mijne waarschuwende stem hooren, wanneer ik bemerk, dat het rijk door gevaren wordt bedreigd. Ik verwerp eene politiek, die ons de graaurechten outneemt en in plaatsdaarvan de Jezuiten teruggeet't." Er is zelfs sprake van eene huiszoeking op Frie drichsruhe en te Varzin en men zegt ook, dat de eigenaar dier buiten plaatsen verscheidene kisten met belangrijke papieren in Engeland in veiligheid heeft gebracht. De Duitsche katholieke volks- vereenigiug is te Keulen vergaderd geweest en heeft o. a. besloten tot het oprukken tegen de verleiding der socialisten ook in vereeniging met andere christelijke genootschappen. Omirent den dood van Prins Boudewijn van Vlaanderen deden de Fransche bladen allerlei fantastische mededeelingen, zonder dat het bleek dat daaraan eenige waarheid ten grondslag lag. Thans echter deelt de Pariser Post een voor Duitsche bladen te Parijs gevestigd agentschap, uit goede bron het volgende mede, dat in hoofdzaak op waarheid gegrond moet zijn. Prins Boudewijn, aldus luidt dit verhaal, had een liefdesbetrekking met een zangeres van het Uit het Hoogduitsch van Ludwig Geaesi. Hij zag op zijn horloge. Acht uur. Nog vier uren v6or middernacht. Hij vroeg of hij dadelijk aan boord kon gaan. Neen, eerst om tien uur, maar zijn bagage kon daar blijvendie zou, tegen deu tijd van vertrek, aan boord worden gebracbt. Dos nog twee uren van onrust, van gevaar misschien. Wat dwaze inrichting toch, dat de treinen en booten niet beter correspondeeren. De besturen moesten toch bedenken, dat er ook lui zijn die niet graag langs de haven blijven rond- slenteren Neen, niet bij de haven blijven Als er gespionneerd wordt, dan is het daar op zijn ergst. Oskar mengde zich in het gewoel op de straat. Alle winkels waren gesloten, zelfs de herbergen bij de haven. Ook in de straten was het niet zeer levendig. Hier en daar snelde nog een donkere gestalte voorbij, met tal van groote en kleine paketten beladen. Des te vroolijker scheen het in de huizen toe te gaan. Een helder licht- schijnsel drong door alle venstershet had het aapzien van eene algemeene feestelijke illuminatie. Het was niet moeilijk, door enkel minder goede Theatre de la Monnaie, mad. Sibyl Sanderson, die echter officieel den Prins De L. tot besehermheer had. De Koning, die van deze liaison voor ziju neef het ergste duchtte, wilde hem tot majoor benoemeu en naar Antwerpen verplaatsen. De Prins daukte diarvoor, maar ging toch naar Ant werpen om den gouverneur aldaar een bezoek te brengen. Hij kwam echter denzelfden avond terug en ging direct naar het Hotel de Suede, waar mad. Sanderson hem wachtte. Het paar was daar eenigen tijd, toen Prins De L. met een revolver in de hand de kamer kwam binnenstormen en op een afstand van een arm lengte den troonopvolger een kogel in de lendenen schoot. (Vandaar de door de geneesheeren geconstateerde inwendige bloeding.) De gewonde wilde zich snel verwijderen, doch struikeide en viel van de trappen, waar de bedienden hem vonden met een gebroken been. Graaf d'Oultremondt, de grootmeester van het paleis, liet hem terstond per rijtuig naar het paleis van den graaf van Vlaanderen brengen, waar hij des nachts den laatsten adem uitblies. Aan de redac- teurs der Brusselsche bladen zou het geval verteld doch hen tevens stilzwijgendheid opgelegd zijn. Er waren echter zoowel in het Hotel de Suede als daarbuiten te veel personen aan wie de zaak bekend was, om de waarheid lang verborgen te kunnen houden. In Zuid-Amerika begint het er //Spaansch" uit te zien. In Chili een steeds feller