Alg emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 2689. Woensdag 18 Februari 1891. 31e Jaargang. Binnenland. De gelegenheid maakt den dief. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Araerika 1,82*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteurcn en Brieven- bushoaders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer pe* jaar, tot veel verminderden prijs. A N D E te Ter Nenzen. Uit bind verMcbiJnt Dlnsdnc- en Vrlidngavond bij den nltgever P. J. V ft BE INGEZONDEN. Bij advertentie in ons numiner van 11 dezer, heeft de heer A. v. d. Ameele, brigadier-commandant der brigade marechaussee alhier, gewaarschuwJ, dat het spoorwegterrein, onder straffe van bekenring, verboden is aan iedereen, die aldaar niet werkzaam is of geen vergunning heeft het te betreden. Het is niet onmogelijk, dat er onder onze lezers no* velen zijn, die meenen dat deze waai^cliuwing alleen strekt, om vrijbeid van beweging op par- ticulier erf te handhaven, mitsgaders om ongelukken te voorkomen bij het manoeuvreeren en rangeeren van treinen. Zouden er onder dezen ook Ter Neuzen aars zijnf Dan wil ik hun gaarne aantoonen, dat verscherpt, streng politie toezicht daar ter plaatse hoog, zeer hoog noodig is, nog om eene geheel andere reden, namelijk om te verhoeden, dat zelfs het zwakste begrip van het mijn en dijn bij een deel van het Ter Neuzensch aankomend geslacht niet verloren ga en dit niet opgroeie tot een geslacht van dieven en schurken. Allen weten vermoedelijk wel, dat op het spoor wegterrein kolen worden gekaapt en verder op, alwaar hout ligt opgestapeld, datgene wat raenschen met een al te ruim geweten een geriejhoutje gelieven te noemen. Maar niet alien zullen weten, dat het stelen aldaar, op eene schaal wordt beoefend, die de zooeven uitgedrukte bezorgdheid omtrent de toe- komst van een deel van ons aankomend geslacht ten voile wettigt. Bizoudere orastandigheden hebben schnjver dezes in de gelegenheid gesteld daarvan op de hoogte te komen. Ik hoop, van de geheele waarheid, want hetgeen ik achterhaald heb en vernomen soms uit eigen vrijwillige en afgedwongen be- kentenis van kapers is waarlijk erg genoeg. Ilet zijn misschien algemeen bekende feiten, als ik beweer dat niet weinige kinderen, die hunne vaders of broeders, daar hun maal brengen in een mandje, met dit met ledig maar gevuld met steenkolen geregeld wederkeeren. Men kan daar op klaarlichten dag evenals in den schemermorgen en in den laten avond, kinderen van den zeven- tot den veertien- en vijftienjarigen leeftijd zien rondwaren met mandjes. Geloof niet, dat alien daar sintels, of niet geheel uitgebrande machinekolen garen. Zij zelven zullen u bekennen, dat zij de kolen, die bij het laden en lossen gevallen zijn, behandelen als allemansgoed, en den stapel te bekwamen tijde ook. Zij zullen u, zooals niet weinigen hunner mij gedaan hebben, bekennen, dat zij voor dit bedrijf door hunne ouders worden uitgestuurd. Daar wordt zelfs van de aldus verzamelde kolen een voorraad opgeslagen op den zolder, die voor zulken last niet is ingericht en dusmoetonderstut worden. Onlangs liep een dier kinderen, welke geregeld aldaar rondzwerven, zelfs kolen te venten, tegen 10 C|bnt per emmer. Verleden week zag ik een tiental kinderen met huntiie mandjes waohten, met een kattengeduld, totdat een stedelijk politieagent, die zich op het terrein bevond, zou gelieven heen te gaan. Ik heb eens kinderen het misdadige van hun gedrag onder het oog gebracht, doch zij lachlen mij vierkant uit. Het heeft mijne aandacht getrokken, maar is mij ook verklaarbaar geworden, dat armen, die onder- steuning verzoeken, zelfs lang nadat er eene bedeeling von steenkolen heeft plaats gehad, zoo dikwijls verklaren hieraan geen behoefte te hebben, ook niet in de strenge vorstdagen van dezen winter. Mij is bekend, dat eene moeder in den winter van 1889/90 zich bij een kolenhandelaar alhier heeft aangemeld om eene gift kolen. Maar het mensch bracht tot verschooniug of verklaring harer vrijmoedigheid