Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 208(1 Zaterdag 7 Februari 1891. 31e Jaargang. Gemengde bericbten. BURGERLIJKE STAND. Te e a 335ste ST AATSLOTERIJ. METES. 2,45 3,05 De groote gecostumeerde en gemaskerde optocht, die Maandag 9 Februari des namiddags te 1 uur te Breda zal gehouden worden, zal voor- stellen den intooht van den reclame—koning Barnum met zijn allerlaatste menwigheden. Met programma bevat 28 nouimers, waaronder vijf muziekkorpgen de voornaamste nommers zijn Buffalo Bill met zijn roodhuiden, bet circus Renz met clowns in de vrije natuur gedresseerd, de praalwagen waarop de negerkoning Kalakoua met zijne ministers, Stanley met olifanten, de bende van Cartouche, de praalwagen met de hulde aan Barnum, een praalwagen met een kermisplan voor Breda., de praalwagen der firms Hop C0., straatreinigers, tonneljesmannen, sneeuwopruimers, de praalwagen met hulde aan de zeehaven Breda, en een wagen metvarkens, die verloot zullen worden ten voordeele der armen Naar aanleiding vau een artikel in de Leeuw. Ct. waarin het schaatsenrijden als een der meest gezonde lichaamsoefeningen wordt aanbevolen, schrijft Dr. Kooperberg te Leeuwarden in hetzelfde blad, dat op gronden van physiologische wetenschap en medische ervaring, op de „gezondheid" dier vermakelijkheid wel wat valt af te dragen. Om niet te spreken van de vele gevallen van min of meer erustige aandoeningen der aderahalingswerk- tuigen en daargelaten mede de vraag, of niet de kiem voor menige ernstige en vnak noodlottig afloopende ziekte dier werktuigen op het ijs wordt gehaald eu of niet de inspanning bij het schaatsen rijden bepaald schadelijk is, meent hij de aandacht te moeten vestigen op een feit, ten bewijze dat het ijsvermaak niet zoo bijzouder onschuldig en niet zoo erg gezond is, als velen wel meenen, nl. op de veelvuldige ongelukken, die op het ijs plaats hebben. Ten bewijze daarvan deelt hij mede, dat hij dezen winter, van 28 Nov. tot 20 Jan. niet minder dan vier-en-tachtig dergelijke gevallen heeft behaudeld, die door hem zijn ingedeeld als volgt: 12 arm- eu handbreuken, 4 breuken van het been, 1 ribbenbreuk, 3 verwoudingen van het oog, 4 van den neus en 5 van den mond en de lippen, 47 kneuziugen van verschillenden aard, aan borstkas, knieen, eukels, teenen, schouders,elleboogen,handen, vingers enz. Hij voegt er ten slotte bij, dat zijne ambtgenooten ook wel op een bepaald con tingent van ongevallen zullen kunnen wijzen. De schildwacht, die op post stond voor de hootdwacht op het Buitenhof te 's Gravenhage, is in een der vorige nachten beleedigd en aaugeraud door een beschouken persoon. Om den dronkaard vau het lijf te houden zag de soldaat zich genood- zaakt hem een slag, met de kolf van het geweer toe te brengen, en toen de man den militair hierop wilde aanvallen, bracht deze hem een bujonetsteek toe. Gewond moest de beschoukeue toen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Van Opijnen tot voorbij de spoorwegbrug te Zalt—Bommei is het een groote, dikke, opeeu- gesclioven ijsmassa. Het water, dat in zijn natuur- lijkeu loop beiemmerd werd, giert en