Gemengde berichten. TER NEUZE.V, 10 Februari 1891. a Van 6 1 ot en met 9 Febr. werdei langs 335'te ST AATSLOTERIJ. N I E T E N. De beide andere Zierikzeesche booten verlieteu zonder ongelukken in den namiddag Zierikzee. Een dier booten begaf zich heden voormiddag half elf op de terugreis naar Rotterdam. De omstandigheid, dat op veel plaatsen de bakens nog niet zijn gelegd, maakt de vaart naar Zeeland wel ietwat gevaarlijk de kapiteins der Zeeuwsche booten, volkomen vertrouwd met de groote stroomen nemen dan ook alle voorzorgen om aan den grond varen, enz. te ontgaan. Te Vlissingen is Zaterdag op de werf der Kon. maatschappij ,/de Schelde" de kiel gelegd van een stalen raderstoomschip (type Waleheren"), in aanbouw voor de provincie Zeeland ten behoeve van den provincialen stoombootdienst op de Wester- Schelde. In den wedijver tusschen Vlissingen enOstende schijnt laatstgenoemde haven een stapje verder te zijn gekomen. De Britsche postmeester-generaal heeft namelijk berichten rondgezonden, blijkens welke de middagverzeyiding uit Londen van brieven- malen voor het continent via Ostende zal ophouden. In plaats van de mail, die vroeger te 1,10 des namiddags van Londen vertrok, zal voortaan een voorloopige avond-brievenmaal verzonden worden te 5,40. Alle correspondence voor Weenen en andere plaatsen in Oostenrijk, zoowel als voor Berlijn, Hamburg, Bremen, Leipzig, Frankfort en andere plaatsen in Noord-Duitschland zal veel vroeger aan- komen als zij in tijds gepost wordt, om te vertrekken met den trein die te 5,20 des namiddags gaat, dan wanneer zij verzonden wordt met den avondtrein van 8,20, daar de afstand voor de vroegere post belangrijk korter is dan die voor de latere brie- venmalen. Daarbij behoeft men slechts te voegen, dat de trein van 5,20 de weg is over Ostende, die van 8,20 de weg over Vlissingen. Doch er is een troost voor de Maatschappij Zeeland." De tegenwoor- dige regeling der Londensche kantoren maakt het zoo goed als onmogelijk de brieven, althans de meerderheid der brieven, voor ongeveer 5,30 of 6 uur op de post te bezorgen. Toch zal deze onverwachte wijziging een spoorslag voor de Maat schappij ,/Zeeland" zijn om hernieuwde pogingen in het werk te stellen, om de doorzending der correspondence zooveel mogelijk te bespoedigen. e> Z Heden werd alhier door Burgemeester en Wet- houders in drie perceelen aanbesteed de levering van boeken en andere behoeften voor de openbare scholen in de gemeente voor het loopende jaar. Voor het eerste perceel, school A, werd inge- schreven door M. de Jonge, voor 305,36, P. J. van de Sande, voor f 325,49 4, beiden te Ter Neuzen en F. Kaan, te Hoek, voor f 369,58. Voor het tweede perceel, school B, door P. J. van de Sande, voor f 420,28 en M. de Jonge, voor f 444,23, beiden te Ter Neuzen. Voor het derde perceel, school C, door P. J. van de Sande, voor f 106,87 M. de Jonge, voor f 107,22, beiden te Ter Neuzen, en F. Kaan, te Hoek, voor f 117,30. Voor levering der schrijf- en kantoorbehoeften voor de gemeente-administratie waren opgaven inge- komen van P. J. van de Sande, voor f 52,74 J M. de Jonge, voor f 54,96 en J. J. van Wijck, voor f 68,10, alien te Ter Neuzen. Bij Koninklijk besluit van 27 Januari 1.1. is de heer C. J. A. Fercken erkend en toegelaten als consul van Belgie te Ter Neuzen. De heer Van der Hagen, onderwijzer te Boschkapelle, is als zoodanig benoemd te Schagen- brug, in Noord—Holland. Een machinist van de lijn MechelenTer Neuzen die eergisteren eene machine bracht