Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2688. Zaterdag 14 Februari 1891 31e Jaargang. Binnenland. Een verrassing. ABONNEMENT: FKUILLETON TEH IEIIZESSCHE COURANT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer pe* jaar, tot veel verminderden prijs. nil bind ver»cbtjnt Dlnsdas- en Vrijdagavoud bl| den nltgever P. J. V A K E A ft P E te Ter \euzen. Ir*olitieli Overzicht. De Frauscbe Kamer heeft met 383 tegen 74 stemmen de wet aangenomen, bij welke de arbeid in fabneken en werkplaatsen op Zondag wordt beperkt. Bisschop Freppel verklaarde zich sterk te^eu de wet, oindat daaraoor de Zoudagsrust niet genoeg wordt geeerbiedigd. Vrouweu en kiudereu beueden de 18 jareu moeten elke week een vrijeu dag hebben. Graaf de Mun stelde voor, te ver- bieden dat vrouwen en kinderen op Zou- en feestdagen werken en Freppel wilde als vrijeu dag den Zondag aaugewezen hebben. Beide amende- meuten vielen. Italie heeft weer een ministerie. Premier is Marchese Antonio Strarabba di Rudini, een Siciliaau eveuals Crispi, die een paar maanden gaat rusteu, waarua men hem weer noodig zal hebben, zooals bij zegt. Collega Von Bismarck zei bij zijn af- scbeid de Kouing zal mij weerzien. Opmerkelijk toch die uitsprakeu van twee inauueu der triple alliantie. De nieuwe premier behoort tot de gematigden en steunde als afgevaardigde van Syracuse de staatkunde van Depreus, hij verleende ook Crispi zijn steun, totdat deze de oude rechten aanviel. Van toen af was het uit. Hij wilde Crispi tot bezuiniging overhalen. Di Rudini is een voor- stander der triple-alliantie, ook omdat zij Italie in staat stelt tot bezuinigen bij marine en oorlog, daar zj een vredeboud is. ,/Mocht het verboud worden outbouden," zegt hij, ,als wij tot bezuiniging hebben besloten, dan zijn wij als menschen die huu kruit hebben uat gemaakt, juist als zij dat het meeste noodig hebben. Zonder de triple-alliantie zoude reeds onnoemelijk veel bloed vergoten en oumoemelijk veel tranen gestort zijn. Ook iets opmerkelijks aan den dag gebracht door een klikker dit de politieke school De Peuple meldt, dat de afgevaardigden der Belgische werklieden, de gezellen Bruylants, Castille en Delporte, door den Kouing ontvaugen zijn. „De Kouing, zoo meldt het blad, outviug de werklieden met veel welwillendheid, naar het schijut. Hij vroeg iulichtingeu over hunne bezigheden, het getal werkuren, den toestaud van hunne wouingen, er bij voegeude, dat hij zich veel met de werk- mauswoningen te St. Gilles bezig hield. De gedelegeerden verzochten den Kouing de verslagen der comiteiten te lezen, betrefleude de werkmanswoningeu, waarin hij zou zien dat, wat er voor de weritmanswoningen gedaan werd, ouvol- doende is, aangezien de helft van de huisgeziunen met 4, 6 of 8 menscheu in eene kamer wonen, die nog niet l/i zoo groot is als die waarin de Er hing eene piano aan een touw voor het raam der kamer eener derde verdieping op den Oude- zijdsvoorburgwal te Amsterdam. Achter op die kamer zat een jonge, bleeke, maar schoone vrouw luide te snikken, terwiji zij met hare groote donkere oogen, over haren zakdoek heeu, naar het geliefde instrument keek, dat haar thans voor altijd ging verlaten. Zoovele gelukkige uren had zij er aan doorge bracht, en na haar moeders dood was het haar niet alleen tot troost, maar ook tot een middel van bestaan geweest. Zij bleef in den eersten tijci haar moeders woning bewonen en gaf daar piano- les, maar langzamerhand steeg zij een verdiepinkje hooger en met elke verdieping daalde het aantal leerlingen en eiudelijk kwam er niemaud meer, maar moest zij de straat op, 'a morgens vroeg en 's avonds laat, door weer en wind om lessen aan huis te gaan geven. Maar zij deed zoo raar, zeiden de weinige leer lingen, wier vingers zij een uur lang voor een bagatel bestuurde, tot hunne ouders. Ze deed zoo raar, ze zat zoo dikwijls te geeuwen en kon zoo akelig bleek zien en op een goeien avond, ja, toen was ze zoo maar van haar stoel gegleden