I), SOIREE, Weegbruggen Ter Netizen. JACHTWET. /oilier Zaahaari HOFSTEDE, Openbare Verkooping, Een Metselaarsknecht, Mitel in Schoenen en Laarzen Piile BeliiscM Flantaardappelen (waljes) Landbouwzaden, Verkrijgbaar Yoorjaars Zaaigranen. puike Kookerwten, Brains sn Witts boonsn. TE KOOP: puike Essex-Tarwe Te Koop: puiks Walchsrschs BOTER D PRIJSOPQAAF 24 Kanada boomen, 24 Kanada boomen, 27 Kanada boomen, OLMEN BOOMEN, 19 jonge Varkens, EEN WOONHUIS, Advertentien. Vereeniging van landbouwers die Suikerbieten verbonwen. handel in Schoenen en Laarzen, Aan den Landbouw! bij J. C. Harte te Ter Neuzen. VERKRIJGBAAR en Smetpoeder. TE BE ROME IS aanbesteden: 760 M3. grint, van 1 a 10 c. M. 100 M3. grint, van 1 a 6 c. M. Openbare Verkooping. Om uit onverdeeldheid te treden. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Terstond gevraagd N I E T E N. Mede namens kinderen en klein- kinderen onzen liartelijken dank voor de vele blijken van ongeveinsde deelneming bij ons treffend verlies op 23 .lanuari jl. J. J. VAN ARENTHALS. Hontenisse, 6 Eebruari 1891. De brigadier-commandant der brigade marechaussde te Ter Neuzen, WAAR- SCHUWT een ieder, en voora! de kinderen, niet op of over het spoorwegterrein alhier te loopeu zonder vergunning van het toezicht hebbend bestuur of zonder men aldaar werkzaam is, daar zij bij bevinding ingevolge de spoorwegwet zullen worden bekeurd. Ter Neuzen, 10 Februari 1891. De brigadier voornoemd, A. VAN DEN AMEELE. Eenige ingezetenen van Zaamslag stel- len zich voor een bond op te richten tot gezamenlijken aankoop van steenkolen. Zij roepen alle belangstellenden op tot eene vergadering, welke zal gebouden worden op Zaterdag 14 Februari, des namiddags ten twee ure, ten huize van H. KLAASSEN, herbergier te Reuzenhoek. Het Bestuur van bovengenoemde vereeniging maakt bekend, dat de vroeger aangekondigde eu uitgestelde zal plaats hebben op 1*2 Februari a.s,, op de 'oovenzaal van het „Nederlandsch Logement" te Ter Neuzen. Het in December 1.1. uitgereikte programma blijft onveranderd Voor het buitengewoon lidmaatschap kan men zich aanmelden bij het Bestuur en bij den heer F. A. SUSIJN, tot eu met 12 Februari a. s. Het buitengewoon lidmaatschap bedraagt miustens f 1 per jaar. Afdeeling TER NEUZEN. VERGADERING der leden die land ter con tracteering hebben opgegeven en van hen die nog land wenschen op te geven, op Woensdag 11 Februari a. s., nam. 1£ ure, in het Hotel Donze" te Ter Neuzen. HET BESTUUR. Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven,dat ieder hunner vrijheid wordt gegeven, om de weeg bruggen met gevvichten of op andere wijze te controleeren. Dit naar aanleiding van een gerucht door iemand verspreid als zoude de weegbrug bij het Schuttershof alhier, niet het juiste gewicht aangeven. HET BESTUUR, Degenen die iets verschuldigd zijn aan - of te voraeren hebben van den op 8 December 1890 te Sluiskil overleden heer ADRIAAN VAN DEN BULCK, geliepen daarvan betaling of opgaaf te doen voor (len 15 (lexer lonpende mstand, ten kantore van den Notaris Mr. J. P. DRONKERS, alhier. De ondergeteekende H. heeft de eer het geachte DE MUL publiek in kennis te