van St. Nicolaas naar Temsche, had het ongeluk nabij deze plaats tusschen de tender en de machine te vallen. Na eenige meters voortgesleept te zijn, werd hij levenloos opgenomen. De ongelukkige werkman laat eene vrouw en 5 kinderen achter. Jl. Zaterdag is een zoon van den landbouwer De Putter, uit Zaamslag, die een jong paard bereed, bij ongeluk hier af gevallen, tengevolge waarvan hij zijn been brak. Hoek, 10 Febr. Heden werd alhier van wege de vereeniging „Doelmatige Zamenwerking" aan- besteed, de levering van 102,800 K.G. kunstmest en 26,800 K.G. chili-salpeter. Voor het eerste gedeelte hadden ingescbreven de heeren J. A. Pateer, te Hontenisse, voor f 7,86^ J. J. Kortman, te Rotterdam, voor f 7,69 P. J. Scheele, te Ter Neuzen, voor f 7,58£ P. A. Adriaansens, te Groenendijk, voor f 7,56Coenen en Schoenmaker, te Uden, voor f 7,53 en H. J. Vlaeminck, te St. Jansteen, voor f 7,44^, per 100 K.G. Voor de levering der chili-salpeter hadden in- geschreven de heeren P. Adriaansens, te Groenendijk, voor f 9,34 en P. J. Scheele, te Ter Neuzen, voor f 9,52, per 100 K.G. Aan de laagste inschrijvers is de levering gegund. Znamshiir. Door de ijverige bemoeiingen van enkele ingezetenen is alhier j 1. Zaterdag eene ver eeniging tot stand gekomen, die zich ten doel stelt hare leden tijdig en zoo goedkoop mogelijk van steenkolen te voorzien. Ruitn 40 personen zijn reeds als lid toegetreden en ongetwijfeld zal hun voorbeeld spoedig door tal van andere ingezetenen gevolgd worden. Philippine. Optimisten mogen de schade aan de mosselbanken door het ijs berokkend als gering beschouwen, zooals trouwens sommige dagbladen reeds melden, de schippers alhier uoemen haar eene ware ramp voor onze kleine gemeente. Kleine schippers, die met veel zorg en ontbering eindelijk zoover waren gekomen, dat zij eene bank met ongeveer 2000 balen mossels bezaten, hebben thans of niets of nog een honderd balen over. Groote schippers hebben tot 10,000 balen verloren zoodat de schade zonder overdrijving ongeveer 60,000 balen bedraagt. Rekent, men nu elke baal voor den schipper op een gulden, dan is de schade voor onze ge meente toch zoo onbeduidend niet. En bij dit alles komt het ergste nog achteraan. Bij de laatste verpachting in 1890 zijn voor die perceelen nog al aardige sommen besteedelk jaar, vijf jaren achtereen inoet de schipper met zijne pachtsom gereed staan, en er is geen zaad, want ook dit is door het ijs van de hoofden weggevoerd, en vier jaren gaan ongeveer voorbij eer het mosselzaad zijn voldoende grootte voor den handel heeft verkregen. Voornamelijk komt het er voor den kleinen schipper op aan, want om elders kleine mossels te koopen en die op zijne bank te leggen is hem eene onmogelijkheid, terwijl de schipper, die vier of meer mosselbanken heeft, en door aankoop en de mosselen die hij nog in voorraad heeft eenig- zins de geleden schade zal kunnen herstellen, doordien de mossels wegens de schaarsle weldra in prijs zullen stijgen. Wel is er sprake van om zich tot den Minister van Financier! te wenden om onthefhng van een gedeelte der pacht, doch anderen gelooven, dat hun verzoek van de hand zal gewezen worden, tenzij het vischbestuur krach- tig daaraan zou willen medewerken. Zuiil/.ande. Bij de Ned. Herv. gemeente alhier is beroep uilgebracht op den heer A. P. de Groot, predikant te Boksmeer c. a. In den nacht van Zondag op Maandag is te Bergen op Zoom, in de kantine der kazerne Mar- kiezenhof, diefstal gepleegd, gepaard met inbraak, door een