en flauw gevallen op den grond. Wat een gedoeute was dat met die piona-juffrouw. Daar moesten zij niets meer van hebben Als 't mensch nu nog maar zei wat haar scheelde, doch ze hielc receptie werd gehouden. Anderen wonen in kelders of op zolders. De werklieden vroegen toen aan den Koning, of hij zijn invloed zou aanweuden tot bekomiug van het algemeen stemrecht. Ik lioud veel van het werkvolk, zeide de Koning, doch ik ben geen dictator en zal het land uitspraak laten doen. Dat is 't wat wij vragen, maar de werklieden maken ook deel van de natie. Gij hebt ougelijk, u als eene afzonderlijke kaste te beschouwen. Wij alien zijn Belgen, en moeten alien, doch elk in verschillenden graad, werken. Wij zijn het niet, Siredie ous eene afzon derlijke kaste willen vormeu. Men heeft ons als zoodanig gemaakt door ons onze rechten niet te geven. Men neme een voorbeeld aan ous. De werk lieden hebben ous afgevaardigd en aangesteld om hunne belangen te verdedigen, tegenover de patroons. Wij hebben dus hun vertrouwen. Daarenboven vertrouwt de wet ons de zendiug toe, ons aandeel aan de wetgeving en de regeering te doen kennen voor het maken van nijverheidswetten. En in die soorten van raadgevingen zijt gij zeer bevoegd, antwoordde de Kouing. Welnu, even bevoegd zijn wij om onze wet- gevers te kiezen; wij hebben zelfs geen stemrecht, wij, aan wien zulke belangrijke zending werd toevertronwd. Welnu, dit alleen is genoeg om het cijnsstelsel te doen veroordeelen. Maar ik kan over dergelijke zaken niet rede- twisten, dat verbiedt mij de grond wet. Weest verzekerd dat ik niet beter zou weuscheu, dan dat alle Belgen gelukkig waren. Ik weet dat dit moeilijk zal zijn om tot daar te komenmet medehulp van al de mannen van goeden wil, zullen wij er misschien komen. Ik theb altijd de beloften gehouden. Maar op dit oogenblik kan ik u niets beloven zonder de rol te buiten te gaan, die de grondwet mij als hoofd van den Staat oplegt. Vooraleer de Kamer stemt, zoudt gij als be- middelaar tusschen de partijen kunneu optreden. Maar om eene bemiddeling tot stand te brengen is het noodig, dat de partijen die laten plaats hebben. Een woord van u heeft veel invloed op de stemming. Na de stemming kan uwe tusschenkomst de ontbinding aanbrengen. Daarua hebben de werklieden afscheid van den Koning geuomen en hem bedaukt voor zijn onthaal. Deze zegde Zouden wij tot afscheid elkander de hand niet eens drukken Eene zeker niet onbelangrijke gebeurtenis is het, maar stijf en sterk staande, dat haar niets man- keerde. Eene verdieping lager dan de pianojuffrouw woonde eene dame, die wel wist wat de kwaal van haar bovenbuurtje was. Die kwaal kende zij van nabij. Eenige weken geleden had zij haar op het trapportaal voor hare deur gevonden en haar toen op hare weelderige kamer gesleept en daar op een sofa ueergelegd. Toen had zij haar een glas wijn met warm water en suiker doen slikken, en brood en vleesch en kaas voor haar neergezet, en voor deze nog goed bevatten kon waar en bij wie zij was, had de ougelukkige piano-jutfrouw den ganschen voorraad reeds verslonden. Dan kwara zij tot herinnering, zag de dame aan en eene huivering voer haar door de leden. Blozend en met tranen in de oogen stamelde zij een dank en verliet haastig de kamer. Arm kind zei de dame, toen zij weg was. Ze schaamt zich, dat ze die liulp van mij heeft aangenomen 1 En hoe lang zal het nog duren vdor zij is wat ik ben, en zich niet meer schamen zal P De piano-jutfrouw gunde zich haast geen tijd zich te ontkleedenzij wierp zich op haar schamel leger en trok bevende de dekens over haar hoofd, als vreesde zij dat iemand haar daar op haar eenzaam kamertje zien zou. Zij beefde en schreide daar onder die dekens, maar toch, dat gevoel van verzadiging had zij in langen niet gekend, die welgevulde rnaag veroorzaakte haar eene aangename gewaarwording, waarvan zij zelfs de herinnering had vergeten. Zij duwde de dekens terug en staarde peinzend in het nachtpitje