Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 2690. Zaterdag 21 Februari 1891 31e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. advertentiEn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer peT jaar, tot veel verminderden prijs. I»it blad versehijnt Uinsdai- en Vrljdagavond bij den ultgever P. J. V A M DE S A K P E te Ter Eienzen. Itij deze courant behoort een bijvoegsel. JPolitiek. Overztcht. In Frankrijk komen onder de monarchalen al meer en meer republikeinen, vooral is dit het geval na de samenstellmg van het Boulatigistisch complot en nade uitlatingen van kardiuaal Lavigerie, door den Paus zelf goedgekeurd. De graaf d'llaus- sonville bestrijdt dien overgaug, maar Piou treedt er voor in de bres en de woorden van dezeu worden zouder eenige commantaar in het hoofd- orgaan der Orleanisten overgenomen wat niet gunstig teekeut voor de kausen van zeker pretendent. Nu is Mgr. Freppel, bisschop van Angers, naar Rome vertrokken met het doel om den Paus over te halen, niet langer zijn steun te verleenen aan de aansluiting der Frausche geestelijken bij de republiek. Leo XIII evenwel is verstandig genoeg om rekening te houden met de teekenen des tijds. Men meeut zelfs, dat er op het Vatikaao van een verzoenenden geest sprake is ten opzichte van Italie, indien het nieuwe ministerie in minder uitdageuden toon optreedt. De Italiaansche Kamer heeft van den nieuwen minister-president de beloofde verklaring gehoord. Evenwicht in de begrooting door bezuinigingen op oorlog, marine en in Afrika buitenlandsche staatkunde open en eerlijk; oehoud der alliantievriendschap met Frankrijk, weg- neming van alles wat de economische toestanden drukt ziedaar 't program van Di Rudini. Wat de beweging in Belgie voor en tegen stemrecht-uitbreiding geven zal en wat er van het adres aan de geestelijkheid zal terecht komen, kan de tijd spoedig leeren. In de Nieuwe Wereld is bij voortduring nog niets dan woeling en onrust. De besprekmgen tusscben de opperhoofden der Indiauen en den Minister Noble te Washington zijn geeindigd. De Iudianen verhaaldeu uitvoerig van de slachting in 't gevecht, waarbij de Amerikaansche soldateu zoovele Iudiaausche vrouwen doodschoten. De Minister beloofde een nader onderzoek. President Harrison zei, dat de Indiauen niet moesten rekeueu altijd op de kosteu van de regeeriug te worden onderhouden, maar als de blanken moeten leeren van arbeid te leven. Hij ried hen aan hun zoaen niet op te leideu tot krijgslieden, maar tot Ameri- kaanscbe burgers. Hadden zij te klagen over de behaudeling der agenten, dan moesten zij zich terstoud tot de regeering te Washington wendeu. De Indiauen gaan nu hun landgeuooten verslag geven van hun wedervaren. In Bolivia is nu weer een opstand uitgebroken en te Buenos—Avres moet eene sameuzweriug ontdekt zijn, hoewel van geringe beteekenis, terwijl in Chili de steden Isagua en Iquique door een bombardement in brand zijn geschoten en te Tarapaca een hevig gevecht is geleverd, waarbij de regeeringstroepen door de Fill UILLETQN Uit het Hoogduitsch van Ludwig Gevhsi. 1} Eeuwig te leven in armoede en rond te kruipen in het stof van zuinigheid en geldgebrek, zijn zweet en bloed te verkoopen voor brood, geen dag te kennen en geen nacht, omdat dag en nacht verkocht zijn aan den man van het geldte arbeiden, te rekenen, zich te verheugen en te verblijden in het belang van een andertrouw en geslepen, voorzichtig en wagend, verstandig en dom te zijn ten voordeele van een vreemdetrots te zijn op een vertrouwen, dat iemand nederig moest maken, omdat het iemand niet den moed geeft, geheel zich zelf te zijn te leven in de schaduw van andermans rijkdom, dien men zelf heeft helpen vergadereneen slaaf van het geld te zijn en een lijfeigene van verouderde principes, van zedelijkheid, van dwaas bijgeloof over eerlijkheid, jaren en jaren lang, levenslang, wie het kan, moge het uit- houden ik niet En Oskar nam tweemaal honderdduizend gulden uit de kas van zijn patroon en verdween. Columbus heb