Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaanderen. BdGGEREtt HMEKBEUL No. 2687. Woensdag 11 Februari 1891. 31e Jaargang. Baggeren in den Brakman, lets over bijgeloof en nog wat! Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederlaud 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVESTENTIlN, Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer pe* jaar, tot veel verminderden prijs. Hit blad ver»ehljnt Dlnttdas- en Vrljdasravond blj den uitgever P. J. VAN DE 8 A N D E te Tee Ncuzen. TE PHILIPPINE. BURGEMEESTER en WET1IOUDERS van PHILIPPINE miken bekend, dat door den Heer Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan het gemeentebestuur van Philippine vergunning is verleeud tot het in de geul langs het Schor van den grooten Isabella- polder, gemeente Philippine. Dat het baggeren zal worden aangevangen op lliiiHidag den 3 JIaart 1891. Philippine, den 4 Februari 1891. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. B. D H O O G E. De Secretaris, L. N. STlTBBi folitieli Overzicht. Ook Waldersee in ongenade Als bevelhebber van het uegende legercorps te Altona is aan gene raal Leczynski ontslag verleend vop verzoek". Booze tongen zeggen, dat het aangevraagde ontslag is bespoedigd door het feestmaal dat de generaal onlangs heeft gegeven ter eere van vorst Bismarck en waarbij de ex-kanselier, diens gemalin en graaf Herbert aanwezig waren. Deze onderscheiding aan vorst Bismarck bewezen, werd door den Keizer beschouwd als een soort demonstratie, welke tegen hem was gericht. Natuurlijk heeft de Keizer het ontslag aan den generaal met de noodige complimen- ten en lofspraken gekruid. In zijne plaats is benoemd Von Waldersee, wien op verzoek ontslag is verleend als chef van den generalen staf. De opvolger van den grijzen Von Moltke heelt het niet lang gemaakt. „Op verzoek Men meent, dat die verzoeken ge- dwongen zijn en dat de titularissen in 's Keizers ongenade zijn gevallen. Toen de koloniale begrooting in den Rijksdag in behandeling kwam, gaf de rijkskanselier te keunen,dat hij ten opzichte derZuidwest-Afrikaansche kolonie zeer koel gestemd was en deze hem zeer veel bezorgdheid heeft verwekt. Hij noemde de kolonien voor een groot deel kinderen der phantasie, die vroeger werden geschetst als een paradijs, waar honderdduizeuden Duitschers konden gaan wonen en waar het goud zoo maar aan den weg lag. Nu is men tot het tegenovergestelde zeer pessi- mistisch uiterste vervallen. Verder deelde de rijks kanselier mede, dat men op dit oogenblik onder- handelde met eene maatschappij, hoofdzakelijk van Duitschers met Duitsch kapitaal, die, in Duitschland gevestigd, ten doel heeft een gedeelte van de zuken over te nemen, welke tot nog toe in handen FEUILLETON. Het is mij een behoefte om eens terug te koinen op de naive vraag, die gij onlangs deedt n.l. Raakt dat dom bijgeloof dan nooit wereld uit Niet dat ik een afdoend antwoord op die gestelde vraag kan geven, maar wel om uwen denkenden lezers eens eenige staaltjes van bijgeloof en volks- vooroordeel onder de oogen te brengen. Het is moeielijk een grens te trekken tusschen datgeen, wat men bijgeloof en wat men voor- oordeel noemt, maar zeker is het dat beide nog een groote rol spelen in onze in zoo vele opzichten gezegende 19de eeuw. Als we 'teens wisten hoe groot r.og het getal is van aardige meisjes uit den deftigen stand, van vrouwen en moeders, van jougelingen en mannen, die binnensluipen bij eene, die uit kaarten haar of hun de toekomst voorspelt, we zouden verbaasd staan. Hoe menigeen is er niet, die een kundig ge- neesheer voorbijgaat om bij een kwakzalver raad te vragen voor een werkelijke of ingebeelde kwaal O, heerlijke Holleway zalf en pillen, o, wonderdoende Haarlemsche olie, bron van de menschelijke levensader. Hebt ge oorpijn - doe der Zuidwest-Afrikaansche Maatschappij zijn geweest. Verder mocht Caprivi