der militairen, aldaar gekazerneerd. De dader is door het opschtfiven van een raam naar binneu geklommen en heeft zich verraden door het ontstekeu van een lucifer. Een schildwacht merkte het licht op, waarschuwde de wacht en de inbreker werd gevonden, verborgen onder het buffet. De arrestatie had hierop plaats onder wauhopig verzet van den dader. Voor de Zwolsche rechtbank heeft terecht gestaan de ontslagen conducteur der posterijen J. B. wegens het verduisteren van brieven met gelds- waarde. Beklaagde is als conducteur der posterijen in den postwagen tusschen Utrecht en Kampen in dienst geweest. Reeds lang werden geldswaarden vermist. De directeur van het spoorweg-postkun- toor, te Zwolle, de heer J. F. Canter Cremers, liet toen door den commies der posterijen R. L. Houwink uit Utrechteen brief met twee gemerkte muntbiljetten van f 10 zenden aan een adres in Kampen. Te Zwolle was die brief ver- dwenen, zooals door den commies, die in Harder- wijk op den trein kwam, werd geconstateerd. De heer Cremers reisde toen van Zwolle tot Kampen meedaar werden de muntbiljetten in beklaagdes porteraonnaie gevonden. Beklaagde bekent volmondig, hoewel hij de adressen der brieven niet weet. Aan de directie der Amersfoortsche bierbrouwerij, te Amersfoort, was 19 December een brief gezon den door H. K. de Ridder, uit Rotterdam, met een baukbiljet van 50 en een muutbiljet van f 10. Ook deze brief was niet terecht gekomen, en ook dit geld werd bij beklaagde in de porte- monnaie gevonden. Volgens den directeur was beklaagde zeer goed voor zijn werk. Men begon hem te verdenken, toen tal (24) reclamaties inkwamen van vermissingen, en daar dan steeds beklaagde op den trein had dienst gedaan. De Officier van Justitie eischte drie jaren ge vangenisstraf. Uit Lith wordt gemeld Een handelaar in rijwielen enz. alhier had eenigen tijd geleden eene advertentie geplaatst in de verschil- lende bladen, ter aanbeveling zijner artikelen. Een paar dagen geleden ontving hij een schrijven van zekeren Van Os, handelaar in bouwmaterialen, enz. te Loosduinen, hem verzoekende, een velocipede per staatsspoor aan zijn adres af te zenden, volgens het nieuwste systeem, a f 240. Hij kon daarna een wissel op hem afgeven. Toevallig las de rijwielhandelaar in den Kampioen, weekblad voor wielrijders, dat De Graaf en Van Os twee beruchte oplichters zijn. Hij schreef aan den burgemeester van Loosduinen en kreeg ten autwoora, dat genoemde Van Os als oplichter door de politie was gesigna- leerd. Het groote gevaar voor doorbraak, dat op verschillende plaatsen dreigde, is gelukkig voorbij. Over het algeraeen kwam het ijs den 5den en 6df dezer overal voorgoed los, in beweging en dreef, na hier en daar eenige zware schollen op kaden of tegen de dijken en stoomboothoofden, enz., gescho- ven te hebben, geregeld naar zee af, meldt het N. v. d. D. De buitengewone riviercorrespondentie, die van 25 Januari af was ingesteld, werd heden dan ook overal opgeheven en de heeren van den Waterstaat en de verschillende dijkcolleges vertrokken weder. De stoorabootvaart werd gedeeltelijk weder hervat. Eenige booten ondervonden van Krimpen tot Rotter dam nogal verhindering door het losgeraakte schol- ijs. De geregelde scheepvaart zal eerst de volgende week kunnen plaats hebben. Dat alles zoo goed is afgeloopen, mag hoofdzake- lijk worden toegeschreven, dat de natuur op de gun«tigste wijze heeft medegewerkt. Bijzouder veel en zwaar ijs zat er in de rivieren en daarbij, zooals vroeger reeds gemeld