bij, dat juist in de laatste dagen de politie bij den kolenstapel scherper toezicht hield, weshalve hare kinderen geen vrij doen hadden Heb ik te veel gezegd, dat de begrippen van het mijn en dijn onder onze bevolkiug aan het ofnemen of vervalsoben zijn P En vra3g eens aan de boeren in den omtrek, niet -alleen naar de onschendbaarheid hunner vrucht- boomgaarden, maar vooral naar die hunner aard- appelvelden. In den tijd dat de aardappelen gerooid worden, kan men in den vroegen morgen heele benden van dnderen, ook van meer gevorderden leeftijd land- waarts zien trekken. Het heet dat zij de achtergebleven aardappelen gaan rapen. De tijden zijn er echter niet naar, dat de eigenaars niet met meer zorgvuldigheid dan vroeger in de vette jaren, rooien en inzamelen zouden. En toch ziet ge in een ongelooflijk korten tijd die rapers terugkeeren met een gevulden zak, waar- onder zij zwaar gebukt gaan of dien zij kruien moeten. Ik heb ouders ontmoet, die mij hunne verbazing en bewondering tevens te kennen gaven over deze rapheid en handigheid hunner kinderen. Natuurlijk is niemand gaarne beroofd van wat zijn eigendom is en verlangt iedereen het zijne door de openbare machl beschermd te zien tegen te lange vingers of vingertjes. Ik denk hier echter meer aan ons aankomend geslacht uit de arbeidersklasse. Jammer is het voorzeker, dat het stationsterrein en hierbinnen ook de stapelplaatsen niet behoorlijk zijn afgezel, en dat aan den ingang van het terrein niet een loods aanwezig is, waarin de werklieden kunnen schoften en hun maal ontvangen. He gelegenheid maakt den dief. Intusschen geloof ik, dat alle weldenkende inge- zetenen zich met mij zullen verheugen over het scherper toezicht, dat de commandant der brigade marechaussee heeft aangekondigd. Edoch deze rijkspolitie, aan wier ijver en takt ik gaarne warme hulde breng, heeft nog een groote werkkring buiten Ter Neuzer/'s grondgebied. En daarom betreur ik het, dat het voorstel tot reorga- nisatie of uitbreiding van onze stedelijke politie, in eene der laatste vergaderingen van onzen Gemeente- raad gedaan, bij onze beschrevene vaders niet een beter onthaal heeft mogen erlangeij. Men versta mij wel. Ik wil onze arbeiders klasse volstrekt niet in verdenking brengen of op het stuk van rechtvaardigheid lager stellen dan de hoogste stauden in de maatschappij. Kleinen stelen en grooten stelen, maar grooten stelen het meest. Ik erken gaarne, dat het aantal oneerlijken onder de klasse, die ik op het oog heb, zoo gering is, dat zij geacht mogen worden slechts een hoopje uitzonderingen te vorraen. Maar ik heb willen doen uitkomen, dat deze weinigen of hunne kinderen zoo schaamteloos in 't openbaar optreden, dat hun voorbeeld aanstekelijk moet worden gehouden en bezorgdheid wekken voor andere kinderen, die gener bedrijf zien en daarvan dagelijks hooren. Ir*olitieli Overzicbt. Uit Rusland meldt men, dat in Petersburg origerustheid is over den toestand der Keizerin, die wegens de ziekte van den grootvorst George, in zeer opgewonden toestand verkeert en dikwijls weent. Men vreest, dat de grootvorst, die door malaria en ruggemergslijden is aangetast, aan tering lijdt. Van verschillende zijden wordt verzekerd, dat de Keizer van Duitschland ondubbelzinnig zijne afkeuring heeft te kennen gegeven over de oppositie, die zijn gewezen kanselier, orst Bismarck, in somraige bladen tegen zijne politiek voert. De oppositie wekt ongerustheid. Wanneer toch een man als Bismarck verklaart, dat de politiek des Keizers het rijk in gevaar brengt, vindt hij bij velen gehoor, vooral omdat hij zeker niet de eenige is, die het betreden van eenen nieuwen weg gevaarlijk acht. Wat Bismarck nu doet, zou hij zelf van geen ander hebben geduld. Politie en justitie zouden in beweging zijn gebracht en zoo het strafwetboek geen grond tot vervoiging had aan de hand ge geven, zou de Rijksdag er ariikelen aan hebben moeten toevoegen om den vermetele te treffen, die het had gewaagd aan de onfeilbare staatskunst van den Minister te