zich over de zaken nu nog niet uitlaten. Op voorstel van de socialistische leden van den geineenteraad van Lyon is besloten, voor de toe- lagen, welke de raadsleden bij wijze van schade- foosstelling uit de gemeentekas genieten, in plaats van 10,000 voortaan 50,000 fr. uit te trekken. Het voorstel werd beslreden op grond, dat de gemeentebegrooting met een tekort sluit, doch dit werd geen afdoende reden geacht om de raadsleden niet runner te betalen. De maire heeft nu, bij wijze van protest, verklaard dat hij van de 21,000 fr., die hem toegelegd worden voor representatiekosten, geen centiem meer verkiest te ontvangen. In militaire kringen worden met levendige be- langstelliug de maatregelen gadeggflagen om het toch reeds zoo versterkte Belfort van alle kanleu te voorzien van goede en snelle geraeenschapsmid- delen, opdat het ingeval van vijandelijkheden nimmer zal kunnen worden geisoleerdde vesting zelf wordt, met den daarom gelegen kring van torten, reeds thaus als onneembaar beschouwd. Zes forten, volgens de nieuwste eischen der krijgswetenschap ingericht, bestrijken het gebergte van Faucilles tusschen Belfort en Epinal, en sluiten zich aan bij de verdedigingslinie in de zuidelijke Vogezen, ter- wijl zij tevens dienen om de strategische linie van den Boven-Moezel met de Boven-Saone te ver- binden. Belfort is bovendien per spoorweg met Lyon verbonden, en met een anderen, uitsluitend voor militaire doeleinden, met Giromagny, zoodat in geval van nood met groote snelheid troepen naar de bedreigde punten kunnen worden vervoerd. Verder wordt het via Epinal verbonden met Nancy, zoodat de samentrekking van eene talrijke troepen- macht in de zuidelijke Vogezen van Fransche zijde in een zeer kort tijdsbestek kan geschieden en het isoleeren dezer belangrijke sterkte zoo goed als onmogelijk is gemaakt. Men zegt, dat tusschen de beide fractien der Iersche partij, de Pamellisten en de anti's, een compromis is gesloten op den volgenden grondslag. Mac Carthy behoudt voorloopig de leiding der partij, terwijl Parnell en O'Brien naar Amerika gaan, om daar de hoog noodige geldmiddelen te verzamelen. Dillon keert naar Ierland terug, waar hij eerst eenige maandeu in de gevangenis moet doorbrengen. Na afloop der tegenwoordige parle- ments-zitting wordt hij met de leiding der partij belast. De werkstaking op de Schotsche spoorwegen is geeindigd met de volledige nederlaag der werk- stakers-partij door dat ook de werkgevers eendrachlig waren. De spoorwegbesturen wilden niet onder- handelen met de zelf opgeworpen aanvoerders der werkstakers en met dezen alleen onder voorwaarde, dat zij zich eerst onderwierpeu. Ofschoon door de raddraaiers opgezet, gaven zij eiudelijk toe. Hadden zij dit eene maand vroeger gedaan in plaats ze in 't oorlijdt ge aan tandpijn dan in den mond bah Breekt ge uw been je smeert maar, de olie is overal goed voor. Ge neemt zooveel druppels als ge jaren telt en gij zijt beter. Dat ondervond laatst die oude taute die was 75 jaar, dus 75 druppels had ze noodig om enfin ik kan best goed in de cijfers mis zijn. Vergun mij u nog eenige staaltjes van voor- oordeel en bijgeloof op te noemen, welke echter van min gevaarlijken aard zijn en toch hier en daar nog opgeld doen. Als ge een stokje in uw theekopje vindt, een velletje op de melk ziet, of als ge 't vuur hoort blazen, dan hebt ge nieuws of een brief te wachten. Komt den jongen meisjes een spin voor de oogen hangen, 's avonds komt er een vrijer. (Mij dunkt dat zonder spinnen ook wel vrijers een bezoek. komen brengen.) 