stellen, dat hij zijnen heeft overgedaan aan Joost Wieland Cornz, tevens dank zeggende, voor het vertrouwen daarin ruim veertig jaren genoten, beveelt hij zijnen opvolger hiervoor minzaam aan. Ter Neuzen, 10 Febr. 1891. II. DE MUL. De ondergeteekende JOOST WIE- LAND CORNZ. den van H. de Mul alhier overgenomen hebbende, stelt door dezen het geeerde publiek van Ter Neuzen en omstreken in kennis, dat hij deze wenscht voort te zetten in bet huis door hem bewoond, naast de Wed. Harinck steeds belovende een prompte eu civiele bediening. Ter Neuzen, 10 Febr. 1891. JOOST WIELAND CORNZ. Voor hen, die hunne instemming kunnen en willen betuigen met het bekende scbrijven van Mr. H. Ph. de Kanter te Haarlem tegen de jacht- wet, bestaat bij ondergeteekende, daartoe door ge- noemden heer uitgenoodigd, van 11 tot 14 Februari gelegenheid tot teekening van een ABRF.S aan de Tweede Kamer, waarin wijziging der geldende jachtwet wordt verzocht, L. J. VAN DER MOER. en alle soorten van alles zuiver en gegarandeerd, bij J. DE BREE, Tholensstraat te Ter Neuzen. bij P. DE BRUIJNE te Axel ENGELSCHE VOORJAARS TARWE, DEEN- SCHE HAVER, ZEEUWSCHE ZOMERGERST, CHEVALIER GERST, alle soorten van PEUL VRUCHTEN, GRAS- en KLAVERZAAD, EN GELSCHE MANGELWORTELS en PAARDEN- of KOEPEEENZAAD. T EJ KOOP Ter Neuzen. ARIE H. DONZE. VOOR DEN ZAAI, Ter Neuzen. P. J. SCHEELE. (geen Kunstboter) bij A. ROTHDavidse, Schelpenpad, Ter Neuzen. bij A. DE RECHTER, SELZAETE, ZUIVER SCHOON aan geringen prijs en gewaarborgd. Het Bestuur van den GOESSCHEN POLDER zal op Woensdag, 18 dezer, s namiddags 2 ure, in het logement van J. A. Donze, te Ter Neuzen, in het openbaar, bij enkele inschrijving, Het leveren en vervoeren van 130 M3. GRIND. De voorwaarden liggen ter inzage in genoemd ogement, in dat van P. Bareman te Hoek en bij den Ontvanger-Griffier des polders te Ter Neuzen. Levering en vervoer worden in afzonderlijke perceelen aanbesteed. De biljetten kunnen tot het oogenblik der be- ding worden ingeleverd ten kantore van den Ontvanger-Griffier. Verdere inlichtingen te verkrijgen bij onderge- teekenden. Hoek, 5 Februari 1891. H. WOLFERT, Dijkgraaf. J. DIELEMAN Wz., Ontv.-Griffier. gevraagd voor de levering, vrij op den wal en op keur, van Aan te voeren vdor 1 Juli e. k., op de los- en laadplaats aan den Kleine Huissenspolder, gemeente Zaamslag. Betaling 1 November 1891. Aanbiedingen franco in te zenden aan den Burge- meester van ZAAMSLAG voor of in te leveren ten gemeentehuize aldaar op Dinsdag 17 Februari a. s., voormiddag 9 uren. De Notaris A. !H. van Rijsoort van lleurs, te Hulst, zal ten verzoeke van den heer RENT- MEESTER van het Kroon-Domein, te Hontenisse, op Woensdag 18 Februari 1891, 's voormiddags 1 0 uren, in het openbaar verkoopen staande op den Oostdijk, nabij Kuitaart. staande op den dijk genaamd vde Katelijnen- berg" Westzijde, en staande op gemelden *Katelijnenberg" Oost- zijde, in de gemeente Hontenisse. Te vergaderen ten herberge bewoond door E. Moorthamer, te Kuitaart, gemeente Hontenisse. Borg te stellen desgevorderd wordende. De Notarissen C. J. A. Fercken. te Ter Neuzen, en Ch. van Goethem, te Saffelaere (Belgie), zullen