twijfelen. Dat svsteem hebben de Keizer en zijn tegen- woordige rijkskanselier laten varen, maar sommigen meenen toch, dat ook hun geduld weldra zal zijn uitgeput. Dezer dagen werd de procureur-generaal van het rijksgerechtshof te Leipzig naar Berlijn ontboden, waar hij door den Keizer werd ontvangen en later een onderhoud had met Caprivi en den Minister van justitie. Er zijn, die zeggen dat over een aanklacht tegen Vorst Bismarck is gesproken. Hetzelfde gaf onlangs het Deutsches Tageblatt te verstaan, maar Bismarcks blad, de Hamb. Nachrichten antwoordde, dat het niet bevreesd was voor den procureur-generaal en dat Bismarck zich er in het geheel met aan stoorde, want dat hij nooit zijn persoonlijk belang heeft beoogd. In Bulgarije is weder eene saraenzwering ontdekt door de politie tegen vorst Ferdinand en zijne ministers. Een Servier, een Bulgaar en een Mace- donier zijn in hechtenis genomen. Het bericht komt over Lissabon uit Sofia en is misschien niet te vertrouwen. De toestand in Servie laat ook veel te wenschen over. De schoone Nathalie zit nog^altijd in Bel- grado te kuipen. Onlangs heeft zij een brief geschreven, waarin zij aandringt op het weder toe- kennen der koniuklijke eerbewijzen en op onge- stoorden omgang met haar zoon. In dien brief heeft zij er op gezinspeeld, dat haar man niet recht wijs was. In antwoord op dien brief schrijft de regent Ristics een kranigen brief, waarin hij haar op het onwelvoegelijke van hare houding en haar gedrag wijst. Zij is als vorstin door de Ser- viers van alle kanten met liefde begroet bij hare komst en heeft tot loon daarvoor teruggegeven weelde en uitheemsche gewoonten. Terwijl de beste zonen van het Servische volk op de slagvelden voor het vaderland hun bloed vergoten, richtte Nathalie kostbare feesten aan. Slechts gij, Madame, waart de oorzaak van de groote verkwisting, want ik ben er getuige van geweest, hoe Koning Milan nog in 1880 aan uw verlangen weerstand bood, tot hij zwichtte en den strijd opgaf. Tengevolge daarvan werden aan het Servische hof, onder uwe persoonlijke leiding, bals gegeven en dansen uitge- voerd, zooals ze voor uwe komst in Servie, zelfs in publieke lokalen, onbekend waren, met het gevolg, dat menig huisvader zijne eigendommen en zelfs het noodzakelijkste huisraad verpanden of beleenen moest, om de dure toiletten zijner vrouw voor de hofbals te kunnen bekostigen. Bij de door u ingerichte feesten heerschte eene weelde, als indertijd aan het hof van Lodewijk XIV Alleen aan uwe gebrekkige kennis van de Servische taal kan ik het wijten, dat gij mijn vorig schrijven niet schijnt begrepen te hebben. Ik heb daarin gezegd, dat gij het vertrouwen van uwen Ko- ninklijken zoon ondermijnt, terwijl Koning Milan voortdurend bezig is, om in hem liefde en ver trouwen op te wekken. Aan datzelfde gebrek aan kennis onzer taal moet ik het wijten, dat gij in mijn brief iets gelezen hebt over uwe edele afstam- mingzoo iets is nooit bij mij opgekomen. Als Myatovics u heeft overtuigd, dat gij uit een oud Woiwoden-geslacht gesproten zijt, kunt ge daar- mede tevreden zijn. Ik heb slechts gesproken van uw Bojaren—ideeen en van uw beroep op een ver- meende vorstelijke afkomst." Zoo schrijft de regent. In eene vergadering der radicale club werd door 23 afgevaardigden de onmiddelliike verbanning van Nathalie geeischt. Tegen hsrar heerscht in Belgrado groote verbittering. De nieuwe Italiaansche Minister-president heeft aan de vertegenwoordigers in het buitenland eene circulaire gezonden, waarin hij verklaart, dat het kabinet zich zal houden aan de gedragslijn, welke door het land bij de laatste verkiezingen is goed- gekeurd, en welke in de handhaving van den vrede en het behoud der bestaande instellingen bestaat. Van dit ministerie wordt een zuinig beheer ver- wacht. 