dank voor de schuilplaats, die gij voor ons hebt ontdekt, voor ons verschoppe- lmgen der maatschappij, vogelvrij verklaarden door opstandelingen geheel zijn verslagen. In't gansche Westelijk halfrond, van de Behringzee tot het laud van de zwervende Patagoniers dus, gebrek aan een stevigen grondslag voor een staat zoo noodig om tot rust en tot bloei te komen. Op zee hadden de insurgenten terstond de meer- derheid. Hunne schepen blokkeerden de hoofdhavens confiskeerden te Valparaiso eenen grooten krijgs- voorraad en vermeesterden het stoomschip Cleopatra met 5000 repeteergeweeren en veel amunitie. Zij krijgen overal voldoende proviand en kolenvoorraad. Te land is het succes niet zoo groot, daar Balma- ceda's schrikbewind velen terughield en het leger der opstandelingen nog ongeorganiseerd is, maar daarmee is thans Vaguedano, Chili's eerste krijgs- man, bezig. Tegenover Balmaceda's staatstroepen, aangevoerd door den Minister van Oorlog, werd tot dusverre slechts geschermutseld. Ongelukkig een land, waar ieder op zijne beurt eens „de baas kan spelen Wij besluiten ons overzicht met de vermelding van den dood des welbekenden generaals Sherman, een volbloed Amerikaan, een dapper strijder, die koen den dood op het slagveld onder de oogen zag, maar die nu de wapens aflegde tegen den hevigen aanval van lougontsteking. Met generaal Sherman is weder een van de grootste figuren uit den Amerikaanschen burgeroorlog van het wereldtoonel getreden. De groote Abraham Lincoln is voor- gegaan, daarna volgden Grant, Garfield, Farragut, Seward en Stanton. Leo Jackson en Jefferson Davis hebben zich met hunne tegenstanders in den dood vereenigd. En dezer dagen luidde de doodsklok voor Sherman, den stouten veldheer, zonder wiens tocht dwars door Georgie en Missis sippi, Grant nooit in staat geweest zou zijn, Lee met zijne ijzeren vuist te omkuellen. Sherman was geboren te Lancaster in Ohio in 1820, was op zijn 16de jaar als cadet op de militaire academie te Westpoint gekomeu en dus een van de weinige hoofd-offlcieren, die bij het uitbrekeu van den oorlog in 1861 het leger der Noordelijken konden aanvoeren. Tot 1883 was hij opperbevelhebber van het leger der Unie, toen nam hij outslag. In de Woensdag gehouden zitting der Eerste Kamer werd in de eerste plaats het inkomen der kroon goedgekeurd, en daarna ving het debat aan over de verschilleude hoofdstukken der Staatsbe- grooting voor 1891. Bij hoofdstuk II (hooge collegien) werd door den beer Verheijen gewezen op de wenschelijkheid der instelling fcener nieuwe orde, welke hij gaarne met den naam van Oranje-Orde zag gedooptvoorts verzocht hij de regeering, het daar heen te leiden, eene wetgeving van hartelooze gestrengheid, ver- worpeliugen door vrije verkiezing, bannelingen door eigen besluitOp uw vrijen grond wil ik vrij zijn, rijk te midden van uwe rijkdommen. Vaart wel, gedachteulooze deugd, domme rechtvaardigheid, suffe eeuvoud des harten, en hoe gij alle heeten moogt, zinledige hersenschimmen van een welge- ordeud systeem van onze gemeenschappelijke dwaas- heidIk zweer u af, ik behoor u niet meer toe. Ik ben mezelf, en niets anders. Stil daar, ge- weten gij bestaat niet. Klop zoo niet, hart, gij zijt een spier, anders niels Oskar had zijn tijd goed gekozen en alle maat- regelen met omzichtigheid genomen. Een dag van voorgewende ziekte, daarop een Zoudag en zijn chef op reis, alzoo drie dagen voorsprong, eer men de kas naging. Bovendien had hij aan zijn verdwijnen alien schijn van zelfmoord gegeven, om de ver- volging als nutteloos te doeu voorkomen. Het moest hem gelukken. Herberts Inn klonk buiten de stem van den conducteur. Het laatste station voor Liverpool. In tien minuten moest de havenstad bereikt zira, het laatste stukje Europa, dat hij betrad. Nog duurde het eenige uren, voor de drie dagen van zijn voorsprong verstreken waren. Oskar zat diep in een hoek van de goed verwarmde spoor- wegcoupe, met de reismuts vast over de oogen getrokken, de rechter hand op zijne borst, waar zij