woelt over de uiterwaardenmaar deze drijven nu langza- merhand ook vol ijs, en men zal dus moeten afwachten wat er geschiedt. Aan den rechteroever is men tamelijk gerustmaar te Bommei schijnt de toestand niet zoo heel vriendelijk te zijn. Het daar lager, dus daar loopt men het eerst onder. Men is er druk bezig met noodwoningen te maken. Wie de ijsmassa te Opijnen rnocht willen zien, kan zich naar het nabunge station Waardeuburg begeven. Zoolang het ijs hier nog zit, kau men er een grootsch schouwspel genieten wie het niet om het ijs doet, die kan hier een aantal scbil- derijen aanschouwen, zooals ouze natuur ze maar zelden oplevert. De chili-salpeter, die dikwijls hoog in prijsis wordt wel eens met zout, kainit en andere goed- koopere zouten vervalscht. Daar men met het bloote oog de bijvoeging van bovengenoemde stoifen, die veel op sal peter gelijken, niet bepaald ont- dekken kan, ga men tot keuring van de verdachte salpeter op de volgende wijze te werk Men doet een salpeter in een ijzeren lepel, die men op kolen vuur plaatst. Is de chili-salpeter zuiver, dan is die na verloop van 5 minuten gesmolten en begint dan in de volgende 5 minuten met efen blauwe vlam te verbranden. Is de chili-salpeter echter met zout, kainit of andere stoffen vervalscht, dan begint die boven het vuur te spatten, dat is te ontploffen, volgens opgave van het Maandblad Holl Maats. van landbouw. In geval van twijfel behoort natuurlijk een seheikundige analyse den doorslag te geven. Een merkwaardig middel tot bevorderiug vau schooltucht vinden wij in de Weser Zeit. weimg van de te onderzoekeu van de Ter leuzensche Courant. vermeld uit het tijdschrift van het Duitsch ge- neeskundig staatstoezicht. Een schoolmeester, die als hijbaantje de tandheelkunde uitoeferide, maakte van de verkregen vaardigheid gebruik om zijn leerlingen te tuchtigen. Aan acht hunner trok hij een tot drie tanden of kiezeu uit. Dejustitie meende daarin strafbare mishandeling te zien en stelde een onderzoek in. De onderwijzer beweerde dat hij eukel melktanden en holle kiezen had getrokken en dus den kiuderen veeleer gebaat dan huu schade toegebracht, had. De rechterlijke macht won toen het oordeel in van een deskundige die bevond dat althans bij drie kinderen gaven tanden waren verdwenen, maar er bijvoegde dat hun gezondheid er op verbeterd was. De vervol- ging werd toen gestaakt, maar het schooltoezicht trok zich toen de zaak aan en was van oordeel dat dit tuchtmiddel de grenzen vt|i) het geoorloofde wel eenigermate te buiten ging De treklustige onderwijzer werd daarom op grond van de schoolwet gestraft. In de apotheek. Mijnheer kunt u mij niet wat wonderolie zoo geven, dat men den leelijken srnaak niet proeft Welzeker, juffrouw ik zal het dadelijk klaar maken. Gaat u even zitten en mag ik u intusschen een glaasje bessenstroop aanbieden U is wel vriendelijkmijnheer Heel gaarne. Eenige minuten verloopen. Mag ik nu het drankje hebben U hebt dus niets geproefd Geproefd Wat, mijnheer Wel, de wonderolie, die was in den stroop! Wat 1 Maar 't was voor mijn zoontje 1 Van 16 tot en met 31 Januari. ■Ill 1st. Iluwelijks-aangiften. 