in het openbaar verkoopen EENE SCHOONE bestaande in WOONHUIS, SCHUUR en verdere GEBOUWEN, ERF, TUIN, DIJ K en uilmuntende BOUW- en WEILANDEN en verdere GRONDEN, alles in den polder Angelina of Savoyaard, gemeenten Biervliet en Philippine, kadastraal bekendBiervliet sectie D n°" 1004, 1005, 1007, 1009, 683, 686, 688, 692, 694, 697, 1003, 1006, 1008, 1010, 1011, 693, 695, 679, 682, 684, 685, 687, 690 en 691Philippine sectie A n 36, 37, 39, 40, 41, 114, 165 en 166, te zamen in eenen blok gelegen en groot 61 hektaren 43 aren 79 centiaren. BOOMPRIJS 1000 gulden. De bedijking tusschen voormelden Angelinapolder en de polders Magdalena, Passageule en Clara, zal worden aanbesteed in November of December 1891, om in 1892 te worden uitgevoerd. Voorschreven goederen zijn verhuurd aan den heer Henri de Dobbelaere-Termotte tot 1 October 1897 voor de som van 5000 francs per jaar; komende de kooper in het genot der huursom bij de betaling der kooppenningen. De grondlasten over 1890 hebben bedragen 258,69 gulden en de polderlasten over 1890/91 267,60 gulden. De verkooping wordt gehouden op Woensdag (leu 25 Februari 1891, des namiddags te 2 uur, in het Nederlandsch loge ment bij den heer F. A. Susijn, te Ter Neuzen Voor alle nadere inlichtingen vervoege men zich ten kantore van gezegde Notarissen. De Notaris Fercken, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van de heeren GE- 3ROEDERS BAARS te Hoofdplaat, op Jlaandag den 16 Februari 1891, in plaats van op Donderdag den 19 Februari 1891, des namiddags ten 1 ure, het openbaar verkoopen eene partij zware koppen van liggende op de weide van Aarnout de Feijter aan het kanaal en bij het Schuttershof te Ter Neuzen, te beginnen op de weide van Aarnout de Feijter. De Notaris I*. Dre^mans, te Avel, zal aan de sehuur van August Hamerlinck te Ter Neuzen, (Schuttershof) op Woensdag 11 Februari 1891, des namiddags 1 ure precies, verkoopen OUD 3j/2 MAANDEN. De Notaris P. Bregma us, te Axel, zal ten verzoeke van de heeren Gebr. BAARS, te Hoofd plaat, op Vrijdag 13 Februari 1891, des voor- middags 11 ure precies, verkoopen: OMTRENT 70 liggende op de hofstede bewoond door P. Burai en omtrent het spoorwegstation ^Kijkuit," alles in de gemeente Axel. Te vergaderen bij genoemden Burm, waar de verkooping aanvangt. De Notaris P. Bregmans, te Axel, zal ten verzoeke van HENDRIK DE MUL, aan het huis laatst door hem bewoond in de Brouwerijstraat te Ter Neuzen, op Woensdag 18 Februari 1891, des voormiddags 10 ure, verkoopen 1 Eikenhouten KABINET, massief mahonie- houten SECRETAIRE, BUREAU, 1 ronde en 3 vierkante TAFELS, halve dito, KACHEL, 6 STOELEN en 1 ZETEL met ressorts, 6 STOELEN met paardenharen zittingen, KLOKJE, LAMP, houten LEDIKANT (2 persoons), 1 best TAFELTJE op een poot, KOPER-, BLIK-, IJZER-, GLAS-, GE- LEIERD- en AARDEWERK, HAARD-, WASCH- en SCHUURGERIEE, groote KIST, gemaakte JASSENwollen en 1 gebloemde DEKENS, enz. enz. De Notaris P. Bregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Erven PETRUS DE CALUWT en AMELIA KESBEKE, te Koewacht, en krachtens verleende Rechterlijke machtiging, op M aan (lag den 23 Februari 1891, des namiddags 1 