't Zijn alien vakmannen en geen hunner wordt groote bekwaamheid ontzegd. De heer Luzatti, de nieuwe Minister der schatkist, heeft de directeuren der zes bestaande circulatiebanken tot eene bijeenkomst te Rome oitgenoodigd. Men leidt hieruit af, dat de Minister, die bekend is als een voorstander van het bestaan van slechts eene circulatiebank, in dien zin een wetsontwerp deukt gereed te maken. Ook Crispi heeft hieraan gedacht. De Ministers moeten besloten hebben hunne bezoldiging te verminderen tot 20,000 lire, waardoor de schatkist gebaat zal worden met eene som van 45,000 lire. Mag men de loopende geruchten gelooven, meldt men aan de Amst. Ct., dan gaat onze jeugdigen Koningin dezen zomer met hare moeder, de Koningin- Weduwe, een bezoek brengen aan de groote ge- meenten des Rijks en wel in de eerste plaats aan de hoofdplaatsen van onze noordelijke provincien. Natuurlijk zal de voorgenomen reis niet worden onderuomen, voor het eindigen van den rouw over wijlen den Koning. De Minister van Buiteulandsche Zaken heeft aan de Eerste Kamer eenige nadere inlichtingen verstrekt aangaande de houding der Regeering in zake de Congo-conferentie. De Minister is er vast van overtuigd, dat de afloop der zaak in het minst niet nadeelig kan worden geacht voor de eer van Nederland. Die eer toch kan er niet onder geleden hebben, dat de Regeering, hare zienswijze tot het laatst heeft doen gelden, doch evenmin hierdoor, dat zij ten slotte haar standpunt prijs gaf, ter verzekering van een grootsch humanitair doel. Tengevolge van de volkstelling, moet in tal van gemeenten het aantal raadsleden worden ver- meerderd en in sommige verminderd, om in over- eenstemming te komen met de bevolkingscijfers, door deze volkstelling aangegeven. In de volgende gemeenten, moet volgens de cijfers het aantal raadsleden met twee worden vermeerderd Almkerk, Boxtel, Breda, Etten en Leur, Gilze en Rijen, Halsteren, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rosmalen, Stratum, Tilburg, Apeldoorn, Arnhem, Stad Doetinchem, Elst, Lochem, Renkum, Wisch, Zutphen, Aarlanderveen, Capellen aan den IJssel, Dordrecht, Gorinchem, Hillegersberg, Hille- gom, Katwijk, Kralingen, Loosduinen, Maasluis, Oegstgeest, Schiedam, Vlaardingen, Voorburg,IJssel- monde, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Haarlemmer- meer, Den Helder, Hilversum, Naarden, Sloten, Velsen, Zaandam, Ter Neuzen, Amersfoort, Loos- drecht, Zeist, Baarde.radeel, Bolsward, Dantumadeel, Leeuwarden, Smalingerland, Weststellingwerf, De- venter, Hellendoorn, Hengelo, Steenwijkerwold, Wierden, Zwolle, Delfzijl, Slochteren, Termunten, Borger, Havelte, Odoorn, Sleen, Maastricht, Venloo en misschien Enschede. Een vermeerdering met vier leden is noodig voor Nijmegen, Nieuwer Amstel, Utrecht en Groningen. In Haarlem is een aanvulling van zes nieuwe raadsleden noodig, terwijl de gemeenten Grave, Texel en IJzendijke minder grootscheeps moeten varendaar moeten namelijk twee raadsleden van het kussen af. Het bericht, dat er oueenigheid tusschen den gouverneur van Suriname en Mr. Kalff is ontstaan, is, naar het Vad. verzekert, reeds voldoende bevestigd. De aanleiding van het geschil zou zijn geweest, dat de Eugelsche consul-generaal er zich bij den gouverneur over beklaagde, dat gestrafte Britsch- Indische koelies openlijk mishandeld werden. Dit heette geschied te zijn op bevel van den procureur- generaal. Deze, door den gouverneur ter verant- woording geroepen, beriep zich op een door dezen verstrekten last, dien de gouverneur wederom ontkende te hebben verstrekt. Het Nederlandsch gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, te Utrecht, is voor een gedeelte erfgenaam van wijlen den heer A. Dekkers, emeritus predikant te Apeldoorn. Be- halve deze zeer aanzienlijke gift kwamen in den laatsten tijd nog verschillende bijdragen in van belanghebbenden. Het bouwfonds voor het nieuwe gasthuis groeit daardoor voortdurend aan. Door heeren regenten is daarom besloten, tot den dringend gevorderden nieuwen bouw over te gaan in de stellige ver- wachting, dat zij hierbij den krachtigen steun van stad- en landgeuooten ook verder zullen mogen ondervinden. TER \E1 mS( HE C011RANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1