21 Jan. Remondus d'Oli- slagers, oud 27 j., jm. en Clarisse Riems, oud 22 j., jd. Geboorten. 21 Jan. Cornelia Eduardus, z. van Johannes Cornells Lauwereijs en van Johanna van Kemseeke. 27 Jan. Emile Albert Marie, z. van Seraphinus Eeckhout en van Godeliva Sophia van der Ileijden. 30 Jan. Marinus Leonardus, z. van Eranciscus van Giesen en van Johanna Maria van Ginneken. 31 Jan. Joseph, z. van Anna Catharina Boone. Overlijden. 27 Jan. Francies Jacobus Tricot, oud 72 j., z. van Nicolaas Joseph en van Sophia Tumhout. 28 Jan. Een als levenloos aangegeven kind van het mannelijk geslacht van Frederik Emmanuel van der Heiden en van Anna Maria Brioen. Axel. Iluwelijks-aangiften. 21 Jan. Theodoras Adri- anus Loeff (van Winterswijk,) oud 29 j., jm. en Cornelia Johanna Scheele, oud 22 j., jd. 23 Jan. Petrus Dieleman, ond 20 j., jm. en Laurina Adriana Dieleman, oud 26 j., jd. 30 Jan. Cornelis de Regt, oud 24 j., jm. en Pieternella van Hermon, oud 20 j., jd. Petrus van Dijken (van Ter Neuzen,) oud 25 j., jm. en Elisabeth Heule, oud 36j.,jd. lluwelijks-voltrekkingen. 22 Jan. Remondus Yernimmen, oud 30 j., jm. en Maria Louisa van Avermaete, oud 24 j., jd. Geboorten. 16 Jan. Eduardus Franciscus, z. van Johan nes van der Bos en van Anna Catharina van Overmeeren. 19 Jan. Jozias Jan, z. van Jan Meeusen en van Franchise van de Velde. 20 Jan. Cornelis, z. van Daniel de Feijter en van Anna Maria van Langevelde. 21 Jan. Abraham, z. van Jacobus Bareman eu van Janna Herrebout, 30 Jan. Willem, z. van Jacobus Boeije en van Maria Jansen. Jan, z. van Cornelis van Hermon en van Christina Dieleman. Overlijden. 18 Jan. Abraham Dees, oud 67 j., echtg. van Janna Cove. Francois Dieleman, oud 58 j., echtg. van Adriana Janna Andriessen. 19 Jan. Dirk Balkenende, oud 28 j., z. van Cornelis en van Janna Maria den Ilamer (overleden.) 29 Jan. Janna Cove, oud 4 j., d. van Ja cobus en van Elisabeth Rouw. Clin!***. Huwelijks-aangiften. 25 Jan. Pieter Francies van der Heijden, oud 41 j., jm. en Amelia van derHeijden, oud 28 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 25 Jan. Antonius Hendricus Danckaert, oud 25 j., jm. en Milanie van der Cruijssen, oud 24 j., jd. Geboorten. 20 Jan. Adelaida Leonia Ludovica, d. van Lndovicus Gomarus Lockefeer en van Seraphina de Graef, 22 Jan. Theophilus, z. van Josephus Johannes Francies van Roeijen en van Natalia Schuddings. 23 Jan. Emelia. d. van Fredericus Roelans en van Maria Ludovica Vermeulen. 30 Jan. Leopoldus Franciscus, z. van Francies de Moor en van Armoenica Pharazijn. Camillus, z. van Joseph Bulsens en van Maria Josepha de Block. Overlijden. 15 Jan. Felicianus Vermont, oud 3 w., z. van Petrus en van Silvia Maria Blommaert. Ilosrlikaiielle. Huwelijks-aangiften. 22 Jan. Al- phonsus Vink, oud 27 j., jm. en Maria Louisa Mangnus, oud 22 j., jd. lluwelijks-voltrekkingen. 30 Jan. Josephus Vaal, oud 26 j., jm. en Anna Catharina de Waal, oud 28 j., jd. Geboorten. 26 Jan. Potrus Augustinus, z. van Cornelis Johannes Marcus en van Rosalia de Bakker. Overlijden16 Jan. Pieter Johannes de Poorter, oud 50 j., z. van Johannes Francies en van Christina Pieternella Kint. 31 Jan. Gerard Triest, oud 68 j., echtg. van Judoca van de Lavoir. kraanw. Geboorten. 