op de tafel. dat Reschid-bey zich, iugevolge het uit Konstan- tinopel outvangen bevel, bij deu vorst van Bulga- rije op audientie heeft begeven. Zijne instruction luiden, dat hij zijne houding moet regelen naar die van den Oostenrijkschen vertegenwoordiger. Deze stap heeft hier een bijzonder gunstigeu iudruk gemaakt, schrijft men uit Sofii. Men meent er uit te mogen opmaken, dat de erkenniug van vorst Ferdinand door Tnrkije zeker is. In het Bulgaarsche leger zullen de kommando's voortaan niet meer ir. het Russisch, maar in de landstaal worden gegeven. De minister van oorlog heeft bepaald dat 5 officieren zullen worden gezonden naar Turijn, 2 naar Brussel en 2 naar Weenen, om daar hunne militaire opvoeding te voltooien, Alweer eenige nagels aan des Czaren doodkist De aartshertog Frans Ferdinand, met den hoftrein aangekomen, is door den Czaar in tegenwoordigheid van de grootvorsten met veel onderscheiding ont- vangen, onder het spelen van het Oostenrijksche volkslied. Luisterrijke feesten werden gegeven. In het winterpaleis hield men een bal, dat door 3000 personen werd bijgewoond. Voor het bezoekontvangt de aartshertog ook een liutje met een kruisje na- tuurlijk, want Zijne Hoogheid is opgenomen in de St. Andreas-orde. Bij de begrooting van kolonien zijn in de afdeelingen der Eerste Kamer ditmaal een aautal punten behandeld. Over het algemeen werd's mi nisters beleid, waaraan veerkracht en initiatief ontbraken, ongunstig beoordeeld. Een aantal leden wilden afwachten. Met het oog op den zorg- wekkenden financieelen toestand wordt aan de regeering de eisch gesteld van zuinig algemeen beheerhet achterwege laten van onzekere proef- nemingen met belastingmiddelenopening van nieuwe bronnen van welvaart door spoorwegaanleg en irrigatiewerken. Een groot aantal leden wenschte vervangiug van het opiumpachtstelsel door eene volledige regie. Algemeen oordeelde men krachtig volhouden der blokkade in Atjeh noodig. De Haagsche correspondent van de Zutph. Ct. schrijft Tegen midden Maart worden de stukken over de legerwet verwacht. Reeds sedert geruimen tijd is het door de rapporteurscommissie opgemaakt verslag in handen der Regeering gesteld, en ben ik goed ingelicht, dan is de Regeering met haar antwoord reeds bijna gereed, zoodat het eerstdaags bij de commissie kan inkomen. Dan begint echter Die aangename gewaarwording had de vrouw hier beneden, nu zeker altijd. Die droeg fraaie kleeren, had goede meubelen, was altijd vroohjk, luidruchtig zelfs. Haar schaterlach drong dikwijls door de zoldering naar boven, en hare liedjes klonken zoo vroolijk door het huis, dat ze er menigmaal met genoegen naar had geluisterd. En de piano-juffrouw stond weer op, kleedde zich en ging voor het raam zitten en keek naar buiten op de donkere straat, waar alles nog leven en beweging was. Werktuigelijk raakten bare vingers de toetsen der piano en dra zong hare droeve stem het heer- lijk Ave Maria. Toen zij zweeg, klouk een luid bravo en hand- geklap beneden aan hare trap en haastige schreden kwamen naar boven. Sidderend stond zij van haren stoel op. Er werd op hare deur geklopt. Wie daar? was zij nauwelijks in staat uit te roepen. O, juffrouw, antwoordde de vroolijke stem van een jongen man, wat hebt u heerlijk gezongen. Kom toch beneden en laten we u nog meer be wonderen daar staat een beter instrument. Wat ik u bidden mag, laat mij met vrede, mijn heer, wat moeten de buren wel denken. Kom, Henri, zanik nou niet, riep de dame van beneden. Ik heb je wel gezegd, dat ze dat toch niet doet. Ja, komnan, Henk, voegde een zware stem er aan toe. Kom naar beneden. En de jonge man, voor den aandrang zwichtend, maakte voor de gesloten deur beleefd zijn excuses en wenschte de piano-jutfrouw wel te rusten. het overleg tusschen de commissie en de betrokken ministers, en dat overleg moet eerst zijn afgeloopen voordat de resultaten der schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseliug ter kennis van de Kamer