werd, overal eel sneeuw, doch gelukkig viel het dooiweer vrij kalm in, en wel voornamelijk het eerst beneden terwijl het in het bovenland nog koud scheen te blijven. Dientengevolge bleven de waterstauden voornanelijk boven Keulen, enz., vrij laag. Iumiddels nam het ijs in de rivieren steeds in dikte en kracht af, er kwatn geen bijzondere drukking van afstroomend opperwater, en daarom ontstonden er geen gevaar- lijke ijsdammen of groote waterverstoppingen. De onlzettende ijsbezetiing van den strengen winter van 1890/91 behoort alzoo weder tot het verleden. Van enkele plaatsen komen nog mededeelingen omtrent het opheffen der buitengewone riviercor respondentie de verschillende detachementen mineurs en torpedosoldalen keeren naar hun garni- zoeiien terug. En binnen korten tijd hopen de stoombootreederijen de gestaakte diensten weer te kunnen hervatten. Het drijfijs langs de rivieren vermindert voortdurendhet gaat alles naar zee. Door de politie te Groniugen is gearresteerd de assistent der posterijen J. J. M. die zich heeft schuldig gemaakt aan vervalsching met postzegels. Hij was werkzaam bij de afdeeling postpakketten en ontving van het publiek als zoodanig deadres- kaarten en het geld voor de frankeering. Iu plaats van nieuwe postzegels plakte hij reeds gebruikte op die kaarten, stempelde ze zelven af en verzond ze daarna. Om steeds in het bezit te zijn van post zegels die niet te erg bestempeld waren, verzond hij alle stukken, waarvan hij wist dat ze na gebruikt te zijn aan het,:|}ostkantoor terug kwamen, slechts dan wanneer hij in de gelegenheid was geweest de postzegels zeer weiuig en dan nog in een hoek te bestempelen. Het is gebleken dat hij deze praklijken reeds maanden volgehouden heeftde man heeft vrouw en drie kinderen. De heer Th. Westmark, die in verschillende plaatsen van ons land zijne Congo-voordrachten heeft gehouden scbrijft uit Deventer over iets iets onaangenaams wat hem daar is overkomen. Van Zwolle naar Arnhem willfinde reizen, was hij te Deventer even uitgestapt om aan het plaatsbureau een biljet te nemen, doch had zijne bagage in den trein gelaten. Hij gaf een muutbiljet van f 50 in betaling en vroeg daarvan terug. Het bleek echter, dit men van zooveel geld met terug had, voordat de stationchef zelf er bij te pas gekomen was. Intusschen was de trein reeds vertrokken en de heer W. zonder zijn bagage De heer W. voegt er bij, dat hij aan kleine Fransche stations meermalen een biljet van 1000 francs zeer gemakkelijk gewisseld heeft gekregen. Onze dienstboden Als wij in de Fliegende Blatter of immers wij zijn protectionisten in het Humoristisch Weekblad iets over de dwaze eischeu en pretenties onzer tegenwoordige dienst- meisjes lezen, mompeten wij glimlachend die charge is niet onaardig. Dat intusschen de werkelijkheid de charge zelfs nog overtreffen kan, blijkt uit het volgende Bij een bekende achtenswaardige familie te Am sterdam vroeg een in dienst tredeude meid, die zoo veel bagage medebracht waaronder een rieten pop voor het ophaugen van haar costumes, dat de gang vol stond, of er ook gelegenheid was om haar piano te bergen Natuurlijk luidde het antwoord der hoogst verbaasde mevrouw ontkenuend tenzij het meisje voor haar instrument plaats kon vinden naast hel kookfornuis, om, in afwachting dat de aard- appelen kookten, een wals van Strauss of iets dergelijks te spelen Zeer begrijpelijk beantwoorade bij dit model— meisje fin de siecle het eene aan het andere. Zij was namelijk eerst geengageerd met een bakkers- knecht, niet zoo maar met een gewonen bakkers knecht, maar met een knecht van een bakker van en hier spitste zij haar mond tot een cocuet ootje pain de luxe. 