5 Jan. Petrus, z. van Stephanus Durinck en van Clementina Catharina Maenhout. 11 Jan. Alphonsus, z. van Petrus Lossie en van Rosalie van Dosselaar. Overlijden. 1-0 Jan. Gijsbrecht van Passel, oud 68 j., echtg. van Joanna Catharina de Boeij. IfengNtiliJk. Overlijden. 1 Jan. Cornelia van Looij, oud 65 j., echtg. van Johannes Cornelis Andriessen. 2 Jan. Gerardus Johannes de Nijs, oud 70 j., echtg. van Anna Catharina Daan en weduwn. uit het eerste huwelijk van Elisabeth van Damme. lloek. Huwelijks-aangiften. 27 Jan. Pieter Dieleman, oud 28 j., jm. en Janneke Zegers, oud 24 j., jd. Geboorten. 16 Jan. Johannis Geerard, z. van Pieter Jan Verhelst en van Cornelia Hamelink. 19 Jan. Jacoba, d. van Pieter Riemens en van Adriana Yermerres. 24 Jan. Anna, d. van Johannes Buijze en van Maatje Jansen. llontenisse. Huwelijks-aangiften. 16 Jan. Joseph Neve, oud 29 j., jm. en Maria Louiza Bonte, oud 23 j., jd. 23 Jan. Eugenius van Damme, ond 25 j., jm. en Carolina Bruggeman, oud 19 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 24 Jan. Ludovicus Bogaert, oud 27 j., jm. en Paulina Eggermont, oud25j.,jd. Jacobus Francies Baart, oud 28 j., jm. en Anna Catharina Jeannette Bonte, oud 25 j., jd. 26 Jan. Peter Driessen, oud 27 j., jm. en Philomena Verschuren, oud 25 j., jd. 31 Jan. Joseph Neve, oud 29 j., jm. en Maria Louiza Bonte, oud 23 j., jd. Geboorten. 20 Jan. Twee als levenloos aangegeven kin deren van het m. geslacht van Pieter Johannes Scheerders en van Dorothea d'Hont. 29 Jan. Alonzo Fernando Jaco bus. z. van George I'ieter Leonard Geene en van Licia Zegers. Overlijden. 21 Jan. Alphonsus Hendriks, oud 7 d., z. van Petrus en van Cornelia van Bellen. 22 Jan. Petrus Francies Steijne, oud 8 j., z. van Johannes Corn en van Ap. v. d. Ilatiten. Christina Serrarens, oud 35 j., wed. van Ludovicus Adrianus Butselaar. 23 Jan. Maria Sara Neeteson, eud 71 j., echt. van Jacobus Johannes van Arenthals. 26 Jan. Maria Sophia Vaal, oud 87 j., wed. van Triphon Joos. Petrus van Waterschoot, oud 27 j., z. van Brixtus en van Petronella Lambert. Pieter Jan Verschneren, oud 85 j., echtg. van Ida Aerssens. 30 Jan. Eduard Francies van Damme, oud 1 m., z. van Arthur en van Maria Dorothea Neve. Paulina Mathilda de Vliegere, oud 4 m., d. van Josephus Bernardus en van Apolonia Dankaart, lini'ivarlit. Huwelijks-aangiften. 16 Jan. Petrus van Daele (van Stekene Belgie), oud 31 j.,jm. en Stephanie Hetters, oud 29 j., jd. 31 Jan. Gustavus de Schepper, oud 27 j., jm. en Maria Louisa van de Walle, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 31 Jan. Petrus van Daele (van Stekene Belgie), oud 31 j., jm. en Stephanie Hesters, oud 29 j-, jd. Geboorten. 18 Jan. Clementina Josephina, d. van Aloysius van Pottelberghe en van Maria Josephina van Damme. Anna Maria, d. van Aloysius van Regenmortel en van Coleta Ver- straeten. 20 Jan. August Domien, z. van Pieter Livinus de Paepe en van Pharaildis Kegels. 22 Jan. Emile, z. van Pieter Bernardus Steenaert en van Maria Louisa de Caluwe. 