burgeroorlog. Uit Brazilie berichten, die daar iets dergelijks doen voorzien, en na ongunstige tijdingen uit Bolivia, thans weder dergelijke uit het welbefaamde Argen tina. In Chili wiunen de opstandelingen steeds veld en houden het grootste deel des lands bezet. Het gezag van den president is beperkt tot Valparaiso en Santiago. Wapenen en krijgsvoorraad heeft hij besteld in Peru, doch vergeefs, wijl de stoom- schepen in handen der opstandelingen zijn. Te Coquimbo werden de 2000 man troepen der anti- regeeriugsgezinden met geestdrift ontvangen. In gevechten bij die stad behielden zij de overhand, de troepen van den president loopen over. De toestand van den president is onhoudbaar, nu ook zijne troepen bij Iquique verslagen zijn. In het Braziliaansche leger heerscht een oproerige geest, wegens gebrek aan vertrouwen op de officieren, die ieder op zijn wijze een groot woord voeren. Er is wel vrees gekoesterd voor Duitschen invloed op de Koningin-Regentes schrijft men uit Den Haag aan de Midd. Cten vervolgt dan ik geloof dat H. M. te verstandig is om door Duitsche oogen de Nederlandsche belangen te be- zien, en ook te zelfstandig om te dulden, dat gordijneii een blik naar binnen te werpen. De wanden der kamers waren met palm en hulst ver- sierd op de tafels stonden kerstboomen, stralend in kaarslichtvroolijk geroep en gelach van kinderen, kreten van verassing en vreugde drongen naar buiten, ter wijl groepen van kinderen af en toe onder de vensters bleven staan, en voor een paar noten of een stuk koek overoude, eenvoudige, aandoenlijke liederen zongen. Het was Kerstfeest. Niet in de verste verte had Oskar er gedurende zijne reis aan gedacht, dat hij juist op den avond van 24 December in Liverpool zou aankomeu. .luist op Kerstavond Ofschoon hij sedert drie dageu wel honderdmaal afscheid genomen had van moraal, godsdieust, geweten en andere vooroordeelen, gevoelde hij zich door dit toeval onaangeuaam getroffen. Misnoegd trok hij zijne muts dieperin de oogen en snelde weg, om deze onschuld en dit geluk niet meer te zien, welke bij zijn eigen toestand zoo scherp afstaken. Maar, waarheen hij ook zijn schreden wendde, overal vervolgden hem die schoone, lichtende beeldenalien gevoelden zich vroolijk en gelukkig vandaagin ieder hart, van groot en klein, van arm en rijk, drong een hemelsche lichtstraal, slechts niet in het zijne. In Oskar's biunenste was het donker en kil. Alles, wat bij honderdmaal afgezworen en gehoord had, kwam plotseling weer op. Het was sterker dan hij. De booze hartstocht had hem nog niet vreemden haar de richting zouden aangeven van haar bestuur. Dat intusschen uit Duitschland wel eens beproefd wordt om hier te lande wenken te geven, is nog onlangs gebleken ten tijde van het invallen van het dooiweder. Het is bekend, dat toen de Duitsche regeering hulp heeft geboden aan de onze tot het opruimen van het ijs in de groote rivieren. Onze Minister van Waterstaal heeft echter fier daarvoor bedankt, vol vertrouwen op onze arabtenaren, die op waterstaatsgebied toch waarlijk geen kinderen zijn en zich nog wel met onze naburen kunnen meten. Bij die officieele briefwisseling is het evenwel niet gebleven. Zeer laat in den avond out ving op zekeren dag de Koningin-Regentes een telegram van den Duitschen Keizer, aandringende om toch vooral voor de ijsopruiming te doen zorgen. H. M. ontbood den volgenden morgen Minister Have- laar bij zich en deelde hem het telegram mede. Deze, gelukkig minder zenuwachtig dan Keizer Wilhelm, verzekerde H. M. dat alle voorzorgen genomen waren en dat