's Morgens spelt de spin u geluk, maar valt ze 's avonds op uw kleed, ze verkondigt u druk. Trek toch 's morgens als ge opstaat nooit eerst uw linkerkous aan, want rampen zullen u treffen. Jaag de kat weg, als ze speelt met 't wiegekleed, want 't is een voorteeken, dat uw kind sterft. Er loopt een hondje over uw graf als ge een huivering over 't lijf krijgt, en huilt de hond of schreeuwt de uil er zal spoedig een doode zijn. van te luisteren naar humbug als Burns, het zou verstandiger gehandeld zijn. Huune plaatsen toch zijn voor een groot deel ingenoraen door anderen slechts een beperkt getal weggeloopeuen wordt aan- genomen. Dat zijn de gevolgen van de misleiding der volksmenners. Bovendien hebben zij de sympathie verloren der bevolking, doordat zij tot baldadigheden oversloegen en geweld pleegden tegen den eigendom der maat- schappijen en tegenover het door haar in dienst genomen personeel. Zij hebben een gevoelige les ontvangen en weten nu wat er te verwachten valt van het opvolgen der verderfelijke adviezen van mannen als Burns en Tillett. Zoo schrijven de Schotsche bladen. Het is evenwel te wenschen, dat de spoorweg-maatschappijen geen misbruik maken van den toestand eu tegenover de slacht- ofifers der raddraaiers niet hard zijn, maar integen- deel rechtmatige grieven wegnemen. Een goed arbeider is zijn loon waard De afdeelingsverslagen der Eerste Kamer over de verschillende hoofdstukkeu der Staatsbe- grooting, behalve over Kolonien, zijn verschenen. Bij de algemeene beschouwingen werden de bekende grieven tegen het kabinet uitvoering ontwikkeld. De meerderheid wilde alleen daarom het kabinet sparen, omdat de kiezers weldra geroepen waren uitspraak te doen en bovendien nog een belangrijke wet denkelijk voor de verkiezingen zou kunnen worden behandeld. Velen wenschten in hun votum geen bewijs van vertrouwen te zier.. Bepaaldelijk tegen het beleid der Ministers van Financien en Marine waren de grieven gericht, en het tekort- schieten in de taak om kiesrecht en belastingstelsel te hervormen, werd in de eerste plaats euvel geduid. Betwist werd, dat de Eerste Kamer ook maar eenigermate aan het tot stand brengen van belangrijke maatregelen in den weg behoefde de staan. Met waardeering werd gewaagd van de werkzaamheid der Ministers van Oorlog, Water staat en Justitie, ofschoon men het van den laatste betreurde, dat hij de adrainistratieve rechtspraak nog niet onderhanden had genomen. Leedwezen werd betuigd over het optredcn van den heer Mackay als Miuister van Kolonien, omdat hij zich daar minder thuis moest gevoelen en omdat men ten opzichte van de uitvoering der onderwijswet door zijn opvolger niet gerust was. De Minister van Waterstaat heeft bepaald, dat van de tweede helft van Maart af, tot omstreeks einde Juni, aan de „Dolfijn" en Argus" het onafgebroken toezicht wordt opgedragen op de visscherij in de territoriale wateren. Van April af wordt, gedurende de zomermaanden, het stoom- schip 4de klasse »Suriname" aan die kruisers toe- gevoegd, meer bijzonder voor denzelfden dienst bij de diepzeevisscherij. Een koopman, die op negotie uitgaat en des morgens 't eerst eene vrouw ontmoet, voorspelt zich weinig goeds van den dag en 'tis historisch, dat sommigen dit zoo vast gelooven, dat zij naar huis terugkeeren. Er zijn menschen, die niet gaarne als de 13d« persoon aan een maaltijd aanzitten, want zij meenen dat zij spoedig sterven zullen. In een enkel ge val ben ik zelf daar ook tegen, nl. als er maar voor 12 eten is. De V rijdag is nog steeds de ongeluksdag en menig zeeman ziet er tegen op om op Vrijdag zee te kiezen, evengoed als dat hij er niet op gesteld is een geestelijke aan boord te hebben. Jan van Beers zelfs drukt zich, ik meen in //De zoon van den Metserdiender" aldus uit: O, Vrijdag, dag des vloeks, God schiep u voor de smarte. Het luiden der doodsklokken, thans een eerwaar- dig gebruik, had zijn grond in bijgeloof of voor- oordeel. Immers men meende daardoor de booze geesten te verdrijven, die de ziel van den afgestor- vene zouden meevoeren naar nunne ijzingwekkende verblijven. Als uw rechteroor oor suist dan spreekt men goed suist uw linkeroor dan bazelt men kwaad van u. Mors geen zout, draai