ure, in de herberg bewoond door Ed. de Vleeschouwer, te Koewacht (Zand), verkoopen AANHOORIGHEDEN en het EREPACHTS- RECHT op den Grond, zijnde eigendom van Charles Thiknpondt, te Koewacht, alles in die gemeente nabij het Zand, kadastraal bekend in sectie F nummers 19 en 20, groot 13 aren 90 centiaren. Te aanvaarden 1 Mei 1891 En dadeiijk dun run aan voormeld huis 1 RUND, 1 VARKEN, AARDAPPELEN- eenig MEST, WINDMOLEN, ZWINGEL, GERIEF, enz. enz. De Notaris P. Bregmans, te Axel, zal ten verzoeke van MICIIIEL DE VISSER, aldaar, op Zaterdag 28 Februari 1891, des namiddags 2 ure, verkoopen EENE PARTIJ ZWAAR alles aan den dijk in de Magrette, gemeente Axel. Te vergaderen aan de zoogeuaamde Plankenkeet. P. G., bij A. FAAS, Metselaar te Sluiskil, Ter Neuzen. 1679 4334 6668 1682 4395 6671 1724 4423 6687 1754 4444 6688 1782 4465 6694 1785 4479 6706 1789 4484 6739 1853 4501 6778 1869 4511 6901 1877 4544 7036 1942 4546 7087 1968 4557 7143 2027 4571 7157 2047 4599 7192 2056 4647 7259 2187 4719 7263 2232 4735 7279 2234 4738 7281 2258 4741 7283 2303 4742 7307 2307 4762 7339 2403 4776 7391 2443 4799 7401 2454 4932 7431 2489 4938 7446 2506 4951 7462 2516 5023 7482 2543 5053 7557 2654 5091 7564 2697 5092 7565 2721 5153 7596 2775 5157 7615 2792 5163 7637 8894 11381 13581 8897 11413 13583 8898 11418 13613 8913 11482 13628 8940 11503 13633 8948 11583 13635 8994 11651 13642 9058 11662 13666 9059 11671 13674 9074 11720 13694 9079 11826 13751 9087 1L845 13799 9128 11891 13849 9186 11918 13850 9216 11963 13859 9227 12011 13868 9263 12033 13914 9281 12092 13946 9339 12095 13950 9363 12144 13957 9385 12160 13972 9390 12206 13981 9411 12280 14009 9445 12289 14034 9447 12376 14036 9503 12385 14047 9508 12401 14049 9548 12416 14099 9582 12441 14191 9610 12486 14192 9647 12499 14193 9649 12540 14216 15456 18124 20132 15502 18131 20167 15533 18151 20179 15536 18190 20234 15563 18264 20256 15568 18292 20272 15582 18348 20307 15636 18360 20359 15679 18380 20367 15713 18394 20426 15728 18442 20431 15831 18470 20454 15832 18473 20455 15847 18498 20480 15870 18525 20490 15884 18531 20510 15885 18547 20538 15947 18550 20539 15948 18561 20540 15953 18588 20543 12963 18596 20612 15964 18635 20621 15986 18642 20642 16056 18666 20647 16085 18692 20663 16099 187?6 20664 16137 18762 20680 16166 18771 20809 16236 18803 20877 16261 18807 20897 16301 1886L 20899 16320 18980 Trekking van Zaterdag 7 Februari. 5de klasse. 17de lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 8566 premie van f 3000. No. 18S59 200. No. 2043 100. Prijzen van f 70. 1081 2086 7764 12676 13852 14970 17827 18813 19734 1228 4586 7927 13339 13879 15321 18300 19454 19754 1607 7047 11178 13728 14109 17549 18454 19561 323 485 973 1264 1678 2067 2199 2289 2947 4002 8026 3102 4107 8104 3218 4133 8474 3587 4330 8831 3721 5475 9000 3768 6224 9080 3948 7191 9089 3974 7293 9370 9561 11725 9624 12396 10003 12835 10017 12904 10088 13846 10797 14282 11160 14851 11320 15035 15086 15329 15476 15609 15622 15975 16021 16194 16602 16898 17665 17708 18849 18311 18407 18866 18927 19024 19029 19880 20162 20064 in

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 3