rustte op het kostbare pakje, dat zijne misdaad dat de medailles voor menschlievende daden voortaan ook gedragen mogen worden. Hoewel de Minister geen bepaalde toezegging deed, beloofde hij toch dit punt te overwegen. De heer Cremers toetste bij de behandeliug van hoofdstuk III (Buitenlandsche Zaken) het beleid van den Minister aan de vereischteu, door hem zelf, als kamerlid, gesteld aan een hoofd van het Departement van Buitenlandsche Zaken, n.l. dat daaraaneen man moet staan van ervaring, zaakkennis, tact en beleid, welke factoren, naar het oordeel vau den heer Cremers, den Minister Hartsen ten eenemale ontbreken, hetgeen nog onlangs gebleken is bij de Congo-kwestie en de grensregeling in Suriname. De Minister van Buitenlandsche Zaken verdedigde zijn beleid, daarin gesteund door den heer Melvil van Lijnden. Hoofdstukken II en III aangenomen. De regeering hoopt thans spoedig een wijziging en vermindering van den zoutaccijns te kunnen voorstellen. De voorstellen tot wijziging der personeele belas- ting zijn bijna gereed. Naar de overtuiging van den Minister van finan- cien zouden de voordeelen eener rijks—inkomsten- belasting niet opwegeu tegen de daaraan verbonden nadeelen. Voor zooveel dus een meer gelijkmatige belastingdruk wenschelijk is en ook volgens zijn meening is dit het geval zal zijns inziens tot bereiking van dat doel een andere weg moeten worden ingeslagen. Bij het departement is een partieele herziening van de patentwet in bewerking. In haar antwoord op het ontwerp der wet tot vaststelling van bepalingen bij het voorkomen van hondsdolheid, zegt de regeering, dat zekerheid ointrent het werkelijk bestaan van hondsdolheid, niet anders te verkrijgen is, dan door het wettelijk voorgeschreven veeartsenijkundig onderzoek. Al hebben zich in 1890 meer dan vroeger gevallen voorgedaan, ligt daarin nog geen reden om eene verdere strekking toe te kennen aan de wet. Tot dusver is niet uitgemaakt dat zwervende honden spoediger tot dolheid overslaan dan niet- zwervende. Over eene schikking met Belgie, tot wederzijdsche kennisgeving, zoo wel ten aanzien van hondsdolheid als van andere besmettelijke veeziekte, wordt thans onderhandeld. Door den M. v. O. is bepaald, dat proeven moeten worden genomen met goederenwagens voor het vervoer van troependie goederenwagens zullen daartoe van banken worden voorzien. Indieu deze wijze van vervoeren goed blijkt te zijn, zullen aan de verschillende hoofdstations een groot aantal daartoe geschikte banken worden opgelegd. bevatte. Ik ben uitstekend aangevangen, dacht hij telkens en telkens in zich zelf, als om de sluipende onrust in zijne zenuwen te bedwingen. Zeer ver standig ben ik aangevangen, zeer verstandig. Ham burg, Bremen, Louden, Southampton wezenlijk niet zoo dom, prijzenswaardige politie. Telegrapheer maar op, dat ik een zwarte baard en stoppelige wenkbrauwen heb. Niet zoo dom, waarde politie Telegrapheer voor mijn part naar alle Amerikaansche havens, dat zij mij op het dek moeten aanhouden, voor ik den Amerikaanschen bodem betreed. Daar zal ik hem niet betreden, maar hier nog, in Enge- land. Daarom heb ik Liverpool gekozen. Eene Amerikaansche boot zal mij overvoeren. Met een Amerikaanschen bodem onder mijne voeten, spot ik met Europa, Azie, Afrika en Australia Vandaag, ja vandaag nog, zullen ze verbluft en wanhopig voor de Udige kas staan. Eer de politie daar er kennis van gekregen heeft, ben ik in veilig- heid op het stevige schip van de United States. Liverpoolschreeuwde buiten de conducteur. De trein hield stil. Men stijgt uit. Oskar verliet den trein met een licht pakje, met lichten tred. Een vreemd gevoel. Hij wist zich zoo veilig als de veiligheid zelf, en toch 't is toch eigenlijk te vreemd. Als men weet, dat men vervolgd wordt, ziet men zich overal vervolgd. Hij mengde zich in het diehtste gewoel, om onopgemerkt te blijven. Een enkelen keer voelde hij onwillekeurig naar zijn baard, dien hij had laten afscheren,het Was Het thans bij de Tweede Kamer der Staten- Generaal