worden gebracht. Voor Paschen zal dus waarsckijnlijk de openbare behandeling der legerwet geen aanvaug nemen. Een zeer belangrijk verzoekschrift is in de rige week in de Tweede Kamer behandeld. Het betreft den onvoldoenden toestand van het verkeer voor de bewouers van de noordelijke Zeeuwsche eilanden, welke alleen over het water te bereiken zijn. Bij ijsgang en stormweder is de verbinding met den vasten wal geheel en al verbroken, of geschiedt althans het vervoer van personen, brieven en goederen niet alleen zeer ongeregeld maar vaak met levensgevaar. De gemeenteraad van Brouwershaven heeft zich daarom eenige weken geleden tot de Tweede Kamer gericht met een adres, dat ondersteund is door de gemeeutebesturen van Bruiuisse, Duivendijke, Re- nesse, Burgh, Haamstede en Serooskerke, door de Vereenigiug ter bevordering van de visscherij in Brouwershaven, een dergelijke vereeniging te Bruiuisse en de landbouwvereeniging aldaar. Uitvoerig wordt in dat verzoekschrift betoogd, dat de eilanden Schouweu en Duiveland met een nijvere bevolking van 26,000 inwoners, die aan directe en indirecte belastingen, dijk— en polderlasten ongeveer hetzelfde bedrag opbreugen als een kleine provincie, aanspraak hebben op betere verkeersmid- delen. Tevergeefs is daarop bij herhaling aange- drongende stoombootdienst, waarvoor provinciaal subsidie wordt verleend, voldoet nietaan de behoeften. Het afdoende middel bestaat in het aanleggen van een lokaalspoor of stoomtramverbinding van de eilanden naar het vaste land. Het kapitaal daar- voor benoodigd is echter zoo aanzienlijk, dat het de draagkracht der belanghebbenden te boven gaat, om welke reden door hen geen concessie-aanvraag gedaan kan worden. Adressant verzoekt daarom dat de aanleg van Staatswege geschiede, en vertrouwt dat zoowel het provinciaal als de gemeente- en polderbesturen bereid zullen zijn daartoe snbsidien te verleenen. Te recht heeft de Kamer, op voorstel der com missie voor de verzoekschriften, besloten dit adres aan den Minister van waterstaat te zenden met verzoek om inlichtingen. De Minister zal onge- twijfeld nauwkeurig nagaan of aan den wensch der eilanders kan worden voldaan. Nu het groote spoor- wegnet bijna is voltooid, is het zeker niet te vroeg om een zeer bloeiende streek des lands van Staats wege uit hare afzondering te verlossen. En deze bleef den ganschen nacht angstig op zitten. Zij hoorde beneden haar een bekwame hand over de pianino glijden, zij hoorde dezelfde vroolijke stem, die haar had toegesproken, profane liedjes zingen, zij hoorde glazen rinkelen en luid- keels lac'nen, en zij hoorde ook hoe al die geluiden eindelijk verstomden. En toen in deu morgenstond voorzichtige voetstappen de trap afdaalden, stond zij nieuwsgierig op en keek door een reet der gordijn naar beneden en zag iu het naar omhoog gewend, wel besneden gelaat van een jongen patricier die nieuws gierig zijn oog langs hare vensters liet dwalen. Het middaguur was nog niet geslagen, toen er weer op de deur geklopt werd en hare beneden- buur zonder plichtplegingen, met loshangende haren en in wit peignoir gekleed, binnentrad en haar naar hare gezondheid vroeg na het ongeval haar gister overkomen. Kindlief! voegde zij er bij, zoo kun je immers niet blijven leven. Je lijdt gebrek Waarom doe je niet als ik Je laat je besten tijd voorbijgaan, en vandaag of morgen moet je er toch toe besluiten. Neen, neen, ga wegLaat mij alleen. Liever spring ik in de gracht Je zult je nog wel eens bedenken. Die heer van gister zou zoo graag je kennis eens maken. Een heel fatsoenlijke en rijke jongen en roy.ial Ik heb hem maar met gezegd, dat je't zoo schofertjes hebt, anders waren er vandaag al mauden en kisten vol hier geweest. Morgen avond komt hij weer, kom je dan ook een poosje Neen, neen, om Godswil, laat mij toch En snikkerid viel haar hoofd op de tafel, terwiji de dame van beneden, weggaande, zeideNu, ik

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1