28 Jan. Alphons, z. van Joannes Hendericus Aerens en van Rozalia de Wolf. Overlijden. 16 Jan. Catarina de Smet, oud 77 j., wed. van Fideel Stevens. 17 Jan. Seraphinus de Bock, oud 69 j., eehtg. van Catharina de Wilde. 18 Jan. Camillus Alphon sus Bogaart, oud 11 m., z. van Pieter Bogaart en van Maria de Block. 19 Jan. Carolus Ludovicus de Bruijn, oud 5 j., z. van Eduardus Leonardus en van Maria de Schepper. 24 Jan. Sophia Dorothea Jouret, oud 65 j., echtg. van Ludo vicus Poppe. 30 Jan. Amelia Colpaert, oud 76 j., d. van Johannes Bazilius en van Barbara van Goeije. Overslag. Geboorten. 29 Jan. Coralie Marie, d. van Petrus Pollet en van Marie Leonie van Overloop. Philippine. Geboorten. 18 Jan. Marcel Johannes, z. van Jacobus Bernardus Rammeloo en van Louisa Theresia Angelina Brakke. 20 Jan. Camile Joseph, z. van Petrus de Bock en van Philomena de Backer. 21 Jan. Mathilda Maria, d. van Augustus Dhondt en van Maria Ploegaert. 28 Jan. Elisa Francisca, d. van Franciscus Ploegaert en van Stephania Heersvelde. Irma Maria, d. van Petrus Bergh- gracht en van Rosalia Philomena Geirnaert. Sas van Client. Huwelijks-voltrekkingen. 20 Jan. Maria Joannes Josephus Aloijsius de Graaf (van Gouda), oud 44 j., jm. en Geertraida Adolphina Maria Stubbe, oud 26 j., jd. Geboorten. 23 Jan. Camil, z. van Joannes Bernardus Neijt en van Rosalia van de Walle. 28 Jan. Maria Sophia Agnita, d. van Franciscus Johannes van Oppen en van Sophia Regina Genetello. 30 Jan. Madeleine Jeanne Nathalie, d. van Desire Montay en van Adolphine Leveau. Overlijden. 21 Jan. Willem Jacobus Fol, oud 46 j., z. van Ferdinandus Lodovicus en van Monica de Mangelaere. 26 Jan. Johanna Adriana de Haart, oud 89 j., wed. van van Pieter van Helmond. St. Jansteen. Geboorten. 22 Jan. Arthur Vitalis, z. van Petrus Dominicus van Dorsselaere en van Paulina de Bot. 24 Jan. Levinus, z. van Augustinus Vergauwen en van Florentina Fransisca van Goethem. 27 Jan. Cerillus, z. van Johannes de Vos en van Maria Josepha Christiaanssens. Overlijden. 25 Jan. Natalia de Block, oud 54 j., echtg. van Petrus Pauwels. 29 Jan. Augustinus Johannes Swinne, oud 46 j., echtg. van Scholastica Verstraeten. Stwppelilijk. Huwelijks-voltrekkingen. 27 Jan. Victor Joseph Borm, oud 24 j., jm. en Ludovica de Maat, oud 25 j., jd. H estilorpc. Geboorten. 20 Jan. Charles Ludovicus, z. van Augustinus IJsebaert en van Hortensia van der Spiegel. 22 Jan. Adriaan, z. van Jacob Hamelink en van Pieternella Janssen. 31 Jan. Julma Maria Hendriea, d. van Petrus Spuesens en van Mathilda de Smet. Overlijden. 18 Jan. Carolina Janssens, oud 68 j., d. van Livinus en Regina van Hecke. 20 Jan. Charles Ludovicus IJsebaert, oud 1 d., z. van Augustinus en van Hortensia van den Spiegel. 21 Jan. Ludovicus Hamerlinck, oud 84 j., weduwn. van Antonia Gillis. 24 Jan. Een als levenioos aangegeven kind van het m. geslacht van Eduardus Talboom en van Sabina Schaut. Xaamslag. Geboorten. 16 Jan. Jozina Leuntje, d. van Izaac de Jonge en van Leuntje Boeije. 17 Jan. Cornelia Catharina, d. van Jan van Arenthals en van Jacomina Johanna van der Hage. 19 Jan. Mels Cornelis, z. van Cornelis Dees en van Anna de Putter. 