de Keizer niet ongerust behoefde te zijn voor overstrooming van zijn rijk door onze schuld. Het spreekt tevens van zelf, dat wij hier allereerst belang hebben bij goede maatregelen, zoodat de wenk van den Keizer geheel overbodig was. Zijne inmenging bewijst intusschen, dat hij niet terugdeinst ons zoo nu en dan eens de wet te willen voorschrijven. Het is te hopen dat onze regeering daarvan steeds zoo weinig notitie zal nemen als zij nu in dit geval deed. De Eerste Kamer heeft Zaterdag met 28 tegen 5 stemmen aangenomen het wetsontwerp tot vaststelling van de bepalingen ter bescherming van rijkswaterstaatswerken, nadat de Minister van Water- staat had trachten aan te toonen dat de bezwaren tegen het ontwerp overdreven zijn, evenzeer als de vrees dat het schadelijk zal zijn voor tal van particulieren. Hij gaf de verzekering, dat de bepalin gen niet scherper zullen worden toegepast, integen- deel dat zij zoo mild mogelijk zullen worden uitgevoerd. Het opsommen van alle objecten aan het regeeringsgezag onderworpen, verklaarde de Minister ondoenlijk. Voor dijkvallen en oeverafschuivingen in Zeeland zal de mogelijkheid van exeptioneele bepalingen worden nagegaan. De Spoorwegbegrooting is aangenomen, evenals de Waterstaatsbegrooting, na een debat over spoor- wegen en werkliedeu-verzekering. Het bij de Kon. Maatsch. //De Schelde", voor rekeiiing van den Provincialen Stoombootdienst in aanbouw zijnde rader stoomschip, type //AVal- chereu", zal //Zeeuwsch—Vlaanderen" genaamd worden. De schrijver van de brieven uit de hofstad in de Arnh. Ct. deelt mede, dat hem uit een geheel verhard. Hoezeer hij het zich ook wilde ontkennen, in het diepst van zijne ziel was nog iets weeks, en hij gevoelde dit, juist op het oogen- blik, waarin zijn hart van ijzer had moeten zijn. Wat hielp het, dat hij zich grimmig met de mouw langs de oogen streek, dat hij vloekte en met de voet op de grond stampte Te geweldiger werd slechts het oproer in zijne borst; hij moest vluchten en zich verbergen voor den aanblik van glans en vreugde; hij trok de kraag van zijn jas in de hoogte, hield de hand voor de oogen en stormde blind vooruit, hij wist zelf niet, waarheen. Toen hij eindelijk, buiten adem, stilhield, bevond hij zich in de zwarte schaduw onder een zuilen gang van een openbaar gebouw. Op de donkerste plek bleef hij staan en steuude zijn koortsachtig gloeiend voorhoofd tegen de vochtig koeler steenen. O mijn arme, oude moeder, kermde hij, wat is er van uw zoon geworden 1 Waarom weent en klaagt gij, Oskar? Zijt gij misschien hier niet in veiligheid in Liverpool, waar u niemand kent, en zult gij niet binnen het uur aan boord van den Amerikaan zijn, waar geene Europeesche politie u mag zoeken Wees blij over het bundeltje in uw borstzak tweemaal honderd duizend gulden is er in. Rijke, vrije en onafhan- kelijke gelukkige man, hebt gij niet den schoonsten Kerstavond in Liverpool Een zacht weenen in zijne nabijheid wekte hem op uit zijn gepeins. Het was het onderdrukt particulieren brief gebleken is, dat het //verschil van gevoelen tusschen den gouverneur en den procureur- generaal van Suriname //aan het licht is gekomen in den weinig gebruikelijken en met het prestige van het gezag weinig strookenden vorm van eene vechtpartij op straat. De beide hooge heeren zijn eenvoudig teu aanschouwe van de voorbijgangers handgemeen geweest Niettegenstaande het ijs in de rivieren en op de kanalen nagenoeg verdwenen is en de scheep- vaart zich allengs hersteld heeft, zou naar men aan het U. D. mededeelt het goederenvervoer