't Is ons onbekend, om welke redenen dit pain de luxe-huwelijk niet tot stand kwam, maar het engagement werd afgebroken en de amant vervangeu door een orfevre, bediende in een onzer grootste goud- en zilver-magazijnen. Ter gelegenheid van haar jongsten verjaardag ontving zij van dezen beminde een snoeperig zilveren a jour gewerkt mandje, dat zij opgetogen aan haar mevrouw vertoonde. Wel, Marie want Mietje was, dat spreekt vanzelf, een veel te ordinaire naam voor zulk een hoogst beschaafd keukenprinsesje wel Marie, zei mevrouw snaaks, ik viud het heel dotterig, maar om je de waarheid te zeggen, wel wat onprac- tisch voor suikermandje, want de suiker zal er door vallen. ,/Maar mevrouw", lachte Marie, haar mevrouw voor een Giinschen houdende, ,/weet u dan niet dat het voor biscuits moet dienen Het merkwaardigste in het meisje, dat weldra met haren orfevre in het echtelijk bootje hoopt te stappen, is zeker wel, dat zij, daargelaten haar nuffigheden, haar werk uitstekend verricht, zoodat mevrouw volstrekt geen reden heeft om over haar te klagen. ZEETIJDINGEN. Van 6 tot en met 9 Februari. s C3 Q VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter Kenzen 6 Eng. s.s. River Lagan 2272 Londen stnkg. Ned. s.s. Amulet j 2869 Leith ruw ijzer 7 Eng. s.s. Izaak Tennock 2579 Bilbao minerie idem Mounioutshire 3242 idem idem 9 idem Dinnington 1059 Goole kolen Van Ter Veuaseii! 6 Eng. s.s. River Avon 3122 Newport ledig idem Harley 1286 Middlesbro idem idem James Shaw 1581 idem idem idem Isle of Iona 3224 Newport idem 7 idem River Clyde 2721 Blyth idem idem Rallus 3015 Liverpool stukg. idem Hartside 2019 Shields ledig 9 Ned. s.s. Amulet 2869 Leith idem Voor (lent 6 Eng. s.s. Electro 1387 Hull stukg. idem Bordeaux 1584 Londen idem 7 idem Rosa 1294 Goole idem idem John Johnassen 1567 Hartlepool kolen 8 idem Esther 942 Londen pitchk. idem Walter Scot 1759 New-Castle kolen 9 idem Aire 1763 Goole stukg. idem Norma 1385 idem idem idem Shieldrake 3057 Liverpool idem idem Spindrift 2003 Londen idem idem Polo 1373 Hull idem idem Leona 1698 Goole idem Van (went 6 Rus. s.s. Mary 2714 Libau ledig Eng. s.s. Antiquary 2915 Leith stukg. 7 idem Carron Park 1098 Middlesbro ledig idem Ouse 1929 Goole stukg. idem Newark 1585 Londen idem 8 Eng. sch. Sofia 449 Cadix led. vaten Eng. s.s. Wermland 605 New-Castle appelen idem Rosa 1294 Goole stukg. 9 idem Anglia 2469 Leith idem idem Electro 1387 Hull idem idem Bordeaux 1584 Londen idem Voor Selzaete 8 Eng. s.s. Commercial 321 1 Amsterdam creosoot Van Selzaete i 9 Eng. s.s. Commercial 321 Amsterdam ledig 16 2231 4657 7196 39 2348 4666 7227 78 2418 4725 7243 100 2419 4808 7252 198 2522 4943 7333 203 2566 4992 7366 358 2968 5045 7467 de Oostsluizen alhier 31 binnenvaartuigen op- en 57 afgeschut; door de Westsl. 2 afgeschut. Trekking van Vrijdag 6 Februari. 5de klasse. 16de lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 13719 f 1000 en premie van f 30000. No. 1991 4352 7376 11397 15082 19261 1000. No. 12475 15796 15796 17167 19161 400. No. 4247 7426 16314 200. No. 3298 6816 9172 11724 12156 13367 13689 13773 16931 16952 18399 19139 100. Prijzen van f 70. 