20 Jan. Jan, z. van Arie Verpoorte en van Pieternella Anthonina Faas. Pieter Abraham, z. van Willem Dekker en van Paulina Adriana Dees. Janneke Cornelia, d. van Salomon de Mul en van Lijntje de Regt. 22 Jan. Adriaan, z. van Marinus de Vos en van Mechelina Paulina van de Velde. Overlijden. 18 Jan. Pieter Riekvel, oud 63 j., weduwn. uit Let eerste huwelijk van Framboise den Hamer en uit het tweede van Francijntje Openneer. 21 Jan. Jacob Roose, oud 75 j., weduwn. van Adriana Johanna Dieleman. 28 Jan. Neeltje van Bendegem, oud 76 j., wed. van Pieter Geelhoedt. Zuidilorpe. Huwelijks-voltrekkingen. 21 Jan. Alphon- sius Hesters, oud 31 j., jm. en Rosalia van Lent, oud 26 j., jd. Geboorten. 24 Jan. Charles Louis, z. van Petrus Mar tens en van Silvia Elodie Buijsse. Overlijden. 19 Jan. Albinus van Hecke, oud 66 j., echtg. van Joanna Maria Goossens. 29 Jan. Ursula van Overloop, oud 83 j., wed. van Constantinus Rijckaert. Josephina Maria Aerssens, oud 14 d., d. van Ludovicus Joannes en van Adelaida de Munter. 30 Jan. Adelaida de Munter, oud 43 j., echtg. van Ludovicus Joannes Aerssens. ZEETIJDINGEN. Van 3 tot en met 5 Februari, a a VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter Keuzent 3 Eng. s.s. Carlisle 2834 Bilbao minerie idem James Shaw 1518 Middlesbro raw ijzer 5 idem Hartside 2019 New-Castle kolen idem Angila 2469 Leith stukg. Van Ter Kenzeni 3 Eng. s.s. Lillie 3081 Antwerpen ledig Spaans. s.s. Calon 4251 Bilbao idem 4 Eng. s.s. Eohr 2108 Methil idem 5 idem. Achilles 1382 New-Castle idem idem River Derwent 2272 Londen stukg. Voor I Sent 3 Rus. s.s. Marie 2714 Riga stukg. Eng. sch. New Leader 184 Marennes ijzergr. Fra. sch. Marie 278 Bordeaux wijn 4 Eng. s.s. Rallus 3015 Liverpool stukg. 5 idem Newark 1585 Londen idem idem Ouse 1929 Goole idem idem Carron Park 1098 Embel kolen idem WermlaDd 605 Sunderland idem Van Client 3 Eng. s.s. Norma 1385 Goole stukg. idem Ravensworth 2219 New-Castle ledig 4 idem Spindrift 2003 Londen stukg. idem Marie 1494 Shields ledig Duits. s.s. Elbe 1864 Methil idem Eng. s.s. Musgrave 713 Londen stukg. idem Leona 1698 Goole idem 5 idem Polo 1373 Hull idem Voor Selzaete s 3 Eng. s.s. Commercial 321 Amsterdam creosoot Van Selzaete 4 Eng. s.s. Commercial 321 Amsterdam ledig Van 2 tot en met 5 Febr. werden langs de Oostsluizen alhier 12 binnenvaartuigen op- en 31 afgeschut; door de Westsl. 12 op- en 11 afgeschut. Trekking van Dinsdag 3 Februari. 5dc klasse. 13de lijst. Prijzen van 100 en daar boven. No. 840 15000. No. 4198 8219 /1000. No. 8108 400. No. 12179 13357 14159 15483 18705 20510 /200 No. 4339 6425 7521 11266 11329 11767 12247 12692 14447 14925 16015 17905 19852 J 100. Prijzen van 70. 