niet met uw stoel, leg geen tafelmessen over elkaar want er zal twist komen. Aan Harer Majesteits ^Dolfijn" wordt gedurende eerstgenoemd tijdperk als kruisterrein aangewezen het gedeelte der kust tusschen de Eerasmonding en het Eierlandsche gat en aan Harer Majesteits //Argus" de overblijvende kuststrook tot den Hoek van Holland. Na einJe Juni zal, met het oog op de omstan- dighcid, dat gedurende den zomer de vreemde visschers niet meer in grooleren getale de territoriale wateren bezoeken, terwijl de diepzee visscherij dan weder meer toezicht vereischt eene andere regeling getroffen worden. Evenals ten vorigen jare, zullen de opzichters der kustlichten van Schiermonnikoog af tot aau het Eierlandsche gat en die van het Eierlandsche gat tot aan den Hoek van Holland, per telegraaf, aan elkander voor zoover zij tot dezelfde groep, en ook aan den inspecteur over het loodswezen, voor zoover zij tot de eerste groep behooren, kennis geven van het naderen van de kust door vreemde visschersvloten. De heer Domela Nieuwenhuis had verleden week Zondag te Holwerd gesproken, waarbij ook tegen woordig was de heer W. Leenderts, doopsgez. pred. aldaar, die evenwel v6or den afloop, wegens eene avond-predikbeurt elders, de vergadering moest verlaten. Dr. Leenderts liet Woensdagmorgen bij bekkenslag bekend maken, dat des avonds eene buitengewone godsdienstoefening in het kerkgebouw der Doopsgezinde gemeente zou worden gehouden, o. a. om de overdrijving van de stellingen van D. N. aan te toonen en te wijzen op de onwaar- heden, die uit die overdrijving voortvloeiden. Deze godsdienstoefening, rechtstreeks belegd om de heillooze leer van D. N. te bestrijden, werd zegt de N. R. Ct. door eene zoo groote schare bijgewoond, dat het aantal zitplaatsen der mannen te klein was om al opgekomenen te bevatten. Uit lisssingen schrijft men Zondag is het laatste, wegens het ijs alhier binnengevallen schip, voor Antwerpen bestemd, de brik New-Ed, uit het dok vertrokken. Alles is nu weder tot den vroegeren toestand van rust teruggekeerd. De drukte is voorzeker groot geweest, doch heeft in 't algemeen weing opgeleverd, daar van de groote vloot stoom- eu zeilschepen nagenoeg niets hier is uitgelost. Reeds sedert verscheidene dagen is binnen noch buiten de havens, iets meer van ijs te ontdekken. De rivier voor Rotterdam was gisterenmiddag geheel vrij van ijs. Een zeer drukke zeil- en stoomvaart nam men waar. De vaart voor Zeeland, althans van Zierikzee en en Rotterdam en tusschengelegen plaatsen is heropend, niettegenstaande zich noch veel ijs op de groote stroomen bevindt. De ,/Schelde" vertrok eergisteren van Zierikzee en kwam heden te Rotter dam aan, na in de nabijheid van Willemstad over- nacht te hebben. Pas op dat ge des avonds bij 't naar bed gaan niet in den spiegel kijktde man met de ijzeren hand zou u een klap kunnen geven. Als uw rechterhand jeukt hebt ge geld te wachten, maar 't moet de palm zijn, weet je anders geldt het niet. Als de zon op nieuwjaarsdag vdor den middag schijnt, kan men verzekerd zijn een goed appeljaar te hebben. En laat ik nu niet vergeten hier nog bij te voegen, dat, indien men droomt over iemands dood, dit een onbedriegelijk voorteeken is van zijn lang leven. Ja, zie je, zoo zegt een uwer lezeressen of lezers dit of dat is toen of toen maar prompt uitgekomen. Daar had je b. v. de zuster van m'n buurvrouw's nichte haar kameraad werd voorspeld dat zij zou trouwen met een man, die zwart haar had en't is toch maar juist zoo geweest. Dank je de drommel, zeg ik, er zijn ook meer zwarte dan rooie. En weet je wat nog. Van een enkele maal, dat zoo iets toevallig eens uitkomt, wordt veel gewag gemaakt, maar van de honderden keeren, dat het niet uitkomt wordt wijselijk gezwegen. Raakt dat dom bijgeloof dan nooit de wereld uit I TER NEIIZENSCIE COIRAYT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 1