op de spoorwegen, met name dat der wagenladingen, nog slechts weinig verminderen. Als voorbeeld diene, dat b. v. te Venloo, waar in normale winters op een dag hoogstens 1200 wagens werden overgegeven en overgenomen, en in de laatste weken steeds 1500 h 1700 wagens werden verwerkt, thans op den dag bijna 1800 goederen- wagens werden overgenomen en overgegeven. De lage waterstand van den Rijn is natuurlijk mede oorzaak, dat het spoorwegverkeer steeds aan- zienlijk blijft. Met het oog op de vele Hollanders, die tegenwoordig in de Transvaal buiten betrekking zijn, en wier aantal gedurig door nieuwe aankome- lingen wordt vermeerderd, gevoelt onze consul- geueraal te Pretoria zich verplicht een waarschuwend woord te doen hooren, ten einde ondoordachte emigratie naar de Transvaal zoo veel mogelijk tegen te gaan. Gedurende het afgeloopen jaar was de toestand daar niet zeer bevredigend, waartoe allerlei oorzaken hebben samengewerkt, niet het minst de inkrimping van het mijnwezen, in sommige deelen van het land, waardoor het Gouvernement verplicht is geweest enkele kantoren geheel op te heffen, of bij andere in de nabijheid gelegen te voegen. Bezuiniging van ambtenaren, ook bij post- en telegraafdienst, stond hiermede in het nauwste verband. Het aantal personen die prospecteer- en delvers- licenties namen, is ook, veelal door gebrek aan ondernemingsgeest en middelen van bestaan, zeer verminderd, waardoor handel en verkeer gevoelig hebben geleden. Als een gevolg van een en ander zijn de inkomsten van den Staat ver achtergebleven bij de cijfers van vorige jaren, en is de regeering genoodzaakt ge weest de uitvoering van sommige publieke werken voorloopig uit ts stellen, tot groot nadeel van de vele ambachtslieden, die daarop hadden gehoopt ook de algemeene opmeting van het land, waartoe reeds voor jaren was besloten en die aan velen eene ruime verdienste beloofde, is verschoven tot betere tijden. W erd in 1888 en '89 bijna iedereen spoedig na aankomst geplaatst, tegenwoordig is het omgekeerd, snikken van een kind van ongeveer vier jaar, dat alleen, verlaten, in een hoek op de trap voor den ingang was neergehurkt, bevend van angst en koude in den donkeren winternacht. Een naar kerstfeest voor eeu vierjarig kind, dacht Oskar, wiens gevoel in het ongeluk van anderen een welkome afleiding vond. Hij trad buiten de schaduw, ging naar het kind en vroeg het medelijdend, waarom het weende, waarom het daar alleen zat, hoe zijne ouders heetten en waar die woouden. Tevergeefs het kind sloeg slechts zijne betraande oogen tot hem op; het gaf geen antwoord, maar schreide nog harder dan eerst. Dat is er een, die door het Christuskind heelemaal vergeten is, dacht Oskar, spotachtig glimlachend, alsof hij de goddelijke goedheid op eene fout betrapte. llij tilde het kind op en nu bemerkte hij een blikken plaatje aan deu hals van het kind. In de groote steden van Engeland en Amerika is men gewoon kleine kinderen van die plaatjes om te hangen, opdat de politie ze kan terecht brengen, als ze soms verdwaald mochten zijn. Op dit plaatje stonden de woorden Esther Higgins, St. Patricks Straat, Abbemarle Tard 83. Oskar zag op zijn horlogehet was pas kwart over negeneerst na drie kwartier mocht hij op het schip: waarom zou hij het kleine, verdwaalde kind niet bij zijn ouders terugbrengen Het was hem eene eigen- aardige verlichting, eene ware troost, dat hem vergund was op den kerstavond, dien hij door zijne vlucht wilde ontheiligen, eerst nog eene goede

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1