483 2132 3935 7112 9659 11092 13637 16348 18430 764 2147 4041 7291 9789 11008 13686 16399 18455 785 2252 4062 7294 9854 11173 13808 16514 18474 808 2337 4147 7435 9897 11186 13ol0 16090 18558 842 2349 4157 7684 10005 11457 13836 16639 18623 877 2377 4593 7695 10061 11462 13839 16778 18753 978 2385 4651 7733 10070 11569 13847 16870 18784 1044 2406 4764 7734 10089 11570 13855 16884 19180 1158 2457 5006 7765 10151 11612 13876 16963 19263 1248 2612 5009 7784 10247 11637 13881 17025 19303 1281 2613 5145 7888 10261 11797 13889 17170 19463 1346 2629 5410 7970 10308 11807 14040 17183 19535 1349 2811 5437 7973 10332 11877 14058 17225 19786 1360 2902 5498 7981 10363 11878 14093 17251 19816 1455 2925 5519 8188 10531 12035 14154 17277 19974 1489 2939 5532 8286 10562 12075 14278 17281 20007 1525 3053 5571 8397 10602 12364 14304 17587 20129 1629 3172 5892 8483 10607 12402 14393 17605 20140 1748 3200 5909 8492 10613 12670 14499 17606 20202 1775 3280 6010 8568 10680 12890 14539 17677 20284 1850 3328 6038 8757 10685 13110 15044 17704 20366 1879 3336 6059 8764 10763 13186 15134 17773 20505 1910 3340 6173 8890 10776 13206 15244 18041 20509 1978 3352 6212 8947 10787 13313 15.261 18067 20542 1981 3411 6294 9017 10834 13444 15377 18069 20572 1983 3513 6383 9023 10868 13467 15414 18081 20750 2007 3695 6722 9311 10903 13468 15674 18098 20839 2018 3704 6726 9383 10949 13489 15758 18296 20888 2051 3819 6743 9430 10982 13538 16138 18383 20990 2131 3933 6806 9550 11069 25 2226 67 2229 72 2230 106 2274 124 2321 150 2350 155 2356 173 2364 193 2379 247 2431 327 2437 365 2456 366 2521 369 2589 382 2601 488 2714 527 2789 548 2822 560 2868 583 2885 593 02932 628 3015 633 3034 636 3081 707 3155 710 3168 716 3180 737 3195 741 3217 766 3229 811 3271 859 3392 867 3427 928 3453 950 3502 1028 3515 1035 3582 1048 3583 1149 3616 1222 3689 5088 5097 5147 5185 5247 5336 5367 5376 5439 5471 5487 5513 5533 5536 5553 5576 5585 5623 5632 5679 5682 5700 5719 5735 5752 5756 5789 5823 5874 5876 5906 5939 5947 6042 6096 6118 6138 6181 6199 6207 7358 7393 7395 7437 7499 7552 7561 7581 7661 7680 7689 7705 7716 7771 7798 7866 7874 7921 7928 7953 7996 8050 8070 8071 8115 8121 8140 8165 8177 8234 8257 8287 8435 8455 8466 8511 8559 8565 8585 8603 9728 9731 9774 9844 9856 9906 9919 9957 9961 9977 10001 10002 10068 10074 10107 10220 10233 10243 10331 10385 10409 10425 10453 10473 10489 10515 10577 10595 10619 10622 10632 10659 10681 10690 10733 10745 10808 10820 10829 10859 11751 11758 11787 11801 11818 11859 11880 11885 11922 11928 11946 11968 12021 12037 12109 12140 12200 12250 12251 12267 12302 12320 12341 12385 12443 12494 12510 12529 12541 12576 12609 12643 12693 12729 12805 12832 12869 12872 12877 12902 14020 14053 14062 14118 14125 14127 14263 14292 14310 14371 14434 14460 14474 14482 L4487 14502 14518 14587 14617 14626 14752 14798 14801 14845 14854 14861 14927 14932 14946 14950 15059 15064 15120 15143 15145 15180 15194 15215 15254 15255 16509 16512 16543 16553 16605 16673 16697 16702 16733 16737 16751 16754 16784 16790 16837 16843 16901 16944 16967 17054 17062 17098 17122 17244 17250 17353 17377 17887 17391 17446 17539 17579 17639 17663 17718 17780 17804 17819 17881 17885 19074 19076 19078 19089 19092 19093 19106 19180 19195 19216 19271 19293 19304 19305 19309 19344 19356 19367 19420 19432 19435 19473 19474 19524 19555 19560 19570 19573 19587 19597 19617 19664 19688 19728 19817 19871 19891 19934 J 9944 19960

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1891 | | pagina 5