aanhangige wetsontwerp tot herziening der algemeene regels ten aanzien der plaatselijke belas- tingeu heeft aan verschillende kamers van koophandel aanleiding gegeven om tot verwerping van het ontwerp te adviseeren. Waar reeds zoolang en zoo herhaaldelijk geklaagd werd over de vigeerende patentwet, daar kan het volgens de kamers niet anders dan afkeuring verdienen, dat door dit ontwerp de patentbe- lasting niet alleen bestendigd zou worden, doch dat zij, door haar tevens tot een gemeentelijke belasting te maken zoodanig vastgeweven zou worden in ons belastingstelsel, dat er van haar afschaffing of verbetering voor langen tijd niets meer te hopen zou zijn, terwijl daarentegen nog de opcenten vau 28 tot 30 zouden kunnen worden opgevoerd Voorts gelden haar bezwaren ook het aan de gemeenten toe te kennen recht om twee nieuwe offers van handel en nijverheid te vorderen in den vorm van een bedrijfsbelasting en in dien van een belasting op den verkoop in het klein van tabak, sigaren en dranken. De door de regeeriug daarvoor aangevoerde redenen zijn volgens de kamers niet vau dien aard, dat zij den nieuwen druk zouden rechtvaardigen, die daardoor op den kleinhandel zou worden uitgeoefend. In het Februari-nummer van den Indische (n) Gids komt een artikel voor van den heer J. H. B. Oomen, controleur bij het Binnenlandsch bestunr, omtrent een nieuw hulpmiddel bij de inning van belastingen. De heer Oomen doelt daarbij op de bij de verschil lende postspaarbanken ook hier te lande te verkrijgen formuheren, waarop men e fin-cents postzegels kan plakken, waarvan het bedrag dan later als inlage in de spaarbank wordt aangenomen. Ditzelfde denkbeeld wordt in enkele Zwitsersche gemeenten toegepast voor de betaling der belastingen. Daar worden belastiugzegels verkrijgbaar gesteld, en het daarmee volgeplakte formulier wordt door den ontvanger in betaling aangenomen. De belasting- schuldige kan zoodoende in zeer kleine bedragen zijne belasting voldoen. De heer Oomen wijst er op, hoe 't een ware zegen zou zijn voor de inlandsche bevolking op Java, indien haar gelegenheid werd gegeven om, zonder tusschenkomst van het dessahoofd, de door haar verschuldigde directe belastingen in zeer kleine bedragen te voldoen. En de heer Oomen overwoog of het bovengenoemde, Zwitsersche stelsel niet, zij het naar plaatselijke omstandigheden en toestanden belangrijk gewijzigd, ook bij de inning van de belastingen op Java kan worden toegepast. De heer Oomen meent, dat, voorloopig althans, slechts een uniform-zegel, van eigenaardigen vorm en opvallende kleur, moest worden verkrijgbaar hem een oogen blik, alsof zijne groote, zwarte baard plotseling in voile lengte was aangegroeid, om hem in het laatste oogenblik te verraden. Neen, het was eene dwaze opwelling geweest, de baard was weg en had slechts een blauwachtig spoor achter- gelaten. Voorwaarts, Oskar, gij zijt imrners in veiligheidNiemand kent u hier. Waarom schrikt gij, nu die man in uniform u eene lantaarn voorhoudt en u barsch aanspreekt Het is immers niet de politie, maar slechts een spoorwegbeambte, die naar uw kaartje vraagt, voor gij het perron verlaat. Goddank gij zijt buiten, in de donkere, door enkele gasvlammen slechts spaarzaam verlichte stratenWie kent u in Liverpool Gij zijt veilig, Oskar, wees gerust. Oskar riep een huurkoetsier en reed dadelijk naar de bavcn. Een rondslenterende matroos wees hem het Engelsche stoomschip, dat binnen een paar uur, en de Amerikaansche boot, die eerst tegen middernacht naar Amerika zou afvaren. Als hij wilde, kon hij dus na twee uren reeds op den Oceaan zijn. Slechts een oogenblik duurde zijne aarzeling. Was indertijd niet Frans Miiller, do moordenaar uit Londen, op een Engelsch schip in de haven van New-York door de Engelsche politie gevangen genomen geworden Neen, geen Engelsch schipHij wilde liever wachten tot middernacht. Hij had immers drie dagen voorsprong, dat was zeker. TER NE11MSCHE (01RA\T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1