7 2121 4587 7185 9800 12032 14437 16863 18677 9838 12165 14592 16892 18882 9857 12259 14615 16922 18941 9S85 12266 14616 17015 18947 9918 12503 14625 17034 18966 9930 12518 14684 17045 18968 9931 12522 14711 17217 19072 9949 12565 14821 17229 19075 372 3147 5055 7548 10054 12634 15184 17320 19211 436 3244 5058 7748 10146 12814 15191 17394 19267 446 3279 5164 7958 10254 12849 15390 17434 19336 482 3287 5295 7965 10336 12950 15431 17535 19365 525 3375 5345 8235 10373 13007 15548 17589 19468 578 3408 5463 8241 10479 13038 15642 17593 19495 597 3634 5490 8298 10535 13119 15724 17669 19604 631 3678 5535 8328 10583 13275 15742 17676 19650 680 3707 5691 8329 10716 13390 15886 17720 19677 821 3728 5766 8403 10833 13403 15890 17781 19703 825 3737 5944 8479 10861 13427 16126 18025 19726 921 37S9 5995 8489 11013 13471 16233 18049 19733 998 3869 6049 9104 11081 13487 16316 18085 19743 1014 3909 6252 9119 11157 13526 16350 18088 19768 1050 3929 6283 9168 11166 13564 16455 18114 20195 1211 3930 6301 9174 11270 13743 16495 18115 20267 1216 3984 6330 9210 11498 13895 16516 18120 20341 1497 4018 6396 9217 11607 13973 16543 18127 20350 1727 4033 6602 9331 11632 13978 16575 18334 20376 1749 4035 6730 9341 11675 14002 16693 18366 20450 1760 4117 6791 9501 11772 14031 16746 18377 20459 1876 4127 6921 9509 11825 14074 16788 18388 20528 1939 4358 6935 9590 11952 14122 16899 18615 20631 2077 4366 6981 9633 11956 14203 16310 18640 20779 2090 4534 7113 9715 11969 14290 16831 18649 20873 2092 4542 7114 9732 11982 14294 16858 18675 30 2818 47 2829 66 2838 165 2866 176 2957 237 3002 269 3020 397 3044 465 3059 470 3065 526 3073 552 3097 607 3105 672 3108 732 3167 761 3194 791 3223 800 3226 809 3230 835 3262 849 3266 957 3359 991 3508 1015 3550 1023 3568 1031 3569 1122 3584 1127 3598 1131 3638 1164 2669 1229 3672 1266 3752 1362 3887 1377 3915 1385 3982 1387 4020 1394 4050 1397 4129 1427 4217 1484 4279 1519 4280 1615 4288 5198 7650 5240 7770 5266 7794 5317 7800 5323 7807 5324 7827 5455 7837 5597 7859 5615 7877 5675 7896 5725 7974 5750 8011 5784 8018 5801 8049 5815 8067 5821 8109 5848 8174 5878 8250 5879 8262 5926 8320 5935 8322 5969 8373 5977 8374 6017 8386 6019 8389 6032 8392 6110 8413 6)61 8420 6249 8448 6255 8501 6320 8550 6386 8562 6410 8605 6414 8639 6447 8677 6484 8719 6560 8762 6568 8789 6584 8815 6615 8836 6631 8870 6652 8876 9675 9755 10018 10029 10131 10136 10152 10218 10227 10290 10304 10356 10436 10470 10483 10585 10592 10596 10609 10625 10627 10710 10736 10750 10769 10828 10865 10867 10897 10924 10939 11000 11090 11162 11165 11189 11206 11214 11215 11216 11263 11380 12549 14296 12600 14308 12623 14339 12649 14384 12660 14387 12666 14504 12688 14562 12716 14567 12739 14573 12746 14590 12767 14595 12783 14613 12851 14672 12858 14709 12870 14753 12883 14767 12906 14793 12922 14795 12942 14895 12952 14969 12968 14984 13019 15016 13063 15027 13086 15038 13114 15046 13120 15048 13147 15068 13198 15076 13239 15085 13257 15119 13288 15126 13316 15205 13375 15232 13379 15284 13398 15297 13400 15315 13409 15318 13445 15359 13453 15393 13455 15410 13497 15417 13503 15448 16371 18994 16480 19116 16502 19156 16527 19206 16565 19276 16586 19282 16611 19284 16650 19291 16655 19308 16756 19312 16757 19379 16811 19384 16826 19483 16853 19484 16918 19512 16971 19572 16972 19605 17116 19632 17184 19635 17216 19675 17305 19696 17322 19737 17343 19760 17411 19805 17496 19819 17585 19843 17641 19846 17654 19856 17714 19874 17747 19904 17782 19909 17784 19950 17808 19962 17843 19978 17871 20002 17386 20024 17946 20033 17993 20035 17995 20039 18020 20061 18030 20078 18078 20107

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 2